Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Märkning - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringQuadramet
ATC-kodV10BX02
Ämnesamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
TillverkareCIS bio international

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

METALLÅDA/BLYCYLINDER

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Quadramet 1,3 GBq/ml injektionsvätska, lösning

Samarium (153Sm) lexidronam pentanatrium

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Samarium (153Sm) lexidronam pentanatrium: 1,3 GBq/ml vid referensdatum. (Motsvarande 20 till 80 µg/ml samarium)

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Totalt EDTMP (som EDTMP.H2O)

Kalcium-EDTMP natriumsalt (som Ca)

Totalt natrium (som Na)

Vatten för injektionsvätskor

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning i en endos injektionsflas ka.

ml

GBq/injektionsflaska,

 

(kl. 12 h CET)

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För intravenös användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARA S UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat. : DD/MM/ÅÅÅÅ

(kl. 12 CET)

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i frys vid –10 °C till -20°C i originalförpackningen

Ska användas inom 6 timmar efter upptining

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION

AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

 

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

CIS bio international Boîte Postale 32

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex FRANKRIKE

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/97/057/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

<Braille krävs ej>

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRP ACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA AV GLAS

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Quadramet 1,3 GBq/ml injektionsvätska, lösning

Samarium (153Sm) lexidronam pentanatrium

För intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.: DD/MM/ÅÅÅÅ

(kl. 12 CET)

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

ml

GBq/injektionsflaska,

 

(kl. 12 h CET)

6.ÖVRIGT

Tillverkare: CIS bio international.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel