Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ocaliva (obeticholic acid) – Produktresumé - A05AA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringOcaliva
ATC-kodA05AA04
Ämneobeticholic acid
TillverkareIntercept Pharma Ltd

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i avsnitt 4.8.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

OCALIVA 5 mg filmdragerade tabletter

OCALIVA 10 mg filmdragerade tabletter

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

OCALIVA 5 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg obeticholsyra.

OCALIVA 10 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg obeticholsyra.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett)

OCALIVA 5 mg filmdragerade tabletter

Gul, 8,0 mm rund tablett märkt med ”INT” på ena sidan och ”5” på andra sidan.

OCALIVA 10 mg filmdragerade tabletter

Gul, 7,6 mm X 7,4 mm triangulär tablett märkt med ”INT” på ena sidan och ”10” på andra sidan.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

OCALIVA är avsett för behandling av primär biliär kolangit (även kallad primär biliär cirros) i kombination med ursodeoxicholsyra (UDCA) hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på UDCA eller som monoterapi hos vuxna som inte tolererar UDCA.

4.2Dosering och administreringssätt

Dosering

Startdosen är 5 mg en gång dagligen.

Baserat på en toleransbedömning efter 6 månader bör dosen ökas till 10 mg en gång dagligen för att uppnå optimalt behandlingssvar.

Ingen dosjustering av samtidig UDCA-behandling behövs för patienter som ges obeticholsyra.

Behandling och dosjustering vid svår klåda

Tänkbara behandlingar innefattar tillägg av gallsyrabindande resiner eller antihistaminer.

För patienter som upplever svår intolerans på grund av klåda, bör ett av följande övervägas:

Minska dosen av obeticholsyra till:

5 mg varannan dag, för patienter som är intoleranta mot dosen 5 mg en gång dagligen

5 mg en gång dagligen, för patienter som är intoleranta mot dosen 10 mg en gång dagligen

Tillfälligt avbryta doseringen av obeticholsyra i upp till 2 veckor, varefter doseringen återupptas med en reducerad dos.

Fortsätt att öka dosen till 10 mg en gång dagligen, om patienten tolererar det, för att uppnå optimalt behandlingssvar.

Överväg att avsluta behandling med obeticholsyra för de patienter som fortsätter att uppleva ihållande svår klåda.

Särskilda patientgrupper Äldre (> 65 år)

Begränsade data finns för äldre patienter. Ingen dosjustering krävs för äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Begränsade data finns för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion och inga data finns för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Begränsade data finns för patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion. Den rekommenderade inledningsdosen för måttligt (Child-Pugh klass B) och kraftigt (Child-Pugh klass C) nedsatt leverfunktion är 5 mg en gång i veckan. Om en tillräcklig minskning av alkaliskt fosfatas och/eller total bilirubin inte har uppnåtts efter 3 månaders användning av 5 mg OCALIVA en gång per vecka, och patienten tolererar läkemedlet, ska dosen av OCALIVA ökas till 5 mg två gånger i veckan (minst tre dagar emellan doserna) och därefter till 10 mg två gånger i veckan (minst tre dagar emellan doserna) beroende på effekten och toleransen. Ingen dosjustering krävs vid lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A) (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av obeticholsyra för behandling av primär biliär kolangit (PBC) hos pediatriska patienter.

Administreringssätt

Tabletten ska tas oralt, med eller utan föda.

För patienter som tar gallsyrabindande resiner ska obeticholsyra administreras minst 4-6 timmar innan eller 4-6 timmar efter intag av gallsyrabildande resiner, eller med ett så stort intervall som möjligt (se avsnitt 4.5).

4.3Kontraindikationer

-Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

-Total gallvägsobstruktion.

4.4Varningar och försiktighet

Leverrelaterade biverkningar

Förhöjt av alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT) har observerats hos patienter som tar obeticholsyra. Kliniska tecken och symtom på leverdekompensation har också observerats. Dessa händelser har inträffat redan under under den första behandlingsmånaden. Leverrelaterade biverkningar har främst observerats vid högre doser än den högsta rekommenderade dosen 10 mg en gång om dagen (se avsnitt 4.9). Patienterna ska övervakas under behandling med OCALIVA för att upptäcka förhöjda leverfunktionsvärden och utveckling av leverrelaterade biverkningar. Doseringsjusteringar krävs för patienter med måttligt (Child-Pugh klass B) eller kraftigt (Child-Pugh klass C) nedsatt leverfunktion (se avsnitten 4.2 och 5.2).

Svår klåda

Svår klåda rapporterades hos 23 % av de patienter som behandlades med OCALIVA10 mg-armen, 19 % av patienterna i OCALIVA-titreringsarmen, och 7 % av patienterna i placeboarmen. Mediantiden till utveckling av svår klåda för patienter som fick OCALIVA 10 mg-, OCALIVA- titrerings- respektive placebo var 11, 158 och 75 dagar. Tänkbara behandlingar eller behandlingsmöjligheter inkluderar tillägg av gallsyrabindande resiner eller antihistaminer, minskning av dosen, minskad doseringsfrekvens och/eller tillfälligt uppehåll i doseringen (se avsnitten 4.2 och 4.8).

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Läkemedel som påverkas av obeticholsyra

Warfarin

Internationellt normaliserat ratio (INR) minskar vid samtidig administrering av warfarin och obeticholsyra. INR ska övervakas och dosen av warfarin justeras, vid behov, för att upprätthålla målvärdet för INR vid samtidig administrering av obeticholsyra och warfarin.

Interaktion med CYP1A2-substrat med smalt terapeutiskt fönster

Obeticholsyra kan öka exponeringen för läkemedel som är CYP1A2-substrat och som tas samtidigt . Behandlingsövervakning av CYP1A2-substrat med smalt terapeutiskt fönster rekommenderas (t.ex. teofyllin och tizanidin).

Läkemedel som påverkar obeticholsyra

Gallsyrabindande resiner

Gallsyrabindande resiner som till exempel kolestyramin, kolestipol eller kolesevelam absorberar och minskar absorberingen av gallsyra och kan minska den effekt som obeticholsyra ger. Vid samtidig administrering av gallsyrabindande resiner ska obeticholsyra tas minst 4-6 timmar innan eller

4-6 timmar efter intag av gallsyrabindande resin, eller med ett så stort intervall som möjligt.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data om användningen av obeticholsyra hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av obeticholsyra under graviditet.

Amning

Det är okänt om obeticholsyra utsöndras i bröstmjölk. Baserat på djurstudier och avsedd farmakologi förväntas obeticholsyra inte påverka amningen eller tillväxten eller utvecklingen av ett ammade barn. Beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med obeticholsyra efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan (se avsnitt 5.3).

Fertilitet

Inga fertilitetsdata på människa finns tillgängliga. Djurstudier påvisar inte några direkta eller indirekta effekter på fertiliteten eller reproduktionen (se avsnitt 5.3).

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Obeticholsyra har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna var klåda (63 %) och trötthet (22 %). Biverkningar som ledde till avbrytande av behandlingen var 1 % i OCALIVA titreringsarmen och 11 % i OCALIVA 10 mg-armen. Den vanligaste biverkningen som ledde till avbrytande av behandlingen var klåda. De flesta fallen med klåda inträffade under den första månaden av behandlingen och tenderade att försvinna med tiden vid fortsatt behandling.

Tabell över biverkningar

De biverkningar som rapporterats med OCALIVA i den kliniska fas III-studien visas i tabellen nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande: mycket vanliga (> 1/10), vanliga (> 1/100 till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1. Frekvens av biverkningar i PBC-patienter*

Organsystemklass

 

Mycket vanliga

Vanliga

Endokrina systemet

 

 

Onormal sköldkörtelfunktion

Centrala

och

perifera

 

Yrsel

nervsystemet

 

 

 

 

Hjärtat

 

 

 

Palpitationer

Andningsvägar, bröstkorg och

 

Orofaryngeal smärta

mediastinum

 

 

 

 

Magtarmkanalen

 

Buksmärta och obehag

Förstoppning.

Hud och subkutan vävnad

Klåda

Eksem, utslag

Muskuloskeletala systemet och

 

Artralgi

bindväv

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller

Trötthet

Perifert ödem, feber

symtom vid

 

 

 

 

administreringsstället

 

 

 

* Biverkningar definieras som händelser som inträffar med en frekvens som är större än eller lika med 5 % av patienterna som behandlas med obeticholsyra och med en frekvens som är större än eller lika med 1 % högre än för de patienter som ges placebo.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Klåda

Omkring 60 % av patienterna hade upplevt tidigare klåda vid start av fas III-studien. Behandlingsrelaterad klåda uppstod i allmänhet under den första månaden efter att behandlingen hade påbörjats.

Jämfört med patienter som tillhörde armen som började med dosen 10 mg OCALIVA en gång om dagen hade patienter som tillhörde OCALIVA-titreringsarmen en lägre förekomst av klåda (70 % respektive 56 %) och en lägre frekvens för avbrytande av behandlingen på grund av klåda (10 % respektive 1 %).

Procentandelen patienter som behövde åtgärder (dvs. dosjusteringar, behandlingsavbrott eller initiering av behandling med antihistaminer eller gallsyrabindande hartser) var 41 % i gruppen med OCALIVA 10 mg, 34 % i titreringsgruppen för OCALIVA och 19 % i placebogruppen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Den högsta engångsdosen för exponering av obeticholsyra för friska frivilliga har varit 500 mg. Upprepade doser av 250 mg har administrerats under 12 dagar i följd och några av försökspersonerna upplevde klåda och reversibla höjningar av levertransaminaser. För PBC-patienter som gavs OCALIVA 25 mg en gång per dag (2,5 gånger den högsta rekommenderade dosen) eller 50 mg en gång per dag (5 gånger den högsta rekommenderade dosen) rapporterades en dosberoende ökad incidens av leverrelaterade biverkningar (t ex ascites, uppblossande av primär biliär kolangit, nydebuterad gulsot) och förhöjningar av transaminaser och bilirubin (upp till mer än 3 gånger det övre normalvärdet [ULN]). Vid fall av överdosering ska patienten observeras noga och understödjande vård ges efter behov.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Gallsyrepreparat, ATC-kod: A05AA04

Verkningsmekanism

Obeticholsyra är en selektiv och kraftig agonist för farnesoid X-receptorn (FXR), en nukleär receptor som förekommer i höga nivåer i levern och tarmen. FXR tros vara en viktig regulator av gallsyror, inflammatoriska, fibrotiska och metaboliska vägar. FXR-aktivering minskar de intracellulära hepatocytkoncentrationerna av gallsyror genom att undertrycka de novo syntes från kolesterol och även genom att öka transporten av gallsyror från hepatocyterna. Dessa mekanismer begränsar den totala mängden av cirkulerande gallsyror samtidigt som det främjar gallflödet, vilket minskar leverns exponering för gallsyror.

Klinisk effekt och säkerhet

En fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad parallellgruppstudie över 12 månader (POISE) utvärderade säkerheten för och effekten av OCALIVA hos 216 patienter med PBC som tog

UDCA under minst 12 månader (stabil dos under ≥ 3 månader) eller som inte kunde tolerera UDCA och inte gavs UDCA under ≥ 3 månader. Patienter inkluderades i studien då alkaliskt fosfatas (ALP) var större än eller lika med 1,67 gånger det övre normalvärdet (ULN) och/eller om total bilirubin var högre än 1 x ULN men lägre än 2 x ULN. Patienterna randomiserades (1: 1: 1) att en gång om dagen få placebo, OCALIVA 10 mg eller OCALIVA titrering (5 mg titrerat till 10 mg vid 6 månader beroende på behandlingssvar/tolerabilitet). Majoriteten (93 %) av patienterna gavs behandling i kombination med UDCA och ett litet antal (7 %) av de patienter som inte tolererade UDCA gavs placebo, OCALIVA (10 mg) eller OCALIVA-titrering (5 mg till 10 mg) som monoterapi. ALP och totalt bilirubin bedömdes som kategoriska variabler för det primära sammansatta effektmåttet samt som kontinuerliga variabler över tid.

Studiepopulationen bestod till övervägande del av kvinnor (91 %) och vita (94 %). Medelåldern var 56 år, med en majoritet av patienterna yngre än 65 år. Det genomsnittliga utgångsvärdet för ALP varierade från 316 U/l till 327 U/l. Det genomsnittliga utgångsvärdet för total bilirubin varierade från 10 μmol/l till 12 μmol/l mellan behandlingsarmarna, med 92 % av patienterna inom det normala intervallet.

Behandling med OCALIVA 10 mg eller OCALIVA-titrering (5 mg till 10 mg) resulterade i kliniskt och statistiskt signifikanta ökningar (p <0,0001) i förhållande till placebo när det gäller antalet patienter som uppnådde det primära sammansatta effektmåttet vid alla tidpunkter i studien (se tabell 2). Svar inträffade så tidigt som efter 2 veckor och var dosberoende (OCALIVA 5 mg jämfört med 10 mg vid 6 månader, p=0,0358).

Tabell 2 Andelen PBC-patienter som uppnådde det primära sammansatta effektmåleta vid månad 6 och månad 12 med eller utan UDCAb

 

OCALIVA

OCALIVA

Placebo

 

10 mgc

Titreringc

 

(N = 73)

 

(N = 73)

(N = 70)

 

 

Månad 6

 

 

 

 

 

 

 

Svarare, n (%)

37 (51)

24 (34)

5 (7)

Motsvarande 95 % CI

39 %, 62 %

23 %, 45 %

1%, 13 %

p-värded

<0,0001

<0,0001

Ej relevant

Månad 12

 

 

 

 

 

 

 

Svarare, n (%)

35 (48)

32 (46)

7 (10)

Motsvarande 95 % CI

36%, 60,0 %

34%, 58 %

4%, 19 %

p-värded

<0,0001

<0,0001

Ej relevant

Komponenterna för det primära effektmåttete

 

 

ALP mindre än 1,67

40 (55)

33 (47)

12 (16)

gånger ULN, n (%)

 

 

 

Minskning av ALP med

57 (78)

54 (77)

21 (29)

åtminstone 15 %, n (%)

 

 

 

Total bilirubin mindre än

 

 

 

eller lika med 1 gånger

60 (82)

62 (89)

57 (78)

ULNf, n (%)

 

 

 

aAndelen av patienter som uppnådde respons definieras som med en ALP som är mindre än 1,67 gånger ULN, total bilirubin inom det normala intervallet och en ALP-minskning på minst 15 %. Saknade värden betraktades som en icke-respons. Fishers exakta test användes för att beräkna de 95 % CI (Confidence Intervals).

bI studien fanns 16 patienter (7 %) som var intoleranta och inte gavs samtidig behandling med UDCA: 6 patienter (8 %) i armen med OCALIVA 10 mg, 5 av patienterna (7 %) i armen med OCALIVA-titrering och 5 patienter (7 %) i placeboarmen.

cPatienterna randomiserades (1:1:1) till att få OCALIVA 10 mg en gång om dagen under hela prövningens 12 månader eller OCALIVA-titrering (5 mg en gång om dagen under de första 6 månaderna, med möjlighet att öka till 10 mg en gång om dagen under de sista 6 månaderna, om patienten tolererar OCALIVA men hade en ALP som är 1,67 gånger ULN eller mer, och/eller totalt bilirubin över ULN, eller en minskning av ALP med mindre än 15 %) eller placebo.

dOCALIVA-titrering och OCALIVA 10 mg kontra placebo. P-värden erhålls med hjälp av Cochran-Mantel- Haenszel-testet om allmän association, stratifierat efter intolerans till UDCA och förbehandlings-ALP större än 3 gånger ULN och/eller ASAT större än 2 gånger ULN och/eller total bilirubin större än ULN.

eResponsfrekvenser beräknades baserat på den observerade fallanalysen (d.v.s. [n=observerad responder]/[N=Intention to Treat (ITT)-population]); procentandelen av patienter med värden vid månad 12 som är 86 %, 91 % och 96 % för OCALIVA 10 mg, OCALIVA-titrering respektive placeboarmen.

fDet genomsnittliga utgångsvärdet för total bilirubin var 0,65 mg/dl och var inom det normala intervallet (d.v.s. mindre än eller lika med ULN) för 92 % av de inskrivna patienterna.

Reduktion av ALP på gruppnivå

Genomsnittliga minskningar av ALP observerades så tidigt som vecka 2 och bibehölls fram till och under månad 12 för patienter som gavs samma dos under 12 månader. För patienter i gruppen med OCALIVA-titrering vars OCALIVA-dos ökades från 5 mg en gång om dagen till 10 mg en gång om dagen observerades ytterligare minskningar i ALP vid månad 12 hos majoriteten av patienterna.

Reduktion av gamma-glutamyltransferas (GGT) på gruppnivå

Den genomsnittliga (95 % CI) minskningen av GGT var 178 (137, 219) U/l i OCALIVA 10 mg- armen, 138 (102, 174) U/l i OCALIVA-titreringsarmen och 8 (-48, 32) U/l i placeboarmen.

Monoterapi

Femtioen PBC-patienter med utgångsvärdet för ALP 1,67 gånger ULN eller mer och/eller totalt bilirubin som var högre än ULN utvärderades med avseende på en biokemisk respons på OCALIVA

som monoterapi (24 patienter gavs OCALIVA 10 mg en gång om dagen och 27 patienter gavs placebo) i en sammanslagen analys av data från en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 12 månaders-studie (POISE) och från en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 3 månaders- studie. Vid månad 3 uppnådde 9 (38 %) av de OCALIVA-behandlade patienterna en effekt till det sammansatta effektmåttet, jämfört med 1 (4 %) av de placebo-behandlade patienterna. Den genomsnittliga (95 % CI) minskningen av ALP hos de OCALIVA-behandlade patienterna var 246 (165, 327) U/l jämfört med en ökning av 17 (-7, 42) U/l för de placebobehandlade patienterna.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för obeticholsyra för alla grupper av den pediatriska populationen för PBC (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

Detta läkemedel har fått ett ”villkorligt godkännande” för försäljning. Det innebär att det förväntas komma in mer uppgifter om läkemedlet. Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information som kan komma att bli tillgänglig om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Obeticholsyra absorberas med maximala plasmakoncentrationer (Cmax) vid en mediantid (tmax) på ca 2 timmar. Samtidig administrering med mat påverkar inte absorptionsgraden för obeticholsyra.

Distribution

Human plasmaproteinbindning av obeticholsyra och dess konjugat överstiger 99 %. Distributionsvolymen för obeticholsyra är 618 liter. Distributionsvolymen för glyco- och tauro-obeticholsyra har ännu inte fastställts.

Metabolism

Obeticholsyra konjugeras med glycin eller taurin i levern och utsöndras i gallan. Dessa glycin- och taurinkonjugat av obeticholsyra absorberas i tunntarmen, vilket leder till enterohepatisk recirkulation. Konjugaten kan dekonjugeras i ileum och kolon genom tarmfloran, vilket leder till konvertering till obeticholsyra som kan resorberas eller utsöndras i avföringen, den huvudsakliga eliminationsvägen.

Efter daglig administrering av obeticholsyra fanns ackumulering av glycin- och taurinkonjugat av obeticholsyra som har in vitro-farmakologiska aktiviteter som liknar modersubstansen. Förhållandet mellan metabolit och modersubstans av glycin- och taurinkonjugat av obeticholsyra var 13,8 respektive 12,3 efter daglig administrering. En ytterligare tredje obeticholsyrametabolit, 3-glukuronid, bildas men anses ha minimal farmakologisk aktivitet.

Eliminering

Efter administrering av radioaktivt märkt obeticholsyra utsöndras mer än 87 % i avföringen. Utsöndringen i urin är mindre än 3 %.

Dos-/tidsproportionalitet

Efter upprepad dosering av 5, 10 och 25 mg en gång om dagen under 14 dagar ökas systemexponeringen för obeticholsyra proportionellt. Exponeringar för glyco-obeticholsyra och tauro- obeticholsyra och total obeticholsyra ökar mer än proportionellt med dosen.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Det finns begränsade farmakokinetiska data för äldre patienter (≥ 65 år). Populationsfarmakokinetisk analys baserad på data från patienter upp till 65 år indikerade att ålder inte förväntas påverka utsöndringen av obeticholsyra nämnvärt.

Pediatrisk population

Inga farmakokinetiska studier utfördes med obeticholsyra hos patienter under 18 år.

Kön

Populationsfarmakokinetisk analys visade att kön inte påverkar farmakokinetiken för obeticholsyra.

Ras

Populationsfarmakokinetisk analys visade att ras inte förväntas påverka farmakokinetiken för obeticholsyra.

Försämrad njurfunktion

Obeticholsyra elimineras minimalt via njurarna och mindre än 3 % av dosen återfinns i urinen. Baserat på populationsfarmakokinetisk analys hade njurfunktionen inte någon betydelsefull effekt på farmakokinetiken för obeticholsyra.

Nedsatt leverfunktion

Obeticholsyra metaboliseras i levern och tarmarna. Den systemiska exponeringen av obeticholsyra, dess aktiva konjugat och endogena gallsyror ökar hos patienter med måttligt och kraftigt nedsatt leverfunktion jämfört med hos friska kontrollpersoner. Därför rekommenderas en modifierad dosering för patienter med måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion för att uppnå plasmaexponeringsnivåer som liknar dem för patienter utan nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Effekten av lindrigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A) på farmakokinetiken för obeticholsyra var försumbar, därför är ingen dosjustering nödvändig för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion.

För patienter med lindrigt, måttligt och allvarligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A, B och C) ökade medelvärdet för AUC för total obeticholsyra, varvid summan av obeticholsyra och dess två aktiva konjugat ökade med 1,13-, 4- respektive 17-faldigt, jämfört med patienter med normal leverfunktion efter en engångsdos av 10 mg obeticholsyra.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet vid upprepade doser, gentoxicitet, karcinogenicitet, fertilitetstoxicitet, reproduktions- och utvecklingseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Oral administrering av obeticholsyra till möss, råttor och hundar över den nivå vid vilken inga skadliga verkningar observeras resulterade vid toxicitetsstudier med upprepad dosering främst i effekter på levern och gallblåsan. Dessa effekter inkluderade ökning av levervikten, förändringar i serumkemiparametrarna (ALT, AST, LDH, ALP, GGT och/eller bilirubin) och makroskopiska/mikroskopiska förändringar. Alla förändringar var reversibla vid avbruten dosering och överensstämmer med och förutsäger den dosbegränsande toxiciteten för människor (den systemiska exponeringsnivån vid NOAEL var upp till 24-faldigt högre än den dos som ses som den maximala rekommenderade dosen för människor). I pre- och postnatala toxicitetsstudier på råttor, fann man obeticholsyra hos ungar som ammades av mödrar som fick obeticholsyra

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Mikrokristallincellulosa (E460)

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat

Dragering

Poly (vinylalkohol), partiellt hydrolyserad (E1203)

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350 (E1521)

Talk (E553b)

Järnoxid gul (E172)

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

3 år

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsförhållanden.

6.5Förpackningstyp och innehåll

Högdensitetspolyeten (HDPE) burkar med en barnskyddande polypropenförslutning och en induktionsförsegling av aluminiumfolie.

Förpackningsstorlek: 30 eller 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda försiktighetsåtgärder för kassering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande lokala krav.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intercept Pharma Ltd.

2 Pancras Square

London, N1C 4AG

Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/16/1139/001

EU/1/16/1139/002

EU/1/16/1139/003

EU/1/16/1139/004

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 12/2016

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu, och på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel