Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Märkning - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringPlenadren
ATC-kodH02AB09
Ämnehydrocortisone
TillverkareShire Services BVBA

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG MED ENHETSFÖRPACKNINGAR

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Plenadren 5 mg tabletter med modifierad frisättning

Hydrokortison

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett med modifierad frisättning innehåller 5 mg hydrokortison.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Tablett med modifierad frisättning

50 tabletter med modifierad frisättning

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna får inte delas, krossas eller tuggas.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bryssel

Belgien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/715/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Plenadren 5 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE ETIKETT PÅ MULTIPACK (MED BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Plenadren 5 mg tabletter med modifierad frisättning

Hydrokortison

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett med modifierad frisättning innehåller 5 mg hydrokortison.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipack: 100 (2 burkar med 50) tabletter med modifierad frisättning

Multipack: 150 (3 burkar med 50) tabletter med modifierad frisättning

Multipack: 300 (6 burkar med 50) tabletter med modifierad frisättning

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna får inte delas, krossas eller tuggas.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bryssel

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/715/003 100 tabletter med modifierad frisättning (2 burkar med 50) EU/1/11/715/004 150 tabletter med modifierad frisättning (3 burkar med 50) EU/1/11/715/005 300 tabletter med modifierad frisättning (6 burkar med 50)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Plenadren 5 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Plenadren 5 mg tabletter med modifierad frisättning

Hydrokortison

Oral användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

50 tabletter med modifierad frisättning

6.ÖVRIGT

Shire Services BVBA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG MED ENHETSFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Plenadren 20 mg tabletter med modifierad frisättning

Hydrokortison

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett med modifierad frisättning innehåller 20 mg hydrokortison.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Tabletter med modifierad frisättning

50 tabletter med modifierad frisättning

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna får inte delas, krossas eller tuggas.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bryssel

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/715/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Plenadren 20 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE ETIKETT FÖR MULTIPACK (MED BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Plenadren 20 mg tabletter med modifierad frisättning

Hydrokortison

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett med modifierad frisättning innehåller 20 mg hydrokortison.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Multipack: 100 (2 burkar med 50) tabletter med modifierad frisättning

Multipack: 150 (3 burkar med 50) tabletter med modifierad frisättning

Multipack: 300 (6 burkar med 50) tabletter med modifierad frisättning

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna får inte delas, krossas eller tuggas.

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bryssel

Belgien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/715/006 100 tabletter med modifierad frisättning (2 burkar med 50) EU/1/11/715/007 150 tabletter med modifierad frisättning (3 burkar med 50) EU/1/11/715/008 300 tabletter med modifierad frisättning (6 burkar med 50)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Plenadren 20 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Plenadren 20 mg tabletter med modifierad frisättning

Hydrokortison

Oral användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

50 tabletter med modifierad frisättning

6. ÖVRIGT

Shire Services BVBA

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel