Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Märkning - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringSimbrinza
ATC-kodS01EC54
Ämnebrinzolamide / brimonidine tartrate
TillverkareNovartis Europharm Limited

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG 5 ml FLASKA

1.LÄKEMEDLETS NAMN

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml ögondroppar, suspension

Brinzolamid/brimonidintartrat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml suspension innehåller 10 mg brinzolamid och 2 mg brimonidintartrat

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Bensalkoniumklorid, propylenglykol, karbomer 974P, borsyra, mannitol, natriumklorid, tyloxapol, saltsyra och/eller natriumhydroxid (för att justera pH) och renat vatten.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, suspension 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Omskakas väl före användning.

Läs bipacksedeln före användning.

Används i ögonen

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:.

Kasseras 4 veckor efter öppnandet. Öppnad:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

simbrinza

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml ögondroppar

Brinzolamid/brimonidintartrat

Används i ögonen

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 ml

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel