Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Savene (dexrazoxane hydrochloride) – Märkning - V03AF02

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringSavene
ATC-kodV03AF02
Ämnedexrazoxane hydrochloride
TillverkareClinigen Healthcare Ltd

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

BEREDNINGSSATS ( 1 BEREDNINGSSATS BESTÅENDE AV 10 PULVERFLASKOR OCH 3 FLASKOR MED SPÄDNINGSVÄTSKA)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Savene, 20 mg/ml, pulver till koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning. dexrazoxan.

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje injektionsflaska innehåller 500 mg dexrazoxan (589 mg dexrazoxanhydroklorid).

Efter rekonstitution med 25 ml Savene spädningsvätska innehåller 1 ml koncentrat 20 mg dexrazoxan

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen Savene pulver: inga

Hjälpämnen Savene spädningsvätska:

Natriumklorid

Kaliumklorid Magnesiumkloridhexahydrat Natriumacetattrihydrat Natriumglukonat Natriumhydroxid

Vatten för injektion.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning. 10 injektionsflaskor med 500 mg dexrazoxan.

3 flaskor med 500 ml vätska till infusionsvätska, lösning.

Beredningssats för akut behandling av antracyklinextravasering

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning efter rekonstitution och spädning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Savene skall administreras under överinseende av läkare med erfarenhet av användning av cytotoxiska medel.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Koncentrat och spädd lösning kan förvaras i 2 till 8 °C i 4 timmar.

Förvara injektionsflaskor och flaskor i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Innehåller cytotoxika.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House

Crown Square, First Avenue

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/350/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

PULVERFLASKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Savene 20 mg/ml pulver till koncentrat dexrazoxan

Intravenös användning efter rekonstitution och spädning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

500 mg dexrazoxan

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

FLASKA MED SPÄDNINGSVÄTSKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Savene spädningsvätska

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid

Kaliumklorid

Magnesiumkloridhexahydrat

Natriumacetattrihydrat

Natriumglukonat

Natriumhydroxid

Vatten för injektion

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

500 ml spädningsvätska

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenös användning efter spädning med koncentrat.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Innehåller cytotoxika efter spädning med koncentrat

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Använd inom 4 timmar efter spädning vid förvaring vid 2-8°C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House

Crown Square, First Avenue

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/350/001

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel