Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Possia (ticagrelor) - B01AC24

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringPossia
ATC-kodB01AC24
Ämneticagrelor
TillverkareAstraZeneca AB

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningspro okollet (EPAR) för Possia. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt l kemedlet och hur den kommit fram till sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina re ommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Possia?

Possia är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen ticagrelor. Det finns som runda, gula tabletter (90 mg).

Possia används tillsammansärmed acetylsalicylsyra för att förhindra aterotrombotiska händelser

(problem orsakade av blodproppar och åderförkalkning), som till exempel hjärtinfarkt och stroke. Det

Läkemedletanvänds till vuxna som har haft en hjärtinfarkt eller har instabil angina (kärlkramp, dvs. en typ av bröstsmärtor orsakade av problem med blodflödet till hjärtat).

Läkemedl t är receptbelagt.

Hur används Possia?

Startdosen av Possia är två tabletter som ska tas samtidigt följt av den normala dosen på en tablett två gånger dagligen. Patienterna bör även ta acetylsalicylsyra enligt läkarens ordination. Läkaren kan av hälsoskäl avråda patienterna från att ta acetylsalicylsyra. Patienterna bör fortsätta med behandlingen i upp till ett år om inte läkaren ber dem sluta med läkemedlet.

Hur verkar Possia?

Den aktiva substansen i Possia, ticagrelor, är ett ämne som förhindrar att blodplättarna klumpar ihop sig. Därmed bidrar läkemedlet till att förhindra att blodproppar bildas. När blodproppar bildas sker det genom att speciella celler i blodet, så kallade blodplättar, aggregerar (klibbar ihop). Ticagrelor stoppar blodplättarnas aggregation genom att hindra ett ämne som kallas ADP från att verka när det fäster sig på blodplättarnas yta. Detta gör att blodplättarna inte blir klibbiga vilket minskar risken för att de ska bilda blodproppar och bidrar till att förhindra stroke eller ytterligare en hjärtinfarkt.

Hur har Possias effekt undersökts?

Effekterna av Possia prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på m nniskor.

Possia visade sig vara till nytta för patienter som hade haft en hjärtinfarkt eller instabil angina. I

huvudstudien fick 9,3 procent av patienterna som tog P ssia ytterligare en hjärtinfarkt, en stroke, eller avled av kardiovaskulär sjukdom, jämfört med 10,9 procent av patienterna som tog klopidogrel.

Vilka är riskerna med Possia?

innehållsämne. Det får inte ges till patienter som har en måttlig eller svår leversjukdom eller en pågående blödning, ller till patienter som har haft en stroke på grund av en blödning i hjärnan. Det får inte heller ges ti l patienter som tar andra läkemedel som har en starkt blockerade effekt på ett av leverenzym rna (CYP3A4). Exempel på sådana läkemedel är ketokonazol (används mot

svampinf ktion r), klaritromycin (ett antibiotikum), atazanavir och ritonavir (används till HIV-positiva patienter) och nefazodon (för behandling av depression).

Varför har Possia godkänts?

CHMP konstaterade att huvudstudien visade att Possia, vid en jämförelse med klopidogrel, minskade risken för hjärtinfarkt och dödsfall på grund av kardiovaskulär sjukdom. Possia var dock inte effektivare än klopidogrel när det gällde att minska risken för stroke.

Kommittén fann att fördelarna med Possia är större än riskerna och rekommenderade att Possia skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Possia:

Den 03 december 2010 beviljade Europeiska kommissionen AstraZeneca ett godkännande för försäljning av Possia som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning gäller i fem år och kan sedan förlängas.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Possia finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Mer information

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel