Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prevenar (pneumococcal polysaccharide serotype...) – Produktresumé - J07AL02

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringPrevenar
ATC-kodJ07AL02
Ämnepneumococcal polysaccharide serotype 4 /pneumococcal polysaccharide serotype 6B /pneumococcal polysaccharide serotype 9V /pneumococcal polysaccharide serotype 14 / pneumococcal oligosaccharide serotype 18C /pneumococcal polysaccharide serotype 19F /pneumo
TillverkarePfizer Limited

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Prevenar, injektionsvätska, suspension

Konjugerat pneumokocksackarid vaccin, adsorberat

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje dos om 0,5 ml innehåller:

 

Pneumokock polysackarid serotyp 4*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 6B*

4 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 9V*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 14*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 18C*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 19F*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 23F*

2 mikrogram

* konjugerad till bärarprotein CRM197 och adsorberad till aluminiumfosfat (0,5 mg)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.

Vaccinet är en vit homogen suspension.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Aktiv immunisering mot sjukdomar orsakade av Streptococcus pneumoniae, serotyperna 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23F (såsom, sepsis, meningit, pneumoni, bakteriemi och akut otitis media) bland barn i åldern 2 månader till 5 år (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1).

Se avsnitt 4.2 angående antal doser som skall ges till de olika åldersgrupperna.

Användningen av Prevenar ska bedömas på basis av officiella rekommendationer där hänsyn tas till betydelsen av invasiv pneumokocksjukdom i olika åldersgrupper likväl som variationen i förekomst av serotyper i olika geografiska områden (se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.1).

4.2Dosering och administreringssätt

Dosering

Immuniseringsprogrammet för Prevenar ska baseras på de nationella rekommendationerna för vaccinering.

Barn 2-6 månader: Den rekommenderade grundimmuniseringen består av tre doser, varje dos om 0,5 ml. Den första dosen ges vanligen vid 2 månaders ålder och med ett intervall om minst 1 månad mellan de följande doserna.

En fjärde dos rekommenderas under det andra levnadsåret.

Alternativt, när Prevenar ges rutinmässigt som en del i barnvaccinationsprogrammet, kan ett 2-dos schema övervägas. Första dosen kan ges från 2-månaders ålder, med en andra dos minst 2 månader senare och en tredje boosterdos vid 11-15 månaders ålder (se avsnitt 5.1).

Tidigare ovaccinerade barn:

Barn mellan 7 och 11 månader: två doser, varje dos om 0,5 ml, med ett intervall om minst 1 månad mellan doserna. En tredje dos rekommenderas under det andra levnadsåret.

Barn mellan 12 och 23 månaders ålder: två doser, varje dos om 0,5 ml, med ett intervall om minst 2 månader mellan doserna.

Barn mellan 24 månader och 5 års ålder: en singel dos.

Behovet av en boosterdos efter dessa vaccinationsprogram har inte fastställts.

Administreringssätt

Vaccinet ska ges via intramuskulär injektion. Rekommenderade injektionsställen är anterolateralt på låret (musculus vastus lateralis) på spädbarn eller deltoidmuskeln på överarmen på småbarn.

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne eller difteritoxoid.

Liksom för andra vacciner skall administrering av Prevenar skjutas upp hos personer med akut sjukdom med hög feber. Lindrig infektion, som t.ex. en förkylning, utgör dock inte någon kontraindikation.

4.4Varningar och försiktighet

Liksom för alla injicerbara vaccin bör lämplig medicinsk behandling och sedvanlig övervakning finnas tillgängliga i händelse av sällsynt anafylaktisk reaktion efter vaccineringen.

Prevenar ska inte administreras intravenöst.

Den potentiella risken för apné och behovet av andningsövervakning under 48–72 timmar ska beaktas när den primära vaccinationsserien ges till mycket prematura spädbarn (födda ≤ 28 graviditetsveckor) och särskilt för dem med tidigare känd omogen lungutveckling. Eftersom nyttan med vaccination är hög för denna spädbarnsgrupp ska vaccinationen inte utebli eller skjutas upp.

Prevenar skyddar inte mot andra serotyper av Streptococcus pneumoniae än de som ingår i vaccinet, och inte heller mot andra mikroorganismer som orsakar invasiv sjukdom eller otitis media.

Detta vaccin bör inte ges till barn med trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning som utgör en kontraindikation mot intramuskulär injektion, om inte den potentiella nyttan uppenbart överväger risken i samband med administrationen.

Även om en viss antikroppsbildning mot difteritoxin kan ske, ersätter inte vaccinering med detta vaccin den rutinmässiga difterivaccinationen.

Till barn i åldern 2 till 5 år användes ett singel dos-vaccinationsprogram. Det observerades en högre frekvens av lokala reaktioner hos barn äldre än 24 månader, jämfört med spädbarn (se avsnitt 4.8).

Barn med nedsatt immunrespons, oberoende om det är en följd av immunsupressiv behandling, en genetisk defekt, HIV infektion eller andra orsaker, kan ha ett reducerat antikroppssvar efter aktiv immunisering.

Begränsad data visar att Prevenar (grundimmunisering om 3 doser) givet till barn med sickle-cell anemi inducerar ett acceptabelt immunsvar och uppvisar en liknande säkerhetsprofil som hos icke- högrisk barn (se avsnitt 5.1). Säkerhets- och immunogenicitetsdata är inte ännu tillgängliga för barn i andra specifika högriskgrupper för invasiva pneumokocksjukdomar (t.ex. barn med andramedfödda eller förvärvade sjukdomar såsom mjältsjukdom, HIV-infektion, maligniteter, nefrotiskt syndrom). Vaccinering av barn i högriskgrupper ska övervägas på individuell basis.

Barn under 2 års ålder bör erhålla det för åldern lämpliga Prevenar vaccinationsprogrammet (se avsnitt 4.2). Användningen av konjugerat pneumokock vaccin (Prevenar) ersätter inte användningen av 23- valent pneumokock polysackarid vaccin hos barn 24 månaders ålder med tillstånd (såsom sickle-cell anemi, HIV-infektion, kronisk sjukdom eller barn utan mjälte eller som är immunsupprimerade) som utsätter dem för en ökad risk för invasiva sjukdomar orsakad av Streptococcus pneumoniae. Närhelst rekommenderat ska högriskbarn som är ≥24 månader gamla och redan primärvaccinerade med Prevenar, ges det 23-valenta polysackarid vaccinet mot pneumokocker. Intervallet mellan vaccinering med konjugerat pneumokock vaccin (Prevenar) och 23-valent polysackarid vaccin mot pneumokocker bör vara minst 8 veckor. Det finns inga data tillgängliga som visar om administration av 23-valent polysackarid vaccin mot pneumokocker till tidigare ovaccinerade barn eller till barn immuniserade med Prevenar skulle kunna resultera i ett lägre immunsvar (hyporespons) mot efterföljande doser av Prevenar.

Läkaren bör vara medveten om att data från kliniska studier tyder på att när Prevenar administreras samtidigt med hexavalenta vacciner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB-vaccin), är frekvensen av feberreaktioner är högre än när det hexa-valenta vaccinet ges ensamt. Dessa reaktioner var vanligen måttliga (39 ºC eller lägre) och kortvariga (se sektion 4.8).

Antipyretisk behandling bör sättas in enligt lokala behandlingsrutiner.

Profylaktisk febernedsättande behandling rekommenderas:

-till alla barn som erhåller Prevenar samtidigt med vaccin innehållande helcellsvaccin mot kikhosta pga en högre frekvens av feberreaktioner (se 4.8).

-till barn med krampsjukdomar eller med anamnes på feberkramper.

Som med alla vacciner, skyddar Prevenar eventuellt inte alla immuniserade individer mot pneumokocksjukdomar. Dessutom, för vaccinets serotyper, förväntas skyddet mot otitis media att vara väsentligt lägre än skyddet mot invasiva sjukdomar. Eftersom otitis media orsakas av många olika organismer utöver de pneumokockserotyper som ingår i vaccinet förväntas skyddet mot all otitis media att bli lågt (se avsnitt 5.1).

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Prevenar kan ges tillsammans med andra barnvaccin enligt rekommenderade vaccinationsprogram. Olika injicerbara vaccin bör alltid injiceras på olika injektionsställen.

Immunsvaret mot andra barnvacciner som getts samtidigt med Prevenar, vid olika injektionsställen, har utvärderats i 7 kontrollerade kliniska studier. Antikroppssvaren mot Hib tetanusproteinkonjugat (PRP-T), tetanus och hepatit B (HepB) vaccin var likvärdiga med kontrollerna. För CRM-baserat Hib konjugerat vaccin, sågs en ökning av antikroppssvaret mot Hib och difteri i de barngrupper som studerats. Vid boosterdosen sågs en viss nedgång av antikroppsnivåerna mot Hib men alla barn hade skyddande nivåer. Inkonsekventa nedgångar i svaret mot pertussis antigen och inaktiverat polio vaccin (IPV) har observerats. Den kliniska relevansen av dessa interaktioner är inte kända. Begränsade resultat från öppna studier visade ett acceptabelt svar mot MPR och varicella.

Data från samtidig användning med Infarix hexa (DtaP/Hib/PRP-T/IPV/HepB vaccin) har inte visat någon kliniskt relevant interaktion med antikroppssvaret på de enskilda antigenerna när de ges som en primärvaccination på 3 doser.

Det finns för närvarande inte tillräckligt med data tillgängliga för administrationen av andra hexavalenta vacciner tillsammans med Prevenar.

I en klinisk studie där man jämförde Prevenar (tre doser givet vid 2, 3,5 och 6 månaders ålder och en boosterdos vid ca 12 månaders ålder) och Meningitec (konjugerat meningokock C vaccin givet i två doser vid 2 och 6 månaders ålder och med en boosterdos vid ca 12 månaders ålder) givet vid skilda eller samma tillfälle, fann man inga belägg för immuninterferens mellan de två konjugerande vaccinerna efter primärimmunicering eller boosterdos.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Prevenar är inte avsett för användning till vuxna. Humandata om användning under graviditet eller amning samt reproduktionsstudier på djur saknas.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8Biverkningar

Vaccinets säkerhet har utvärderats i flera kontrollerade kliniska studier i vilka över 18 000 friska barn (6 veckor till 18 månader) inkuderats. Huvuddelen av säkerhetserfarenheterna kommer från den effekstudie i vilken 17 066 barn fick 55 352 doser Prevenar. Säkerheten har även utvärderats hos äldre ovaccinerade barn.

I alla studier har Prevenar getts tillsammans med det rekommenderade barnvaccinationsprogrammet.

Lokala reaktioner vid injektionsstället och feber hörde till de vanligaste rapporterade biverkningarna.

Ingen konsekvent ökning av lokala eller systemiska reaktioner vid upprepade doser sågs vid primär immuniseringen eller med boosterdosen, med undantag av att en högre frekvens av övergående ömhet (36,5%) och ömhet som påverkade rörelseförmågan i extremiteterna (18,5 %) iakttogs efter boosterdosen.

Bland äldre barn som erhöll en singeldos vaccinering observerades en högre frekvens av lokala reaktioner, än som tidigare har observerats bland spädbarn. Dessa reaktioner var huvudsakligen av övergående natur. I en klinisk studie (efter lanseringen av produkten) med 115 barn mellan 2 till 5 år, rapporterades ömhet bland 39,1 % av barnen, bland 15,7 % av barnen påverkade ömheten rörligheten i extremiteterna. Rodnad rapporterades hos 40,0 % av barnen och induration rapporterades hos 32,2 % av patienterna. Rodnad eller induration 2 cm i diameter rapporterades bland 22,6 % respektive 13,9 % av barnen.

När Prevenar gavs tillsammans med hexavalenta vacciner (DtaP/Hib/PRP-T/IPV/HepB), rapporterades feber 38 ºC hos 28,3 till 48,3% av de barn som fick Prevenar samtidigt med det hexavalenta vaccinet, jämfört med 15,6 till 23,4% i gruppen som fick hexavalent vaccin enbart. Feber över 39,5 ºC rapporterades hos 0,6 till 2,8% av barnen som fick Prevenar och hexavalenta vacciner (se sektion 4.4).

Biverkningar förekommer i högre grad hos barn som samtidigt får helcellsvaccin mot kikhosta. I en studie, inkluderande 1662 barn, rapporterades feber 38 C hos 41,2% av de barn som fick Prevenar samtidigt med DTP, jämfört med 27,9% i kontrollgruppen. Feber > 39 C rapporterades hos 3,3% av barnen jämfört med 1,2% i kontrollgruppen.

Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar eller från spontanrapportering, för alla åldersgrupper, är listade nedan. Biverkningarna är indelade efter organ och frekvens.

Frekvensen definieras som följande:

Mycket vanliga ( 1/10)

Vanliga ( 1/100 till < 1/10)

Mindre vanliga ( 1/1 000 till < 1/100)

Sällsynta ( 1/10 000 till < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Blodet och lymfsystemet:

Mycket sällsynta: Lymfadenopati vid injektionsstället

Immunsystemet:

Sällsynta:Överkänslighetsreaktioner som t.ex. anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner inklusive chock, angioneurotiskt ödem, bronkospasm, dyspné, ansiktsödem

Centrala och perifera nervsystemet:

Sällsynta:

Kramper, inklusive feberkramper

Magtarmkanalen:

 

Mycket vanliga:

Kräkningar, diarré, minskad aptit

Hud och subkutan vävnad:

Ovanliga:

Utslag/urtikaria

Mycket sällsynta:

Erythema multiforme

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mycket vanliga:

Reaktioner vid injektionsstället (t.ex. erytem, induration/svullnad,

 

smärta/ömhet), feber 38 C, irritabilitet, ihållande gråt, sömnighet, orolig

 

sömn

Vanliga:

Svullnad/induration vid injektionsstället och erytem > 2,4 cm, ömhet som

 

påverkar rörelser, feber > 39 C

Sällsynta:

Hypoton-hyporesponsiva episoder, överkänslighetsreaktioner vid

 

injektionsstället (t.ex. dermatit, klåda, urtikaria), flush

Apné hos mycket prematura barn (födda 28 graviditetsveckan) (se avsnitt 4.4).

4.9Överdosering

Det har förekommit rapporter om överdosering med Prevenar, inklusive fall av administrering av högre doser än rekommenderat och fall av efterföljande doser administrerade tidigare än rekommenderat efter föregående dos. För de flesta personerna har det inte rapporterats om några oönskade effekter. I allmänhet har de rapporterade biverkningarna i samband med överdosering också förekommit vid rekommenderade singeldoser av Prevenar.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Pneumokock-vacciner, ATC-kod: J07AL02

Immunogenicitet

Ett signifikant antikroppssvar (uppmätt med ELISA-metodik) observerades för alla vaccinets serotyper efter tre doser av Prevenar följt av en boosterdos, även om det geometriska medelvärdet för titern varierade mellan de 7 serotyperna. Prevenar har även visat inducera funktionella antikroppar (enligt mätning med opsonofagocytos) mot alla vaccinets serotyper efter grundimmuniseringen. Inga studier har gjorts för att mäta långtidseffekt med avseende på antikropppstitrar efter avslutad grundimmunicering med efterföljande boosterdos samt enligt immuniseringsprogrammet singeldos- vaccinerade barn. Vaccination med okonjugerat polysackaridvaccin 13 månader efter primärimmuniseringen med Prevenar inducerade ett antikroppssvar för de 7 serotyper som ingår i vaccinet vilket indikerar tidigare immunologisk aktivering (primning).

Immunogeniciteten efter en 2-dos grundimmunicering för spädbarn samt en boosterdos vid ungefär ett års ålder har dokumenterats i ett flertal studier. Övervägande delen av resultaten indikerar att ett mindre antal barn uppnådde en antikroppskoncentration på ≥0,35 μg/ml (referensantikroppskoncentration rekommenderad av WHO)1 mot serotyperna 6B och 23F efter en 2- dos grundimmunicering direkt eller indirekt jämfört med en 3-dos immunisering. Utöver det, var GMC-värdet lägre för antikropparna mot de flesta serotyperna efter 2-dos grundimmunisering än efter 3-dos grundimmunicering. Däremot var antikroppssvaret på boosterdosen efter en 2-dos eller en 3-dos immunicering jämförbar för vaccinets alla 7 serotyper och indikerade på att båda doseringsregimerna hade resulterat i en adekvat primning.

En signifikant ökning av antikroppssvaret (uppmätt med ELISA-metodik) mot alla vaccinets serotyper observerades efter administrering av en singeldos med Prevenar till barn i ålders 2 till 5 år. Antikroppskoncentrationerna var liknande dem som uppnåddes efter en 3-dos grundimmunicering och en boosterdos före 2-års ålder. Effektivitetsstudier i populationen på barn i åldern 2-5 år har inte utförts.

Kliniska effektivitetsstudier på 2-dos grundimmunisering med en efterföljande boosterdos har inte utförts och de kliniska konsekvenserna av en lägre antikroppskoncentration mot serotyperna 6B och 23F efter en 2-dos grundimmunisering är okänd.

Skyddseffekt mot invasiv sjukdom

Uppskattningen av skyddseffekten mot invasiva sjukdomar, baseras på data från en population i USA, där vaccintäckningen av serotyper varierade från 80 % till 89 %. Epidemiologiska data mellan 1988 och 2003 indikerade att i Europa är täckningen av de vaccinspecifika serotyperna lägre och varierar från land till land. Följaktligen bör Prevenar i Europa täcka mellan 54 % och 84 % av pneumokockisolat från invasiva infektioner hos barn yngre än 2 år. Bland europeiska barn, mellan 2 och 5 års ålder, bör Prevenar täcka ungefär 62 % till 83 % av de kliniska isolat som är orsak till invasiv pneumokocksjukdom. Uppskattningsvis täcks mer än 80% av de antibiotikaresistenta stammarna av de serotyper som ingår i vaccinet. Vaccin-serotypernas täckning i barnpopulationen minskar med ökande ålder. Minskningen i incidens av invasiv pneumokocksjukdom som ses hos äldre barn, kan delvis bero på naturligt förvärvad immunitet.

Skyddseffekten mot invasiv sjukdom har utvärderats i en stor dubbelblind randomiserad klinisk studie i en multietnisk population i norra Kalifornien, USA (Kaiser Permanente studien). Över 37 816 barn vaccinerades med antingen Prevenar eller ett kontrollvaccin (konjugatvaccin mot meningokocker grupp C), vid 2, 4, 6 och 12 - 15 månaders ålder. Vid tidpunkten för studien, svarade serotyperna inkluderade i vaccinet för 89 % av isolaten från invasiva pneumokockinfektioner.

Totalt 52 fall av invasiv sjukdom orsakade av vaccin serotyperna har ackumulerats i en utvidgad blindad uppföljning fram till 20 april, 1999. Den beräknade skyddseffekten mot de vaccinspecifika serotyperna var 94 % (95 % CI: 81, 99) i intent-to-treat populationen och 97 % (95 % CI: 85, 100) i per protokoll (fullständigt immuniserade) populationen (40 fall). I Europa uppskattas effektiviteten av vaccinet för barn < 2 år variera mellan 51 % till 79 % med hänsyn tagen till vaccintäckningen av de serotyper som orsakar invasiv sjukdom.

Effekt mot pneumoni

I Kaiser Permanente-studien var effektiviteten 87,5 % (95 % CI: 7, 99) mot bakteriemisk pneumoni orsakad av vaccinserotyperna av S. pneumoniae.

Även effektiviteten mot icke bakteriemisk pneumoni utvärderades (ingen mikrobiologisk konfirmering av diagnosen gjordes). Eftersom många patogener, förutom de serotyper av pneumokocker som finns representerade i vaccinet, kan bidra till att orsaka pneumoni hos barn förväntas skyddseffekten mot all

1 Teknisk rapport från WHO, nr. 927, 2005: Appendix serological criteria for calculation and licensure of new pneumococcal conjugate vaccine formulations for use in infants

klinisk pneumoni vara lägre än den mot invasiv pneumokocksjukdom. I per-protokoll-analysen var den beräknade riskreduktionen för den första episoden av klinisk pneumoni med avvikande lungröntgen (definierad som förekomst av infiltrat, utgjutning eller konsolidation) 35 % (95 % CI: 4, 56).

Effektiviteten mot otitis media

Akut otitis media (AOM) av olika orsaker är en vanlig sjukdom i barnaåren. Bakterier beräknas orsaka mellan 60-70 % av de kliniska episoderna av AOM. Pneumokocker står för 30-40 % av bakteriella mediaotiter och en större andel av de svåra AOM. Teoretiskt kan Prevenar förhindra mellan 60-80 % av de pneumokock serotyper som orsakar AOM. Prevenar beräknas skydda mot 6-13 % av alla kliniska episoder av AOM.

Effekten av Prevenar mot akut otitis media (AOM) utvärderades i en randomiserad dubbelblind klinisk studie på 1 662 finska barn som var immunicerade med antingen Prevenar eller ett kontrollvaccin (mot hepatit B) vid 2, 4, 6 och 12-15 månaders ålder. Den beräknade skyddseffekten mot AOM orsakad av vaccinspecifik serotyp, (primär end-point) var 57 % (95% CI: 44, 67) i per-protocol analysen och 54 % (95 % CI: 41, 64) i intent-to-treat-analysen. En ökning på 33% (95% CI: -1, 80) av AOM orsakade av serotyper som inte ingår i vaccinet, sågs bland de immuniserade. Totalt sett sågs dock en 34%-ig reduktion (95 % CI: 21, 45) av incidensen av alla AOM orsakade av pneumokocker. Det totala antalet otitis mediainflammationer, oavsett orsak, reducerades med 6 % (95 % CI: -4, 16).

En subgrupp av barn från studien följdes upp till 4-5 års ålder. I denna uppföljande studie visades effekten av vaccinet resultera i en 18%-ig reduktion (95 % CI: 1, 32), av andelen frekventa mediaotiter (definierade som minst 3 episoder inom 6 månader), en 50 %-ig reduktion (95 % CI: 15, 71) av andelen kronisk otitis media med otosalpingit och en 39 %-ig reduktion (95 % CI: 4, 61) av andelen som behövde inläggning av trumhinnerör.

Effekten av Prevenar mot AOM undersöktes som en sekundär end point i Kaiser Permanente studien. Barnen följdes upp till 3,5 års ålder. Påverkan på det totala antalet mediaotiter, oavsett orsak, var en 7 %-ig reduktion (95 % CI: 4, 10). Effekten av vaccinet i per-protocol analysen var en 9 %-ig reduktion (95 % CI: 3, 15) av återkommande AOM (definierad som 3 episoder inom 6 månader eller 4 episoder på ett år) eller en 23 %-ig reduktion (95 % CI: 7, 36) av återkommande AOM (5 episoder inom 6 månader eller 6 episoder på ett år). Behovet av rörbehandling reducerades med 24 % (95 % CI: 12, 35) i per-protocol analysen och med 23 % (95 % CI: 11, 34) i intent-to-treat-analysen.

Effektivitet

Prevenars effektivitet mot invasiv pneumokock sjukdom har evaluerats i nationella vaccinationsprogram där 3- eller 2-dos regim med boosterdos har användts på spädbarn (med effekt menas den direkta effekten på den vaccinerade samt reduktionen av de i vaccinet förekommade bakterieserotyper i samhället).

År 2000 intruducerades i USA allmän vaccination med en 3-dos grundimmunicering med efterföljande boosterdos med Prevenar till spädbarn och ett catch-up program för barn upp 5 år. Vaccinets effekt mot invasiv pneumokock sjukdom, orsakade av vaccinets seropyper, utvärderades hos barn 3-59 månader gamla under det första fyra åren efter implementeringen av vaccinationen. Jämfört ovaccinerade barn var effektiviteten av 2-, 3- och 4-dos vaccinering givet till barn liknande: 96% (95% CI 88-99); 95% (95% CI 88-99) och 100% (95% CI 94-100). Under samma tidsperiod i USA minskade invasiv pneumokock sjukdom orsakade av de i vaccinet förekommande serotyperna hos individer under 5 års ålder jämfört med innan allmän vaccination infördes (1998/1999) med 94 %. Samtidigt var det en 62%-ig reduktion av invasiv pneumokocksjukdom av de i vaccinet förskommande serotyperna i åldrarna över 5 år. Denna indirekta effekt är en följd av en minskad överföring av vaccinets serotyper från immuniserade barn till resten av befolkningen och samtidigt sågs en minskning av antalet bärare av bakterier med vaccinets serotyper vid nasofarynxodling.

I Quebec och Kanada introducerades Prevenar vid 2, 4 och 12 månaders ålder. Äldre barn upp till 5 års ålder vaccinerades med en singeldos. Under de första två åren av programmet, med över 90 % täckning, observerades det att effekten mot invasiv pneumokocksjukdom som orsakad av vaccinets serotyper var 93 % (95 % CI 75-98) efter 2-dos i grundimmuniceringen och 100 % (95 % CI 91-100) efter grundimmunisering med efterföljande boosterdos.

Preliminär data från England and Wales, rapporterade mindre ett år efter införandet av rutinmässig vaccination vid 2, 4 och 13 månaders ålder och med ett singeldos uppföljningsprogram för barn mellan 13 och 23 månaders ålder, visade att effektiviteten av detta doseringsschema kan ge ett mindre skydd mot serotypen 6B än mot de övriga i vaccinet ingående serotyperna.

Effektiviteten mot pneumoni och akut otitis media efter en 2-dos grundimmunisering har inte säkerställts.

Kompletterande immunogenicitetsdata

Immunogenicitetsdata för Prevenar har studerats i en öppen, multicenter studie på 49 barn med sickle- cell anemi. Barnen vaccinerades med Prevenar (3 doser med en månads mellanrum från 2 månaders ålder) och 46 av dessa barn fick också 23-valent polysackaridvaccin mot pneumokocker vid 15-18 månaders ålder. Efter primärvaccination, hade 95,6 % av barnen antikroppskoncentrationsnivåer på minst 0,35 µg/ml mot alla sju serotyperna i Prevenar. En signifikant ökning av antikroppskoncentrationen mot de sju serotyperna sågs efter vaccinationen med polysackaridvaccin vilket tyder på att ett immunologiskt minne var väl etablerat.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

En toxicitetsstudie på kaniner som fick upprepade intramuskulära doser (5 injektioner med standarddos av Prevenar gavs. En var tredje vecka i 13 veckor) av konjugatvaccin mot pneumokocker indikerade inga signifikanta lokala eller systemiska toxiska effekter.

Toxicitetsstudier med upprepade subkutana doser (7 injektioner med standarddos som gavs varannan vecka, följt av en återhämtningsperiod på 4 veckor) av Prevenar på råtta och apa visade inga signifikanta lokala eller systemiska toxiska effekter.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

6.2Inkompatibiliteter

Då blandbarhetssudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3Hållbarhet

3 år

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).

Får ej frysas.

6.5Förpackningstyp och innehåll

0,5 ml suspension för injektion i en glasampull (Type I glas) med en gummipropp.

Förpackningsstorlekar:

1 eller 10 ampuller utan sprutor/nålar.

1 ampull med spruta och 2 nålar (1 för uppdragning, 1 för injektion).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Under förvaring kan en vit fällning och en klar supernatant iakttas.

Vaccinet bör omskakas väl så att en homogen vit suspension bildas, och granskas visuellt med avseende på eventuella partiklar och/eller fysikaliska variationer före injiceringen. Använd inte vaccinet om innehållet i injektionsflaskan ser ut på annat sätt.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/167/001

EU/1/00/167/002

EU/1/00/167/005

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 02/02/2001

Datum för förnyat godkännande: 02/02/2011

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Prevenar, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Konjugerat pneumokocksackarid vaccin, adsorberat

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje dos om 0,5 ml innehåller:

 

Pneumokock polysackarid serotyp 4*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 6B*

4 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 9V*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 14*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 18C*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 19F*

2 mikrogram

Pneumokock polysackarid serotyp 23F*

2 mikrogram

* konjugerad till bärarprotein CRM197 och adsorberat till aluminiumfosfat (0,5 mg)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.

Vaccinet är en vit homogen suspension.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Aktiv immunisering mot sjukdomar orsakade av Streptococcus pneumoniae, serotyperna 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F och 23F (såsom sepsis, meningit, pneumoni, bakteriemi och akut otitis media) bland barn i åldern 2 månader till 5 år (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1).

Se avsnitt 4.2 angående antal doser som skall ges till de olika åldersgrupperna.

Användningen av Prevenar ska bedömas på basis av officiella rekommendationer där hänsyn tas till betydelsen av invasiv pneumokocksjukdom i olika åldersgrupper likväl som variationen i förekomst av serotyper i olika geografiska områden (se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.1).

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Immuniseringsprogrammet för Prevenar ska baseras på de nationella rekommendationerna för vaccinering

Barn 2- 6 månader: Den rekommenderade grundimmuniseringen består av tre doser, varje dos om 0,5 ml. Den första dosen ges vanligen vid 2 månaders ålder och med ett intervall om minst 1 månad mellan de följande doserna.

En fjärde dos rekommenderas under det andra levnadsåret.

Alternativt, när Prevenar ges rutinmässigt som en del i barnvaccinationsprogrammet, kan ett 2-dos schema övervägas. Första dosen kan ges från 2-månaders ålder, med en andra dos minst 2 månader senare och en tredje boosterdos vid 11-15 månaders ålder (se avsnitt 5.1).

Tidigare ovaccinerade barn:

Barn mellan 7 och 11 månader: två doser, varje dos om 0,5 ml, med ett intervall om minst 1 månad mellan doserna. En tredje dos rekommenderas under det andra levnadsåret.

Barn mellan 12 och 23 månaders ålder: två doser, varje dos om 0,5 ml, med ett intervall om minst 2 månader mellan doserna.

Barn mellan 24 månader och 5 års ålder: en singel dos.

Behovet av en boosterdos efter dessa vaccinationsprogram har inte fastställts.

Administreringssätt

Vaccinet ska ges via intramuskulär injektion. Rekommenderade injektionsställen är anterolateralt på låret (musculus vastus lateralis) på spädbarn eller deltoidmuskeln på överarmen på småbarn.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne eller difteritoxoid.

Liksom för andra vacciner skall administrering av Prevenar skjutas upp hos personer med akut sjukdom med hög feber. Lindrig infektion, som t.ex. en förkylning, utgör dock inte någon kontraindikation.

4.4 Varningar och försiktighet

Liksom för andra vacciner bör tillförsel av Prevenar skjutas upp hos individer med akut sjukdom med måttlig till hög feber.

Prevenar ska inte administreras intravenöst.

Liksom för alla injicerbara vaccin bör lämplig medicinsk behandling och sedvanlig övervakning finnas tillgängliga i händelse av sällsynt anafylaktisk reaktion efter vaccineringen.

Den potentiella risken för apné och behovet av andningsövervakning under 48–72 timmar ska beaktas när den primära vaccinationsserien ges till mycket prematura spädbarn (födda ≤ 28 graviditetsveckor) och särskilt för dem med tidigare känd omogen lungutveckling. Eftersom nyttan med vaccination är hög för denna spädbarnsgrupp ska vaccinationen inte utebli eller skjutas upp.

Prevenar skyddar inte mot andra serotyper av Streptococcus pneumoniae än de som ingår i vaccinet, och inte heller mot andra mikroorganismer som orsakar invasiv sjukdom eller otitis media.

Detta vaccin bör inte ges till barn med trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning som utgör en kontraindikation mot intramuskulär injektion, om inte den potentiella nyttan uppenbart överväger risken i samband med administrationen.

Även om en viss antikroppsbildning mot difteritoxin kan ske, ersätter inte vaccinering med detta vaccin den rutinmässiga difterivaccinationen.

Till barn i åldern 2 till 5 år användes ett singel dos-vaccinationsprogram. Det observerades en högre frekvens av lokala reaktioner hos barn äldre än 24 månader, jämfört med spädbarn (se avsnitt 4.8).

Barn med nedsatt immunrespons, oberoende om det är en följd av immunsupressiv behandling, en genetisk defekt, HIV infektion eller andra orsaker, kan ha ett reducerat antikroppssvar efter aktiv immunisering.

Begränsad data visar att Prevenar (grundimmunisering om 3 doser) givet till barn med sickle-cell anemi inducerar ett acceptabelt immunsvar och uppvisar en liknande säkerhetsprofil som hos icke- högrisk barn (se avsnitt 5.1). Säkerhets- och immunogenicitetsdata är inte ännu tillgängliga för barn i

andra specifika högriskgrupper för invasiva pneumokocksjukdomar (t.ex. barn med andra medfödda eller förvärvade sjukdomar såsom mjältsjukdom, HIV-infektion, maligniteter, nefrotiskt syndrom). Vaccinering av barn i högriskgrupper ska övervägas på individuell basis.

Barn under 2 års ålder bör erhålla det för åldern lämpliga Prevenar vaccinationsprogrammet (se avsnitt 4.2). Användningen av konjugerat pneumokock vaccin (Prevenar) ersätter inte användningen av 23- valent pneumokock polysackarid vaccin hos barn 24 månaders ålder med tillstånd (såsom sickle-cell anemi, HIV-infektion, kronisk sjukdom eller barn utan mjälte eller som är immunsupprimerade) som utsätter dem för en ökad risk för invasiva sjukdomar orsakad av Streptococcus pneumoniae. Närhelst rekommenderat ska högriskbarn som är ≥24 månader gamla och redan primärvaccinerade med Prevenar, ges det 23-valenta polysackarid vaccinet mot pneumokocker. Intervallet mellan vaccinering med konjugerat pneumokock vaccin (Prevenar) och 23-valent polysackarid vaccin mot pneumokocker bör vara minst 8 veckor. Det finns inga data tillgängliga som visar om administration av 23-valent polysackarid vaccin mot pneumokocker till tidigare ovaccinerade barn eller till barn immmuniserade med Prevenar skulle kunna resultera i ett lägre immunsvar (hyporespons) mot efterföljande doser av Prevenar.

Läkaren bör vara medveten om att data från kliniska studier tyder på att när Prevenar administreras samtidigt med hexavalenta vacciner (DtaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB-vaccin), är frekvensen av feberreaktioner är högre än när det hexa-valenta vaccinet ges ensamt. Dessa reaktioner var vanligen måttliga (39 ºC eller lägre) och kortvariga (se sektion 4.8).

Antipyretisk behandling bör sättas in enligt lokala behandlingsrutiner.

Profylaktisk febernedsättande behandling rekommenderas:

-till alla barn som erhåller Prevenar samtidigt med vaccin innehållande helcellsvaccin mot kikhosta pga en högre frekvens av feberreaktioner (se 4.8).

-till barn med krampsjukdomar eller med anamnes på feberkramper.

Som med alla vacciner, skyddar Prevenar eventuellt inte alla immuniserade individer mot pneumokocksjukdomar. Dessutom, för vaccinets serotyper, förväntas skyddet mot otitis media att vara väsentligt lägre än skyddet mot invasiva sjukdomar. Eftersom otitis media orsakas av många olika organismer utöver de pneumokockserotyper som ingår i vaccinet förväntas skyddet mot all otitis media att bli lågt (se avsnitt 5.1).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Prevenar kan ges tillsammans med andra barnvacciner enligt rekommenderade vaccinationsprogram. Olika injicerbara vaccin bör alltid injiceras på olika injektionsställen.

Immunsvaret mot andra barnvaccin som getts samtidigt med Prevenar, vid olika injektionsställen, har utvärderats i 7 kontrollerade kliniska studier. Antikroppssvaren mot Hib tetanusproteinkonjugat (PRP- T), tetanus och hepatit B (HepB) vaccin var likvärdiga med kontrollerna. För CRM-baserat Hib konjugerat vaccin, sågs en ökning av antikroppssvaret mot Hib och difteri i de barngrupper som studerats. Vid boosterdosen sågs en viss nedgång av antikroppsnivåerna mot Hib men alla barn hade skyddande nivåer. Inkonsekventa nedgångar i svaret mot pertussis antigen och inaktiverat polio vaccin (IPV) har observerats. Den kliniska relevansen av dessa interaktioner är inte kända. Begränsade resultat från öppna studier visade ett acceptabelt svar mot MPR och varicella.

Data från samtidig användning med Infarix hexa (DtaP/Hib/PRP-T/IPV/HepB vaccin) har inte visat någon kliniskt relevant interaktion med antikroppssvaret på de enskilda antigenerna när de ges som en primärvaccination på 3 doser.

Det finns för närvarande inte tillräckligt med data tillgängliga för administrationen av andra hexavalenta vacciner tillsammans med Prevenar.

I en klinisk studie där man jämförde Prevenar (tre doser givet vid 2, 3,5 och 6 månaders ålder och en boosterdos vid ca 12 månaders ålder) och Meningitec (konjugerat meningokock C vaccin givet i två

doser vid 2 och 6 månaders ålder och med en boosterdos vid ca 12 månaders ålder) givet vid skilda eller samma tillfälle, fann man inga belägg för immuninterferens mellan de två konjugerande vaccinerna efter primärimmunicering eller boosterdos.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Prevenar är inte avsett för användning till vuxna. Humandata om användning under graviditet eller amning samt reproduktionsstudier på djur saknas.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8 Biverkningar

Vaccinets säkerhet har utvärderats i flera kontrollerade kliniska studier i vilka över 18 000 friska barn (6 veckor till 18 månader) inkuderats. Huvuddelen av säkerhetserfarenheterna kommer från den effekstudie i vilken 17 066 barn fick 55 352 doser Prevenar. Säkerheten har även utvärderats hos äldre ovaccinerade barn.

I alla studier har Prevenar getts tillsammans med det rekommenderade barnvaccinationsprogrammet. Lokala reaktioner vid injektionsstället och feber hörde till de vanligaste rapporterade biverkningarna.

Ingen konsekvent ökning av lokala eller systemiska reaktioner vid upprepade doser sågs vid primär immuniseringen eller med boosterdosen, med undantag av att en högre frekvens av övergående ömhet (36,5% och ömhet som påverkade rörelseförmågan i extremiteterna (18,5 %) iakttogs efter boosterdosen.

Bland äldre barn som erhöll en singeldos vaccinering observerades en högre frekvens av lokala reaktioner, än som tidigare har observerats bland spädbarn. Dessa reaktioner var huvudsakligen av övergående natur. I en klinisk studie (efter lanseringen av produkten) med 115 barn mellan 2 till 5 år, rapporterades ömhet bland 39,1 % av barnen, bland 15,7 % av barnen påverkade ömheten rörligheten i extremiteterna. Rodnad rapporterades hos 40,0 % av barnen och induration rapporterades hos 32,2 % av patienterna. Rodnad eller induration 2 cm i diameter rapporterades bland 22,6 % respektive 13,9 % av barnen.

När Prevenar gavs tillsammans med hexavalenta vacciner (DtaP/Hib/PRP-T/IPV/HepB), rapporterades feber 38 ºC hos 28,3 till 48,3% av de barn som fick Prevenar samtidigt med det hexavalenta vaccinet, jämfört med 15,6 till 23,4% i gruppen som fick hexavalent vaccin enbart. Feber över 39,5 ºC rapporterades hos 0,6 till 2,8% av barnen som fick Prevenar och hexavalenta vacciner (se sektion 4.4).

Biverkningar förekommer i högre grad hos barn som samtidigt får helcellsvaccin mot kikhosta. I en studie, inkluderande 1662 barn, rapporterades feber 38 C hos 41,2% av de barn som fick Prevenar samtidigt med DTP, jämfört med 27,9% i kontrollgruppen. Feber > 39 C rapporterades hos 3,3% av barnen jämfört med 1,2% i kontrollgruppen.

Biverkningar rapporterade i kliniska prövningar eller från spontanrapportering, för alla åldersgrupper, är listade nedan. Biverkningarna är indelade efter organ och frekvens.

Frekvensen definieras som följande:

Mycket vanliga ( 1/10)

Vanliga ( 1/100 till < 1/10)

Mindre vanliga ( 1/1 000 till < 1/100)

Sällsynta ( 1/10 000 till < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Blodet och lymfsystemet:

Mycket sällsynta: Lymfadenopati vid injektionsstället

Immunsystemet:

Sällsynta:Överkänslighetsreaktioner som t.ex. anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner inklusive chock, angioneurotiskt ödem, bronkospasm, dyspné, ansiktsödem

Centrala och perifera nervsystemet:

Sällsynta:

Kramper, inklusive feberkramper

Magtarmkanalen:

 

Mycket vanliga:

Kräkningar, diarré, minskad aptit

Hud och subkutana vävnad:

Ovanliga:

Utslag/urtikaria.

Mycket sällsynta:

Erythema multiforme

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mycket vanliga:

Reaktioner vid injektionsstället (t.ex. erytem, induration/svullnad,

 

smärta/ömhet), feber 38 C, irritabilitet, ihållande gråt, sömnighet, orolig

 

sömn

Vanliga:

Svullnad/induration vid injektionsstället och erytem > 2,4 cm, ömhet som

 

påverkar rörelser, feber > 39 C

Sällsynta:

Hypoton-hyporesponsiva episoder, överkänslighetsreaktioner vid

 

injektionsstället (t.ex. dermatit, klåda, urtikaria), flush

Apné hos mycket prematura barn (födda 28 graviditetsveckan) (se avsnitt 4.4).

4.9 Överdosering

Det har förekommit rapporter om överdosering med Prevenar, inklusive fall av administrering av högre doser än rekommenderat och fall av efterföljande doser administrerade tidigare än rekommenderat efter föregående dos. För de flesta personerna har det inte rapporterats om några oönskade effekter. I allmänhet har de rapporterade biverkningarna i samband med överdosering också förekommit vid rekommenderade singeldoser av Prevenar.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: pneumokock-vacciner, ATC-kod: J07AL02

Immunogenicitet

Ett signifikant antikroppssvar (uppmätt med ELISA-metodik) observerades för alla vaccinets serotyper efter tre doser av Prevenar följt av en boosterdos, även om det geometriska medelvärdet för titern varierade mellan de 7 serotyperna. Prevenar har även visat inducera funktionella antikroppar (enligt mätning med opsonofagocytos) mot alla vaccinets serotyper efter grundimmuniseringen. Inga studier har gjorts för att mäta långtidseffekt med avseende på antikropppstitrar efter avslutad grundimmunisering med efterföljande boosterdos samt enligt immuniseringsprogrammet singeldos- vaccinerade barn. Vaccination med okonjugerat polysackaridvaccin 13 månader efter primärimmuniseringen med Prevenar inducerade ett antikroppssvar för de 7 serotyper som ingår i vaccinet vilket indikerar tidigare immunologisk aktivering (primning).

Immunogeniciteten efter en 2-dos grundimmunisering för spädbarn samt en boosterdos vid ungefär ett års ålder har dokumenterats i ett flertal studier. Övervägande delen av resultaten indikerar att ett mindre antal barn uppnådde en antikroppskoncentration på ≥0,35 μg/ml (referensantikroppskoncentration rekommenderad av WHO)1 mot serotyperna 6B och 23F efter en 2- dos grundimmunisering direkr eller indirekt jämfört med en 3-dos immunisering. Utöver det, var GMC-värdet lägre för antikropparna mot de flesta serotyperna efter 2-dos grundimmunisering än efter 3-dos grundimmunisering. Däremot var antikroppssvaret på boosterdosen efter en 2-dos eller en 3-dos immunicering jämförbar för vaccinets alla 7 serotyper och indikerade på att båda doseringsregimerna hade resulterat i en adekvat primning.

En signifikant ökning av antikroppssvaret (uppmätt med ELISA-metodik) mot alla vaccinets serotyper observerades efter administrering av en singeldos med Prevenar till barn i ålders 2 till 5 år. Antikroppskoncentrationerna var liknande dem som uppnåddes efter en 3-dos grundimmunicering och en boosterdos före 2-års ålder. Effektivitetsstudier i populationen på barn i åldern 2-5 år har inte utförts.

Kliniska effektivitetsstudier på 2-dos grundimmunicering med en efterföljande boosterdos har inte utförts och de kliniska konsekvenserna av en lägre antikroppskoncentration mot serotyperna 6B och 23F efter en 2-dos grundimmunicering är okänd.

Skyddseffekt mot invasiv sjukdom

Uppskattningen av skyddseffekten mot invasiva sjukdomar, baseras på data från en population i USA, där vaccintäckningen av serotyperna varierade från 80 % till 89 %. Epidemiologiska data mellan 1988 och 2003 indikerade att i Europa är täckningen av de vaccinspecifika serotyperna lägre och varierar från land till land. Följaktligen bör Prevenar i Europa täcka in mellan 54 % och 84 % av pneumokockisolat från invasiva infektioner hos barn yngre än 2 år. Bland europeiska barn, mellan 2 och 5 års ålder, bör Prevenar täcka ungefär 62 % till 83 % av de kliniska isolat som är orsak till invasiv pneumokocksjukdom. Uppskattningsvis täcks mer än 80 % av de antibiotika resistenta stammarna av de serotyper som ingår i vaccinet. Vaccin-serotypernas täckning i barnpopulationen minskar med ökande ålder. Minskningen i incidens av invasiv pneumokocksjukdom som ses hos äldre barn, kan delvis bero på naturligt förvärvad immunitet.

Skyddseffekten mot invasiv sjukdom har utvärderats i en stor dubbelblind randomiserad klinisk studie i en multietnisk population i norra Kalifornien, USA (Kaiser Permanente studien). Över 37 816 barn vaccinerades med antingen Prevenar eller ett kontrollvaccin (konjugatvaccin mot meningokocker grupp C), vid 2, 4, 6 och 12 - 15 månaders ålder. Vid tidpunkten för studien, svarade serotyperna inkluderade i vaccinet för 89% av isolat från invasiva pneumokockinfektioner.

Totalt 52 fall av invasiv sjukdom orsakade av vaccin serotyperna har ackumulerats i en utvidgad blindad uppföljning fram till 20 april, 1999. Den beräknade skyddseffekten mot de vaccinspecifika serotyperna var 94% (95 % CI: 81, 99) i intent-to-treat populationen och 97% (95 % CI: 85, 100) i per protokoll (fullständigt immuniserade) populationen (40 fall). I Europa uppskattas effektiviteten av vaccinet för barn < 2 år variera från mellan 51 % till 79% med hänsyn tagen till vaccintäckningen av de serotyper som orsakar invasiv sjukdom.

Effekt mot pneumoni

I Kaiser Permanente-studien var effektiviteten 87,5 % (95 % CI: 7, 99) mot bakteriemisk pneumoni orsakad av vaccinserotyperna av S. pneumoniae.

Även effektiviteten mot icke bakteriemisk pneumoni utvärderades (ingen mikrobiologisk konfirmering av diagnosen gjordes). Eftersom många patogener, förutom de serotyper av pneumokocker som finns representerade i vaccinet, kan bidra till att orsaka pneumoni hos barn förväntas skyddseffekten mot all

1 Teknisk rapport från WHO, nr. 927, 2005: Appendix serological criteria for calculation and licensure of new pneumococcal conjugate vaccine formulations for use in infants

klinisk pneumoni vara lägre än den mot invasiv pneumokocksjukdom. I per-protokoll-analysen var den beräknade riskreduktionen för den första episoden av klinisk pneumoni med avvikande lungröntgen (definierad som förekomst av infiltrat, utgjutning eller konsolidation) 35 % (95 % CI: 4, 56).

Effektiviteten mot otitis media

Akut otitis media (AOM) av olika orsaker är en vanlig sjukdom i barnaåren. Bakterier beräknas orsaka mellan 60-70 % av de kliniska episoderna av AOM. Pneumokocker står för 30-40 % av bakteriella mediaotiter och en större andel av de svåra AOM. Teoretiskt kan Prevenar förhindra mellan 60-80 % av de pneumokock serotyper som orsakar AOM. Prevenar beräknas skydda mot 6-13 % av alla kliniska episoder av AOM.

Effekten av Prevenar mot akut otitis media (AOM) utvärderades i en randomiserad dubbelblind klinisk studie på 1 662 finska barn som var immunicerade med antingen Prevenar eller ett kontrollvaccin (mot hepatit B) vid 2, 4, 6 och 12-15 månaders ålder. Den beräknade skyddseffekten mot AOM orsakad av vaccinspecifik serotyp, (primär - end point) var 57 % (95 % CI: 44, 67) i per - protocol analysen och 54 % (95 % CI: 41, 64) i intent-to - treat-analysen. En ökning på 33 %-ig ökning (95% CI: -1, 80) av AOM, orsakade av serotyper som inte ingår i vaccinet, sågs bland de immuniserade. Totalt sett sågs dock en 33 %-ig reduktion (95% CI: 21, 45) av incidensen av alla AOM orsakade av pneumokocker. Det totala antalet otitis media, oavsett orsak, reducerades med 6 % (95 % CI: -4, 16).

En subgrupp av barn från studien följdes upp till 4-5 års ålder. I denna uppföljande studie visades effekten av vaccinet resultera i en 18%-ig reduktion (95 % CI: 1, 32), av andelen frekventa mediaotiter (definierade som minst 3 episoder inom 6 månader), en 50 %-ig reduktion (95 % CI: 15, 71) av andelen kronisk otitis media med otosalpingit och en 39 %-ig reduktion (95 % CI: 4, 61) av andelen som behövde inläggning av trumhinnerör.

Effekten av Prevenar mot AOM undersöktes som en sekundär end-point i Kaiser Permanente studien. Barnen följdes upp till 3,5 års ålder. Påverkan på det totala antalet mediaotiter, oavsett orsak, var en 7 %-ig reduktion (95 % CI: 4, 10). Effekten av vaccinet i per - protocol analysen var en 9 %-ig reduktion (95 % CI: 3, 15) av återkommande AOM (definierad som 3 episoder inom 6 månader eller 4 episoder på ett år) eller en 23 %-ig reduktion (95 % CI: 7, 36) av återkommande AOM (5 episoder inom 6 månader eller 6 episoder på ett år). Behovet av rörbehandling reducerades med 24 % (95 % CI: 12, 35) i per - protocol analysen och med 23 % (95 % CI: 11, 34) i intent-to-treat-analysen.

Effektivitet

Prevenars effektivitet mot invasiv pneumokock sjukdom har evaluerats i nationella vaccinationsprogram där 3- eller 2-dos regim med boosterdos har användts på spädbarn (med effekt menas den direkta effekten på den vaccinerade samt reduktionen av de i vaccinet förekommade bakterieserotyper i samhället).

År 2000 intruducerades i USA allmän vaccination med en 3-dos grundimmunicering med efterföljande boosterdos med Prevenar till spädbarn och ett catch-up program för barn upp 5 år. Vaccinets effekt mot invasiv pneumokock sjukdom, orsakade av vaccinets seropyper, utvärderades hos barn 3-59 månader gamla under det första fyra åren efter implementeringen av vaccinationen. Jämfört ovaccinerade barn var effektiviteten av 2-, 3- och 4-dos vaccinering givet till barn liknande: 96% (95% CI 88-99); 95% (95% CI 88-99) och 100% (95% CI 94-100). Under samma tidsperiod i USA minskade invasiv pneumokock sjukdom orsakade av de i vaccinet förekommande serotyperna hos individer under 5 års ålder jämfört med innan allmän vaccination infördes (1998/1999) med 94 %. Samtidigt var det en 62%-ig reduktion av invasiv pneumokocksjukdom av de i vaccinet förskommande serotyperna i åldrarna över 5 år. Denna indirekta effekt är en följd av en minskad överföring av vaccinets serotyper från immuniserade barn till resten av befolkningen och samtidigt sågs en minskning av antalet bärare av bakterier med vaccinets serotyper vid nasofarynxodling.

I Quebec och Kanada introducerades Prevenar vid 2, 4 och 12 månaders ålder. Äldre barn upp till 5 års ålder vaccinerades med en singeldos. Under de första två åren av programmet, med över 90 % täckning, observerades det att effekten mot invasiv pneumokocksjukdom som orsakad av vaccinets serotyper var 93 % (95 % CI 75-98) efter 2-dos i grundimmuniceringen och 100 % (95 % CI 91-100) efter grundimmunisering med efterföljande boosterdos.

Preliminär data från England and Wales, rapporterade mindre ett år efter införandet av rutinmässig vaccination vid 2, 4 och 13 månaders ålder och med ett singeldos uppföljningsprogram för barn mellan 13 och 23 månaders ålder, visade att effektiviteten av detta doseringsschema kan ge ett mindre skydd mot serotypen 6B än mot de övriga i vaccinet ingående serotyperna.

Effektiviteten mot pneumoni och akut otitis media efter en 2-dos grundimmunisering har inte säkerställts.

Kompletterande immunogenicitetsdata

Immunogenicitetsdata för Prevenar har studerats i en öppen, multicenter studie på 49 barn med sickle- cell anemi. Barnen vaccinerades med Prevenar (3 doser med en månads mellanrum från 2 månaders ålder) och 46 av dessa barn fick också 23-valent polysackaridvaccin mot pneumokocker vid 15-18 månaders ålder. Efter primärvaccination, hade 95,6 % av barnen antikroppskoncentrationsnivåer på minst 0,35 µg/ml mot alla sju serotyperna i Prevenar. En signifikant ökning av antikroppskoncentrationen mot de sju serotyperna sågs efter vaccinationen med polysackaridvaccin vilket tyder på att ett immunologiskt minne var väl etablerat.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

En toxicitetsstudie på kaniner som fick upprepade intramuskulära doser (5 injektioner med standarddos av Prevenar gavs. En var tredje vecka i 13 veckor) av konjugatvaccin mot pneumokocker indikerade inga signifikanta lokala eller systemiska toxiska effekter.

Toxicitetsstudier med upprepade subkutana doser (7 injektioner med standarddos som gavs varannan vecka, följt av en återhämtningsperiod på 4 veckor) av Prevenar på råtta och apa visade inga signifikanta lokala eller systemiska toxiska effekter.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetssudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

4 år

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).

Får ej frysas.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

0,5 ml suspension för injektion i förfylld spruta (Typ I glas) med en kolvstång (polypropen), en kolvpropp (latexfri grå butylgummi) och ett skyddande kanylskydd (latexfri grå butylgummi)

Förpackningsstorlekar:

1 eller 10 förfyllda sprutor med eller utan nålar

Flerdosförpackning med 5 förpackningar om 10 förfyllda sprutor utan nålar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Under förvaring kan en vit fällning och en klar supernatant iakttas.

Vaccinet bör omskakas väl så att en homogen vit suspension bildas, och granskas visuellt med avseende på eventuella partiklar och/eller fysikaliska variationer före injiceringen. Använd inte vaccinet om innehållet i injektionsflaskan ser ut på annat sätt.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannien

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/167/003

EU/1/00/167/004

EU/1/00/167/006

EU/1/00/167/007

EU/1/00/167/008

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 02/02/2001

Datum för förnyat godkännande: 02/02/2011

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel