Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Märkning - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTachoSil
ATC-kodB02BC30
Ämnehuman fibrinogen / human thrombin
TillverkareTakeda Austria GmbH

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

TachoSil, matrix till vävnadslim

Humant fibrinogen/humant trombin

2.DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

Varje matrix innehåller per cm2

Humant fibrinogen 5,5 mg

Humant trombin 2,0 IE

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hästkollagen, humant albumin, riboflavin (E101), natriumklorid, natriumcitrat (E331), L-argininhydroklorid

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Matrix till vävnadslim

1 matrix à 9,5 cm x 4,8 cm

2 matrixer à 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrix à 3,0 cm x 2,5 cm

5 matrixer à 3,0 cm x 2,5 cm

1 rullad matrix à 4,8 cm x 4,8 cm

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För epilesionell användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Används omedelbart efter att folieblistern öppnats. Sterilisera ej på nytt.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 C

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Österrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/04/277/001 1 matrix à 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matrixer à 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matrix à 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matrixer à 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 rullad matrix à 4,8 cm x 4,8 cm

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ALUMINIUMKLÄDD FOLIEPÅSE

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

TachoSil, matrix till vävnadslim

Humant fibrinogen/humant trombin

För epilesionell användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning

3.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 matrix à 9,5 cm x 4,8 cm

1 matrix à 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrix à 3,0 cm x 2,5 cm

1 rullad matrix à 4,8 cm x 4,8 cm

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

POLYETYLENTEREFTALATBLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

TachoSil

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Takeda

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel