Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Märkning - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringOzurdex
ATC-kodS01BA01
Ämnedexamethasone
TillverkareAllergan Pharmaceuticals Ireland

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

VIKETIKETT PÅ KARTONG OCH PÅSE

1.LÄKEMEDLETS NAMN

OZURDEX 700 mikrogram intravitrealt implantat i applikator dexametason

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Ett implantat innehåller 700 mikrogram dexametason.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller

Esterterminerad 50:50 poly D,L-laktid-glykolid-sampolymer.

Syraterminerad 50:50 poly D,L-laktid-glykolid-sampolymer.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ett intravitrealt implantat i applikator.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

För intravitrealt bruk.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Får ej användas om foliepåsens försegling är skadad.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Använd applikatorn omedelbart när påsen har öppnats.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/10/638/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR MÄRKNING PÅ APPLIKATOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

OZURDEX 700 mikrogram intravitrealt implantat i applikator dexametason

För intravitrealt bruk

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 implantat.

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel