Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Märkning - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringSancuso
ATC-kodA04AA02
Ämnegranisetron
TillverkareKyowa Kirin Limited

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

SANCUSO 3,1 mg/24 timmar depotplåster granisetron

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje 52 cm2 depotplåster innehåller 34,3 mg granisetron som frisätter 3,1 mg granisetron per dygn.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Övriga innehållsämnen: Sampolymer av akrylat och vinylacetat, polyester, silikoniserad polyester.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 depotplåster.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För användning på huden.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS )

Kyowa Kirin Ltd, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Storbritannien.

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/766/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Sancuso

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

DOSPÅSE

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

SANCUSO 3,1 mg/24 timmar depotplåster granisetron

För användning på huden

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster.

6.ÖVRIGT

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Kyowa Kirin Ltd.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel