Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – Märkning - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringPedea
ATC-kodC01EB16
Ämneibuprofen
TillverkareOrphan Europe S.A.R.L.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

TEXT PÅ YTTERFÖRPACKNINGEN

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Pedea 5 mg/ml injektionsvätska, lösning

Ibuprofen

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

Varje ml innehåller 5 mg ibuprofen

Varje ampull à 2 ml innehåller 10 mg ibuprofen

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: trometamol, natriumklorid, natriumhydroxid, saltsyra 25 %, vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 4 x 2 ml-ampuller

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Kort intravenös infusion

Läs bipacksedeln före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat {MM/ÅÅÅÅ}

Ur en mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

När ampullen har öppnats måste oanvänd lösning kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Orphan Europe SARL

Immeuble ”Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/284/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ GLASAMPULLER

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Pedea 5 mg/ml injektionsvätska

Ibuprofen

IV

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Se bipacksedel

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

10 mg/2 ml

6.ÖVRIGHT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel