Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Märkning - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringRiprazo
ATC-kodC09XA02
Ämnealiskiren
TillverkareNovartis Europharm Ltd.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING MED BLISTER I PA/ALU/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter

 

 

försäljning

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

7 filmdragerade tabletter

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användn ng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

för

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/001

 

7 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

 

56 filmdragerade tabl tt r

 

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

 

90 filmdragerade tabl tt r

 

 

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

13.

 

 

 

Lot

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt läk m del.

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING MED BLISTER I PCTFE/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter

 

 

försäljning

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användn ng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

för

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/021

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

 

56 filmdragerade tabl tt r (perforerade endosblister)

 

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

 

90 filmdragerade tabl tt

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMERlängre

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt äk m del.

 

 

 

 

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDER)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

4.

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

5.

ÖVRIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag

 

 

är

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX) MED BLISTER I PA/ALU/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter

 

 

 

försäljning

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållan e 14 tabletter.

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

 

 

 

 

 

 

49 filmdragerade tabletter

 

 

längre

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 2 förpackningar, vardera inn hållande 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före använd g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

för

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 filmdragerade tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 filmdragerade tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX) MED BLISTER I PA/ALU/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter

 

försäljning

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

280 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användn ng.

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

för

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 filmdragerade tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 filmdragerade tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX) MED BLISTER I PCTFE/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

försäljning

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

för

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

14 filmdragerade tablettergodkänt Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållan e 14 tabletter. 49 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCHlängreADMINISTRERINGSVÄGOral användning.Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

är

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

Läkemedlet

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

försäljning

Horsham

 

West Sussex, RH12 5AB

 

Storbritannien

 

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/409/029

98 filmdragerade tabletter (2x49) (perforerade endosblister)

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

inte

Riprazo 150 mg

är

Läkemedlet

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX) MED BLISTER I PCTFE/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

Riprazo 150 mg filmdragerade tabletter

 

försäljning

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49godkänttabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

försäljning

Wimblehurst Road

 

Horsham

 

West Sussex, RH12 5AB

 

Storbritannien

 

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

 

för

EU/1/07/409/029

98 filmdragerade tabletter (2x49) (perforerade endosblister)

EU/1/07/409/030

 

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNINGgodkänt

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Riprazo 150 mg

är

 

 

Läkemedlet

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING MED BLISTER I PA/ALU/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter

 

 

försäljning

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

7 filmdragerade tabletter

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före använd g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

för

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

godkänt

 

EU/1/07/409/011

7 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/07/409/012

 

14 filmdragerade tabletter

 

EU/1/07/409/013

 

28 filmdragerade tabletter

 

EU/1/07/409/014

 

30 filmdragerade tabletter

 

EU/1/07/409/015

50 filmdragerade tabletter

 

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMERlängretabl tt rLot56 filmdrageradeEU/1/07/409/016

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING MED BLISTER I PCTFE/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter

 

 

försäljning

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användn ng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

för

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/031

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

 

56 filmdragerade tabl tt r (perforerade endosblister)

 

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

 

90 filmdragerade tabl tt

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMERlängre

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt äk m del.

 

 

 

 

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDER)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

4.

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

5.

ÖVRIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag

 

 

är

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX) MED BLISTER I PA/ALU/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter

 

 

 

försäljning

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållan e 14 tabletter.

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

 

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

längre

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera inn hållande 30 tabletter.

 

 

 

 

 

 

49 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Oral användning.

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före anv ndning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

för

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

godkänt

 

EU/1/07/409/017

84 filmdragerade tabletter (3x28)

 

EU/1/07/409/018

 

90 filmdragerade tabletter (3x30)

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 filmdragerade tabletter (2x49)

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Lot

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

16.

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX) MED BLISTER I PA/ALU/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

godkänt

 

 

 

 

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 30 tabletter.

 

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

280 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

5. ADMINISTRERINGSSÄTT

inteOCH ADMINISTRERINGSVÄGOral användning.

 

 

 

är

 

Läs bipacksedeln före anv ndning.

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

för

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

godkänt

 

EU/1/07/409/017

84 filmdragerade tabletter (3x28)

 

EU/1/07/409/018

 

90 filmdragerade tabletter (3x30)

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 filmdragerade tabletter (2x49)

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Lot

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

16.

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX) MED BLISTER I PCTFE/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

försäljning

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

för

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

14 filmdragerade tablettergodkänt Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållan e 14 tabletter. 49 filmdragerade tabletter

Del av multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCHlängreADMINISTRERINGSVÄGOral användning.Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

är

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

Läkemedlet

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

 

Wimblehurst Road

försäljning

Horsham

 

West Sussex, RH12 5AB

 

Storbritannien

 

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/409/039

98 filmdragerade tabletter (2x49) (perforerade endosblister)

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFTinte

Riprazo 300 mg

är

Läkemedlet

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX) MED BLISTER I PCTFE/PVC

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

Riprazo 300 mg filmdragerade tabletter

 

försäljning

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49godkänttabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

försäljning

Wimblehurst Road

 

Horsham

 

West Sussex, RH12 5AB

 

Storbritannien

 

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

 

för

EU/1/07/409/039

98 filmdragerade tabletter (2x49) (perforerade endosblister)

EU/1/07/409/040

 

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNINGgodkänt

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Riprazo 300 mg

är

 

 

Läkemedlet

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel