Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Produktresumé - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTaltz
ATC-kodL04
Ämneixekizumab
TillverkareEli Lilly Nederland B.V.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En förfylld spruta innehåller 80 mg ixekizumab i 1 ml.

Ixekizumab är en rekombinant, humaniserad, monoklonal antikropp producerad i CHO-celler.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (injektion).

Lösningen är klar och färglös till svagt gul.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Taltz är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.

4.2Dosering och administreringssätt

Taltz är avsett att användas under vägledning och övervakning av en läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av psoriasis.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 160 mg som subkutan injektion (två 80 mg-injektioner) vecka 0, följt av 80 mg (en injektion) vecka 2, 4, 6, 8, 10 och 12, därefter underhållsdosering med 80 mg (en injektion) var 4:e vecka.

Om patienten inte uppvisat något behandlingssvar efter 16–20 veckors behandling ska behandlingsavbrott övervägas. Vissa patienter som till en början uppvisar partiell respons kan senare förbättras vid fortsatt behandling i mer än 20 veckor.

Äldre (≥ 65 år)

Ingen dosjustering behövs (se avsnitt 5.2).

Det finns begränsad information om behandling av personer ≥75 år.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Taltz har inte studerats i dessa patientpopulationer. Inga dosrekommendationer kan ges.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Taltz hos barn och ungdomar i åldern 6 till 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Det finns ingen relevant användning av Taltz hos barn under 6 år för indikationen måttlig till svår plackpsoriasis.

Administreringssätt

Subkutan användning

Taltz är avsett för subkutan injektion. Injektionsställena kan varieras. Om möjligt ska injektion i hudområden med psoriasislesioner undvikas. Lösningen/sprutan får inte skakas.

Efter övning i subkutan injektionsteknik kan patienten själv injicera Taltz om sjukvårdspersonal anser att det är lämpligt. Läkaren måste dock se till att behandlingen följs upp på lämpligt sätt. Detaljerade anvisningar för administrering finns i bipacksedeln.

4.3Kontraindikationer

Allvarlig överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos, se avsnitt 4.4).

4.4Varningar och försiktighet

Infektioner

Behandling med Taltz förknippas med ökad infektionsfrekvens t.ex. i form av övre luftvägsinfektioner, oral candidos, konjunktivit samt Tinea-infektioner (se avsnitt 4.8).

Taltz ska användas med försiktighet hos patienter med kliniskt betydelsefulla kroniska infektioner. Om en sådan infektion utvecklas ska patienten övervakas noga och behandlingen med Taltz sättas ut om patienten inte svarar på standardbehandling eller om infektionen blir allvarlig. Taltz ska inte sättas in igen förrän infektionen gått tillbaka.

Taltz ska inte ges till patienter med aktiv tuberkulos (TB). Överväg anti-TB-behandling innan Taltz sätts in hos patienter med latent TB.

Överkänslighet

Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive några fall av angioödem, urtikaria och, sällsynt, fördröjda (10–14 dagar efter injektionen) allvarliga överkänslighetsreaktioner inkluderande utbredd urtikaria, dyspné och höga antikroppstitrar, har rapporterats. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion inträffar ska behandlingen med Taltz sättas ut omedelbart och lämplig behandling sättas in.

Inflammatorisk tarmsjukdom

Fall av nyinsjuknande i eller exacerbationer av Crohns sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats. Försiktighet ska iakttas när Taltz förskrivs till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Patienterna ska övervakas noga.

Immunisering

Taltz ska inte användas samtidigt med levande vacciner. Inga data finns tillgängliga om responsen på levande vacciner; det finns otillräckliga data om responsen på inaktiverade vacciner (se avsnitt 5.1).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 80 mg-dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Säkerheten hos Taltz när det ges i kombination med andra immunmodulerande ämnen eller med ljusbehandling har inte utvärderats.

Inga formella in vivo-studier av läkemedelsinteraktioner har utförts. Ingen inverkan av IL 17 på regleringen av CYP450-enzymer har rapporterats. Produktionen av vissa CYP450-enzymer hämmas emellertid av de ökade cytokinnivåerna vid en kronisk inflammation. Antiinflammatoriska behandlingar, t.ex. med IL-17A-hämmaren ixekizumab, kan leda till normaliserade CYP450-nivåer med åtföljande lägre exponering för samtidiga läkemedel som metaboliseras av CYP450. Därför kan en kliniskt relevant effekt på CYP450-substrat med snävt terapeutiskt index, där dosen ställs in individuellt (t.ex. warfarin), inte uteslutas. När ixekizumab sätts in till patienter som behandlas med någon typ av dessa läkemedel ska kontroller av behandlingen övervägas.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 10 veckor efter behandlingen.

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användning av ixekizumab hos gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter på graviditet, embryofetal utveckling, födelse eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör Taltz inte användas under graviditet.

Amning

Det är okänt om ixekizumab utsöndras i bröstmjölk eller om det absorberas systemiskt efter intaget. Ixekizumab utsöndras i liten mängd i mjölken hos cynomolgusapor. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandlingen med Taltz, efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Effekten av ixekizumab på människans fertilitet har inte undersökts. Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Taltz har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste läkemedelsbiverkningarna var reaktioner på injektionsstället och övre luftvägsinfektion (vanligast var nasofaryngit).

Tabell över biverkningar

Biverkningar i kliniska studier (tabell 1) redovisas enligt MedDRA:s indelning av organsystem. För varje organsystem rangordnas biverkningarna efter frekvens, med de vanligaste reaktionerna först. Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter minskande allvarlighetsgrad.

Frekvenskategorin för respektive biverkning följer följande princip: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000).

Totalt har 4 204 patienter behandlats med Taltz i kliniska utvecklingsstudier av plackpsoriasis. Av dessa exponerades 2 190 psoriasispatienter för Taltz under minst ett år, vilket motsvarar en patientexponering på 3 531 patientår.

Tre placebokontrollerade fas III-studier av plackpsoriasis slogs samman för att utvärdera säkerheten hos Taltz i jämförelse med placebo i upp till 12 veckor efter behandlingsstarten. Totalt utvärderades 3 119 patienter (1 161 patienter fick 80 mg var 4:e vecka (Q4W), 1 167 patienter fick 80 mg varannan vecka (Q2W) och 791 patienter fick placebo).

Tabell 1. Biverkningar i kliniska studiera

Organsystem

 

 

 

Taltz

 

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1 161)

 

(N = 1 167)

(N = 791)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infektioner och infestationer

 

 

 

 

 

Mycket vanliga

Övre

 

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

luftvägsinfektionb

 

 

 

 

 

 

Vanliga

Tinea-infektion

 

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Mindre vanliga

Influensa

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Rinit

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Oral candidosc

 

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

Konjunktivit

 

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Cellulitd

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Blodet och lymfsystemet

 

 

 

 

 

Mindre vanliga

Neutropenif

 

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Trombocytopenif

 

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

 

 

 

 

Vanliga

Orofaryngeal

 

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

smärta

 

 

 

 

 

 

Magtarmkanalen

 

 

 

 

 

 

 

Vanliga

Illamående

 

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Hud och subkutan vävnad

 

 

 

 

 

Mindre vanliga

Urtikaria

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

 

Mycket vanliga

Reaktioner på

 

(12,9)

 

196 (16,8)

26 (3,3)

 

injektionsställete

 

 

 

 

 

 

aPlacebokontrollerade kliniska studier (fas III) av måttlig till svår plackpsoriasis hos patienter som exponerades för ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W eller placebo i upp till 12 veckor

bÖvre luftvägsinfektioner innefattar nasofaryngit och övre luftvägsinfektion

cOral candidos definieras som händelser som faller under den rekommenderade termen oral candidos och oral svampinfektion

dCellulit innefattar stafylokockcellulit och cellulit i ytterörat, samt erysipelas

eReaktioner på injektionsstället var vanligare hos personer som vägde <60 kg än hos personer som vägde ≥60 kg (25 % respektive 14 % för Q2W- och Q4W-grupperna sammantaget)

fBaserat på biverkningsrapporter

Beskrivning av utvalda biverkningar

Reaktioner vid injektionsstället

De vanligaste reaktionerna vid injektionsstället var erytem och smärta. Reaktionerna var oftast lindriga till måttliga och ledde inte till utsättning av Taltz.

Infektioner

Under den placebokontrollerade perioden av de kliniska fas III-studierna av plackpsoriasis rapporterades infektioner hos 27,2 % av de patienter som fick Taltz i upp till 12 veckor jämfört med hos 22,9 % av de patienter som fick placebo.

Majoriteten av infektionerna var inte allvarliga och av lindrig till måttlig svårighetsgrad, de flesta krävde inte att behandlingen avbröts. Allvarliga infektioner inträffade hos 13 (0,6 %) av patienterna som behandlades med Taltz och hos 3 (0,4 %) hos patienterna som behandlades med placebo (se avsnitt 4.4). Under hela behandlingsperioden rapporterades infektioner hos 52,8 % av patienterna som behandlades med Taltz (46,9 per 100 patientår). Allvarliga infektioner rapporterades hos 1,6 % av patienterna som behandlades med Taltz (1,5 per 100 patientår).

Laboratorieanalys av neutropeni och trombocytopeni

9 % av patienterna som fick Taltz utvecklade neutropeni, I de flesta fall var antalet neutrofila granulocyter ≥1,000 celler/mm3. Sådana nivåer av neutropeni kan vara bestående, variera eller vara övergående. 0,1 % av patienterna som fick Taltz utvecklade ett värde på neutrofila granulocyter <1000 celler/mm3. I allmänhet krävde inte neutropenin utsättning av Taltz.

3 % av patienterna som behandlats med Taltz fick en förändring i antalet trombocyter från ett normalvärde vid baslinjen till <150.000 trombocyterceller/mm3 - ≥75.000 celler/mm3. Trombocytopenin kan vara bestående, variera eller vara övergående.

Immunogenicitet

Ungefär 9–17 % av patienterna som behandlades med Taltz i den rekommenderade dosregimen utvecklade antikroppar mot läkemedlet, de flesta med låga titrar och inte kopplat till försämrad klinisk respons i upp till 60 behandlingsveckor. Omkring 1 % av patienterna som behandlades med Taltz hade dock bekräftade neutraliserande antikroppar med låga läkemedelskoncentrationer och försämrad klinisk respons. Något samband mellan immunogenicitet och behandlingsorsakade biverkningar har inte klart fastställts.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.*

4.9Överdosering

Doser på upp till 180 mg har administrerats subkutant i kliniska prövningar utan dosbegränsande toxicitet. Överdosering på upp till 240 mg subkutant, administrerat som en singeldos i kliniska studier, har rapporterats utan åtföljande allvarliga biverkningar. Vid en överdosering rekommenderas att patienten övervakas avseende tecken och symtom på biverkningar och att lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunsuppressiva medel, interleukinhämmare, ATC-kod: L04AC13

Verkningsmekanism

Ixekizumab är en monoklonal IgG4-antikropp som binder med hög affinitet (<3 pM) och specificitet till interleukin 17A (både IL 17A och IL 17A/F). Förhöjda koncentrationer av IL 17A har föreslagits som en faktor i patogenesen för psoriasis genom främjande av keratinocyternas proliferation och aktivering. Ixekizumabs neutraliserande effekt på IL 17A hämmar denna verkan. Ixekizumab binder inte till liganderna IL 17B, IL 17C, IL 17D, IL 17E eller IL 17F.

Bindningsanalyser in vitro bekräftade att ixekizumab inte binder till Fcγ-receptorerna I, IIa, och IIIa eller till komplementkomponenten C1q.

Farmakodynamisk effekt

Ixekizumab modulerar den biologiska responsen som induceras eller regleras av IL 17A. Baserat på biopsier från psoriasishud i en fas I-studie fanns en dosrelaterad trend mot tunnare epidermis, färre prolifererande keratinocyter, T-celler och dendritiska celler, samt färre lokala inflammationsmarkörer från baslinjen till dag 43. Som en direkt följd av behandlingen med ixekizumab minskar erytem, induration och deskvamation i lesionerna vid plackpsoriasis.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten hos Taltz undersöktes i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier på vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, som var kandidater för ljusbehandling eller systemisk behandling (UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3). Effekten och säkerheten hos Taltz utvärderades även i jämförelse med etanercept (UNCOVER-2 och UNCOVER-3). Patienter som randomiserats till Taltz och som var sPGA- responders (0,1) vecka 12 randomiserades på nytt till att få placebo eller Taltz i ytterligare 48 veckor (UNCOVER-1 och UNCOVER-2). Patienter som randomiserats till placebo, etanercept eller Taltz och som var sPGA-icke-responders (uppnådde inte sPGA 0 eller 1) fick Taltz i upp till 48 veckor.

Av de 3 866 patienterna som rekryterades till dessa placebokontrollerade studier hade 64 % tidigare fått en systembehandling (biologisk, konventionell systemisk, eller psoralen och UV-A (PUVA)), 43,5 % hade tidigare fått ljusbehandling, 49,3 % hade tidigare fått konventionell systemisk behandling, och 26,4 % hade tidigare fått biologisk läkemedelsbehandling för sin psoriasis. Av samtliga patienter hade 14,9 % fått minst en behandling med anti-TNF-alfa och 8,7 % hade fått en behandling med anti-IL- 12/IL-23. 23,4 % av patienterna hade vid baslinjen psoriasisartrit i anamnesen.

I samtliga tre studier var de primära effektmåtten andelen patienter med en respons som uppnådde PASI 75 och sPGA 0 (”läkt”) eller 1 (”nästan läkt”) vecka 12, jämfört med placebo. Patienterna i samtliga behandlingsgrupper hade vid baslinjen ett median-PASI mellan 17,4 och 18,3 poäng. 48,3 % till 51,2 % av patienterna hade ett sPGA-poäng vid baslinjen motsvarande svåra eller mycket svåra utslag, och medelvärdet på en numerisk skala för klåda (Itch Numeric Rating Scale) varierade mellan 6,3 och 7,1.

Klinisk respons vecka 12

Till UNCOVER-1 rekryterades 1 296 patienter. Patienterna randomiserades (1:1:1) till antingen placebo eller Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka [Q2W eller Q4W] efter en startdos på 160 mg) under 12 veckor.

Tabell 2.

Effektresultat vecka 12 i UNCOVER-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal patienter (%)

 

 

 

Skillnad jämfört med placebo avs.

Effektmått

 

 

 

 

 

 

 

 

responsfrekvens (95 % CI)

 

Placebo

Taltz

 

Taltz

 

Taltz

Taltz

 

 

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

(N = 431)

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0” (läkt)

 

 

 

(76,4)a

 

(81,8)a

 

 

eller ”1” (nästan

14 (3,2)

73,1 (68,8; 77,5)

78,5 (74,5; 82,5)

läkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0” (läkt)

(34,5)a

(37,0)a

34,5 (30,0; 39,0)

37,0 (32,4; 41,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

(82,6)a

(89,1)a

78,7 (74,7; 82,7)

85,2 (81,7; 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

(64,6)a

(70,9)a

64,1 (59,6; 68,7)

70,4 (66,1; 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

(33,6)a

(35,3)a

33,6 (29,1; 38,0)

35,3 (30,8; 39,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minskad klåda

58 (15,5)

(80,5)

a

(85,9)

a

65,0 (59,5; 70,4)

70,4 (65,4; 75,5)

NRS ≥ 4b

 

 

Förkortningar: N = antalet patienter i intent-to-treat-populationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

ap < 0,001 jämfört med placebo

bPatienter med Itch NRS >= 4 vid baslinjen: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

Till UNCOVER-2 rekryterades 1 224 patienter. Patienterna randomiserades (1:2:2:2) till antingen placebo, eller Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka [Q2W or Q4W] efter en startdos på 160 mg), eller etanercept 50 mg två gånger per vecka under 12 veckor.

Tabell 3.

Effektresultat vecka 12 i UNCOVER-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnad jämfört med

 

 

 

Antal patienter (%)

 

 

 

placebo avs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsfrekvens (95 % CI)

Effektmått

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Etanercept

Taltz

Taltz

 

Placebo

 

 

50 mg två

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

ggr/vecka

 

(N = 347)

(N = 351)

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0”

 

 

 

 

 

 

 

 

70,5 (65,3;

80,8 (76,3;

(läkt) eller

(2,4)

253 (72,9)a

292 (83,2)a

129 (36,0)

”1” (nästan

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

läkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6;

41,3 (36,0;

(läkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2;

87,4 (83,4;

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8;

70,1 (65,2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2;

39,9 (34,6;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Minskad

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1;

71,1 (64,0;

klåda NRS

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Förkortningar: N = antalet patienter i intent-to-treat-populationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

ap <0,001 jämfört med placebo

bp <0,001 jämfört med etanercept

ap <0,01 jämfört med placebo

dPatienter med Itch NRS >= 4 vid baslinjen: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz

80 mg Q2W N = 303, Etanercept N = 306

Till UNCOVER-3 rekryterades 1 346 patienter. Patienterna randomiserades (1:2:2:2) till antingen placebo, eller Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka [Q2W or Q4W] efter en startdos på 160 mg), eller etanercept 50 mg två gånger per vecka under 12 veckor.

Tabell 4.

Effektresultat vecka 12 i UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnad jämfört med placebo

 

 

Antal patienter (%)

 

avs. responsfrekvens (95 %

 

 

 

CI)

 

 

 

 

 

 

 

Effektmått

 

 

 

 

 

 

 

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

 

Placebo

50 mg två

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 193)

ggr/vecka

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

 

 

(N = 382)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0”

 

 

 

 

68,7 (63,1;

73,8 (68,5;

(läkt) eller

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

”1” (nästan

 

 

 

 

74,2)

79,1)

läkt)

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2;

40,3 (35,4;

(läkt)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8;

80,0 (75,1;

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8;

64,9 (59,7;

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2; 39,7)

37,7 (32,8;

 

 

 

 

 

 

42,5)

Minskad

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2;

61,6 (54,0;

klåda NRS

33 (20,9)

≥ 4c

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Förkortningar: N = antalet patienter i intent-to-treat-populationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

ap < 0,001 jämfört med placebo

bp < 0,001 jämfört med etanercept

cPatienter med Itch NRS >= 4 vid baslinjen: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Etanercept N = 312

Med Taltz sågs en snabbt insättande effekt med >50 % reduktion av genomsnittligt PASI vecka 2 (figur 1). Procentandelen patienter som uppnådde PASI 75 var signifikant högre för Taltz än för placebo och etanercept redan vecka 1. Cirka 25 % av patienterna som behandlades med Taltz hade uppnått ett PASI-poäng <5 vecka 2, över 55 % hade uppnått ett PASI-poäng <5 vecka 4 och siffran hade stigit till 85 % vecka 12 (att jämföra med 3 %, 14 % och 50 % för etanercept). Signifikant förbättring av klådan sågs vecka 1 hos de patienter som behandlades med Taltz.

Figur 1. PASI-poäng, procentuell förbättring vid varje besök efter baslinjen i intent-to-treat- populationen, under induktionsperioden – UNCOVER-2 och UNCOVER-3

baslinjen

 

 

 

 

 

Behandlingsvecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

från

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fördelning

-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuell

-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100

PBO (N=361)

ETN (N=740)

 

IXE Q4 (N=733)

IXE Q2 (N=736)

 

 

 

Taltz effekt och säkerhet påvisades oavsett ålder, kön, ras, kroppsvikt, PASI-poäng vid baslinjen, plackens placering, samtidig psoriasisartrit och tidigare behandling med biologiskt läkemedel. Taltz hade effekt hos patienter som tidigare inte fått någon systembehandling, patienter som inte behandlats med biologiska läkemedel, patienter som fått biologiska/anti-TNF-läkemedel och patienter med behandlingssvikt på biologiska/anti-TNF-läkemedel.

Effekt hos patienter som inte svarat på behandling med etanercept: Av de patienter som bedömts som sPGA-icke-responders (uppnådde inte sPGA 0 eller 1) till etanercept vid vecka 12 i UNCOVER-2 (N=200) och som gick över till Taltz 80 mg Q4W efter en 4 veckors washout-period, kunde 73 % respektive 83,5% uppnå sPGA (0,1) respektive PASI 75 efter 12 veckors behandling med Taltz.

I de två kliniska studierna med aktivt jämförande läkemedel (UNCOVER-2 och UNCOVER-3) var frekvensen allvarliga biverkningar 1,9 % för både etanercept och Taltz. Frekvensen behandlingsavbrott på grund av biverkningar var 1,2 % för etanercept och 2,0 % för Taltz. Infektionsfrekvensen var 21,5 % för etanercept och 26,0 % för Taltz. Majoriteten av händelserna var av lindrig till måttlig allvarlighetsgrad. Frekvensen allvarliga infektioner var 0,4 % för etanercept och 0,5 % för Taltz.

Bibehållet behandlingssvar vecka 60

Patienter som inledningsvis randomiserats till Taltz och var responders vecka 12 (dvs. hade ett sPGA- poäng på 0 eller 1) i UNCOVER-1 och UNCOVER-2, randomiserades på nytt till ytterligare 48 veckors behandling med endera av följande: placebo, eller Taltz (80 mg var 4:e eller 12:e vecka [Q4W eller Q12W]).

Tabell 5. Bibehållet behandlingssvar och effekt vecka 60 (i studierna UNCOVER-1 och UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

Skillnad jämfört med placebo

 

 

Antal patienter (%)

 

avs. responsfrekvens (95 % CI)

 

 

 

 

 

Effektmått

 

 

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/80

(induktion)/80

(induktion) /

(induktion) /

 

placebo

placebo

mg Q4W

mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(underhåll) (N

(underhåll) (N

(underhåll) (N

(underhåll) (N

(underhåll)

(underhåll)

 

= 191)

= 211)

= 195)

= 221)

 

 

Bibehållen

 

 

 

 

 

 

sPGA på

 

 

134 (68,7)a

173 (78,3)a

62,4 (55,1;

70,7 (64,2;

”0” (läkt)

12 (6,3)

16 (7,6)

69,8)

77,2)

eller ”1”

 

 

 

 

 

 

(nästan läkt)

 

 

 

 

 

 

Bibehållen

 

 

96 (49,2)a

130 (58,8)a

 

 

eller uppnådd

3 (1,6)

6 (2,8)

47,7 (40,4;

56,0 (49,1;

sPGA 0 (läkt)

 

 

 

 

54,9)

62,8)

Bibehållen

 

 

145 (74,4)a

184 (83,3)a

66,5 (59,3;

74,3 (68,0;

eller uppnådd

15 (7,9)

19 (9,0)

73,7)

80,5)

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Bibehållen

 

 

130 (66,7)a

169 (76,5)a

62,0 (54,7;

71,7 (65,4;

eller uppnådd

9 (4,7)

10 (4,7)

69,2)

78,0)

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Bibehållen

 

 

97 (49,7)a

127 (57,5)a

48,2 (40,9;

54,6 (47,7;

eller uppnådd

3 (1,6)

6 (2,8)

55,4)

61,5)

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Förkortningar: N = antalet patienter i analyspopulationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders a p < 0,001 jämfört med placebo

Taltz hade effekt som underhållsbehandling för att behålla behandlingssvaret hos patienter som tidigare inte fått någon systembehandling, patienter som inte behandlats med biologiska läkemedel, patienter som fått biologiska/anti-TNF-läkemedel och patienter med behandlingssvikt på biologiska/anti-TNF-läkemedel.

För patienter vars sPGA (0,1) förbättrats vid vecka 12 och som randomiserats igen till behandlingsutsättning (dvs. placebo), var mediantiden till återfall (sPGA ≥3) 164 dagar i

UNCOVER-1 och UNCOVER-2 sammantaget. Bland dessa patienter återfick 71,5 % minst sPGA- respons (0,1) inom 12 veckor efter att behandling med Taltz 80 mg Q4W åter satts in.

Signifikant större förbättring vecka 12 efter studiens start i jämförelse med placebo och etanercept påvisades vid nagelpsoriasis (enligt Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), psoriasis i hårbotten (enligt Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) och vid palmoplantar psoriasis (enligt Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Dessa förbättringar av nagel-, hårbotten- och palmoplantar psoriasis kvarstod vecka 60 hos patienter som behandlades med Taltz och som var sPGA-responders (0,1) vecka 12.

Livskvalitet/patientrapporterat resultat

I studierna visade Taltz vid vecka 12 en statistiskt signifikant förbättring i hälsorelaterad livskvalitet bedömt efter genomsnittliga reduktionsintervaller från baslinjen i Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Taltz 80 mg Q2W från -10,2 till -11,1, Taltz 80 mg Q4W från -9,4 till -10,7, etanercept från - 7,7 till -8,0 och placebo -1,0 till -2,0). En signifikant större andel av patienterna som behandlades med Taltz fick DLQI 0 eller 1. I studierna var Taltz förknippad med statistiskt signifikant förbättring av klådans svårighetsgrad bedömd genom Itch NRS skalan. En signifikant större andel av patienterna som behandlades med Taltz fick en reduktion av Itch NRS ≥ 4 poäng vid vecka 12 (84,6 % för Taltz

Q2W, 79,2 % för Taltz Q4W och 16,5% för placebo) och förbättringen höll i sig över tid upp till vecka

60 hos patienter som behandlades med Taltz och var sPGA (0 eller 1) responders vid vecka 12. Det fanns inte några tecken på försämring av depression vid upp till 60 veckors behandling med Taltz enligt Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report.

Immunogenicitet

Inga säkerhetsrisker identiferades i en studie på friska frivilliga som fick två inaktiverade vacciner (tetanus och pneumokocker) efter två doser av ixekizumab (160 mg följt av en andra dos på 80 mg två veckor senare). Data angående immunogenicitet var dock otillräckliga för att fastställa ett adekvat immunsvar på dessa vacciner efter administrering av Taltz.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Taltz för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av plackpsoriasis (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter en subkutan engångsdos av ixekizumab till patienter med psoriasis uppnåddes genomsnittliga toppkoncentrationer inom 4–7 dagar, i intervallet 5 till 160 mg. Genomsnittlig (SD) högsta plasmakoncentration (Cmax) av ixekizumab, efter startdosen om 160 mg, var 19,9 (8,15) µg/ml.

Efter startdosen om 160 mg uppnåddes steady state vecka 8 med dosregimen 80 mg Q2W. Genomsnittliga (SD) Cmax,ss,- och C dal,ss-estimat är 21,5 (9,16) µg/ml och 5,23 (3,19) µg/ml.

Efter övergång från dosregimen 80 mg Q2W till dosregimen 80 mg Q4W vecka 12, uppnåddes steady

state efter cirka 10 veckor. Genomsnittliga (SD) Cmax,ss,- och C dal,ss-estimat är 14,6 (6,04) µg/ml och 1,87 (1,30) µg/ml.

Den genomsnittliga biotillgängligheten för ixekizumab efter subkutan administrering var 54–90 % för samtliga analyser.

Distribution

I populationsfarmakokinetiska analyser var den totala distributionsvolymen vid steady state i genomsnitt 7,11 liter.

Metabolism

Ixekizumab är en monoklonal antikropp och förväntas brytas ned till små peptider och aminosyror genom katabola processer, på samma sätt som endogena immunglobuliner.

Eliminering

I den populationsfarmakokinetiska analysen var genomsnittlig serumclearance 0,0161 l/h. Clearance är inte dosberoende. Genomsnittlig elimineringshalveringstid, beräknad i populationsfarmakokinetiska analyser, är 13 dagar hos patienter med plackpsoriasis.

Linjäritet/icke-linjäritet

Exponeringen (AUC) ökade proportionellt över dosintervallet 5–160 mg vid administrering som subkutan injektion.

Äldre

Av de 4 204 patienterna med plackpsoriasis som fick Taltz i kliniska studier var total 301 patienter 65 år eller äldre och 36 patienter var 75 år eller äldre. Grundat på populationsfarmakokinetiska analyser av ett begränsat antal äldre patienter (n = 94 för åldersgruppen ≥65 år och n = 12 för åldersgruppen ≥75 år), var clearance hos äldre patienter och patienter under 65 år densamma.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga specifika kliniska farmakologistudier för att undersöka påverkan av nedsatt njurfunktion och nedsatt leverfunktion på PK för ixekizumab har utförts. Den renala elimineringen av intakt ixekizumab, en monoklonal IgG-antikropp, förväntas vara låg och av mindre vikt. Monoklonala IgG- antikroppar elimineras främst via intracellulär katabolism, varför nedsatt leverfunktion inte förväntas påverka clearance av ixekizumab.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data från studier på cynomolgusapor avseende allmäntoxicitet, säkerhetsfarmakologi, reproduktionseffekter och effekter på utvecklingen visade inte några särskilda risker för människa.

Ixekizumab administrerat till cynomolgusapor under 39 veckor i doser om upp till 50 mg/kg subkutant per vecka, ledde inte till några toxiska organeffekter eller oönskade effekter på immunologiska funktioner (t.ex. T-cellsberoende antikroppssvar och NK-cellsaktivitet). En subkutan dos varje vecka på 50 mg/kg till apor är ungefär 19 gånger mer än startdosen 160 mg av Taltz och resulterar hos apor i en exponering (AUC) som är minst 61 gånger högre än förväntad genomsnittlig exponering vid steady state hos människa vid den rekommenderade dosregimen.

Inga prekliniska studier har utförts för att undersöka ixekizumabs karcinogena eller mutagena potential.

Inga effekter på reproduktionsorgan, menstruationscykler eller sperma observerades hos sexuellt mogna cynomolgusapor som fick ixekizumab under 13 veckor med en subkutan dos om 50 mg/kg per vecka.

I studier av utvecklingstoxicitet visades ixekizumab kunna passera placenta och återfanns i blodet hos avkomman upp till 6 månaders ålder. En högre incidens postnatal mortalitet sågs hos avkomman till apor som fick ixekizumab jämfört med samtidiga kontroller. Detta var främst relaterat till prematur födsel eller att modern negligerade ungarna, något som är vanligt i studier av icke humana primater, och ansågs kliniskt irrelevant.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Natriumcitrat

Vattenfri citronsyra

Natriumklorid

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

2 år.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 ºC – 8 ºC).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Taltz kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 30 ºC) i upp till 5 dagar.

6.5Förpackningstyp och innehåll

1 ml lösning i spruta av klart typ I-glas. Förpackningar med 1, 2, eller 3 förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion <och övrig hantering>

Bruksanvisning

Anvisningar för hur sprutan ska användas finns i bipacksedeln och måste följas noga.

Den förfyllda sprutan är endast avsedd för engångsbruk.

Taltz ska inte användas om det finns synliga partiklar i lösningen eller om lösningen är grumlig och/eller tydligt brun.

Taltz ska inte användas om det har varit fryst.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 25 april 2016

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En förfylld injektionspenna innehåller 80 mg ixekizumab i 1 ml.

Ixekizumab är en rekombinant, humaniserad, monoklonal antikropp producerad i CHO-celler.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

Lösningen är klar och färglös till svagt gul.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Taltz är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.

4.2 Dosering och administreringssätt

Taltz är avsett att användas under vägledning och övervakning av en läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av psoriasis.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 160 mg som subkutan injektion (två 80 mg-injektioner) vecka 0, följt av 80 mg (en injektion) vecka 2, 4, 6, 8, 10 och 12, därefter underhållsdosering med 80 mg (en injektion) var 4:e vecka.

Om patienten inte uppvisat något behandlingssvar efter 16–20 veckors behandling ska behandlingsavbrott övervägas. Vissa patienter som till en början uppvisar partiell respons kan senare förbättras vid fortsatt behandling i mer än 20 veckor.

Äldre (≥ 65 år)

Ingen dosjustering behövs (se avsnitt 5.2).

Det finns begränsad information om behandling av personer ≥75 år.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Taltz har inte studerats i dessa patientpopulationer. Inga dosrekommendationer kan ges.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Taltz hos barn och ungdomar i åldern 6 till 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Det finns ingen relevant användning av Taltz hos barn under 6 år för indikationen måttlig till svår plackpsoriasis.

Administreringssätt

Subkutan användning

Taltz är avsett för subkutan injektion. Injektionsställena kan varieras. Om möjligt ska injektion i hudområden med psoriasislesioner undvikas. Lösningen/sprutan får inte skakas.

Efter övning i subkutan injektionsteknik kan patienten själv injicera Taltz om sjukvårdspersonal anser att det är lämpligt. Läkaren måste dock se till att behandlingen följs upp på lämpligt sätt. Detaljerade anvisningar för administrering finns i bipacksedeln.

4.3 Kontraindikationer

Allvarlig överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos, se avsnitt 4.4).

4.4 Varningar och försiktighet

Infektioner

Behandling med Taltz förknippas med ökad infektionsfrekvens t.ex. i form av övre luftvägsinfektioner, oral candidos, konjunktivit samt Tinea-infektioner (se avsnitt 4.8).

Taltz ska användas med försiktighet hos patienter med kliniskt betydelsefulla kroniska infektioner. Om en sådan infektion utvecklas ska patienten övervakas noga och behandlingen med Taltz sättas ut om patienten inte svarar på standardbehandling eller om infektionen blir allvarlig. Taltz ska inte sättas in igen förrän infektionen gått tillbaka.

Taltz ska inte ges till patienter med aktiv tuberkulos (TB). Överväg anti-TB-behandling innan Taltz sätts in hos patienter med latent TB.

Överkänslighet

Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive några fall av angioödem, urtikaria och, sällsynt, fördröjda (10–14 dagar efter injektionen) allvarliga överkänslighetsreaktioner inkluderande utbredd urtikaria, dyspné och höga antikroppstitrar, har rapporterats. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion inträffar ska behandlingen med Taltz sättas ut omedelbart och lämplig behandling sättas in.

Inflammatorisk tarmsjukdom

Fall av nyinsjuknande i eller exacerbationer av Crohns sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats. Försiktighet ska iakttas när Taltz förskrivs till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Patienterna ska övervakas noga.

Immunisering

Taltz ska inte användas samtidigt med levande vacciner. Inga data finns tillgängliga om responsen på levande vacciner; det finns otillräckliga data om responsen på inaktiverade vacciner (se avsnitt 5.1).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 80 mg-dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Säkerheten hos Taltz när det ges i kombination med andra immunmodulerande ämnen eller med ljusbehandling har inte utvärderats.

Inga formella in vivo-studier av läkemedelsinteraktioner har utförts. Ingen inverkan av IL 17 på regleringen av CYP450-enzymer har rapporterats. Produktionen av vissa CYP450-enzymer hämmas emellertid av de ökade cytokinnivåerna vid en kronisk inflammation. Antiinflammatoriska behandlingar, t.ex. med IL-17A-hämmaren ixekizumab, kan leda till normaliserade CYP450-nivåer med åtföljande lägre exponering för samtidiga läkemedel som metaboliseras av CYP450. Därför kan en kliniskt relevant effekt på CYP450-substrat med snävt terapeutiskt index, där dosen ställs in individuellt (t.ex. warfarin), inte uteslutas. När ixekizumab sätts in till patienter som behandlas med någon typ av dessa läkemedel ska kontroller av behandlingen övervägas.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 10 veckor efter behandlingen.

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användning av ixekizumab hos gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter på graviditet, embryofetal utveckling, födelse eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör Taltz inte användas under graviditet.

Amning

Det är okänt om ixekizumab utsöndras i bröstmjölk eller om det absorberas systemiskt efter intaget. Ixekizumab utsöndras i liten mängd i mjölken hos cynomolgusapor. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandlingen med Taltz, efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Effekten av ixekizumab på människans fertilitet har inte undersökts. Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Taltz har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste läkemedelsbiverkningarna var reaktioner på injektionsstället och övre luftvägsinfektion (vanligast var nasofaryngit).

Tabell över biverkningar

Biverkningar i kliniska studier (tabell 1) redovisas enligt MedDRA:s indelning av organsystem. För varje organsystem rangordnas biverkningarna efter frekvens, med de vanligaste reaktionerna först. Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter minskande allvarlighetsgrad.

Frekvenskategorin för respektive biverkning följer följande princip: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000).

Totalt har 4 204 patienter behandlats med Taltz i kliniska utvecklingsstudier av plackpsoriasis. Av dessa exponerades 2 190 psoriasispatienter för Taltz under minst ett år, vilket motsvarar en patientexponering på 3 531 patientår.

Tre placebokontrollerade fas III-studier av plackpsoriasis slogs samman för att utvärdera säkerheten hos Taltz i jämförelse med placebo i upp till 12 veckor efter behandlingsstarten. Totalt utvärderades 3 119 patienter (1 161 patienter fick 80 mg var 4:e vecka (Q4W), 1 167 patienter fick 80 mg varannan vecka (Q2W) och 791 patienter fick placebo).

Tabell 1. Biverkningar i kliniska studiera

Organsystem

 

 

 

Taltz

 

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1 161)

 

(N = 1 167)

(N = 791)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infektioner och infestationer

 

 

 

 

 

Mycket vanliga

Övre

 

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

luftvägsinfektionb

 

 

 

 

 

 

Vanliga

Tinea-infektion

 

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Mindre vanliga

Influensa

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Rinit

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Oral candidosc

 

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

Konjunktivit

 

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Cellulitd

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Blodet och lymfsystemet

 

 

 

 

 

Mindre vanliga

Neutropenif

 

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Trombocytopenif

 

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

 

 

 

 

Vanliga

Orofaryngeal

 

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

smärta

 

 

 

 

 

 

Magtarmkanalen

 

 

 

 

 

 

 

Vanliga

Illamående

 

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Hud och subkutan vävnad

 

 

 

 

 

Mindre vanliga

Urtikaria

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

 

Mycket vanliga

Reaktioner på

 

(12,9)

 

196 (16,8)

26 (3,3)

 

injektionsställete

 

 

 

 

 

 

aPlacebokontrollerade kliniska studier (fas III) av måttlig till svår plackpsoriasis hos patienter som exponerades för ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W eller placebo i upp till 12 veckor

bÖvre luftvägsinfektioner innefattar nasofaryngit och övre luftvägsinfektion

cOral candidos definieras som händelser som faller under den rekommenderade termen oral candidos och oral svampinfektion

dCellulit innefattar stafylokockcellulit och cellulit i ytterörat, samt erysipelas

eReaktioner på injektionsstället var vanligare hos personer som vägde <60 kg än hos personer som vägde ≥60 kg (25 % respektive 14 % för Q2W- och Q4W-grupperna sammantaget)

fBaserat på biverkningsrapporter

Beskrivning av utvalda biverkningar

Reaktioner vid injektionsstället

De vanligaste reaktionerna vid injektionsstället var erytem och smärta. Reaktionerna var oftast lindriga till måttliga och ledde inte till utsättning av Taltz.

Infektioner

Under den placebokontrollerade perioden av de kliniska fas III-studierna av plackpsoriasis rapporterades infektioner hos 27,2 % av de patienter som fick Taltz i upp till 12 veckor jämfört med hos 22,9 % av de patienter som fick placebo.

Majoriteten av infektionerna var inte allvarliga och av lindrig till måttlig svårighetsgrad, de flesta krävde inte att behandlingen avbröts. Allvarliga infektioner inträffade hos 13 (0,6 %) av patienterna som behandlades med Taltz och hos 3 (0,4 %) hos patienterna som behandlades med placebo (se avsnitt 4.4). Under hela behandlingsperioden rapporterades infektioner hos 52,8 % av patienterna som behandlades med Taltz (46,9 per 100 patientår). Allvarliga infektioner rapporterades hos 1,6 % av patienterna som behandlades med Taltz (1,5 per 100 patientår).

Laboratorieanalys av neutropeni och trombocytopeni

9 % av patienterna som fick Taltz utvecklade neutropeni, I de flesta fall var antalet neutrofila granulocyter ≥1,000 celler/mm3. Sådana nivåer av neutropeni kan vara bestående, variera eller vara övergående. 0,1 % av patienterna som fick Taltz utvecklade ett värde på neutrofila granulocyter <1000 celler/mm3. I allmänhet krävde inte neutropenin utsättning av Taltz.

3 % av patienterna som behandlats med Taltz fick en förändring i antalet trombocyter från ett normalvärde vid baslinjen till <150.000 trombocyterceller/mm3 - ≥75.000 celler/mm3. Trombocytopenin kan vara bestående, variera eller vara övergående.

Immunogenicitet

Ungefär 9–17 % av patienterna som behandlades med Taltz i den rekommenderade dosregimen utvecklade antikroppar mot läkemedlet, de flesta med låga titrar och inte kopplat till försämrad klinisk respons i upp till 60 behandlingsveckor. Omkring 1 % av patienterna som behandlades med Taltz hade dock bekräftade neutraliserande antikroppar med låga läkemedelskoncentrationer och försämrad klinisk respons. Något samband mellan immunogenicitet och behandlingsorsakade biverkningar har inte klart fastställts.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.*

4.9 Överdosering

Doser på upp till 180 mg har administrerats subkutant i kliniska prövningar utan dosbegränsande toxicitet. Överdosering på upp till 240 mg subkutant, administrerat som en singeldos i kliniska studier, har rapporterats utan åtföljande allvarliga biverkningar. Vid en överdosering rekommenderas att

patienten övervakas avseende tecken och symtom på biverkningar och att lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunsuppressiva medel, interleukinhämmare, ATC-kod: L04AC13

Verkningsmekanism

Ixekizumab är en monoklonal IgG4-antikropp som binder med hög affinitet (<3 pM) och specificitet till interleukin 17A (både IL 17A och IL 17A/F). Förhöjda koncentrationer av IL 17A har föreslagits som en faktor i patogenesen för psoriasis genom främjande av keratinocyternas proliferation och aktivering. Ixekizumabs neutraliserande effekt på IL 17A hämmar denna verkan. Ixekizumab binder inte till liganderna IL 17B, IL 17C, IL 17D, IL 17E eller IL 17F.

Bindningsanalyser in vitro bekräftade att ixekizumab inte binder till Fcγ-receptorerna I, IIa, och IIIa eller till komplementkomponenten C1q.

Farmakodynamisk effekt

Ixekizumab modulerar den biologiska responsen som induceras eller regleras av IL 17A. Baserat på biopsier från psoriasishud i en fas I-studie fanns en dosrelaterad trend mot tunnare epidermis, färre prolifererande keratinocyter, T-celler och dendritiska celler, samt färre lokala inflammationsmarkörer från baslinjen till dag 43. Som en direkt följd av behandlingen med ixekizumab minskar erytem, induration och deskvamation i lesionerna vid plackpsoriasis.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten hos Taltz undersöktes i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier på vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis, som var kandidater för ljusbehandling eller systemisk behandling (UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3). Effekten och säkerheten hos Taltz utvärderades även i jämförelse med etanercept (UNCOVER-2 och UNCOVER-3). Patienter som randomiserats till Taltz och som var sPGA- responders (0,1) vecka 12 randomiserades på nytt till att få placebo eller Taltz i ytterligare 48 veckor (UNCOVER-1 och UNCOVER-2). Patienter som randomiserats till placebo, etanercept eller Taltz och som var sPGA-icke-responders (uppnådde inte sPGA 0 eller 1) fick Taltz i upp till 48 veckor.

Av de 3 866 patienterna som rekryterades till dessa placebokontrollerade studier hade 64 % tidigare fått en systembehandling (biologisk, konventionell systemisk, eller psoralen och UV-A (PUVA)), 43,5 % hade tidigare fått ljusbehandling, 49,3 % hade tidigare fått konventionell systemisk behandling, och 26,4 % hade tidigare fått biologisk läkemedelsbehandling för sin psoriasis. Av samtliga patienter hade 14,9 % fått minst en behandling med anti-TNF-alfa och 8,7 % hade fått en behandling med anti-IL- 12/IL-23. 23,4 % av patienterna hade vid baslinjen psoriasisartrit i anamnesen.

I samtliga tre studier var de primära effektmåtten andelen patienter med en respons som uppnådde PASI 75 och sPGA 0 (”läkt”) eller 1 (”nästan läkt”) vecka 12, jämfört med placebo. Patienterna i samtliga behandlingsgrupper hade vid baslinjen ett median-PASI mellan 17,4 och 18,3 poäng. 48,3 % till 51,2 % av patienterna hade ett sPGA-poäng vid baslinjen motsvarande svåra eller mycket svåra utslag, och medelvärdet på en numerisk skala för klåda (Itch Numeric Rating Scale) varierade mellan 6,3 och 7,1.

Klinisk respons vecka 12

Till UNCOVER-1 rekryterades 1 296 patienter. Patienterna randomiserades (1:1:1) till antingen placebo eller Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka [Q2W eller Q4W] efter en startdos på 160 mg) under 12 veckor.

Tabell 2. Effektresultat vecka 12 i UNCOVER-1

 

 

Antal patienter (%)

 

 

 

Skillnad jämfört med placebo avs.

Effektmått

 

 

 

 

 

 

 

responsfrekvens (95 % CI)

Placebo

Taltz

 

Taltz

 

Taltz

Taltz

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 431)

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0” (läkt)

 

 

(76,4)a

 

(81,8)a

 

 

eller ”1” (nästan

14 (3,2)

73,1 (68,8; 77,5)

78,5 (74,5; 82,5)

läkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0” (läkt)

(34,5)a

(37,0)a

34,5 (30,0; 39,0)

37,0 (32,4; 41,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

(82,6)a

(89,1)a

78,7 (74,7; 82,7)

85,2 (81,7; 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

(64,6)a

(70,9)a

64,1 (59,6; 68,7)

70,4 (66,1; 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

(33,6)a

(35,3)a

33,6 (29,1; 38,0)

35,3 (30,8; 39,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minskad klåda

58 (15,5)

(80,5)

a

(85,9)

a

65,0 (59,5; 70,4)

70,4 (65,4; 75,5)

NRS ≥ 4b

 

 

Förkortningar: N = antalet patienter i intent-to-treat-populationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

ap < 0,001 jämfört med placebo

bPatienter med Itch NRS >= 4 vid baslinjen: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

Till UNCOVER-2 rekryterades 1 224 patienter. Patienterna randomiserades (1:2:2:2) till antingen placebo, eller Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka [Q2W or Q4W] efter en startdos på 160 mg), eller etanercept 50 mg två gånger per vecka under 12 veckor.

Tabell 3.

Effektresultat vecka 12 i UNCOVER-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnad jämfört med

 

 

 

Antal patienter (%)

 

 

 

placebo avs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsfrekvens (95 % CI)

Effektmått

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Etanercept

Taltz

Taltz

 

Placebo

 

 

50 mg två

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

ggr/vecka

 

(N = 347)

(N = 351)

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0”

 

 

 

 

 

 

 

 

70,5 (65,3;

80,8 (76,3;

(läkt) eller

(2,4)

253 (72,9)a

292 (83,2)a

129 (36,0)

”1” (nästan

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

läkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6;

41,3 (36,0;

(läkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2;

87,4 (83,4;

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8;

70,1 (65,2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2;

39,9 (34,6;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Minskad

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1;

71,1 (64,0;

klåda NRS

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Förkortningar: N = antalet patienter i intent-to-treat-populationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

ap <0,001 jämfört med placebo

bp <0,001 jämfört med etanercept

ap <0,01 jämfört med placebo

dPatienter med Itch NRS >= 4 vid baslinjen: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz

80 mg Q2W N = 303, Etanercept N = 306

Till UNCOVER-3 rekryterades 1 346 patienter. Patienterna randomiserades (1:2:2:2) till antingen placebo, eller Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka [Q2W or Q4W] efter en startdos på 160 mg), eller etanercept 50 mg två gånger per vecka under 12 veckor.

Tabell 4.

Effektresultat vecka 12 i UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnad jämfört med placebo

 

 

Antal patienter (%)

 

avs. responsfrekvens (95 %

 

 

 

CI)

 

 

 

 

 

 

 

Effektmått

 

 

 

 

 

 

 

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

 

Placebo

50 mg två

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 193)

ggr/vecka

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

 

 

(N = 382)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0”

 

 

 

 

68,7 (63,1;

73,8 (68,5;

(läkt) eller

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

”1” (nästan

 

 

 

 

74,2)

79,1)

läkt)

 

 

 

 

 

 

sPGA ”0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2;

40,3 (35,4;

(läkt)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8;

80,0 (75,1;

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8;

64,9 (59,7;

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2; 39,7)

37,7 (32,8;

 

 

 

 

 

 

42,5)

Minskad

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2;

61,6 (54,0;

klåda NRS

33 (20,9)

≥ 4c

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Förkortningar: N = antalet patienter i intent-to-treat-populationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders

ap < 0,001 jämfört med placebo

bp < 0,001 jämfört med etanercept

cPatienter med Itch NRS >= 4 vid baslinjen: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Etanercept N = 312

Med Taltz sågs en snabbt insättande effekt med >50 % reduktion av genomsnittligt PASI vecka 2 (figur 1). Procentandelen patienter som uppnådde PASI 75 var signifikant högre för Taltz än för placebo och etanercept redan vecka 1. Cirka 25 % av patienterna som behandlades med Taltz hade uppnått ett PASI-poäng <5 vecka 2, över 55 % hade uppnått ett PASI-poäng <5 vecka 4 och siffran hade stigit till 85 % vecka 12 (att jämföra med 3 %, 14 % och 50 % för etanercept). Signifikant förbättring av klådan sågs vecka 1 hos de patienter som behandlades med Taltz.

Figur 1. PASI-poäng, procentuell förbättring vid varje besök efter baslinjen i intent-to-treat- populationen, under induktionsperioden – UNCOVER-2 och UNCOVER-3

baslinjen

 

 

 

 

 

Behandlingsvecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

från

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fördelning

-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procentuell

-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100

PBO (N=361)

ETN (N=740)

 

IXE Q4 (N=733)

IXE Q2 (N=736)

 

 

 

Taltz effekt och säkerhet påvisades oavsett ålder, kön, ras, kroppsvikt, PASI-poäng vid baslinjen, plackens placering, samtidig psoriasisartrit och tidigare behandling med biologiskt läkemedel. Taltz hade effekt hos patienter som tidigare inte fått någon systembehandling, patienter som inte behandlats med biologiska läkemedel, patienter som fått biologiska/anti-TNF-läkemedel och patienter med behandlingssvikt på biologiska/anti-TNF-läkemedel.

Effekt hos patienter som inte svarat på behandling med etanercept: Av de patienter som bedömts som sPGA-icke-responders (uppnådde inte sPGA 0 eller 1) till etanercept vid vecka 12 i UNCOVER-2 (N=200) och som gick över till Taltz 80 mg Q4W efter en 4 veckors washout-period, kunde 73 % respektive 83,5% uppnå sPGA (0,1) respektive PASI 75 efter 12 veckors behandling med Taltz.

I de två kliniska studierna med aktivt jämförande läkemedel (UNCOVER-2 och UNCOVER-3) var frekvensen allvarliga biverkningar 1,9 % för både etanercept och Taltz. Frekvensen behandlingsavbrott på grund av biverkningar var 1,2 % för etanercept och 2,0 % för Taltz. Infektionsfrekvensen var 21,5 % för etanercept och 26,0 % för Taltz. Majoriteten av händelserna var av lindrig till måttlig allvarlighetsgrad. Frekvensen allvarliga infektioner var 0,4 % för etanercept och 0,5 % för Taltz.

Bibehållet behandlingssvar vecka 60

Patienter som inledningsvis randomiserats till Taltz och var responders vecka 12 (dvs. hade ett sPGA- poäng på 0 eller 1) i UNCOVER-1 och UNCOVER-2, randomiserades på nytt till ytterligare 48 veckors behandling med endera av följande: placebo, eller Taltz (80 mg var 4:e eller 12:e vecka [Q4W eller Q12W]).

Tabell 5. Bibehållet behandlingssvar och effekt vecka 60 (i studierna UNCOVER-1 och UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

Skillnad jämfört med placebo

 

 

Antal patienter (%)

 

avs. responsfrekvens (95 % CI)

 

 

 

 

 

Effektmått

 

 

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/80

(induktion)/80

(induktion) /

(induktion) /

 

placebo

placebo

mg Q4W

mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(underhåll) (N

(underhåll) (N

(underhåll) (N

(underhåll) (N

(underhåll)

(underhåll)

 

= 191)

= 211)

= 195)

= 221)

 

 

Bibehållen

 

 

 

 

 

 

sPGA på

 

 

134 (68,7)a

173 (78,3)a

62,4 (55,1;

70,7 (64,2;

”0” (läkt)

12 (6,3)

16 (7,6)

69,8)

77,2)

eller ”1”

 

 

 

 

 

 

(nästan läkt)

 

 

 

 

 

 

Bibehållen

 

 

96 (49,2)a

130 (58,8)a

 

 

eller uppnådd

3 (1,6)

6 (2,8)

47,7 (40,4;

56,0 (49,1;

sPGA 0 (läkt)

 

 

 

 

54,9)

62,8)

Bibehållen

 

 

145 (74,4)a

184 (83,3)a

66,5 (59,3;

74,3 (68,0;

eller uppnådd

15 (7,9)

19 (9,0)

73,7)

80,5)

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Bibehållen

 

 

130 (66,7)a

169 (76,5)a

62,0 (54,7;

71,7 (65,4;

eller uppnådd

9 (4,7)

10 (4,7)

69,2)

78,0)

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Bibehållen

 

 

97 (49,7)a

127 (57,5)a

48,2 (40,9;

54,6 (47,7;

eller uppnådd

3 (1,6)

6 (2,8)

55,4)

61,5)

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Förkortningar: N = antalet patienter i analyspopulationen

Obs! Patienter för vilka data saknas räknades som icke-responders a p < 0,001 jämfört med placebo

Taltz hade effekt som underhållsbehandling för att behålla behandlingssvaret hos patienter som tidigare inte fått någon systembehandling, patienter som inte behandlats med biologiska läkemedel, patienter som fått biologiska/anti-TNF-läkemedel och patienter med behandlingssvikt på biologiska/anti-TNF-läkemedel.

För patienter vars sPGA (0,1) förbättrats vid vecka 12 och som randomiserats igen till behandlingsutsättning (dvs. placebo), var mediantiden till återfall (sPGA ≥3) 164 dagar i

UNCOVER-1 och UNCOVER-2 sammantaget. Bland dessa patienter återfick 71,5 % minst sPGA- respons (0,1) inom 12 veckor efter att behandling med Taltz 80 mg Q4W åter satts in.

Signifikant större förbättring vecka 12 efter studiens start i jämförelse med placebo och etanercept påvisades vid nagelpsoriasis (enligt Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), psoriasis i hårbotten (enligt Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) och vid palmoplantar psoriasis (enligt Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Dessa förbättringar av nagel-, hårbotten- och palmoplantar psoriasis kvarstod vecka 60 hos patienter som behandlades med Taltz och som var sPGA-responders (0,1) vecka 12.

Livskvalitet/patientrapporterat resultat

I studierna visade Taltz vid vecka 12 en statistiskt signifikant förbättring i hälsorelaterad livskvalitet bedömt efter genomsnittliga reduktionsintervaller från baslinjen i Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Taltz 80 mg Q2W från -10,2 till -11,1, Taltz 80 mg Q4W från -9,4 till -10,7, etanercept från - 7,7 till -8,0 och placebo -1,0 till -2,0). En signifikant större andel av patienterna som behandlades med Taltz fick DLQI 0 eller 1. I studierna var Taltz förknippad med statistiskt signifikant förbättring av klådans svårighetsgrad bedömd genom Itch NRS skalan. En signifikant större andel av patienterna som behandlades med Taltz fick en reduktion av Itch NRS ≥ 4 poäng vid vecka 12 (84,6 % för Taltz

Q2W, 79,2 % för Taltz Q4W och 16,5% för placebo) och förbättringen höll i sig över tid upp till vecka

60 hos patienter som behandlades med Taltz och var sPGA (0 eller 1) responders vid vecka 12. Det fanns inte några tecken på försämring av depression vid upp till 60 veckors behandling med Taltz enligt Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report.

Immunogenicitet

Inga säkerhetsrisker identiferades i en studie på friska frivilliga som fick två inaktiverade vacciner (tetanus och pneumokocker) efter två doser av ixekizumab (160 mg följt av en andra dos på 80 mg två veckor senare). Data angående immunogenicitet var dock otillräckliga för att fastställa ett adekvat immunsvar på dessa vacciner efter administrering av Taltz.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Taltz för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av plackpsoriasis (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter en subkutan engångsdos av ixekizumab till patienter med psoriasis uppnåddes genomsnittliga toppkoncentrationer inom 4–7 dagar, i intervallet 5 till 160 mg. Genomsnittlig (SD) högsta plasmakoncentration (Cmax) av ixekizumab, efter startdosen om 160 mg, var 19,9 (8,15) µg/ml.

Efter startdosen om 160 mg uppnåddes steady state vecka 8 med dosregimen 80 mg Q2W. Genomsnittliga (SD) Cmax,ss,- och C dal,ss-estimat är 21,5 (9,16) µg/ml och 5,23 (3,19) µg/ml.

Efter övergång från dosregimen 80 mg Q2W till dosregimen 80 mg Q4W vecka 12, uppnåddes steady

state efter cirka 10 veckor. Genomsnittliga (SD) Cmax,ss,- och C dal,ss-estimat är 14,6 (6,04) µg/ml och 1,87 (1,30) µg/ml.

Den genomsnittliga biotillgängligheten för ixekizumab efter subkutan administrering var 54–90 % för samtliga analyser.

Distribution

I populationsfarmakokinetiska analyser var den totala distributionsvolymen vid steady state i genomsnitt 7,11 liter.

Metabolism

Ixekizumab är en monoklonal antikropp och förväntas brytas ned till små peptider och aminosyror genom katabola processer, på samma sätt som endogena immunglobuliner.

Eliminering

I den populationsfarmakokinetiska analysen var genomsnittlig serumclearance 0,0161 l/h. Clearance är inte dosberoende. Genomsnittlig elimineringshalveringstid, beräknad i populationsfarmakokinetiska analyser, är 13 dagar hos patienter med plackpsoriasis.

Linjäritet/icke-linjäritet

Exponeringen (AUC) ökade proportionellt över dosintervallet 5–160 mg vid administrering som subkutan injektion.

Äldre

Av de 4 204 patienterna med plackpsoriasis som fick Taltz i kliniska studier var total 301 patienter 65 år eller äldre och 36 patienter var 75 år eller äldre. Grundat på populationsfarmakokinetiska analyser av ett begränsat antal äldre patienter (n = 94 för åldersgruppen ≥65 år och n = 12 för åldersgruppen ≥75 år), var clearance hos äldre patienter och patienter under 65 år densamma.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga specifika kliniska farmakologistudier för att undersöka påverkan av nedsatt njurfunktion och nedsatt leverfunktion på PK för ixekizumab har utförts. Den renala elimineringen av intakt ixekizumab, en monoklonal IgG-antikropp, förväntas vara låg och av mindre vikt. Monoklonala IgG- antikroppar elimineras främst via intracellulär katabolism, varför nedsatt leverfunktion inte förväntas påverka clearance av ixekizumab.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data från studier på cynomolgusapor avseende allmäntoxicitet, säkerhetsfarmakologi, reproduktionseffekter och effekter på utvecklingen visade inte några särskilda risker för människa.

Ixekizumab administrerat till cynomolgusapor under 39 veckor i doser om upp till 50 mg/kg subkutant per vecka, ledde inte till några toxiska organeffekter eller oönskade effekter på immunologiska funktioner (t.ex. T-cellsberoende antikroppssvar och NK-cellsaktivitet). En subkutan dos varje vecka på 50 mg/kg till apor är ungefär 19 gånger mer än startdosen 160 mg av Taltz och resulterar hos apor i en exponering (AUC) som är minst 61 gånger högre än förväntad genomsnittlig exponering vid steady state hos människa vid den rekommenderade dosregimen.

Inga prekliniska studier har utförts för att undersöka ixekizumabs karcinogena eller mutagena potential.

Inga effekter på reproduktionsorgan, menstruationscykler eller sperma observerades hos sexuellt mogna cynomolgusapor som fick ixekizumab under 13 veckor med en subkutan dos om 50 mg/kg per vecka.

I studier av utvecklingstoxicitet visades ixekizumab kunna passera placenta och återfanns i blodet hos avkomman upp till 6 månaders ålder. En högre incidens postnatal mortalitet sågs hos avkomman till apor som fick ixekizumab jämfört med samtidiga kontroller. Detta var främst relaterat till prematur födsel eller att modern negligerade ungarna, något som är vanligt i studier av icke humana primater, och ansågs kliniskt irrelevant.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumcitrat

Vattenfri citronsyra

Natriumklorid

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 ºC – 8 ºC).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Taltz kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 30 ºC) i upp till 5 dagar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

1 ml lösning i spruta av klart typ I-glas. Sprutan är innesluten i en endos-penna för engångsbruk. Förpackningar med 1, 2, eller 3 förfyllda injektionspennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion <och övrig hantering>

Bruksanvisning

Anvisningar för hur injektionspennan ska användas finns i bipacksedeln och måste följas noga.

Den förfyllda injektionspennan är endast avsedd för engångsbruk.

Taltz ska inte användas om det finns synliga partiklar i lösningen eller om lösningen är grumlig och/eller tydligt brun.

Taltz ska inte användas om det har varit fryst.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 25 april 2016

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel