Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Bipacksedel - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringPaglitaz
ATC-kodA10BG03
Ämnepioglitazone hydrochloride
TillverkareKrka, d.d., Novo mesto

 

Bipacksedel: Information till användaren

 

 

Paglitaz 15 mg tabletter

 

 

 

pioglitazon

 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

 

 

-

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 

 

-

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 

-

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

 

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 

 

-

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

 

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

försäljning

I denna bipacksedel finns information om följande:

 

1.

Vad Paglitaz är och vad det används för

 

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

 

3.

Hur du tar Paglitaz

 

4.

Eventuella biverkningar

 

5.

Hur Paglitaz ska förvaras

för

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

 

 

 

1.Vad Paglitaz är och vad det används för

diabetes mellitus, när metformin inte är lämpligt eller gettgodkänttillräcklig effekt. Denna typ av diabetes benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanli tvis i vuxen ålder.

Paglitaz innehåller pioglitazon. Det är ett läkemedel mot iabetes som används för att behandla typ 2

kan utnyttja det insulin som bildas. 3 till 6längremå ader efter att du har startat behandlingen kommer din läkare kommer att undersöka om Paglitaz fu gerar för dig.

Paglitaz hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre

Paglitaz kan användas som enda behandling hos patienter som inte kan ta metformin och när

behandling med diet och motion te lyckas hålla blodsockernivån under kontroll. Paglitaz kan även

läggas till andra behandlingar (såsom metformin, sulfonureider eller insulin) som inte lyckats ge

 

inte

tillräcklig kontroll av blodsocke nivån.

 

är

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

Ta inte Paglitaz

-

om du är allergisk mot pioglitazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

 

avsnitt 6).

-

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

-

om du har leversjukdom.

-

Läkemedletom du har haft diabetisk ketoacidos (en komplikation av diabetes som orsakar snabb

-

viktnedgång, illamående och kräkningar).

-

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan.

-

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Paglitaz::

-om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du är över 75 år. Tala om för din läkare om du tar antiinflammatoriska mediciner som kan orsaka att du samlar på dig vätska och svullnar.

-om du har en typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som heter makulaödem (svullnad i bakre

delen av ögat).

-om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan föreligga ökad möjlighet att du blir gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar Paglitaz. Om detta berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

-om du har problem med lever eller hjärta. Innan du börjar använda Paglitaz kommer du att få lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i intervaller. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med Paglitaz och insulin. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du använder Paglitaz tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt blodsocker

kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi).

försäljning

 

Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).

Benbrott

En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos patienter, framförallt hos kvinnor om använde pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

Barn och ungdomar

för

 

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

 

läkemedel speciellt stor sannolikhet att påverka mängdgodkäntn socker i ditt blod:

Andra läkemedel och Paglitaz

 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

 

Du kan normalt fortsätta att använda andra mediciner när du behandlas med Paglitaz. Dock har vissa

Berätta för din läkare eller apotekspersonallängreom du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker kommer att kontrolleras och din dos av Pag itaz kan komma att behöva justeras.

- Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

- Rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

Paglitaz med mat och dryck

Tabletterna kan tas med ellerärutanintemat. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten.

Graviditet, amning och fertilitet

Läkaren komm r att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

OmLäkemedletdu är gravid el r ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pioglitazon påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du upplever synstörningar.

Paglitaz innehåller laktosmonohydrat

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Paglitaz.

3.Hur du tar Paglitaz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En tablett tas en gång dagligen. Läkaren kan vid behov be dig ta en annan dos.

Om du har ytterligare frågor om
Om du slutar att ta Paglitaz
Paglitaz tabletter skall användas tabletter kan din blodsockernivå

Om du tycker att effekten av Paglitaz är för svag, ska du kontakta din läkare.

När Paglitaz tas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (som t ex insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliclazid, tolbutamid), talar din läkare om för dig om du behöver ta en mindre dos av något av dina läkemedel.

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Paglitaz. Detta görs för att kontrollera att levern fungerar normalt.

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Paglitaz.

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.

försäljning

Användning hos barn och ungdomar

 

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

 

Om du har tagit för stor mängd av Paglitaz

Om du av misstag tar för många Paglitaz tabletter, eller om någon annan eller ett ba n tar ditt läkemedel, tala omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Ditt blodsocker kan falla under

normal nivå och kan ökas genom intag av socker. Det rekommenderas att bä a med sig sockerbitar, godis, kex eller sockrade fruktdrycker.

för

Om du har glömt att ta Paglitazgodkänt

Försök att ta Paglitaz tabletter dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, fortsätt bara med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar ta Paglitaz öka. Talalängremed din läkare innan du slutar med denna behandling. detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

 

 

inte

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

är

 

 

 

PatienterLäkemedlethar särski t uppl vt följande allvarliga biverkningar:

Hjärtsvikt har varit vanligt förekommande (kan påverka upp till 1 av 10 användare) hos patienter som tar Paglitaz i ko bination med insulin. Symptomen är onormal andfåddhet eller snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem). Sök vård omedelbart om du upplever något av detta, särskilt om du är över 65 år gammal.

Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (kan påverka upp till 1 av 100 användare) som tagit Paglitaz. Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever något av dessa symptom.

Det har även varit mycket vanligt att patienter som tagit Paglitaz i kombination med insulin upplevt lokal svullnad (ödem). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Det har varit vanligt (kan påverka upp till 1 av 10 användare) att kvinnliga patienter som tagit Paglitaz har rapporterat benbrott. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Även oklar syn på grund av svullnad (eller vätska) i bakre delen av ögat (ingen känd frekvens) har

rapporterats hos patienter som tar Paglitaz. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever detta symptom för första gången. Kontakta även din läkare snarast möjligt om du redan har oklar syn och symptomet förvärras.

Allergiska reaktioner har rapporterats (ingen känd frekvens) hos patienter som tar Paglitaz. Om du får en allvarlig allergisk reaktion såsom nässelfeber eller att ansiktet, läpparna, tungan eller halsen svullnar, vilket kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja, sluta ta detta läkemedel och kontakta omedelbart din läkare.

De andra biverkningar som har förekommit hos patienter som tagit Paglitaz är:

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

 

försäljning

-

luftvägsinfektion

 

 

 

-

synstörning

 

 

-

viktökning

 

 

-

känsellöshet

 

 

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

 

 

-

bihåleinflammation

 

 

-

sömnlöshet

för

 

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 

-

förhöjda nivåer av leverenzymer

 

mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användar )godkänt

 

 

-

allergiska reaktioner

 

 

De andra biverkningar som har förekommit hos några patienter som använt Paglitaz tillsammans med något annat diabetesläkemedel är:

-

 

 

 

längre

minskat blodsocker (hypoglykemi)

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

-

huvudvärk

 

inte

 

-

yrsel

 

 

 

 

 

-

ledsmärta

 

 

 

-

impotens

är

 

 

-

ryggont

 

 

 

 

 

-

andnöd

 

 

 

-

Läkemedlettrötthet

 

 

 

-

en liten minskning av antalet röda blodkroppar

-

väderspänning

 

 

 

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 till 100 användare)

-

sock r i urinen, äggvita i urinen

-

ö ning av enzymer

-

svindel

-

svettning

-ökad aptit

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Paglitaz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

försäljning

 

 

Innehållsdeklaration

 

 

Innehållsdeklaration

 

 

-

Den (de) aktiva substansen (substanserna) är pioglitazon. Varje tablett innehåller 15 mg

-

pioglitazon (som hydroklorid).

för

 

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hydroxypropylcellulosa (E463),

kroskarmellosnatrium oc h magnesiumstearat (E572).

Kartonger med 14, 28, 30, 56, 60, 90 eller 98 tabletter igodkänti blister finns tillgängliga. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund tablett med avfasade kanter och med ingraveringen ”15” på ena sidan av tabletten (diameter 7,0 mm).

Innehavare av godkännande för försälj i

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

 

längre

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

 

inte

 

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

är

 

 

 

België/Belgiqu /B lgien

 

Lietuva

KRKA, d.d., Novo mesto

 

UAB KRKA Lietuva

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Tel: + 370 5 236 27 40

България

 

Luxembourg/Luxemburg

Представителство на KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

TeLäkemedletл.: + 359 (02) 962 34 50

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Česká republika

 

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

 

Malta

KRKA Sverige AB

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

 

Nederland

TAD Pharma GmbH

 

 

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

 

 

Tel: +31 (0)75 61 20 511

 

Eesti

 

 

Norge

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

 

Tel: + 372 (0) 6 671 658

 

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

 

Österreich

 

 

QUALIA PHARMA S.A.

 

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

 

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

 

España

 

 

Polska

 

 

KRKA Farmacéutica, S.L.

 

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

 

 

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

 

 

Portugal

 

 

KRKA France Eurl

 

 

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

 

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

 

 

România

 

försäljning

Krka – farma d.o.o.

 

 

 

 

 

 

 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

 

 

Tel: + 4 021 310 66 05

 

Ireland

 

 

Slovenija

för

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

 

KRKA, d.d., Novo mesto

 

Tel: + 353 1 293 91 80

 

 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

 

 

Slovenská republika

 

KRKA Sverige AB

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

KRKA Slovensko, s.r.o.,

 

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

 

Tel: + 39 02 3300 8841

 

inte

längre

 

 

 

 

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

är

Sverige

 

 

Kipa Pharmacal Ltd.

KRKA Sverige AB

 

 

 

Τηλ: + 357 24 651 882

 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

United Kingdom

 

 

KRKA Latvija SIA

 

 

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

 

 

Tel: + 44 (0)2089562310

 

DennaLäkemedletbipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

 

Bipacksedel: Information till användaren

 

 

Paglitaz 30 mg tabletter

 

 

 

pioglitazon

 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

 

 

-

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 

 

-

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 

-

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

 

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 

 

-

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

 

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

försäljning

I denna bipacksedel finns information om följande:

 

1.

Vad Paglitaz är och vad det används för

 

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

 

3.

Hur du tar Paglitaz

 

4.

Eventuella biverkningar

 

5.

Hur Paglitaz ska förvaras

för

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

 

 

 

1. Vad Paglitaz är och vad det används för

diabetes mellitus, när metformin inte är lämpligt eller gettgodkänttillräcklig effekt. Denna typ av diabetes benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanli tvis i vuxen ålder.

Paglitaz innehåller pioglitazon. Det är ett läkemedel mot iabetes som används för att behandla typ 2

kan utnyttja det insulin som bildas. 3 till 6längremå ader efter att du har startat behandlingen kommer din läkare kommer att undersöka om Paglitaz fu gerar för dig.

Paglitaz hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre

Paglitaz kan användas som enda behandling hos patienter som inte kan ta metformin och när

behandling med diet och motion te lyckas hålla blodsockernivån under kontroll. Paglitaz kan även

läggas till andra behandlingar (såsom metformin, sulfonureider eller insulin) som inte lyckats ge

 

inte

tillräcklig kontroll av blodsocke nivån.

 

är

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

Ta inte Paglitaz

-

om du är allergisk mot pioglitazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

 

avsnitt 6).

-

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

-

om du har leversjukdom.

-

Läkemedletom du har haft diabetisk ketoacidos (en komplikation av diabetes som orsakar snabb

 

viktnedgång, illamående och kräkningar).

-

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan.

-

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Paglitaz:

-om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du är över 75 år. Tala om för din läkare om du tar antiinflammatoriska mediciner som kan orsaka att du samlar på dig vätska och svullnar.

-om du har en typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som heter makulaödem (svullnad i bakre

delen av ögat).

-om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan föreligga ökad möjlighet att du blir gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar Paglitaz. Om detta berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

-om du har problem med lever eller hjärta. Innan du börjar använda Paglitaz kommer du att få lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i intervaller. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med Paglitaz och insulin. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du använder Paglitaz tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt blodsocker

kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi).

försäljning

 

Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).

Benbrott

En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos patienter, framförallt hos kvinnor om använde pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

Barn och ungdomar

för

 

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

 

läkemedel speciellt stor sannolikhet att påverka mängdgodkäntn socker i ditt blod:

Andra läkemedel och Paglitaz

 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

 

Du kan normalt fortsätta att använda andra mediciner när du behandlas med Paglitaz. Dock har vissa

Berätta för din läkare eller apotekspersonallängreom du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker kommer att kontrolleras och din dos av Pag itaz kan komma att behöva justeras.

- Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

- Rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

Paglitaz med mat och dryck

Tabletterna kan tas med ellerärutanintemat. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten.

Graviditet, amning och fertilitet

Läkaren komm r att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

OmLäkemedletdu är gravid el r ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pioglitazon påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du upplever synstörningar.

Paglitaz innehåller laktosmonohydrat

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Paglitaz.

3.Hur du tar Paglitaz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En tablett tas en gång dagligen. Läkaren kan vid behov be dig ta en annan dos.

Om du har ytterligare frågor om
Om du slutar att ta Paglitaz
Paglitaz tabletter skall användas tabletter kan din blodsockernivå

Om du tycker att effekten av Paglitaz är för svag, ska du kontakta din läkare.

När Paglitaz tas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (som t ex insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliclazid, tolbutamid), talar din läkare om för dig om du behöver ta en mindre dos av något av dina läkemedel.

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Paglitaz. Detta görs för att kontrollera att levern fungerar normalt.

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Paglitaz.

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.

försäljning

Användning hos barn och ungdomar

 

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

 

Om du har tagit för stor mängd av Paglitaz

Om du av misstag tar för många Paglitaz tabletter, eller om någon annan eller ett ba n tar ditt läkemedel, tala omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Ditt blodsocker kan falla under

normal nivå och kan ökas genom intag av socker. Det rekommenderas att bä a med sig sockerbitar, godis, kex eller sockrade fruktdrycker.

för

Om du har glömt att ta Paglitazgodkänt

Försök att ta Paglitaz tabletter dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, fortsätt bara med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar ta Paglitaz öka. Talalängremed din läkare innan du slutar med denna behandling. detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

 

 

inte

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

är

 

 

 

PatienterLäkemedlethar särski t uppl vt följande allvarliga biverkningar:

Hjärtsvikt har varit vanligt förekommande (kan påverka upp till 1av10 användare) hos patienter som tar Paglitaz i ko bination med insulin. Symptomen är onormal andfåddhet eller snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem). Sök vård omedelbart om du upplever något av detta, särskilt om du är över 65 år gammal.

Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (kan påverka upp till 1 av 100 användare) som tagit Paglitaz. Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever något av dessa symptom.

Det har även varit mycket vanligt att patienter som tagit Paglitaz i kombination med insulin upplevt lokal svullnad (ödem). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Det har varit vanligt (kan påverka upp till 1av 10 användare) att kvinnliga patienter som tagit Paglitaz har rapporterat benbrott. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Även oklar syn på grund av svullnad (eller vätska) i bakre delen av ögat (ingen känd frekvens) har

rapporterats hos patienter som tar Paglitaz. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever detta symptom för första gången. Kontakta även din läkare snarast möjligt om du redan har oklar syn och symptomet förvärras.

Allergiska reaktioner har rapporterats (ingen känd frekvens) hos patienter som tar Paglitaz. Om du får en allvarlig allergisk reaktion såsom nässelfeber eller att ansiktet, läpparna, tungan eller halsen svullnar, vilket kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja, sluta ta detta läkemedel och kontakta omedelbart din läkare.

De andra biverkningar som har förekommit hos patienter som tagit Paglitaz är:

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

 

försäljning

-

luftvägsinfektion

 

 

 

-

synstörning

 

 

-

viktökning

 

 

-

känsellöshet

 

 

mindre vanliga ( kan påverka upp till 1 av 100 användare)

 

 

-

bihåleinflammation

 

 

-

sömnlöshet

för

 

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 

-

förhöjda nivåer av leverenzymer

 

mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användar ):godkänt

 

 

-

allergiska reaktioner

 

 

De andra biverkningar som har förekommit hos några patienter som använt Paglitaz tillsammans med något annat diabetesläkemedel är:

-minskat blodsocker (hypoglykemi)

 

 

 

 

längre

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 anv ndare)

-

huvudvärk

 

inte

 

-

yrsel

 

 

 

 

 

-

ledsmärta

 

 

 

-

impotens

är

 

 

-

ryggont

 

 

 

 

 

-

andnöd

 

 

 

-

Läkemedlettrötthet

 

 

 

- en liten minskning av antalet röda blodkroppar

-

väderspänning

 

 

 

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

-

sock r i urinen, äggvita i urinen

-

ö ning av enzymer

-

svindel

-

svettning

-ökad aptit

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Magyarország
KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: + 361 (0) 355 8490
Malta
KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 293 91 80
Luxembourg/Luxemburg
KRKA, d.d., Novo mesto Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52
Lietuva
UAB KRKA Lietuva Tel: + 370 5 236 27 40

5. Hur Paglitaz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

försäljning

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

-

 

Den (de) aktiva substansen (substanserna) är pioglitazon. Varje tablett innehåller 30 mg

 

pioglitazon (som hydroklorid).

Kartonger med 14, 28, 30, 56, 60, 90 eller 98 tabl tt r igodkänti blister finns tillgängliga.

-

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hydroxypropylcellulosaför(E463),

kroskarmellosnatrium oc h magnesiumstearat (E572).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund tablett med avfasade kanter (diameter 8,0 mm).

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cestalängre6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försä jni g

Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto,ärŠma ješkaintecesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

KontaktaLäkemedletombudet för inn havaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

KRKA, d.d., Novo mesto

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

България

Представителство на KRKA в България

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Deutschland

 

 

Nederland

 

 

TAD Pharma GmbH

 

 

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

 

 

Tel: +31 (0)75 61 20 511

 

Eesti

 

 

Norge

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

KRKA Sverige AB

 

Tel: + 372 (0) 6 671 658

 

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

 

Österreich

 

 

QUALIA PHARMA S.A.

 

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

 

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

försäljning

España

 

 

Polska

 

 

 

 

 

KRKA Farmacéutica, S.L.

 

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

 

 

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

 

 

Portugal

 

 

KRKA France Eurl

 

 

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

 

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

 

 

România

för

 

 

 

 

 

Krka – farma d.o.o.

 

 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

Tel: + 4 021 310 66 05

 

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

 

KRKA, . ., Novo mesto

 

Tel: + 353 1 293 91 80

 

 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

 

 

längre

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

KRKA Sverige AB

 

 

KRKA Slovensko, s.r.o.,

 

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

 

inte

Suomi/Finland

 

 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

 

Tel: + 39 02 3300 8841

är

 

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Kipa Pharmacal Ltd.

 

 

KRKA Sverige AB

 

Läkemedlet

 

 

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Τηλ: + 357 24 651 882

 

 

Latvija

 

 

United Kingdom

 

 

KRKA Latvija SIA

 

 

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

 

 

Tel: + 44 (0)2089562310

 

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

 

BIPACKSEDEL: Bipacksedel: Information till användaren

 

Paglitaz 45 mg tabletter

 

 

 

pioglitazon

 

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

 

 

-

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 

 

-

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 

-

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

 

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 

 

-

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

 

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

försäljning

I denna bipacksedel finns information om följande:

 

1.

Vad Paglitaz är och vad det används för

 

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

 

3.

Hur du tar Paglitaz

 

4.

Eventuella biverkningar

 

5.

Hur Paglitaz ska förvaras

för

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

 

 

 

1. Vad Paglitaz är och vad det används för

diabetes mellitus, när metformin inte är lämpligt eller gettgodkänttillräcklig effekt. Denna typ av diabetes benämns även ”icke-insulinberoende” och uppstår vanli tvis i vuxen ålder.

Paglitaz innehåller pioglitazon. Det är ett läkemedel mot iabetes som används för att behandla typ 2

kan utnyttja det insulin som bildas. 3 till 6längremå ader efter att du har startat behandlingen kommer din läkare kommer att undersöka om Paglitaz fu gerar för dig.

Paglitaz hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre

Paglitaz kan användas som enda behandling hos patienter som inte kan ta metformin och när

behandling med diet och motion te lyckas hålla blodsockernivån under kontroll. Paglitaz kan även

läggas till andra behandlingar (såsom metformin, sulfonureider eller insulin) som inte lyckats ge

 

inte

tillräcklig kontroll av blodsocke nivån.

 

är

2.

Vad du behöver veta innan du tar Paglitaz

Ta inte Paglitaz

-

om du är allergisk mot pioglitazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

 

avsnitt 6).

-

om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

-

om du har leversjukdom.

-

Läkemedletom du har haft diabetisk ketoacidos (en komplikation av diabetes som orsakar snabb

 

viktnedgång, illamående och kräkningar).

-

om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan.

-

om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Paglitaz:

-om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du är över 75 år. Tala om för din läkare om du tar antiinflammatoriska mediciner som kan orsaka att du samlar på dig vätska och svullnar.

-om du har en typ av diabetesrelaterad ögonsjukdom som heter makulaödem (svullnad i bakre

Paglitaz med mat och dryck

delen av ögat).

-om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan föreligga ökad möjlighet att du blir gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar Paglitaz. Om detta berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

-om du har problem med lever eller hjärta. Innan du börjar använda Paglitaz kommer du att få lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i intervaller. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med Paglitaz och insulin. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

Om du använder Paglitaz tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt blodsocker

kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi).

försäljning

 

Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).

Benbrott

En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos patienter, framförallt hos kvinnor om använde pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

Barn och ungdomar

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

för

Andra läkemedel och Paglitazgodkänt läkemedel speciellt stor sannolikhet att påverka mängden s cker i ditt blod:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit kan tänkas ta andra läkemedel. Du kan normalt fortsätta att använda andra mediciner när u behandlas med Paglitaz. Dock har vissa

-Gemfibrozil (kolesterolsänkande)

-

längre

Rifampicin (används för behandling av tub kulos och andra infektioner)

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker kommer att kontrolleras och din dos av Paglitaz kan komma att behöva justeras.

Tabletterna kan tas med eller utanintemat. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten.

Graviditet, amning och feärtil tet

Om du är gravid eller amma , t or att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

Körförmåga och användning av maskiner

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. LäkarenLäkemedletkommer att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

Pioglitazon påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du upplever synstörningar.

Paglitaz innehåller laktosmonohydrat

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat, som är ett slags socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar Paglitaz.

3.Hur du tar Paglitaz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En tablett tas en gång dagligen. Läkaren kan vid behov be dig ta en annan dos. Om du tycker att effekten av Paglitaz är för svag, ska du kontakta din läkare.

När Paglitaz tas i kombination med andra läkemedel som används för att behandla diabetes (som t ex insulin, klorpropamid, glibenklamid, gliclazid, tolbutamid), talar din läkare om för dig om du behöver ta en mindre dos av något av dina läkemedel.

Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Paglitaz. Detta görs för att kontrollera att levern fungerar normalt.

Om du rekommenderats diabeteskost skall du fortsätta med denna medan du tar Paglitaz.

Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.

 

Användning hos barn och ungdomar

försäljning

Användning hos barn under 18 år rekommenderas inte.

 

Om du har tagit för stor mängd av Paglitaz

Om du av misstag tar för många Paglitaz tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt läkemedel, tala omedelbart med en läkare eller apotekspersonal. Ditt blodsocker kan falla under normal nivå och kan ökas genom intag av socker. Det rekommenderas att bära med ig ockerbitar, godis, kex eller sockrade fruktdrycker.

Försök att ta Paglitaz tabletter dagligen såsom ordinerats. Om du emellertidförglömmer en dos, fortsätt bara med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos förgodkäntatt kompe sera för glömd tablett.

Om du har glömt att ta Paglitaz

Om du slutar att ta Paglitaz

Paglitaz tabletter skall användas dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar ta Paglitaz tabletter kan din blodsockernivå öka. Tala med din läkare innan du slutar med denna behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel,längrekontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

 

 

inte

Liksom alla läkemedel kan detta läk m del orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

är

 

Patienter har särskilt upplevt följande allvarliga biverkningar:

lokal svullnad (ö m). Sök vård omedelbart om du upplever något av detta, särskilt om du är över 65 år gammal.

HjärtsviktLäkemedlethar varit van igt förekommande (kan påverka upp till 1 av 10 användare) hos patienter som tar Paglitaz i kombination med insulin. Symptomen är onormal andfåddhet eller snabb viktökning eller

Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (kan påverka upp till 1 av 100 användare) som tagit Paglitaz. Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever något av dessa symptom.

Det har även varit mycket vanligt att patienter som tagit Paglitaz i kombination med insulin upplevt lokal svullnad (ödem). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Det har varit vanligt (kan påverka upp till 1 av 10 användare) att kvinnliga patienter som tagit Paglitaz har rapporterat benbrott. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.

Även oklar syn på grund av svullnad (eller vätska) i bakre delen av ögat (ingen känd frekvens) har rapporterats hos patienter som tar Paglitaz. Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever detta symptom för första gången. Kontakta även din läkare snarast möjligt om du redan har oklar syn och

symptomet förvärras.

Allergiska reaktioner har rapporterats (ingen känd frekvens) hos patienter som tar Paglitaz. Om du får en allvarlig allergisk reaktion såsom nässelfeber eller att ansiktet, läpparna, tungan eller halsen svullnar, vilket kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja, sluta ta detta läkemedel och kontakta omedelbart din läkare.

De andra biverkningar som har förekommit hos patienter som tagit Paglitaz är:

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

-luftvägsinfektion

-synstörning

-viktökning

-känsellöshet

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

-bihåleinflammation

-sömnlöshet

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

-förhöjda nivåer av leverenzymer

-allergiska reaktioner

 

 

 

 

 

godkänt

De andra biverkningar som har förekommit hos några patienter som a

något annat diabetesläkemedel är:

 

 

mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare)

-

minskat blodsocker (hypoglykemi)

 

 

 

 

 

längre

 

vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

 

-

huvudvärk

 

 

 

 

-

yrsel

 

 

 

 

-

ledsmärta

 

inte

 

 

-

impotens

 

 

 

 

 

 

 

-

ryggont

 

 

 

 

-

andnöd

är

 

 

 

-

en liten minskning av antalet röda blodkroppar

 

-

väderspänning

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

mindre vanliga (kan påverka upp till 1 till 100 användare)

-

socker i urin n, äggvita i urinen

 

 

-

ökning av enzymer

 

 

 

 

-

svind l

 

 

 

 

-

sv ttning

 

 

 

 

-

trötthet

 

 

 

 

-

ökad aptit

 

 

 

 

för

försäljning

 

vänt Paglitaz tillsammans med

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Paglitaz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Paglitaz Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

försäljning

 

-

Den (de) aktiva substansen (substanserna) är pioglitazon. Varje tablett innehåller 45 mg

 

pioglitazon (som hydroklorid).

 

-

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, hydroxypropylcellulosa (E463),

 

kroskarmellosnatrium oc h magnesiumstearat (E572).

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund tablett med avfasade kanter och med ingraveringen ”45” på ena sidan av tabletten (diameter 10,0 mm).för

Kartonger med 14, 28, 30, 56, 60, 90 eller 98 tabletter i i blister fi s illgängliga. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Tillverkare

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

 

 

 

längre

 

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

är

 

 

Lietuva

KRKA, d.d., Novo mesto

 

 

UAB KRKA Lietuva

 

 

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

 

 

Tel: + 370 5 236 27 40

Läkemedlet

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

България

 

 

 

Представителство на KRKA в България

KRKA, d.d., Novo mesto

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

 

 

Tél/Tel: + 32 (0)3 321 63 52

Čes á r publika

 

 

 

Magyarország

KRKA ČR, s.r.o.

 

 

 

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

 

 

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

 

 

 

Malta

KRKA Sverige AB

 

 

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

 

 

Tel: + 353 1 293 91 80

Deutschland

 

 

 

Nederland

TAD Pharma GmbH

 

 

 

Focus Care Pharmaceuticals B.V.

 

 

 

Tel: +31 (0)75 61 20 511

Eesti

 

 

 

Norge

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

 

KRKA Sverige AB

Tel: + 372 (0) 6 671 658

 

 

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

 

 

 

Österreich

 

 

QUALIA PHARMA S.A.

 

KRKA Pharma GmbH, Wien

Τηλ: +30 (0)210 2832941

 

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

 

España

 

 

 

Polska

 

 

KRKA Farmacéutica, S.L.

 

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel: + 34 911 61 03 81

 

 

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

 

 

 

Portugal

 

 

KRKA France Eurl

 

 

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

 

 

 

 

försäljning

 

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

 

 

 

România

 

 

Krka – farma d.o.o.

 

 

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 385 1 6312 100

 

 

Tel: + 4 021 310 66 05

 

Ireland

 

 

 

Slovenija

 

 

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

 

KRKA, d.d., Novo mesto

 

Tel: + 353 1 293 91 80

 

 

 

 

för

 

 

 

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

KRKA Sverige AB

 

 

KRKA Slove sko, s.r.o.,

 

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

 

 

 

Su mi/Finland

 

 

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

KRKA Sverige AB

 

Tel: + 39 02 3300 8841

 

 

längre

 

 

 

 

 

Puh/Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

 

Kipa Pharmacal Ltd.

 

 

KRKA Sverige AB

 

Τηλ: + 357 24 651 882

 

inte

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

 

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

KRKA Latvija SIA

är

 

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 371 6 733 86 10

 

Tel: + 44 (0)2089562310

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Denna bipackse

el ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

 

 

 

Ytterligare infor

ation om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www. a.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel