Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Bipacksedel - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringRanexa (Latixa)
ATC-kodC01EB18
Ämneranolazine
TillverkareMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

Bipacksedel: Information till användaren

Ranexa 375 mg depottabletter

Ranexa 500 mg depottabletter

Ranexa 750 mg depottabletter

Ranolazin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Utöver den här bipacksedeln hittar du ett patientinformationskort i förpackningen med viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan du får Ranexa och under behandlingen med Ranexa.

-Spara denna information och patientinformationskortet, du kan behöva läsa dem igen.

-Visa alltid upp patientinformationskortet för alla läkare som du träffar under din behandling. Det gäller även läkare som behandlar andra sjukdomar än angina pectoris (kärlkramp).

-Se till att du alltid har en lista över alla dina andra läkemedel med dig när du besöker sjukvårdspersonal.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Ranexa är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Ranexa

3.Hur du tar Ranexa

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Ranexa ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Ranexa är och vad det används för

Ranexa är ett läkemedel som används tillsammans med andra läkemedel som behandling mot angina pectoris (kärlkramp). Kärlkramp är en bröstsmärta eller obehagskänsla som man kan känna var som helst i överkroppen mellan halsen och den övre delen av buken, och som ofta kommer vid motion eller för mycket aktivitet.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

2. Vad du behöver veta innan du tar Ranexa

Ta inte Ranexa

-om du är allergisk mot ranolazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om du har allvarliga njurproblem.

-om du har måttligt svåra till svåra leverproblem.

-om du använder vissa läkemedel mot bakterieinfektioner (klaritromycin, telitromycin), svampinfektioner (itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol), hiv-infektion (proteashämmare), depression (nefazodon) eller störningar i hjärtrytmen (t.ex. kinidin, dofetilid eller sotalol).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Ranexa:

-om du har lätta eller måttligt svåra njurproblem.

-om du har lätta leverproblem.

-om ditt EKG (elektrokardiogram) någon gång har varit onormalt.

-om du är äldre.

-om du väger lite (under 60 kg).

-om du har hjärtsvikt.

Det kan hända att din läkare bestämmer sig för en lägre dos eller vidtar andra försiktighetsåtgärder om något av detta gäller för dig.

Andra läkemedel och Ranexa

Använd inte följande läkemedel om du tar Ranexa:

-vissa läkemedel mot bakterieinfektioner (klaritromycin, telitromycin), svampinfektioner (itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol), hiv-infektion (proteashämmare), depression (nefazodon) eller störningar i hjärtrytmen (t.ex. kinidin, dofetilid eller sotalol).

Tala om för läkare eller apotekspersonal innan du tar Ranexa om du använder:

-vissa läkemedel mot bakterieinfektioner (erytromycin) eller svampinfektioner (flukonazol), ett läkemedel som används för att förhindra avstötning av ett transplanterat organ (ciklosporin), eller om du tar vissa tabletter för hjärtat som diltiazem eller verapamil. Dessa läkemedel kan öka antalet biverkningar och ge t.ex. yrsel, illamående eller kräkningar, som är möjliga biverkningar av Ranexa (se avsnitt 4). Det kan hända att din läkare bestämmer att du ska ha en lägre dos.

-läkemedel som används mot epilepsi eller andra neurologiska sjukdomar (t.ex. fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital); om du tar rifampicin mot en infektion (t.ex. tuberkulos) eller om du tar naturläkemedlet johannesört, eftersom dessa läkemedel kan göra att Ranexa får sämre effekt.

-hjärtläkemedel som innehåller digoxin eller metoprolol, eftersom det kan hända att din läkare vill ändra dosen av dessa läkemedel medan du tar Ranexa.

-vissa läkemedel mot allergier (t.ex. terfenadin, astemizol, mizolastin), störningar i hjärtrytmen (t.ex. disopyramid, prokainamid) och depression (t.ex. imipramin, doxepin, amitriptylin), eftersom dessa läkemedel kan påverka ditt EKG.

-vissa läkemedel mot depression bupropion), psykos, hiv-infektion (efavirenz) eller cancer (cyklofosfamid).

-vissa läkemedel för behandling av högt kolesterolvärde i blodet (t ex simvastatin, lovastatin, atorvastatin). Dessa läkemedel kan orsaka muskelvärk och muskelskada. Din läkare kan besluta att ändra dosen av detta läkemedel medan du tar Ranexa.

-vissa läkemedel som används för att förhindra avstötning av transplanterade organ (t ex takrolimus, ciklosporin, sirolimus, everolimus) eftersom din läkare kan besluta att ändra dosen av detta läkemedel medan du tar Ranexa.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ranexa med mat och dryck

Ranexa tas med eller utan mat. Du bör inte dricka grapefruktjuice när du behandlas med Ranexa.

Graviditet

Du bör inte ta Ranexa om du är gravid, såvida inte din läkare har sagt att du ska göra det.

Amning

Du bör inte ta Ranexa om du ammar. Rådfråga din läkare om du ammar.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att köra bil och använda maskiner. Rådfråga din läkare i fråga om bilkörning och användning av maskiner.

Ranexa kan ge biverkningar som yrsel (vanligt), dimsyn (mindre vanligt), förvirringstillstånd (mindre vanligt), hallucinationer (mindre vanligt), dubbelseende (mindre vanligt), koordinationsproblem (sällsynt) som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du märker något av dessa symtom ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän de har gett med sig helt.

Ranexa 750 mg depottabletter innehåller azofärgämnet E102. Detta färgämne kan ge upphov till allergiska reaktioner.

Ranexa 750 mg depottabletter innehåller laktosmonohydrat. Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, måste du prata med honom/henne innan du tar Ranexa.

3.Hur du tar Ranexa

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Svälj alltid tabletterna hela med vatten. Du får inte krossa tabletterna, suga på dem, tugga dem eller dela inte på tabletterna dem på mitten, eftersom det kan påverka hur läkemedlet släpps ut från tabletterna och in i kroppen.

Startdosen för vuxna är en 375 mg-tablett två gånger om dagen. Efter 2–4 veckor kan det hända att din läkare ökar dosen för att få rätt effekt. Den maximala dosen av Ranexa är 750 mg två gånger om dagen.

Det är viktigt att du talar om för din läkare om du får biverkningar som yrsel, illamående eller kräkningar. Det kan hända att din läkare sänker dosen eller, om det inte hjälper, avbryter behandlingen med Ranexa.

Användning för barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år bör inte ta Ranexa.

Om du har tagit för stor mängd av Ranexa

Om du av misstag tar för många Ranexa tabletter eller tar en högre dos än din läkare rekommenderat är det viktigt att du genast berättar det för läkaren. Om du inte kan få tag på din läkare ska du åka till närmaste akutmottagning. Ta med de tabletter som du har kvar, inklusive förpackningen, så att sjukhuspersonalen lätt kan se vad du har tagit för något.

Om du har glömt att ta Ranexa

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så fort du kommer ihåg den, såvida det inte nästan är dags för nästa dos (mindre än 6 timmar). Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du ska sluta ta Ranexa och genast söka läkare om du får något av följande symptom på angioödem (ett sällsynt tillstånd som dock kan vara allvarligt):

svullnad i ansikte, tunga eller svalg

svårighet att svälja

nässelutslag eller svårt att andas

Tala om för din läkare om du får vanliga biverkningar som yrsel, illamående eller kräkningar. Det kan hända att din läkare sänker dosen eller avbryter behandlingen med Ranexa.

Andra biverkningar som du kan få är:

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1–10 användare av 100):

Förstoppning

Yrsel

Huvudvärk

Illamående, kräkningar

Svaghetskänsla

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1–10 användare av 1 000): Förändrad känsel

Ångest, sömnlöshet, förvirringstillstånd, hallucinationer Dimsyn, synstörningar

Förändrade sinnesupplevelser (känsla eller smak), darrningar, trötthets- eller slöhetskänsla, sömnighet eller dåsighet, matthetskänsla eller svimning, yrsel när man reser sig upp

Mörk urin, blod i urinen, svårighet att kasta vatten Uttorkning

Andningssvårigheter, hosta, näsblödning Dubbelseende

Kraftiga svettningar, klåda Svullnads- eller uppsvälldhetskänsla Värmevallningar, lågt blodtryck

Höjda halter av ämnena kreatinin eller urea i blodet, ökat antal blodplättar eller vita blodkroppar, förändringar i ditt EKG

Ledsvullnad, ont i armar eller ben Aptitlöshet och/eller viktnedgång Muskelkramper

Ringningar i öronen (tinnitus) och/eller en snurrande känsla

Värk eller obehagskänsla i magen, matsmältningsbesvär, muntorrhet eller väderspänning

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1–10 användare av 10 000):

Oförmåga att kissa

Onormala laboratorievärden för levern

Akut njursvikt

Förändrat luktsinne, domningar i mun eller läppar, hörselnedsättning

Kallsvettighet, hudutslag

Koordinationsproblem

Sänkt blodtryck när man reser sig upp

Nedsatt medvetande eller medvetslöshet

Desorientering

Köldkänsla i händer och ben

Nässelutslag, allergisk hudreaktion

Impotens

Oförmåga att gå på grund av bristande balans

Inflammation i bukspottkörteln eller tarmen

Minnesförlust

Trånghetskänsla i svalget

Låg natriumhalt i blodet (hyponatremi) som kan orsaka trötthet och förvirring, muskelryckningar, kramper och koma

Följande har också rapporterats:

Muskelsvaghet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Ranexa ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på varje blisterstrip med tabletter och på utsidan av kartongen och flaskan efter EXP.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ranolazin. Varje tablett innehåller 375 mg, 500 mg eller 750 mg ranolazin.

Övriga innehållsämnen är: hypromellos, magnesiumstearat, metakrylsyra-etylakrylat-sampolymer, mikrokristallin cellulosa, natriumhydroxid, titandioxid och karnaubavax.

Beroende på tablettstyrka innehåller drageringen på tabletterna även:

375 mg tablett: makrogol, polysorbat 80, Blue #2/Indigokarmin Aluminium Lake (E132)

500 mg tablett: makrogol, talk, polyvinylalkohol delvis paralyserad, järnoxid gul (E172), järnoxid röd (E172)

750 mg tablett: glyceroltriacetat, laktosmonohydrat, Blue #1/Briljantblått FCF Aluminium Lake (E133) och Yellow #5/Tartrazin Aluminium Lake (E102)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ranexa depottabletter är ovalformade tabletter.

375 mg-tabletterna är ljusblåa och präglade med 375 på ena sidan. 500 mg-tabletterna är ljusorange och präglade med 500 på ena sidan. 750 mg-tabletterna är blekgröna och präglade med 750 på ena sidan.

Ranexa saluförs i kartonger som innehåller 30, 60 eller 100 tabletter i blisterstrips eller 60 tabletter i plastflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxemburg

Tillverkare

Fine Foods N.T.M. SpA

Via dell’Artigianato 8/10 24041 Brembate (BG) Italien

eller

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden

Tyskland

eller

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Tyskland

eller

Fine Foods N.T.M. SpA

Via R. Follereau 25

24027 Nembro (BG)

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Menarini Benelux NV/SA

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

BALTIC”

 

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

Menarini Benelux NV/SA

ЕООД

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

тел.: +359 2 96 55 365

 

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

s.r.o.

Tel.: +36 23501301

Tel: +420 267 199 333

 

Danmark

Malta

Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS

Menarini International Operations Luxembourg

Tlf: +4548 217 110

S.A.

 

Tel: +352 264976

Deutschland

Nederland

Berlin-Chemie AG

Menarini Benelux NV/SA

Tel: +49 (0) 30 67070

Tel: +32 (0)2 721 4545

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Menarini International Operations Luxembourg

Tel: +372 667 5001

S.A.

 

Tlf: +352 264976

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 211 232 34 32

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Menarini International Operations Luxembourg

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

S.A.

Tel: +421 2 544 30 730

Sími: +352 264976

 

Italia

Suomi/Finland

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

s.r.l.

Puh/Tel: +358 403 000 760

Tel: +39-055 56801

 

Κύπρος

Sverige

MENARINI HELLAS AE

Menarini International Operations Luxembourg

Τηλ: +30 210 8316111-13

S.A.

 

Tel: +352 264976

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

A. Menarini Farmaceutica Internazionale S.R.L.

Tel: +371 67103210

Tel: +44 (0)1628 856400

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel