Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Produktresumé - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTachoSil
ATC-kodB02BC30
Ämnehuman fibrinogen / human thrombin
TillverkareTakeda Austria GmbH

1.LÄKEMEDLETS NAMN

TachoSil, matrix till vävnadslim

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

TachoSil innehåller per cm2:

Humant fibrinogen 5,5 mg

Humant trombin 2,0 IE

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Matrix till vävnadslim

TachoSil är en benvit matrix till vävnadslim. Den aktiva sidan av matrixen, som är täckt med fibrinogen och trombin, är markerad med gul färg.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

TachoSil är indicerat till vuxna som tilläggsbehandling vid kirurgi för att befrämja hemostas och vävnadsförslutning, för suturstöd vid vaskulär kirurgi då kirurgisk standardteknik är otillräcklig samt som tilläggsbehandling vid förslutning av dura mater för att förhindra postoperativt cerebrospinalt läckage efter neurokirurgi (se avsnitt 5.1).

4.2Dosering och administreringssätt

Dosering

TachoSil bör endast användas av erfarna kirurger.

Mängden TachoSil som ska appliceras styrs av det kliniska behovet och sårytans storlek.

Applicering av TachoSil måste ske på individuellt sätt av den behandlande kirurgen. I kliniska prövningar har den individuella doseringen varierat mellan vanligen 1-3 enheter (9,5 cm x 4,8 cm). Applicering av upp till 10 enheter har rapporterats. För mindre sår, t ex vid minimal invasiv kirurgi rekommenderas den mindre storleken av matrixer (4,8 cm x 4,8 cm eller 3,0 cm x 2,5 cm) eller en rullad matrix (4,8 cm x 4,8 cm).

Administreringssätt

Endast för epilesionell användning. Får ej användas intravaskulärt.

Se avsnitt 6.6 för mer detaljerade instruktioner.

Pediatrisk användning

TachoSil rekommenderas inte för användning på barn under 18 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.

4.3Kontraindikationer

Tachosil ska inte appliceras intravaskulärt.

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4Varningar och försiktighet

Endast för epilesionell användning.

Får ej användas intravaskulärt. Livshotande, tromboemboliska komplikationer kan inträffa om preparatet appliceras intravaskulärt.

Specifika data saknas för användning av denna produkt vid gastrointestinal anastomoskirurgi.

Det är inte känt om nyligen genomförd strålbehandling påverkar TachoSils effekt när det används till förslutning av dura mater.

Liksom för alla proteininnehållande produkter är allergiska överkänslighetsreaktioner möjliga. Tecken på överkänslighetsreaktioner inkluderar nässelfeber, generaliserad urtikaria, trånghetskänsla i bröstet, väsande andning, hypotension och anafylaxi. Om dessa symptom uppträder måste administreringen omedelbart avbrytas.

För att förhindra vävnadsadhesion på oönskade ställen ska man se till att vävnadsområden utanför det planerade appliceringsområdet har rengjorts på lämpligt sätt innan TachoSil administreras (se avsnitt 6.6). Vid bukkirurgi nära tarmarna har adhesion till gastrointestinala vävnader rapporterats med gastrointestinal obstruktion som följd.

Vid eventuell chock bör sedvanlig medicinsk chockbehandling ges.

Standardåtgärder för att förhindra infektioner på grund av användning av läkemedel som framställts ur humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, testning av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt införande av effektiva tillverkningssteg för att inaktivera/avlägsna virus. Trots detta kan möjligheten att överföra smittämnen inte uteslutas vid användning av läkemedel som framställts ur humant blod eller plasma. Det gäller även okända eller nyuppkomna virus och andra patogener.

De vidtagna åtgärderna anses effektiva mot höljebärande virus såsom HIV, HBV och HCV och mot det icke-höljebärande viruset HAV. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke-höljebärande virus som t ex parvovirus B19. Infektion med parvovirus B19 kan vara allvarligt för gravida kvinnor (fosterinfektion) och för individer med nedsatt immunförsvar eller ökad erytropoes (t ex hemolytisk anemi).

Det är en stark rekommendation att patientens namn och batchnumret noteras varje gång man använder TachoSil, så att man behåller en koppling mellan patient och produktbatch.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella interaktionsstudier har genomförts.

Liksom för jämförbara produkter eller trombinlösningar kan vävnadslimmet denatureras efter kontakt med lösningar som innehåller alkohol, jod eller tungmetaller

(t ex desinfektionslösningar). Sådana ämnen bör i största möjliga utsträckning avlägsnas innan vävnadslimmet appliceras.

4.6Graviditet och amning

Det har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier om TachoSil är säkert att använda för människa under graviditet och amning. Experimentella djurstudier är otillräckliga för att bedöma säkerheten med

avseende på reproduktion, embryonal eller fetal utveckling, graviditetens förlopp samt peri-och postnatal utveckling.

TachoSil bör därför bara användas på gravida och ammande kvinnor när ett uttalat behov föreligger.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8Biverkningar

Överkänslighet eller allergiska reaktioner (som kan innefatta angioödem, sveda på applikationsstället, bronkospasm, frossbrytningar, rodnad, generaliserad urtikaria, huvudvärk, nässelutslag, hypotoni, letargi, illamående, rastlöshet, takykardi, trånghetskänsla i bröstet, stickningar, kräkningar, väsande andning) kan i sällsynta fall inträffa hos patienter som behandlats med fibrinvävnadslim/hemostatika. I enstaka fall kan dessa reaktioner utvecklas till allvarlig anafylaxi. Sådana reaktioner kan särskilt förekomma om preparatet appliceras upprepade gånger eller ges till patienter med känd överkänslighet mot innehållsämnena i produkten.

Immunogenitet:

Antikroppar mot innehållsämnen i fibrinvävnadslim/hemostatika kan förekomma i sällsynta fall. I en klinisk studie ville man undersöka om patienterna utvecklade antikroppar i samband med

användning av TachoSil vid leverkirurgi. 26% av de 96 patienterna som behandlades med TachoSil utvecklade antikroppar mot hästkollagen. De antikroppar mot hästkollagen som utvecklades hos vissa patienter efter användning av TachoSil var inte reaktiva med humant kollagen. En patient utvecklade antikroppar mot humant fibrinogen. Man har inte sett några biverkningar som kan tillskrivas utvecklingen av antikroppar mot humant fibrinogen eller hästkollagen.

Det finns mycket begränsade kliniska data tillgängliga avseende re-exponering för TachoSil. Två försökspersoner har i en klinisk studie re-exponerats i för TachoSil och hos dessa rapporterades inga immunmedierade biverkningar. Deras kollagen- och fibrinogenantikroppsstatus är dock okänd.

Tromboemboliska komplikationer kan inträffa om preparatet appliceras intravaskulärt (se avsnitt 4.4).

Beträffande virussäkerhet se avsnitt 4.4.

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsdata för TachoSil speglar generellt de typer av postoperativa komplikationer som kan förväntas i den kirurgiska miljö där studierna utförts och med patientens underliggande sjukdom.

Data från de åtta kontrollerade kliniska studier som utförts av innehavaren av marknadsförings- tillståndet har poolats till en integrerad databas. 997 patienter i de integrerade analyserna fick TachoSil och 984 fick jämförande behandling. Av praktiska skäl (jämförelse mot kirurgisk och hemostatisk standardbehandling) var blindning inte möjlig i TachoSil-studierna. De har därför genomförts som öppna studier.

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Följande biverkningar har rapporterats för TachoSil efter marknadsinförandet. Frekvensen av alla biverkningar som listas nedan har klassificerats som ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Ingen känd frekvens

 

 

Immunsystemet

Anafylaktisk chock, hypersensibilitet

Blodkärl

Trombos

Magtarmkanalen

Tarmobstruktion (vid bukkirurgi)

Allmänna symtom och/eller symtom vid

Adhesioner

administreringsstället

 

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V

4.9Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lokalt hemostatikum, ATC-kod: B02BC30

TachoSil innehåller fibrinogen och trombin i form av en torr beläggning på ytan av en kollagenbaserad matrix. Vid kontakt med fysiologiska vätskor, t ex blod, lymfa eller fysiologisk saltlösning upplöses beläggningens beståndsdelar och diffunderar delvis in i sårytan. Detta följs av fibrinogen-trombinreaktionen som initierar de sista stegen i den fysiologiska blodkoagulationen. Fibrinogen omvandlas till fibrinmonomerer, de polymeriseras spontant till ett fibrinkoagel som fäster den kollagenbaserade matrixen tätt mot sårytan. Fibrinet tvärbinds därefter av endogent faktor XIII och bildar ett fast, mekaniskt stabilt nätverk med goda vidhäftningsegenskaper och åstadkommer därför även förslutning.

Kliniska studier som visade hemostas har utförts på 240 patienter (119 TachoSil, 121 argonlaser) som genomgick partiell leverresektionskirurgi och 185 patienter (92 TachoSil, 93 kirurgisk standard- behandling) som genomgick kirurgisk resektion av ytligt belägna njurtumörer. Ytterligare en kontrollerad studie med 119 patienter (62 TachoSil, 57 ’hemostatisk fleece’) visade förslutning, hemostas och suturstöd på patienter som genomgick kardiovaskulär kirurgi. Vävnadsförslutning vid lungkirurgi undersöktes i två kontrollerade studier på patienter som genomgick lungkirurgi. Den första kontrollerade kliniska studien som undersökte vävnadsförslutning vid lungkirurgi kunde inte dokumentera bättre resultat, mätt som luftläckage, än standardbehandling beroende på inklusion av en stor grupp patienter (53%) utan luftläckage. I den andra studien som undersökte vävnadsförslutning på 299 patienter (149 TachoSil, 150 kirurgisk standardbehandling) med påvisat intraoperativt luftläckage visade dock TachoSil bättre resultat jämfört med standardbehandling.

TachoSils effekt som kompletterande suturstöd vid förslutning av dura mater prövades i en randomiserad, kontrollerad studie på 726 patienter (362 behandlade med TachoSil och 364 kontroller) som genomgick ingrepp i skallbasen, i vilken effekten mättes postoperativt som verifierat läckage av cerebrospinalvätska (CSF) eller pseudomeningocele eller behandlingssvikt under kirurgi. I denna studie kunde man inte visa bättre resultat med TachoSil än med rådande kirurgiska standardtekniker (som inkluderade sutur, duraplastik samt fibrin- och polymerlim eller kombinationer av dessa). Antalet patienter som drabbades av en effektmåttshändelse (verifierat läckage av CSF eller pseudomeningocele eller behandlingssvikt under kirurgi) var 25 (6,9 %) i TachoSil-gruppen och 30 (8,2 %) i gruppen som behandlades enligt standardteknik, vilket gav en oddskvot på 0,82 (95 % CI: 0,47, 1,43). Det 95-procentiga konfidensintervallet för oddskvoten tyder emellertid på att TachoSil och

kirurgisk standardteknik hade likartad effekt. I denna studie utvärderades två appliceringstekniker för TachoSil: applicering av TachoSil ovanpå dura och applicering av TachoSil på båda sidor av dura. Resultaten gav inte stöd för den andra metoden. TachoSil konstaterades vara väl tolererat och säkert att använda som komplement vid förslutning av dura mater vid neurokirurgi.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

TachoSil är endast avsett för epilesionell användning. Intravaskulär administrering är kontraindicerad.

Intravaskulära farmakokinetiska studier på människa har därför inte genomförts.

Fibrinlim/hemostatika metaboliseras genom fibrinolys och fagocytos på samma sätt som endogent fibrin.

I djurstudier bryts TachoSil ned efter administrering på såryta och endast mindre rester återfinns efter 13 veckor. 12 månader efter administrering på leversår sågs fullständig nedbrytning av TachoSil i vissa djur, medan mindre rester återfanns hos andra. I samband med nedbrytningen sker infiltration av granulocyter och bildandet av resorberande granulationsvävnad som kapslar in TachoSilresterna, som bryts ned. Inga tecken på lokal irritation har setts i djurstudier.

Erfarenhet från människa visar att rester har upptäckts i enstaka fall, dock utan tecken på funktionsnedsättning.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitetsstudier med engångsdoser till olika djurarter har inte visat några tecken på akuta toxiska effekter.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Hästkollagen Humant albumin Riboflavin (E 101) Natriumklorid Natriumcitrat (E331) L-argininhydroklorid

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

3 år.

Efter att foliepåsen öppnats ska TachoSil användas omedelbart.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 C.

6.5Förpackningstyp och innehåll

Varje matrix till vävnadslim är förpackad i ett PET-GAG-blister förslutet med en PE-täckt folie. Blistret, som är packat i en aluminiumklädd foliepåse innehållande en påse med torkmedel, ligger i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

Förpackning med 1 matrix à 9,5 cm x 4,8 cm

Förpackning med 2 matrixer à 4,8 x 4,8 cm

Förpackning med 1 matrix à 3,0 x 2,5 cm

Förpackning med 5 matrixer à 3,0 x 2,5 cm

Förpackning med 1 rullad matrix à 4,8 x 4,8 cm

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

TachoSil levereras i sterila förpackningar, färdiga för användning, och ska hanteras därefter. Använd endast oskadade förpackningar. När förpackningen en gång brutits kan den inte steriliseras på nytt. Den yttre aluminiumfoliepåsen kan öppnas i en icke-steril lokal. Den inre sterila blisterförpackningen ska öppnas i en steril lokal. TachoSil ska användas omedelbart efter att den inre förpackningen har öppnats.

TachoSil används under sterila förhållanden. Före applicering bör sårytan rengöras från t ex blod, desinfektionsmedel och andra vätskor. Efter att den konventionella, platta matrixen har tagits ut ur den sterila förpackningen bör den förfuktas i fysiologisk saltlösning och därefter appliceras omedelbart. Den gula, aktiva sidan av TachoSil appliceras mot den blödande/läckande ytan och hålls emot den med ett lätt tryck i 3-5 minuter. På så vis fäster TachoSil mot sårytan. Efter att en rullad TachoSil har tagits ut ur den sterila förpackningen bör den appliceras omedelbart med hjälp av troakar utan att förfuktas. Använd t ex en ren pincett och rulla ut matrixen, applicera den gula, aktiva sidan vänd mot den blödande/läckande ytan och håll emot med en fuktad kompress med ett lätt tryck under

3-5 minuter. På så vis fäster TachoSil mot sårytan.

Trycket appliceras med fuktade handskar eller en fuktad kompress. På grund av kollagens starka affinitet till blod kan TachoSil även fastna på kirurgiska instrument, handskar eller intilliggande vävnader som är täckta med blod. Detta kan undvikas genom att först rengöra kirurgiska instrument, handskar och intilliggande vävnader. Det är viktigt att tänka på att adhesioner kan uppstå om intilliggande vävnader inte har rengjorts på lämpligt sätt (se avsnitt 4.4). Efter att TachoSil tryckts fast mot såret måste handsken eller kompressen avlägsnas försiktigt. För att inte TachoSil ska dras loss kan den hållas på plats längs kanterna med t ex en pincett.

Alternativt, vid t ex kraftigare blödning, kan TachoSil appliceras utan att förfuktas genom att försiktigt trycka TachoSil mot såret i 3-5 minuter.

Den aktiva sidan av TachoSil bör appliceras så att den täcker 1-2 cm utanför sårets kanter. Om mer än en matrix används bör de överlappa varandra. TachoSil kan klippas till för att få rätt storlek och form.

Vid neurokirurgi ska TachoSil appliceras ovanpå den primära förslutningen av dura.

Rullad TachoSil är en för-rullad matrix och kan därmed användas för både öppen kirurgi och vid minimal invasiv kirurgi och matrixen kan passera genom en 10 mm eller större port eller troakar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz Österrike

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/277/001-005

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 8 juni 2004

Datum för senaste femårsförnyelse: 8 juni 2009

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel