Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Produktresumé - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringQuadramet
ATC-kodV10BX02
Ämnesamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
TillverkareCIS bio international

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Quadramet 1,3 GBq/ml injektionsvätska, lösning.

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml lösning innehåller 1,3 GBq Samarium ( 153Sm) lexidronam pentanatrium vid referensdatum (motsvarar 20–80 µg/ml samarium per injektionsflask a)

Den specifika aktiviteten hos samarium är cirka 16– 65 MBq/µg samarium.

Varje injektionsflaska innehåller 2-4 GBq vid refer ensdatum.

Samarium-153 avger både betapartiklar med medelhög energi och en bildåtergivande gammafoton, och har en halveringstid på 46,3 timmar (1,93 dagar ). Den primära strålningen från samarium-153 framgår av tabell 1.

TABELL 1: DATA FÖR PRIMÄR STRÅLNING FRÅN SAMARIUM-1 53

Strålning

Energi (keV)*

Mängd

Beta

30 %

Beta

50 %

Beta

20 %

Gamma

29 %

 

 

 

*För betastrålning anges maximal energi, medelvärd et för betapartiklarnas energi är 233 keV.

Hjälpämne med känd effekt: natrium 8,1 mg/ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avs

nitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Genomskinlig, färglös eller lätt bärnstensfärgad lö sning med ett pH-värde mellan 7,0 och 8,5.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Quadramet är indicerat för smärtlindring vid skelet tsmärta hos patienter med multipla smärtsamma osteoblastiska skelettmetastaser som tar up teknetium (99mTc)-märkta bisfosfonater vid skelettscintigrafi.

Förekomsten av osteoblastiska metastaser som tar up p teknetium (99mTc)-märkta bisfosfonater måste bekräftas innan behandlingen påbörjas.

4.2Dosering och administreringssätt

Quadramet får endast administreras av läkare med er och efter fullständig onkologisk bedömning av patie

farenhet av användning av radioaktiva läkemedel nten av läkare med adekvat utbildning.

Dosering

Rekommenderad dos av Quadramet är 37 Bq per kg krop psvikt.

Pediatrisk population

Quadramet rekommenderas inte till barn under 18 års ålder beroende på brist på data avseende säkerhet och effekt.

Administreringssätt

Quadramet ska administreras långsamt intravenöst ge nom en etablerad venös infart under en minuts tid. Quadramet får ej spädas före användning.

Patienter som svarar på behandling med Quadramet mä rker vanligtvis smärtlindring inom 1 vecka

efter behandlingen. Smärtlindringen kan vara från 4

veckor upp till 4 månader. Patienter som upplever

en smärtreduktion kan uppmuntras att minska sin anv ändning av opioidanalgetika.

Upprepad administration av Quadramet bör baseras på

den enskilda patientens svar på tidigare

behandling och på kliniska symptom. Man bör lämna e

tt intervall på minst 8 veckor, vilket dock ska

anpassas så att benmärgen hinner återfå normal funk

tion.

Säkerhetsdata avseende upprepad dosering är begräns

ade och baserade på användning av produkten

inom ”compassionate use”-program.

 

 

För instruktioner om beredning av läkemedlet före a

dministrering, se avsnitt 12.

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen (etylendia mintetrametylenfosfonsyra (EDTMP) eller

liknande fosfonatföreningar) eller mot något hjälpä mne som anges i avsnitt 6.1.

till gravida (se avsnitt 4.6)

till patienter som erhållit kemoterapi eller behand ling med halvkroppsbestrålning under de närmast föregående 6 veckorna.

Quadramet används endast som ett palliativt läkemed el och bör ej användas samtidigt med myelotoxisk kemoterapi eftersom detta kan förstärka den myelotoxiska effekten.

Det får ej användas samtidigt med andra bisfosfonat er om interferens påvisas på skelettscintigrafi med teknetium (99mTc)-märkt bisfosfonat.

4.4Varningar och försiktighet

I frånvaro av kliniska data ska den injicerade akti viteten anpassas efter njurfunktionen.

Användning av Quadramet på patienter med tecken på nedsatt benmärgsreserv eller sjukdomsrelaterad nedsättning rekommenderas ej, om inte de potentiell a fördelarna av behandlingen uppväger riskerna.

På grund av potentiell benmärgshämning efter admini strering bör blodvärdena kontrolleras varje vecka i minst 8 veckor, med början 2 veckor efter a dministrering av Quadramet, eller tills adekvat benmärgsfunktion har återställts.

Patienten bör uppmuntras att dricka (eller genom in travenös administrering erhålla) minst 500 ml vätska före injektion och bör vidare uppmuntras att tömma blåsan så ofta som möjligt efter injektion s å att den utsätts för så litet strålning som möjligt.

Eftersom clearance för Quadramet är snabb, behöver försiktighetsåtgärder relaterade till radioaktiviteten i urinen ej vidtas när det gått 6- 12 timmar efter administreringen.

Speciella försiktighetsåtgärder, såsom kateteriseri ng av urinblåsan, bör vidtas under sex timmar efter administrering hos patienter med inkontinens för at t minska risken för radioaktiv kontaminering av

kläder, sänglinne och patientens omgivning. För övr

iga patienter bör urinsamling göras under minst

sex (6) timmar.

 

Blåskateter bör sättas på patienter med urinvägsobs

truktion.

Radioaktiva läkemedel får endast tas emot, användas

och administreras av därtill behörig personal i

för ändamålet avsedd klinisk miljö. Mottagande, för

varing, användning, transport och kassering

omfattas av bestämmelser och/eller licenser utfärda de av lokal behörig myndighet.

Radioaktiva läkemedel skall beredas av användaren p å ett sätt som uppfyller både strålskyddskrav och farmaceutiska kvalitetskrav. Lämpliga aseptiska för siktighetsmått skall vidtas i enlighet med kraven p å Good Manufacturing Practice för läkemedel.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga in teraktioner

På grund av de potentiella additiva effekterna på b enmärgen bör behandling ej ges samtidigt med kemoterapi eller extern strålbehandling. Quadramet kan ges efter båda dessa behandlingar när tillräcklig tid förflutit för att benmärgen ska åte rfå adekvat funktion.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Quadramet är kontraindicerat (se 4.3) under gravidi tet. Eventuell graviditet måste med säkerhet uteslutas. Kvinnor i fertil ålder skall använda eff ektiv preventivmetod under behandling och hela uppföljningsperioden.

Amning

Inga kliniska data finns beträffande utsöndring av Quadramet i modersmjölk. Om administrering av

Quadramet bedöms nödvändig måste därför modersmjölk

sersättning ges i stället bör bröstmjölk och

urmjölkad mjölk kasseras.

 

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och an

vända maskiner

Inga studier har utförts.

 

4.8

Biverkningar

 

En minskning av antalet vita blodkroppar och antalet trombocyter samt anemi observerades hos patienter som erhöll Quadramet.

I kliniska prövningar sjönk antalet vita blodkroppa r och trombocyter till ett lägsta värde av cirka 40 % till 50 % av normalvärdet 3-5 veckor efter en dos o ch återgick vanligtvis till initialnivå inom 8 veck or efter behandlingstidens slut.

Det fåtal patienter som drabbades av hematopoetisk genomgått extern strålbehandling eller kemoterapi, sannolikt involverande benmärgen.

toxicitet grad 3 eller 4 hade antingen nyligen eller hade en snabbt progredierande sjukdom,

Bland rapporterna om trombocytopeni efter lansering har det funnits enstaka rapporter om intrakraniell blödning, och fall där utgången varit dödlig.

Ett litet antal patienter rapporterade en övergåend e ökning av skelettsmärta kort tid efter injektion (flare-reaktion). Denna är vanligtvis lindrig och s jälvreglerande och förekommer inom 72 timmar efter injektion. Sådana reaktioner svarar vanligtvis på a nalgetika.

Biverkningar såsom illamående, kräkningar, diarré o ch svettningar har rapporterats.

Överkänslighetsreaktioner, inklusive sällsynta fall av anafylaktisk reaktion, har rapporterats efter administrering av Quadramet.

Några patienter upplevde ryggmärgs/rotkompressioner , disseminerad intravaskulär koagulation och cerebrovaskulära händelser. Förekomsten av dessa bi verkningar kan vara förknippade med patientens sjukdomsutveckling. När spinalmetastaser föreligger på cervikotorakal nivå, kan en ökad risk för ryggmärgskompression ej uteslutas.

Stråldosen vid terapeutisk användning kan resultera i högre incidens av cancer och mutationer. Det är alltid nödvändigt att säkerställa att strålningsris kerna är mindre än riskerna av själva sjukdomen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkning ar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjli gt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskfö rhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det n ationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Läkemedlet får endast administreras av därtill behö Risken för farmakologisk överdosering är därför min

rig personal i för ändamålet avsedd klinisk miljö. imal.

De förväntade riskerna sammanhänger med oavsiktlig administrering av en alltför stor mängd radioaktivitet. Stråldosen till kroppen kan begräns as genom att man stimulerar diures och frekventa urintömningar.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: diverse radioaktiva läkem edel för smärtlindring

ATC-kod: V10BX02

Verkningsmekanism

Quadramet har affinitet för skelettvävnad och konce ntreras i intim förening med hydroxiapatit till områden med benomsättning.

Farmakodynamisk effekt

Studier på råttor har visat att Quadramet snabbt fö rsvinner från blodet och lokaliseras till områden d är benmatrix tillväxer, speciellt det osteoidskikt som undergår mineralisering.

Klinisk effekt och säkerhet

I kliniska prövningar med planar scintigrafi ackumu leras Quadramet i ett förhållande av cirka 5 mellan lesion och normal benvävnad och ett förhållande av cirka 6 mellan lesion och mjukdelar. Områden med metastaser kan således ackumulera betydligt stö rre mängder Quadramet än omgivande normalt skelett.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Totalt upptag av Quadramet i skelettet i studier på 453 patienter med olika primära maligniteter var 65,5 ± 15,5 % av den administrerade aktiviteten. Man fann en positiv korrelation mellan upptaget i skelettet och antalet metastaser, medan däremot upp taget i skelettet var omvänt proportionellt mot radioaktiviteten i plasma efter 30 minuter.

Eliminering

Hos patienter försvinner Quadramet snabbt från blod et. Trettio minuter efter injektion av medlet på 22 patienter kvarstod endast 9,6 ± 2,8 % av den administrerade aktiviteten i plasma. Mellan 4 och 24 timmar hade radioaktiviteten i plasma minskat från 1,3 ± 0,7 % till 0,05 ± 0,03 %.

Utsöndring i urin inträffade mestadels under de för sta 4 timmarna (30,3 ± 13,5 %). Efter 12 timmar hade 35,3 ± 13,6 % av den administrerade aktiviteten utsöndrats i urinen. Lägre utsöndring i urinen inträffade hos patienter med utbredda skelettmetast aser oavsett administrerad mängd radioaktivt läkemedel.

Metabolism

Analys av urinprov visade att radioaktiviteten var bunden till det intakta komplexet.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Radiolysprodukterna av Sm-EDTMP visade en njurtoxicitet hos råttor och hundar med en ingen- effekt-nivå på 2,5 mg/kg.

Upprepad dosadministrering av samarium (153Sm)-EDTMP till hundar visade att det krävdes något längre tid innan nedsatt benmärgsfunktion och perif era hematologiska parametrar återhämtade sig jämfört med vad som var fallet efter administrering av en enstaka dos.

Radioaktivt Sm-EDTMP har ej testats med avseende på mutagenicitet/karcinogenicitet, men på grund av den radioaktiva exponeringen vid terapeutiska doser föreligger en möjlig genotoxisk/karcinogen risk.

Icke-radioaktivt Sm-EDTMP visade ingen mutagen potential i en serie tester in vivo och in vitro. Samma resultat observerades för Sm-EDTMP innehållan de radiolyserade nedbrytningsprodukter.

I en karcinogenicitetsstudie av EDTMP förekom det o steosarkom hos råttor vid höga doser. I frånvaro av genotoxiska egenskaper kan dessa effekter tillskrivas de kelatbildande egenskaperna hos EDTMP, vilka leder till störningar i benmetabolismen.

Inga studier har utförts för bedömning av effekten av Quadramet på reproduktionen.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Totalt EDTMP (som EDTMP.H2O)

Kalcium-EDTMP natriumsalt (som Ca)

Totalt natrium (som Na)

Vatten för injektionsvätskor

6.2Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel i nte blandas med andra läkemedel.

6.3Hållbarhet

1 dygn efter den referenstidpunkt för aktiviteten s om finns angiven i produktmärkningen.

Ska användas inom 6 timmar efter upptining. Får ej omfrysas efter upptining.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Quadramet levereras fryst i torris.

Förvaras i frys vid -10 °C till -20°C i originalförpackningen.

Förvaras i enlighet med nationella bestämmelser för radioaktivt material.

6.5Förpackningstyp och innehåll

15 ml injektionsflaska (European Pharmacopoeia, fär glös av typ I-glas) försluten med teflonbelagd propp av klorbutyl/naturgummi och aluminiumförsegli ng av flip-off-typ.

Varje injektionsflaska innehåller 1,5 ml (2 GBq vid kalibrering) till 3,1 ml (4 GBq vid kalibrering) injektionsvätska, lösning.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Administrering av radioaktiva läkemedel skapar risk er för andra människor i form av extern strålning eller radioaktiv förorening från urinspill, kräknin gar etc. Förebyggande strålskyddsåtgärder i överensstämmelse med nationella bestämmelser måste därför vidtas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt

gällande anvisningar.

(Se avsnitt 12 för utförliga anvisningar för beredn

ing av läkemedlet.)

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANKRIKE

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/057/001

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 05 februari 1998

Datum för den senaste förnyelsen: 12 december 2007

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

11.ABSORBERAD DOS OCH EFFEKTIV DOS

Den uppskattade absorberade strålningsdosen för en

genomsnittlig vuxen patient vid intravenös

injektion av Quadramet visas i tabell 2. Dosimetriuppskattningarna baserades på kliniska

biodistributionsstudier där man använde metoder för

beräkning av stråldoser som utvecklats av

Medical Internal Radiation Dose (MIRD) Committee inom Society of Nuclear Medicine.

Eftersom Quadramet utsöndras i urinen, baserades st rålningsexponeringen på ett urintömningsintervall av 4,8 timmar. Uppskattningarna av stråldosen för b en och märg förutsätter att radioaktiviteten avsätt s på benytan i enlighet med autoradiogram av benprove r tagna från patienter som fått Quadramet.

Stråldos till specifika organ som eventuellt ej är målorgan för behandlingen kan påverkas signifikant av patofysiologiska förändringar inducerade av sjuk domsförloppet. Detta bör beaktas då följande information används:

TABELL 2 : ABSORBERADE STRÅLDOSER

Organ

Absorberad dos per injicerad aktivitet (mGy/MBq)

 

 

Binjure

0,009

Bröstkorg

0,003

Colon ascendens

0,005

Colon descendens

0,010

Gallblåsa

0,004

Hjärna

0,011

Hjärtmuskelvägg

0,005

Hud

0,004

Lever

0,005

Lungor

0,008

Magsäck

0,004

Mjälte

0,004

Muskel

0,007

Njurar

0,018

Ovarier

0,008

Pankreas

0,005

Röd benmärg

1,54

Skelettyta

6,76

Testis

0,005

Thymus

0,004

Tunntarm

0,006

Tyreoidea

0,007

Urinblåsvägg

0,973

Uterus

0,011

 

 

Effektiv dos (mSv/MBq)

0,307

 

 

För detta läkemedel är den effektiva dosen 796 mSv

efter en injicerad aktivitet av 2 590 MBq.

För en administrerad aktivitet av 2 590 MBq är den

typiska stråldosen till målorganet,

skelettmetastaser, 86,5 Gy och de typiska stråldose rna till kritiska organ: normal skelettyta 17,5 Gy, röd benmärg 4,0 Gy, urinblåsvägg 2,5 Gy, njurar 0,0 47 Gy och ovarier 0,021 Gy.

12.INSTRUKTION FÖR BEREDNING AV RADIOFARMAKA

Låt produkten tina i rumstemperatur före administre ring.

Injektionslösningen skall granskas före användning. Den ska vara genomskinlig och utan partiklar. Man måste vara noga med att skydda ögonen när man g ranskar vätskan med avseende på genomskinlighet.

Aktiviteten bör mätas med doskalibrator omedelbart före administrering. Verifiering av administrerad dos och identifiering av patienten krävs före admin istrering av Quadramet.

Av strålningssäkerhetsskäl bör patienten behandlas

i lämpliga lokaler för terapeutisk användning av

ickeförseglade radioaktiva källor. Patienten kan lä

mna lokalen då exponeringsvärdet överensstämmer

med det i gällande bestämmelser angivna gränsvärdet .

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt

gällande anvisningar.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel