Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – Bipacksedel - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringPalonosetron Hospira
ATC-kodA04AA05
Ämnepalonosetron hydrochloride
TillverkareHospira UK Limited

Bipacksedel: Information till patienten

Palonosetron Hospira 250 mikrogram injektionsvätska, lösning. palonosetron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Palonosetron Hospira är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du får Palonosetron Hospira

3.Hur du får Palonosetron Hospira

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Palonosetron Hospira ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Palonosetron Hospira är och vad det används för

Palonosetron Hospira tillhör en grupp läkemedel som kallas serotonin (5HT3) antagonister.

De kan blockera kemikalien serotonins verkan som kan orsaka illamående och kräkningar.

Palonosetron Hospira används för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna, ungdomar och barn över en månads ålder i samband med kemoterapi mot cancer.

2. Vad du behöver veta innan du får Palonosetron Hospira

Du ska inte få Palonosetron Hospira:

om du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Palonosetron Hospira:

om du har akut tarmhinder eller tidigare råkat ut för förstoppning vid upprepade tillfällen

om du använder Palonosetron Hospira tillsammans med andra läkemedel som kan utlösa onormal hjärtrytm som amiodaron, nikardipin, kinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol, klorpromazin, quetiapin, tioridazin, domperidon

om du eller någon i familjen har eller har haft förändringar i hjärtrytmen (förlängt QT-intervall)

om du har andra hjärtproblem

om du har en obalans i vissa mineraler i blodet, t.ex. kalium och magnesium, som inte har behandlats.

Att få Palonosetron Hospira de närmaste dagarna efter kemoterapi rekommenderas endast om en ny kemoterapicykel ska påbörjas.

Andra läkemedel och Palonosetron Hospira

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive:

SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) inklusive fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram och escitalopram som används för att behandla depression och/eller ångest.

SNRI-preparat (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) inklusive venlafaxin och duloxetin som används för att behandla depression och/eller ångest.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.

Om du är gravid eller tror att du skulle kunna vara det, kommer din läkare att sätta in behandling med Palonosetron Hospira, endast då det är absolut nödvändigt.

Det är inte känt om Palonosetron Hospira kan ge upphov till skadliga effekter när det används under graviditet.

Det är inte känt om Palonosetron Hospira utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Palonosetron Hospira kan orsaka yrsel eller trötthet. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Palonosetron Hospira

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska dvs. är näst intill ”natriumfritt”.

3.Hur du får Palonosetron Hospira

Som regel är det en läkare eller sjuksköterska som ger injektionen med Palonosetron Hospira omkring 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.

Vuxna

Rekommenderad dos av Palonosetron Hospira är 250 mikrogram, som ges som snabb injektion i en ven.

Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år)

Läkaren bestämmer dosen beroende på kroppsvikt, men den högsta dosen är 1 500 mikrogram. Palonosetron Hospira kommer att ges som en långsam infusion i en ven.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vuxna:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk

yrsel

förstoppning

diarré

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

högt eller lågt blodtryck

onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat

färgförändringar och/eller förstoring av venerna

onormalt hög eller låg mängd kalium i blodet

höga sockerhalter i blodet eller socker i urinen

låg kalciumhalt i blodet

höga halter av pigmentet bilirubin i blodet

höga halter av vissa leverenzymer

upprymdhet eller ångestkänslor

sömnighet eller sömnlöshet

aptitminskning eller aptitförlust

svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom

domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden

hudutslag med klåda

nedsatt syn eller ögonirritation

rörelsesjuka

öronsusningar

hicka, gasbildning, muntorrhet eller matsmältningsbesvär

magsmärta

urineringssvårigheter

ledvärk

EKG-avvikelser (förlängt QT-intervall)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

allergiska reaktioner mot Palonosetron Hospira: svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg, andningssvårigheter, kollaps, utslag (nässelutslag) med bulor och klåda, sveda eller smärta vid injektionsstället.

Barn och ungdomar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

huvudvärk

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

yrsel

ryckiga kroppsrörelser

onormal hjärtfrekvens

hosta eller andfåddhet

näsblod

kliande hudutslag eller nässelfeber

feber

smärta vid infusionsstället.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

5.Hur Palonosetron Hospira ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning ska kasseras.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid). Varje ml lösning innehåller

50 mikrogram palonosetron. En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron.

Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumedetat, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid och saltsyra (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Palonosetron Hospira injektionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning och levereras i en förpackning med en injektionsflaska av typ I-glas med en propp av klorbutylgummi och aluminumlock som innehåller 5 ml lösning. Varje injektionsflaska innehåller en dos.

Finns i förpackningar om 1 injektionsflaska, innehållande 5 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien

Tillverkare

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Nederländerna

Hospira S.P.A., Via Fosse Ardeatine, 2-20060 Liscate, Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel: 24656165

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

 

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

 

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

 

 

Tel: +372 666 7500

 

 

 

ES

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfizer GEP, S.L.

 

Hospira Portugal Lda

 

 

 

 

Tel: +34 91 490 99 00

 

Tel: + 351 214857434

 

 

 

 

FR

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfizer PFE France

 

Pfizer Luxembourg SARL

 

 

 

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

 

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

 

 

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

 

 

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

 

 

HR

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

Pfizer Croatia d.o.o.

 

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

 

 

 

 

Tel: +385 1 3908 777

 

Tel: +421–2–3355 5500

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

Hospira Ireland Sales Limited

 

Pfizer PFE Finland Oy

 

 

 

 

Tel: 1800 633 363 (toll free)

 

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

 

+44 (0) 1304 616161

 

 

 

 

 

 

IS

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

Icepharma hf.

 

Pfizer AB

 

 

 

 

Sími: +354 540 8000

 

Tel: +46 (0)8 550 520 00

 

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Denna bipacksedel ändrades senast månad YYYY.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel