Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raloxifene Teva (raloxifene hydrochloride) – Bipacksedel - G03XC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringRaloxifene Teva
ATC-kodG03XC01
Ämneraloxifene hydrochloride
TillverkareTeva B.V.

Bipacksedel: Information till användaren

Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Raloxifene Teva är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Raloxifene Teva

3.Hur du tar Raloxifene Teva

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Raloxifene Teva ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Raloxifene Teva är och vad det används för

Raloxifene Teva används för att behandla och förebygga benskörhet hos kvinnor efter menopaus. Raloxifene Teva minskar risken för benbrott i ryggraden hos kvinnor som efter menopaus lider av benskörhet. Någon minskad risk för höftfrakturer har inte visats.

Hur Raloxifene Teva fungerar

Raloxifene Teva tillhör en grupp icke-hormonella läkemedel som kallas selektiva östrogenreceptormodulatorer (SERM). När en kvinna når menopaus, sjunker nivåerna av det kvinnliga könshormonet, östrogen. Raloxifene Teva härmar några av de goda effekterna av östrogen efter menopausen.

Benskörhet är en sjukdom som gör att ditt skelett blir tunt och bräckligt - denna sjukdom är speciellt vanlig hos kvinnor efter menopaus. Även om inga symtom märks i början, gör benskörhet att risken för benbrott ökar, speciellt i ryggrad, höfter och handleder. Benskörhet kan också orsaka ryggvärk, minska kroppslängden och ge en böjd rygg.

2. Vad du behöver veta innan du tar Raloxifene Teva

Ta inte Raloxifene Teva

-om du är allergisk mot raloxifen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om det fortfarande finns möjlighet att du kan bli gravid. Raloxifene Teva kan skada ditt ofödda barn.

-om du behandlas eller har behandlats för blodproppar (proppar i benen, lungorna eller i ögats näthinna)

-om du har en leversjukdom (exempelvis skrumplever, något nedsatt leverfunktion eller gulsot vid gallbesvär).

-om du utan känd orsak får en blödning från underlivet. Då måste din läkare undersöka dig.

-om du har en pågående livmodercancer, eftersom erfarenheten är begränsad från behandling med Raloxifene Teva av kvinnor med denna sjukdom.

-om du har svåra njurproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Raloxifene Teva:

-om du är orörlig under en tid såsom rullstolsbunden, i behov av att läggas in på sjukhus eller att vara sängliggande för att tillfriskna efter en operation eller efter en oväntad sjukdom

-om du får östrogenbehandling

-om du har bröstcancer, eftersom erfarenheten är begränsad från behandling med Raloxifene Teva av kvinnor med denna sjukdom

-om du har haft någon skadlig händelse i hjärnan (t.ex. stroke) eller om din läkare har sagt till dig att du löper stor risk att få en sådan.

-om du har leverbesvär, eftersom det inte finns tillräckligt med erfarenhet från personer med leverbesvär. Om du har leverbesvär och din läkare ändå rekommenderar behandling, kan du behöva ta vissa blodprover under behandlingen.

Det är osannolikt att Raloxifene Teva ger blödningar från underlivet. Därför är en underlivsblödning när du tar Raloxifene Teva oväntad. Du ska då låta din läkare undersöka dig.

Raloxifene Teva hjälper inte mot övergångsbesvär, som t ex värmevallningar.

Raloxifene Teva sänker totalkolesterol och LDL-kolesterol (det “onda” kolesterolet). Vanligtvis påverkar Raloxifene Teva inte triglycerider eller HDL-kolesterol (det “goda” kolesterolet). Du ska emellertid tala med din läkare innan du använder Raloxifene Teva om du tidigare tagit östrogen och erhållit extremt förhöjda triglyceridvärden.

Andra läkemedel och Raloxifene Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du tar läkemedel som innehåller digitalis för hjärtat eller antikoagulantia för att förtunna blodet, t.ex. warfarin, kan din läkare behöva ändra doserna av dessa läkemedel.

Tala om för din doktor om du tar kolestyramin, som huvudsakligen används som ett lipidsänkande läkemedel.

Graviditet och amning

Raloxifene Teva är enbart till för kvinnor vars menstruationer helt upphört och får inte tas av kvinnor som fortfarande kan få barn. Raloxifene Teva kan skada ditt ofödda barn.

Ta inte Raloxifene Teva under amning, eftersom läkemedlet kan gå över i bröstmjölk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Raloxifene Teva har ingen eller försumbar inverkan på din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.

3.Hur du tar Raloxifene Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett per dag. Det spelar ingen roll när på dagen du tar tabletten, men det är lättare att komma ihåg läkemedlet genom att ta tabletten vid samma tid varje dag. Du kan ta tabletten med eller utan föda.

Tabletterna är för oral användning.

Raloxifene Teva tabletter sväljes hela, antingen med eller utan vatten.

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska fortsätta att ta Raloxifene Teva. Läkaren kan även råda dig att äta kalciumtabletter och D-vitamin.

Om du har tagit för stor mängd av Raloxifene Teva

Kontakta läkare eller apotekspersonal. Om du har tagit för stor mängd av Raloxifene Teva kan det hända att du får kramp i benen och får yrsel.

Om du har glömt att ta Raloxifene Teva

Ta en tablett så snart du kommer ihåg att göra det och fortsätt sedan som vanligt. Ta inte en dubbel dos för att ersätta en glömd dos.

Om du slutar att ta Raloxifene Teva

Sluta inte att ta Raloxifene Teva utan att först tala med din läkare.

Det är viktigt att du fortsätter att ta Raloxifene Teva så som läkaren föreskriver. Raloxifene Teva kan bara behandla eller förebygga din benskörhet om du fortsätter att ta tabletterna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar av Raloxifene Teva har varit lindriga.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

värmevallningar (vasodilatation)

influensasymtom

symtom från mag-tarm kanalen såsom illamående, kräkningar, buksmärta och obehagskänsla i magen

ökat blodtryck

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk inklusive migrän

kramp i vaderna

svullnad i händer, fötter och ben (perifert ödem).

gallsten

utslag

lättare bröstsymtom som smärta, svullnad och ömhet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

ökad risk för blodproppar i benen (djup ventrombos)

ökad risk för blodproppar i lungorna (lungemboli)

ökad risk för blodproppar i ögonen (retinal ventrombos)

huden runt en ven blir röd och öm (ytlig venös tromboflebit)

blodpropp i en artär (t ex stroke, och en ökad risk att dö i stroke)

minskad mängd trombocyter i blodet

I sällsynta fall kan nivåerna av leverenzymer öka i blodet vid behandling med Raloxifene Teva.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Raloxifene Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistret efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är raloxifenhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 60 mg raloxifenhydroklorid motsvarande 56 mg raloxifen.

-Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Pregelatiniserad stärkelse (majs), magnesiumstearat, povidon (K30), kolloidal vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa med kiseldioxid.

Dragering: Polydextros (E1200), titandioxid (E171), hypromellos (E464), makrogol 4000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De filmdragerade tabletter är vita till benvita, ovala och präglade med ”60” på ena sidan och ”N” på den andra.

Raloxifene Teva 60 mg finns i förpackningsstorlekar på 14, 28 och 84 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Nederländerna

Tillverkare:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Ungern

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Storbritanien

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

GALIEN LPS 98 rue Bellocier 89100 Sens Frankrike

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. /A.G

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A. /A.G

Teл: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +351214235910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: ++353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +(46) 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977628500

Denna bipacksedel ändrades senast

Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel