Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Bipacksedel - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Namn på medicineringTadalafil Generics
ATC-kodG04BE08
Ämnetadalafil
TillverkareMYLAN S.A.S

Bipacksedel: Information till patienten

Tadalafil Generics 20 mg filmdragerade tabletter tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande:

1.Vad Tadalafil Generics är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Generics

3.Hur du tar Tadalafil Generics

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Tadalafil Generics ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Tadalafil Generics är och vad det används för

Tadalafil Generics innehåller den aktiva substansen tadalafil.

Tadalafil Generics är en behandling för pulmonell arteriell hypertoni hos vuxna.

Tadalafil Generics tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5), som förbättrar blodflödet till lungorna genom att påverka blodkärlen runt lungorna så att de slappnar av. Resultatet blir förbättrad kapacitet vid fysisk ansträngning.

2. Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Generics

Ta inte Tadalafil Generics

-om du är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om du tar läkemedel som innehåller nitrater såsomamylnitrit, som används för att behandla bröstsmärta. Tadalafil Generics har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrat eller är osäker, ska du tala med din läkare.

-om du någonsin tidigare har förlorat synen – ett tillstånd som kallas ”stroke i ögat” (icke- arteritisk främre ischemisk optikusneuropati - NAION).

-om du har haft en hjärtattack de senaste 3 månaderna.

-om du har lågt blodtryck.

-om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som Tadalafil Generics, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du har:

-andra hjärtproblem än ditt höga blodtryck i lungorna

-problem med ditt blodtryck

-någon ärftlig ögonsjukdom

-onormala röda blodkroppar (sickle-cellanemi)

-cancer i benmärgen (multipelt myelom)

-blodcellscancer (leukemi)

-deformerad penis, eller oönskad eller ihållande erektion som varar i mer än 4 timmar

-allvarlig leversjukdom

-allvarlig njursjukdom.

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust, ska du omedelbart ta kontakt med din läkare.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Tadalafil Generics

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Ta INTE detta läkemedel ifall du redan tar nitrater.

Några mediciner kan påverkas av Tadalafil Generics eller så kan de påverka Tadalafil Generics effekt. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

-bosentan (ett annat läkemedel som används för att behandla pulmonell arteriell hypertension)

-nitrater (för bröstsmärta)

-alfa-blockerare som används för att behandla högt blodtryck eller prostataproblem.

-riociguat

-rifampicin (för att behandla bakterieinfektioner)

-ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner)

-ritonavir (för HIV-behandling)

-tabletter för erektil dysfunktion (PDE5-hämmare).

Tadalafil Generics med alkohol

Alkoholintag kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik intag av stora mängder alkohol (över 5 alkoholenheter) när du har tagit eller planerar att ta Tadalafil Generics eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Använd inte detta läkemedel under graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt och du har diskuterat det med din läkare.

Amma inte när du tar dessa tabletter, eftersom det inte är känt ifall läkemedlet passerar över i bröstmjölk hos människa. Fråga din doktor eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel under graviditet eller amning.

Hundar som behandlades fick reducerad spermieutveckling i testiklarna. En minskad spermiekoncentration har påvisats hos vissa män. Det är osannolikt att dess effekter ger försämrad fertilitet hos män.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats. Känn efter hur du reagerar på medicinen innan du kör bil eller använder maskiner.

Tadalafil Generics innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.Hur du tar Tadalafil Generics

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tadalafil Generics tillhandahålls som en 20 mg tablett. Den vanliga dosen är två 20 mg tabletter en gång dagligen. Du ska ta båda tabletterna samtidigt, den ena efter den andra. Din läkare kan ha förskrivit endast en 20 mg tablett dagligen, ifall du har lätta till måttliga lever- eller njurproblem.

Svälj tabletterna med lite vatten. Du kan ta tabletterna oberoende av måltid.

Om du har tagit för stor mängd av Tadalafil Generics

Om du eller någon annan tar flera tabletter än de ska, kontakta din läkare eller ta dig till sjukhus omedelbart, och ta med dig läkemedelsförpackningen. Du kan få några av biverkningarna som beskrivs i avsnitt 4.

Om du har glömt att ta Tadalafil Generics

Ta dosen så snart du kommer ihåg det om det är inom 8 timmar från att du skulle ha tagit din dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du slutar att ta Tadalafil Generics

Sluta inte att ta dina tabletter, såvida inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare omedelbart:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

-allergiska reaktioner med utslag

-bröstsmärta – använd inte nitrater men uppsök läkare omedelbart

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

-förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter att ha tagit detta läkemedel. Om du får erektion som varar kontinuerligt i över 4 timmar, ska du omedelbart kontakta läkare.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

-plötslig synförlust

Andra biverkningar har rapporterats:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

-huvudvärk

-rodnad, nästäppa och täppta bihålor

-illamående, matsmältningsbesvär (inklusive magsmärta)

-muskelvärk, ryggsmärta och smärta eller obehag i armar och ben

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

-dimsyn

-lågt blodtryck

-näsblod

-kräkningar

-ökade eller onormala underlivsblödningar,ansiktssvullnad

-sura uppstötningar

-migrän

-oregelbundna hjärtslag

-svimning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

-krampanfall

-tillfällig minnesförlust

-nässelutslag

-ymnig svettning

-blödning från penis

-förekomst av blod i sperma och/eller urin

-högt blodtryck

-hjärtklappning

-plötslig hjärtdöd

-tinnitus (ljud i öronen utan yttre ljudkälla)

PDE5-hämmare används även för behandling av erektil dysfunktion hos män. Några biverkningar som rapporteras sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

-Partiell, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen och allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg. Plötslig försämring eller förlust av hörseln har också rapporterats.

Några biverkningar har rapporterats av män som tar tadalafil för behandling av erektil dysfunktion. Dessa biverkningar har inte förekommit vid kliniska prövningar av pulmonell arteriell hypertension och därför är frekvensen inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):

-svullna ögonlock, smärta i ögonen, röda ögon, hjärtinfarkt och stroke

De flesta men inte alla män som rapporterade hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, hjärtinfarkt, stroke och plötslig hjärtdöd hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet. Det är inte möjligt att avgöra om dessa reaktioner hade direkt samband med tadalafil.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Tadalafil Generics ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterkartan efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

iInga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är tadalafil. En tablett innehåller 20 mg tadalafil.

-Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är povidon, natriumlaurilsulfat, poloxamer 188, vattenfri laktos (se avsnitt 2 ”Tadalafil Generics innehåller laktos”), mikrokristallin cellulosa (PH 101), kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat. Filmdrageringen innehåller laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ”Tadalafil Generics innehåller laktos”), hypromellos (E464), titandioxid (E171) och triacetin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel är en vit, filmdragerad, rund, bikonvex tablett med fasad kant, märkt med ”M” på ena sidan och ”TA20” på den andra. Läkemedlet levereras i blisterförpackningar som innehåller 28 eller 56 tabletter och i perforerade endos-blisterförpackningar som innehåller 28 x 1 eller 56 x 1 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Frankrike

Tillverkare

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13 Irland

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Ungern

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Mylan S.A.S.

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

(Prancuzija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Mylan S.A.S.

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 46 855 522 750

(Prantsusmaa)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S.

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Mylan S.A.S.

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: +44 1707 853000

(Francija)

 

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel