Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stayveer (bosentan monohydrate) – Märkning - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringStayveer
ATC-kodC02KX01
Ämnebosentan monohydrate
TillverkareMarklas Nederlands BV   

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG MED 56 OCH 112 TABLETTER

YTTRE KARTONG/BLISTER

1.LÄKEMEDLETS NAMN

STAYVEER 62,5 mg filmdragerade tabletter

bosentan

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 62,5 mg bosentan (som monohydrat)

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

56 filmdragerade tabletter

112 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/832/001

EU/1/13/832/003

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

STAYVEER 62,5 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG MED 56 OCH 112 TABLETTER

YTTRE KARTONG/BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

STAYVEER 125 mg filmdragerade tabletter

bosentan

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 125 mg bosentan (som monohydrat)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

56 filmdragerade tabletter

112 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/832/002

EU/1/13/832/004

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

STAYVEER 125 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

KARTONG MED 56

YTTRE KARTONG & FLASKETIKETT/FLASKOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

STAYVEER 62,5 mg filmdragerade tabletter

bosentan

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 62,5 mg bosentan (som monohydrat)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

56 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Svälj inte torkmedlet

8. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Används inom 30 dagar efter öppnandet

Datum för öppnande:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/832/005

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

STAYVEER 62,5 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

KARTONG MED 56 TABLETTER

YTTRE KARTONG & FLASKETIKETT/FLASKOR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

STAYVEER 125 mg filmdragerade tabletter

bosentan

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 125 mg bosentan (som monohydrat)

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

56 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Läs bipacksedeln före användning

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Svälj inte torkmedlet

8. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Används inom 30 dagar efter öppnandet

Datum för öppnande:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/832/006

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

STAYVEER 125 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

STAYVEER 62,5 mg tabletter

bosentan

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Marklas Nederland BV

3.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

STAYVEER 125 mg tabletter

bosentan

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Marklas Nederland BV

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

PATIENTKORT

((Framsida))

((Baksida))

 

 

Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter som tar

Preventivmedel

 

 

STAYVEER (bosentan)

 

Använder du preventivmedel för närvarande?

Detta kort innehåller viktig information om STAYVEER. Vänligen läs detta kort

 

Ja ______

Nej ______

noggrant innan du börjar din behandling med STAYVEER.

 

Om ja, skriv namnen på dem här:

 

 

Ditt namn: ______________________________________

 

________________________________________

Ordinerande läkare: ______________________________________

 

________________________________________

Om du har frågor om STAYVEER, fråga din läkare.

Ta med dig detta kort till din läkare eller din gynekolog vid ditt nästa besök så att han/hon

 

kan ge dig råd om du behöver använda ytteligare eller alternativa preventivmedel.

Marklas Nederland BV

 

 

 

((Insida 1))

((Insida 2))

 

 

Om du är en kvinna i fertil ålder ska du läsa denna sida noggrant

Blodprov för leverfunktion

 

Graviditet

Vissa patienter som tagit STAYVEER har uppvisat onormala levervärden. Under

STAYVEER kan skada utveckligen av fostret. Därför ska du inte ta STAYVEER om

behandlingen med STAYVEER kommer din läkare se till att regelbundna blodprover tas

du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar STAYVEER.

för att kontrollera förändringar i din leverfunktion.

Dessutom, om du har för högt blodtryck i lungorna, kan en graviditet allvarligt försämra

Kom ihåg att blodprov för leverfunktion skall tas varje månad.

dina sjukdomssymtom. Om du misstänker att du är gravid ska du tala om detta för din

Efter en dosökning, kommer ytterligare ett prov att tas efter 2 veckor.

läkare eller gynekolog.

Datum för det första månatliga blodprovet: __________________________

Preventivmedel

 

 

 

Hormonbaserade preventivmedel - såsom p-piller, injicerbara hormoner, implantat eller

 

Schema för ditt månatliga leverblodprov:

p-plåster förhindrar inte, på ett tillförlitligt sätt, graviditet hos kvinnor som tar

 

 

 

STAYVEER. Du måste också använda en barriärmetod i tillägg - som kondom, pessar

Jan ______

Maj ______

Sep _____

eller p-kudde - till alla typer av hormonella preventivmedel. Se till att du diskuterar alla

 

 

 

frågor du har med din läkare eller gynekolog – fyll i detaljerna på baksidan av detta kort

Feb ______

Juni ______

Okt _____

och ta med dig det till din läkare eller gynekolog vid ditt nästa besök.

Mars ______

Juli ______

Nov _____

Du ska göra ett graviditetstest innan du börjar ta STAYVEER och varje månad under

 

 

 

behandlingen även om du inte tror att du är gravid.

Apr ______

Aug ______

Dec _____

Datum för första månatliga graviditetstest: _______________________

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel