Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SonoVue (sulphur hexafluoride) – Märkning - V08DA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringSonoVue
ATC-kodV08DA04
Ämnesulphur hexafluoride
TillverkareBracco International B.V.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

Yttre förpackning

1.LÄKEMEDLETS NAMN

SonoVue 8 mikroliter/mL pulver och vätska till injektionsvätska, dispersion svavelhexafluorid

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje mL dispersion innehåller 8 mikroliter svavelhexafluorid mikrobubblor, ekvivalent med 45 mikrogram.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Makrogol 4000, distearylfosfatidylkolin, natriumdipalmitylfosfatidylglycerol, palmitinsyra. Vätska: natriumklorid 9 mg/mL.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 injektionsflaska med pulver

1 förfylld injektionsspruta med vätska

1 överföringssystem.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Intravenöst eller intravesikalt bruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Endast för engångsbruk

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR, OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Bracco International B.V.

Strawinskylaan 3051

NL - 1077 ZX Amsterdam

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/177/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

Braille krävs ej

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

SonoVue 8 mikroliter/mL, pulver till injektionsvätska, dispersion svavelhexafluorid

2.DMINISTRERINGSSÄTT

Intravenöst eller intravesikalt bruk

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

25 mg pulver.

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Natriumkloridlösning 9 mg/mL (0,9%) vätska till injektionsvätska.

Vätska för SonoVue

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat:

4.BATCHNUMMER

Batch:

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5 mL

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel