Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Savene (dexrazoxane hydrochloride) – Bipacksedel - V03AF02

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringSavene
ATC-kodV03AF02
Ämnedexrazoxane hydrochloride
TillverkareClinigen Healthcare Ltd

Bipacksedel: Information till patienten

Savene, 20 mg/ml, pulver till koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning

(Dexrazoxan)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Savene är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Savene

3.Hur du använder Savene

4.Eventuella biverkningar

5 Hur Savene ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Savene är och vad det används för

Savene innehåller den aktiva substansen dexrazoxan, som är ett motgift mot cancerläkemedel som kallas antracykliner.

De flesta läkemedel mot cancer administreras intravenöst (i en ven). Ibland inträffar en olycka och läkemedlet hamnar utanför venen och in i den omgivande vävnaden eller läcker från venen in i den omgivande vävnaden. Denna händelse kallas extravasering. Det är en allvarlig komplikation eftersom den kan ge svår vävnadsskada.

Savene används för att behandla antracyklinextravasering hos vuxna. Det kan minska den vävnadsskada som antracyklinextravasering ger.

2. Vad du behöver veta innan du använder Savene

Använd inte Savene

-om du är allergisk mot dexrazoxan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

-om du planerar att bli gravid och inte vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra en graviditet

-om du ammar

-om du får vaccin mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Savene:

-Savene ska endast ges till dig om du har haft en extravasering i samband med kemoterapi som innehåller antracyklin.

-Under behandling med Savene undersöks området där extravaseringen har skett regelbundet och blodprov tas regelbundet på dig för att kontrollera dina blodkroppar.

-Om du har leverproblem övervakar läkaren din leverfunktion under behandlingen.

-Om du har njurproblem övervakar läkaren tecken på förändringar av dina blodkroppar.

Barn och ungdomar

Savene ska inte ges till barn under 18 år.

Andra läkemedel och Savene

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala särskilt om för läkare eller sjuksköterska om du tar eller kan tänkas ta något av följande läkemedel:

-Vacciner: Du ska inte använda Savene om du kommer att få vaccin mot gula febern och det rekommenderas inte att du använder Savene om du kommer att få vaccin innehållande levande virus.

-En produkt innehållande DMSO (en kräm mot vissa hudsjukdomar).

-Fenytoin (ett läkemedel mot epilepsi) (Savene kan minska effekten av detta läkemedel).

-Antikoagulantia (blodförtunnande medel) (ditt blod kan behöva testas oftare).

-Ciklosporin eller takrolimus (båda hämmar immunförsvaret och används för att förhindra bortstötning av transplanterade organ).

-Myelosuppresiva läkemedel (minskar produktionen av röda, vita eller koagulerande blodkroppar).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

Kvinnor som kan bli gravida måste använda preventivmedel vid behandling (se avsnitt 2 ”Använd inte Savene”).

Män måstevidta lämpliga åtgärder för att förhindra en graviditet under behandlingen och i minst tre månader efter avslutad behandling.

Savene ska inte administreras om du är gravid.

Du får inte amma under tiden du behandlas med Savene.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel, trötthet och plötslig svimning har rapporterats hos ett fåtal patienter som behandlas med Savene. Behandlingen antas ha en begränsad påverkan på körförmågan och förmågan att använda maskiner.

Savene innehåller kalium och natrium

Savene spädningsvätska innehåller kalium (98 mg/500 ml) vilket kan vara skadligt för personer som står på diet med lågt kaliumintag eller har njurproblem. Om du löper en risk för att få höga kaliumnivåer i blodet kommer läkaren att övervaka detta.

Savene innehåller också natrium (1,61 g/500 ml) vilket kan vara skadligt för personer som står på diet med lågt natriumintag.

3.Hur du använder Savene

Savene kommer att ges till dig under övervakning av läkare med erfarenhet av cancerbehandling.

Rekommenderad dos

Dosen bestäms utifrån din längd och vikt. Läkaren beräknar din kroppsyta i kvadratmeter (m2) för att avgöra vilken dos du ska få. Den rekommenderade vuxendosen är:

Dag 1: 1000 mg/m2

Dag 2: 1000 mg/m2

Dag 3: 500 mg/m2

Savene ges genom infusion i en av venerna. Infusionen tar 1-2 timmar.

Administreringsfrekvens

Du kommer att få infusionen en gång dagligen under 3 på varandra följande dagar. Den första infusionen ges så snart som möjligt och inom de första sex timmarna efter extravasering av ett antracyklinläkemedel.

Saveneinfusionen kommer att ges vid samma tidpunkt varje dag under din behandling.

Savene kommer inte ges igen vid nästa antracyklincykel, om inte extravasering sker igen.

Om du får mer Savene än du ska

Om du får mer Savene än du ska, kommer du övervakas noggrant med avseende på dina blodkroppar, potentiell mag-tarm påverkan, hudreaktioner och håravfall.

Om Savene kommer i kontakt med hud ska det berörda området omedelbart sköljas ordentligt med vatten.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Savene orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och behöver behandlas omedelbart.

Följande allvarliga biverkningar har rapporterats för patienter under behandling med Savene (okänd frekvens):

Allergiska reaktioner, symtom som klåda, utslag, svullnad i ansikte eller svalg, väsande andning, andfåddhet eller andningssvårigheter, förändringar i medvetandegrad, lågt blodtryck, plötslig svimning

Om du får något av ovanstående symtom bör du söka läkare omedelbart.

Andra eventuella biverkningar listas nedan:

Mycket vanliga: kan påverka fler än 1 av 10 personer

Illamående

Reaktioner vid injektionsstället (smärta vid injektionsstället, röd, svullen eller smärtande hud vid injektionsstället eller förhårdnad i huden vid injektionsstället)

Minskat antal vita blodkroppar och blodplättar

Infektion (efter en operation eller andra infektioner)

Vanliga: kan påverka upp till 1 av 10 personer

Kräkning

Diarré

Trötthet, sömnighet, yrsel, plötslig svimning

Nedsättning av syn, lukt, hörsel, känsel eller smak

Feber

Inflammation i blodkärlet där behandlingen ges (flebit)

Inflammation i ett blodkärl precis under huden, ofta med en liten blodpropp

Blodpropp i venen, vanligtvis i en arm eller ett ben

Inflammation i munnen

Muntorrhet

Håravfall

Klåda

Viktminskning, minskad aptit

Muskelsmärta, tremor (okontrollerad muskelrörelse)

Vaginalblödning

Andningssvårigheter

Pneumoni (lunginflammation)

Svullna armar eller ben (ödem)

Sårkomplikationer

Förändrad leverfunktion (kan ses i testresultat)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Savene ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, pulverflaskans etikett och på spädningsflaskans etikett efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara pulverflaskorna och flaskorna med spädningsvätska i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är dexrazoxan. Varje injektionsflaska innehåller 500 mg dexrazoxan som 589 mg dexrazoxan hydroklorid.

-Övriga innehållsämnen är:

Spädningsvätskan som innehåller natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat, natriumglukonat, natriumhydroxid och vatten för injektion.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Savene beredningssats består av Savene pulver till koncentrat (vitt till benvitt pulver) och Savene spädningsvätska till infusionsvätska, lösning. En beredningssats för akut behandling innehåller 10 injektionsflaskor med Savene pulver och 3 flaskor med Savene spädningsvätska.

Koncentrationen av dexrazoxan efter rekonstitution med 25 ml Savene spädningsvätska är 20 mg/ml. Koncentratet är svagt gult.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Clinigen Healthcare Ltd

Pitcairn House

Crown Square, First Avenue

Burton-on-Trent, Staffordshire

DE14 2WW

Storbritannien

Tillverkare

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam ZO

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Beredningsanvisning för Savene pulver till koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning

Det är viktigt att du läser hela innehållet i denna beskrivning före beredningen av Savene.

1.FORMULERING

Savene levereras som:

1.Savene pulver

2.Savene spädningsvätska.

Savene pulver måste rekonstitueras i 25 ml Savene spädningsvätska för att erhålla ett koncentrat, som före administreringen måste spädas vidare med den i flaskan återstående volymen Savene spädningsvätska.

2.REKOMMENDATION FÖR SÄKER HANTERING

Savene är ett läkemedel mot cancer och vanliga procedurer för korrekt hantering och kassering av läkemedel mot cancer ska användas, nämligen:

-Personalen ska ha utbildning för att rekonstituera läkemedlet.

-Gravid personal ska inte arbeta med detta läkemedel.

-Personal som hanterar detta läkemedel under rekonstitution ska använda skyddskläder, inklusive mask, skyddsglasögon och handskar.

-Oavsiktlig kontakt med huden eller ögonen ska behandlas omedelbart och noggrant med stora mängder vatten.

3.BEREDNING FÖR INTRAVENÖS ADMINISTRERING

3.1Rekonstitution av Savene pulver (beredning av koncentrat)

3.1.1Använd en spruta försedd med nål och dra aseptiskt upp 25 ml från flaskan med Savene spädningsvätska.

3.1.2Injicera hela innehållet i sprutan i injektionsflaskan som innehåller Savene pulver.

3.1.3Ta bort sprutan och nålen och blanda manuellt genom att vända flaskan upprepade gånger tills pulvret är helt upplöst. Får inte skakas.

3.1.4Låt injektionsflaskan med koncentrat stå i 5 minuter i rumstemperatur och kontrollera att lösningen är homogen och klar. Koncentratet är svagt gult.

Koncentratet innehåller 20 mg dexrazoxan per ml och ska omedelbart spädas vidare. Den innehåller inte antibakteriellt konserveringsmedel.

3.1.5Förvara den öppnade flaskan med spädningsvätska under aseptiska förhållanden. Spädningsvätskan kommer att behövas för spädning av koncentratet.

3.2Spädning av koncentratet

3.2.1Upp till fyra flaskor innehållande Savene koncentrat kan behövas för att erhålla den dos som behövs för patienten. Baserat på den dos uttryckt i mg som behövs för patienten, dra aseptiskt upp motsvarande volym innehållande 20 mg dexrazoxan per ml från rätt antal injektionsflaskor innehållande koncentrat. Använd en graderad spruta försedd med nål.

3.2.2Injicera den nödvändiga volymen tillbaka i den öppnade flaskan Savene spädningsvätska (se punkt 3.1.5). Lösningen får inte blandas med några andra läkemedel.

3.2.3Blanda lösningen med en försiktig omrörande rörelse.

3.2.4Savene ska administreras aseptiskt som en 1–2 timmars infusion vid rumstemperatur och normala ljusförhållanden.

3.2.5Liksom alla parenterala produkter ska Savene koncentrat och infusionsvätska, lösning inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Lösningar som innehåller fällning ska kasseras.

4.FÖRVARING

4.1Före rekonstitution och spädning:

- Förvaras vid högst 25 °C

- Förvara pulverflaskorna och spädningsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

4.2Efter rekonstitution och spädning:

-Kemisk och fysisk bruksstabilitet efter rekonstitution och påföljande spädning i spädningsvätskan har påvisats för 4 timmar i förvaring vid 2 till 8 °C.

-För att undvika potentiell kontamination av läkemedlet med mikrober, bör produkten användas omedelbart.

-Om läkemedlet inte används omedelbart ska det förvaras vid en temperatur på 2 till 8 °C (i kylskåp) i högst 4 timmar.

5.DESTRUKTION

Allt material som används vid beredning, administrering eller rengöring, inklusive handskar, liksom flytande avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel