Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Bipacksedel - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringPanretin
ATC-kodL01XX22
Ämnealitretinoin
TillverkareEisai Ltd

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Panretin 0,1 % gel alitretinoin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Get det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1.Vad Panretin är och vad det används för

2.Innan du använder Panretin

3.Hur du använder Panretin

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Panretin ska förvaras

6.Övriga upplysningar

1.VAD PANRETIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Panretin tillhör en grupp läkemedel som är relaterade till A-vitamin och som kallas retinoider.

Panretin används till patienter med AIDS-relaterat Kaposis sarkom (KS) och är endast avsett för behandling av KS-lesioner:

-som endast finns på huden;

-som inte har svarat på din HIV-behandling;

-där huden eller lesionen inte har brustit;

-där den omgivande huden inte är svullen;

-eller om din läkare anser att annan behandling inte är lämplig för dig.

Panretin behandlar inte KS inuti kroppen.

2. INNAN DU ANVÄNDER PANRETIN

Använd inte Panretin

-om du är allergisk mot alitretinoin eller mot liknande läkemedel som innehåller retinoider

-om du är allergisk mot något hjälpämne i Panretin

-om du är gravid

-om du ammar

-KS-lesioner som ligger nära någon annan hudåkomma

Var särskilt försiktig med Panretin

-Panretin har inte godkänts för användning till barn och ungdomar under 18 år.

-Applicera inte gelen på eller i närheten av känsliga kroppsdelar, t.ex. ögon, näsborrar, mun, läppar, vagina, penistopp, ändtarm eller ändtarmsmynningen.

-Applicera inte gelen på frisk hud runt en KS-lesion. Panretin kan orsaka oönskad irritation eller rodnad på frisk hud.

-Använd inte insektsmedel som innehåller DEET (N,N-dietylmetatoluamid) eller andra produkter som innehåller DEET medan du använder Panretin.

-Undvik långvarig exponering av det behandlade området för solljus eller annat ultraviolett (UV) ljus (t.ex. solarielampor).

-Mineralolja kan användas mellan appliceringarna av Panretin för att förhindra att huden blir väldigt torr och kliar. Mineralolja får dock inte appliceras förrän minst två timmar före eller efter appliceringen av Panretin.

-Kvinnor i fertil ålder måste använda ett effektivt preventivmedel under användningen av Panretin och under en månad efter behandlingens slut.

Användning av andra läkemedel

Använd inte andra produkter på behandlade KS-lesioner, t.ex. insektsmedel som används på huden.

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Användning av Panretin med mat och dryck

Det rekommenderas att du inte äter mer A-vitamin än den mängd din läkare angivit.

Graviditet

Använd INTE Panretin om du är gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare kan ge dig mer information. Du måste använda ett effektivt preventivmedel medan du använder Panretin och under en månad efter behandlingens slut.

Amning

Amma inte ditt barn medan du använder Panretin. Var försiktig så att barnet inte kommer i kontakt med områden av din hud som nyligen behandlats med Panretin.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Panretin påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

3.HUR DU ANVÄNDER PANRETIN

Använd alltid Panretin gel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vid den första öppningen ska den spetsiga delen av skruvlocket användas för att sticka hål på säkerhetsförseglingen av metall.

Hur man applicerar Panretin: Endast för kutan användning (på huden)

Applicera Panretin två gånger dagligen till att börja med, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Därefter avgör din läkare hur ofta du ska applicera gelen beroende på hur din KS svarar på behandlingen och eventuella biverkningar.

Stryk på Panretin på dina KS-lesioner med hjälp av ett rent finger. Stryk på ett generöst lager med gel över hela ytan på varje lesion som du ska behandla. Du behöver inte gnida in gelen i lesionen. Du måste undvika att applicera gelen på den friska huden runt lesionen. Om du är noga med att bara stryka på gel på själva KS-lesionen hjälper det till att minska eventuell irritation eller rodnad som kan uppstå. Korrekt applicering medför att en del gel lämnas kvar synligt på lesionens yta när du är färdig.

-Omedelbart efter appliceringen ska du med en pappersservett torka av det finger (fingrar) du använt för att stryka på gelen och eventuell frisk hud som kommit i kontakt med gelen. Tvätta händerna med tvål och vatten och torka av den friska hud som kommit i kontakt med gelen.

-Låt gelen torka i tre till fem minuter innan du täcker över det behandlade området med löst sittande kläder. De behandlade lesionerna får inte täckas med bandage eller annat material.

-Använd en mild tvål när du badar eller duschar.

-Om du tror att effekten av Panretin är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller farmaceut.

-Undvik att duscha, bada eller simma i minst tre timmar efter appliceringen.

-Undvik att klia på de behandlade områdena.

-Panretin innehåller alkohol. Håll det på avstånd från öppen låga.

Din läkare kommer att informera dig om hur länge behandlingen ska pågå.

Bli inte besviken om du inte märker någon omedelbar förbättring.

Det kan ta upp till 12 veckor innan någon förbättring visar sig.

Upphör inte med behandlingen vid det första tecknet på förbättring.

Du kan behöva reducera antalet dagliga applikationer, eller sluta använda Panretin för en kort period om du utvecklar oönskade hudeffekter. Det är viktigt att du rådfrågar din läkare, som kommer att tala om för dig vad du ska göra.

Om du har använt för stor mängd av Panretin

Det finns inga erfarenheter av överdosering av Panretin.

Om du har glömt att använda Panretin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Applicera nästa dos vid den vanliga tiden.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Panretin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna uppträder troligast vid det ställe där Panretin applicerades och börjar vanligen med rodnad. Vid fortsatt applicering av Panretin kan rodnaden och irritationen öka och svullnad kan utvecklas vid appliceringsstället. Om dina biverkningar blir alltför obehagliga, med intensiv rodnad och irritation, utslag, svullnad eller smärta, måste du be din läkare om råd när det gäller att justera behandlingsdosen. De flesta patienter kan fortsätta använda Panretin genom att ändra antalet gånger per dag som den appliceras. Ibland måste behandlingen avbrytas och din läkare talar i så fall om varför.

Följande biverkningar har noterats på huden där Panretin har applicerats:

Mycket vanliga (som kan förekomma hos fler än 1 patient av 10 behandlade): Utslag, fjällning, irritation, rodnad

Sprickor, skorpbildning, dränering, vätskning Smärta, brännande känsla, ömhet

Klåda

Vanliga (som kan förekomma hos färre än 1 av 10 men hos fler än 1 av 100 behandlade patienter): Fjällning, flagning, torr hud

Svullnad, inflammation Stickande/krypande känsla Blödning

Missfärgning av hud Hudsår

Ovanliga (som kan förekomma hos färre än 1 av 100 men hos fler än 1 av 1 000 behandlade patienter): Infektion

Allergisk reaktion Svullna lymfkörtlar Blek hud

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.HUR PANRETIN SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tubens ände efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvara behållaren väl tillsluten. Använd alltid skruvlocket för att stänga tuben ordentligt efter varje användning.

Efter öppnandet ska gelen användas inom 90 dagar.

Öppningen på tuben med Panretin gel är täckt med en säkerhetsförsegling av metall. Om det har gått hål på förseglingen eller om du inte kan se den när du första gången öppnar förpackningen, ANVÄND INTE produkten utan återlämna den till apoteket.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är alitretinoin. 1 g gel innehåller 1 mg alitretinoin.

-Övriga innehållsämnen är etanol, makrogol 400, hydroxipropylcellulosa och butylhydroxitoluen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panretin är en klar, gul gel. Den levereras i en 60 g epoxifodrad aluminiumtub för flergångsanvändning.

Varje kartong innehåller en geltub.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannien

Tillverkare

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai Europe Ltd.

Eisai Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Ltd.

Eisai Europe Ltd.

Teл.: + 359 2 810 39 96

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizačni složka

Eisai Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Nagy-Britannia)

Danmark

Malta

Eisai AB

Eisai Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Sverige)

(Ir-Renju Unit)

Deutschland

Nederland

Eisai GmbH

Eisai B.V.

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Norge

Eisai Ltd.

Eisai AB

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai GesmbH

Τηλ: +30 210 668 3000

España

Polska

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Ltd.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Wielka Brytania)

France

Portugal

Eisai SAS

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

România

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +40 21 301 7469

(Velika Britanija)

 

Ireland

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(United Kingdom)

(Velika Britanija)

Ísland

Slovenská republika

Eisai AB

Eisai GesmbH organizačni složka

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

Tel.: + 420 242 485 839

(Svíþjóð)

(Česká republika)

Italia

Suomi/Finland

SIGMA-TAU

Eisai AB

Tel: +39 06 91391

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Eisai Ltd.

Eisai AB

Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ηνωµένο Βασίλειο)

 

Latvija

United Kingdom

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Anglija)

 

Denna bipacksedel godkändes senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel