Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Märkning - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringRanexa (Latixa)
ATC-kodC01EB18
Ämneranolazine
TillverkareMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

Kartong med blisterstrips eller kartong med HDPE-flaska samt etikett på flaska.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Ranexa 375 mg depottabletter

Ranolazin

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje depottablett innehåller 375 mg ranolazin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

60 depottabletter

100 depottabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För oral användning.

Sväljes hela. Får ej tuggas.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/462/001 60 tabletter i blisterförpackning

EU/1/08/462/002 60 tabletter i burk

EU/1/08/462/007 30 tabletter i blisterförpackning

EU/1/08/462/008 100 tabletter i blisterförpackning

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.BRUKSANVISNING

Öppnas här

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ranexa 375 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterstrips av PVC/PVDC/aluminium

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ranexa 375 mg depottabletter

Ranolazin

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Menarini International O. L. S.A.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

Kartong med blisterstrips eller kartong med HDPE-flaska samt etikett på flaska.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ranexa 500 mg depottabletter

Ranolazin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje depottablett innehåller 500 mg ranolazin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

60 depottabletter

100 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För oral användning.

Sväljes hela. Får ej tuggas.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/462/003 60 tabletter i blisterförpackning

EU/1/08/462/004 60 tabletter i burk

EU/1/08/462/009 30 tabletter i blisterförpackning

EU/1/08/462/010 100 tabletter i blisterförpackning

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Öppnas här

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ranexa 500 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterstrips av PVC/PVDC/aluminium

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ranexa 500 mg depottabletter

Ranolazin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Menarini International O. L. S. A.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

Kartong med blisterstrips eller kartong med HDPE-flaska samt etikett på flaska.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ranexa 750 mg depottabletter

Ranolazin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje depottablett innehåller 750 mg ranolazin.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller färgämne E102 och laktos; se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 depottabletter

60 depottabletter

100 depottabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För oral användning.

Sväljes hela. Får ej tuggas.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/462/005 60 tabletter i blisterförpackning

EU/1/08/462/006 60 tabletter i burk

EU/1/08/462/011 30 tabletter i blisterförpackning

EU/1/08/462/012 100 tabletter i blisterförpackning

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15. BRUKSANVISNING

Öppnas här

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ranexa 750 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blisterstrips av PVC/PVDC/aluminium

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ranexa 750 mg depottabletter

Ranolazin

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Menarini International O. L. S. A.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

DRA UT

Ranexa® Patientinformationskort (Du ska alltid bära med dig detta kort)

Patientinformation

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du bör veta innan du får Ranexa och under behandling med Ranexa

Visa kortet till alla läkare som är involverade i din behandling

Före behandling med Ranexa

Före behandling med Ranexa skall du tala om för läkare om du:

Har problem med dina njurar

Har leverproblem

Någon gång har haft ett onormalt elektrokardiogram (EKG)

Tar läkemedel för behandling av epilepsi, bakterie- eller svampinfektioner, HIV-infektion, depression eller störd hjärtrytm

Tar örtmedicinen johannesört

Tar allergiläkemedel

Tar läkemedel för att sänka kolesterolvärdet

Tar läkemedel för att minska risken för avstötning av transplanterade organ

Under behandling med Ranexa

Drick inte grapefruktjuice när du tar Ranexa.

Kontakta din läkare om du känner dig yr eller illamående, får kräkningar eller drabbas av några oväntade symtom när du har börjat med Ranexa

Datum för behandling med Ranexa:

Start………………………

Läs bipacksedeln till Ranexa för mer information.

Se till att alltid ta med en lista över alla dina övriga läkemedel vid varje besök hos hälso- och sjukvårdspersonal.

Patientens namn…………………………..

Läkarens namn…………………………..

Läkarens tel nr………………………….

 

 

DRA UT

 

 

 

Ranexa Patientinformationskort

En dosreduktion av Ranexa kan vara

 

(Information för hälso- och

nödvändig i kombination med:

sjukvårdspersonal)

måttliga CYP3A4-hämmare (t.ex.

 

diltiazem, erytromycin, flukonazol)

 

 

Innehavaren av detta kort behandlas med

P-glykoprotein-hämmare (t.ex.

Ranexa mod symtomatisk angina pectoris.

 

ciklosporin, verapamil)

 

 

 

Försiktighet skall iakttas vid förskrivning av

Produktresumén för Ranexa skall rådfrågas

Ranexa till patienter:

innan något läkemedel förskrivs till

som tar vissa andra läkemedel som

 

nämns i produktinformationen

patienten, eftersom det finns potentiella

 

med vissa andra riskfaktorer som anges

läkemedelsbiverkningar som skall tas i

 

i produktinformationen

beaktande.

Informera patienten om risken för interaktion

 

med andra ordinerade läkemedel och att

Ranexa är kontraindicerat hos patienter som

patienten skall kontakta sin läkare om han/hon

drabbas av yrsel, illamående eller kräkningar.

tar:

Ytterligare information finns att tillgå i

potenta CYP3A4-hämmare (t.ex.

produktresumén för Ranexa.

itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol,

 

 

posakonazol, HIVproteashämmare,

För medicinsk information:

klaritromycin, telitromycin, nefazodon)

Gratistelefon: xxxx-xxx-xxxx

antiarytmika av klass Ia (t.ex. kinidin)

 

 

eller klass III (t.ex. dofetilid, sotalol)

 

 

utom amiodaron

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel