Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Bipacksedel - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTaltz
ATC-kodL04
Ämneixekizumab
TillverkareEli Lilly Nederland B.V.

Bipacksedel: Information till patienten

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta ixekizumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Taltz är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Taltz

3.Hur du använder Taltz

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Taltz ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Taltz är och vad det används för

Taltz innehåller den aktiva substansen ixekizumab.

Ixekizumab tillhör en grupp läkemedel som kallas interleukin-hämmare (IL-hämmare). Detta läkemedel verkar genom att neutralisera aktiviteten av ett protein som kallas IL-17A, som gynnar utvecklingen av psoriasis.

Taltz används för att behandla så kallad ”plackpsoriasis” hos vuxna med måttlig till svår sjukdom. Taltz minskar tecken och symtom på sjukdomen.

Om du använder Taltz förbättras hudläkningen och symtom som fjällning, klåda och smärtor minskar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Taltz

Använd inte Taltz

-om du är allergisk mot ixekizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du tror att du är allergisk ska du rådgöra med din läkare innan du använder Taltz.

-om du har en infektion som läkaren bedömer är av betydelse (till exempel aktiv tuberkulos).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Taltz:

-om du har en pågående infektion eller om du har haft långvariga eller upprepade infektioner

-om du har Crohns sjukdom

-om du har ulcerös kolit

-om du får någon annan behandling mot psoriasis, t.ex. immundämpande medel eller behandling med ultraviolett ljus.

Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Taltz.

Var uppmärksam på infektioner och allergiska reaktioner

Taltz kan orsaka allvarliga biverkningar, bland annat infektioner och allergiska reaktioner. Du måste vara uppmärksam på tecken på sådana reaktioner medan du använder Taltz.

Sluta använda Taltz och tala om för din läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart om du får några tecken på en allvarlig infektion eller allergisk reaktion. Sådana tecken räknas upp i listan ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.

Barn och ungdomar

Taltz rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna patientgrupp.

Andra läkemedel och Taltz

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

-om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel

-om du nyligen vaccinerats eller snart ska vaccineras. Du ska inte få vissa typer av vacciner under tiden du använder Taltz.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkaren innan du använder detta läkemedel Det är bäst att undvika att använda Taltz under graviditet. Läkemedlets effekt på gravida kvinnor är okänd. Om du är kvinna och är i fertil ålder rekommenderas det att du undviker att bli gravid och du måste använda lämpliga preventivmedel medan du använder Taltz och i minst 10 veckor efter den sista dosen Taltz.

Om du ammar eller planerar att amma, tala med läkaren innan du använder detta läkemedel. Du och läkaren ska bestämma om du ska amma eller använda Taltz. Du ska inte göra bådadera.

Körförmåga och användning av maskiner

Taltz påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Taltz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 80 mg-dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.

3.Hur du använder Taltz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska använda detta läkemedel.

Taltz ges som en injektion under huden (subkutan injektion). Du och din läkare eller sjuksköterska ska bestämma om du själv kan ge dig injektioner med Taltz.

Det är viktigt att du inte försöker att ge injektionerna själv förrän läkaren eller sjuksköterskan visat dig hur det ska gå till. En vårdare kan också ge dig Taltz-injektioner efter att ha fått utbildning.

Varje spruta innehåller en dos Taltz (80 mg). Varje spruta avger bara en dos. Sprutan får inte skakas.

Läs bruksanvisningen till sprutan noga innan du använder Taltz.

Hur mycket Taltz du ska ta och hur länge

Din läkare bestämmer hur mycket Taltz du behöver och hur länge.

-Den första dosen är 160 mg (två 80 mg-injektioner) som ges som subkutan injektion. Denna kan ges av läkare eller sjuksköterska.

-Efter den första dosen ska du ta en 80 mg-dos (en injektion) vecka 2, 4, 6, 8, 10 och 12. Från och med vecka 12 ska du ta en 80 mg-dos (en injektion) var 4:e vecka.

Använd någon form av påminnelse, skriv t.ex. upp injektionerna i din kalender eller dagbok, så att du inte missar någon dos eller tar dubbla doser.

Taltz är avsett för långtidsbehandling. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att kontrollera dig regelbundet för att se att behandlingen har önskad verkan.

Om du har använt för stor mängd Taltz

Om du har fått mer Taltz än du skulle eller om du har fått dosen för tidigt ska du tala om det för din läkare.

Om du har glömt att använda Taltz

Tala om för läkaren om du har glömt att injicera en dos Taltz.

Om du slutar att använda Taltz

Sluta inte använda Taltz utan att tala med läkaren först. Om du avbryter behandlingen kan dina psoriasissymtom komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta använda Taltz och tala om för din läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart om du får någon av följande biverkningar. Din läkare avgör om och när du kan börja med behandlingen igen.

Eventuell allvarlig infektion (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) - tecken på detta kan vara:

-feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

-trötthet eller andfåddhet, hosta som inte ger med sig

-varm, rodnad och ömmande hud, eller smärtsamma hudutslag med blåsor.

Allvarlig allergisk reaktion (frekvensen kan inte bestämmas från tillgängliga data) - tecken på detta kan vara:

-svårigheter att andas eller svälja

-svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

-svår klåda i huden, med röda hudutslag eller upphöjda knutor.

Andra biverkningar som har rapporterats

En del biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

-övre luftvägsinfektioner med symtom som halsont och täppt näsa (nasofaryngit)

-reaktioner på injektionsstället (t.ex. hudrodnad, smärta).

En del biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

-illamående

-svampinfektioner, t.ex. fotsvamp

-smärtor i bakre svalget

En del biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

-muntorsk (en svampinfektion i munnen)

-influensa

-snuva

-bakterieinfektion i huden

-nässelutslag

-rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad (konjunktivit)

-symtom på brist på vita blodkroppar (neutropeni), t.ex. feber, halsont eller munsår orsakade av infektioner

-lågt antal blodplättar (trombocytopeni).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.* Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Taltz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på sprutan och på ytterkartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Taltz kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 30 ºC) i upp till 5 dagar.

Använd inte läkemedlet om sprutan är skadad eller om läkemedlet är grumligt, tydligt brunt, eller innehåller partiklar.

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är ixekizumab.

En förfylld spruta innehåller 80 mg ixekizumab i 1 ml lösning.

-Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, vattenfri citronsyra, natriumklorid, polysorbat 80 och vatten för injektioner.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Taltz är en lösning i en klar glasspruta. Färgen kan variera från färglös till svagt gul.

Förpackningsstorlekar om 1, 2 och 3 förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att finnas tillgängliga i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

Tillverkare

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italien.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bipacksedel: Information till patienten

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna ixekizumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Taltz är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Taltz

3.Hur du använder Taltz

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Taltz ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Taltz är och vad det används för

Taltz innehåller den aktiva substansen ixekizumab.

Ixekizumab tillhör en grupp läkemedel som kallas interleukin-hämmare (IL-hämmare). Detta läkemedel verkar genom att neutralisera aktiviteten av ett protein som kallas IL-17A, som gynnar utvecklingen av psoriasis.

Taltz används för att behandla så kallad ”plackpsoriasis” hos vuxna med måttlig till svår sjukdom. Taltz minskar tecken och symtom på sjukdomen.

Om du använder Taltz förbättras hudläkningen och symtom som fjällning, klåda och smärtor minskar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Taltz

Använd inte Taltz

-om du är allergisk mot ixekizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du tror att du är allergisk ska du rådgöra med din läkare innan du använder Taltz.

-om du har en infektion som läkaren bedömer är av betydelse (till exempel aktiv tuberkulos).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Taltz:

-om du har en pågående infektion eller om du har haft långvariga eller upprepade infektioner

-om du har Crohns sjukdom

-om du har ulcerös kolit

-om du får någon annan behandling mot psoriasis, t.ex. immundämpande medel eller behandling med ultraviolett ljus.

Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Taltz.

Var uppmärksam på infektioner och allergiska reaktioner

Taltz kan orsaka allvarliga biverkningar, bland annat infektioner och allergiska reaktioner. Du måste vara uppmärksam på tecken på sådana reaktioner medan du använder Taltz.

Sluta använda Taltz och tala om för din läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart om du får några tecken på en allvarlig infektion eller allergisk reaktion. Sådana tecken räknas upp i listan ”Allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.

Barn och ungdomar

Taltz rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna patientgrupp.

Andra läkemedel och Taltz

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

-om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel

-om du nyligen vaccinerats eller snart ska vaccineras. Du ska inte få vissa typer av vacciner under tiden du använder Taltz.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkaren innan du använder detta läkemedel Det är bäst att undvika att använda Taltz under graviditet. Läkemedlets effekt på gravida kvinnor är okänd. Om du är kvinna och är i fertil ålder rekommenderas det att du undviker att bli gravid och du måste använda lämpliga preventivmedel medan du använder Taltz och i minst 10 veckor efter den sista dosen Taltz.

Om du ammar eller planerar att amma, tala med läkaren innan du använder detta läkemedel. Du och läkaren ska bestämma om du ska amma eller använda Taltz. Du ska inte göra bådadera.

Körförmåga och användning av maskiner

Taltz påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Taltz innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 80 mg-dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Taltz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska använda detta läkemedel.

Taltz ges som en injektion under huden (subkutan injektion). Du och din läkare eller sjuksköterska ska bestämma om du själv kan ge dig injektioner med Taltz.

Det är viktigt att du inte försöker att ge injektionerna själv förrän läkaren eller sjuksköterskan visat dig hur det ska gå till. En vårdare kan också ge dig Taltz-injektioner efter att ha fått utbildning.

Varje injektionspenna innehåller en dos Taltz (80 mg). Varje penna avger bara en dos. Pennan får inte skakas.

Läs bruksanvisningen till injektionspennan noga innan du använder Taltz.

Hur mycket Taltz du ska ta och hur länge

Din läkare bestämmer hur mycket Taltz du behöver och hur länge.

-Den första dosen är 160 mg (två 80 mg-injektioner) som ges som subkutan injektion. Denna kan ges av läkare eller sjuksköterska.

-Efter den första dosen ska du ta en 80 mg-dos (en injektion) vecka 2, 4, 6, 8, 10 och 12. Från och med vecka 12 ska du ta en 80 mg-dos (en injektion) var 4:e vecka.

Använd någon form av påminnelse, skriv t.ex. upp injektionerna i din kalender eller dagbok, så att du inte missar någon dos eller tar dubbla doser.

Taltz är avsett för långtidsbehandling. Läkaren eller sjuksköterskan kommer att kontrollera dig regelbundet för att se att behandlingen har önskad verkan.

Om du har använt för stor mängd Taltz

Om du har fått mer Taltz än du skulle eller om du har fått dosen för tidigt ska du tala om det för din läkare.

Om du har glömt att använda Taltz

Tala om för läkaren om du har glömt att injicera en dos Taltz.

Om du slutar att använda Taltz

Sluta inte använda Taltz utan att tala med läkaren först. Om du avbryter behandlingen kan dina psoriasissymtom komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta använda Taltz och tala om för din läkare eller sök medicinsk hjälp omedelbart om du får någon av följande biverkningar. Din läkare avgör om och när du kan börja med behandlingen igen.

Eventuell allvarlig infektion (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) - tecken på detta kan vara:

-feber, influensaliknande symtom, nattliga svettningar

-trötthet eller andfåddhet, hosta som inte ger med sig

-varm, rodnad och ömmande hud, eller smärtsamma hudutslag med blåsor.

Allvarlig allergisk reaktion (frekvensen kan inte bestämmas från tillgängliga data) - tecken på detta kan vara:

-svårigheter att andas eller svälja

-svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg

-svår klåda i huden, med röda hudutslag eller upphöjda knutor.

Andra biverkningar som har rapporterats

En del biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

-övre luftvägsinfektioner med symtom som halsont och täppt näsa (nasofaryngit)

-reaktioner på injektionsstället (t.ex. hudrodnad, smärta).

En del biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

-illamående

-svampinfektioner, t.ex. fotsvamp

-smärtor i bakre svalget

En del biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

-muntorsk (en svampinfektion i munnen)

-influensa

-snuva

-bakterieinfektion i huden

-nässelutslag

-rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad (konjunktivit)

-symtom på brist på vita blodkroppar (neutropeni), t.ex. feber, halsont eller munsår orsakade av infektioner

-lågt antal blodplättar (trombocytopeni).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.* Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Taltz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på injektionspennan och på ytterkartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Taltz kan förvaras i rumstemperatur (vid högst 30 ºC) i upp till 5 dagar.

Använd inte läkemedlet om injektionspennan är skadad eller om läkemedlet är grumligt, tydligt brunt eller innehåller partiklar.

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är ixekizumab.

En förfylld injektionspenna innehåller 80 mg ixekizumab i 1 ml lösning.

-Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, vattenfri citronsyra, natriumklorid, polysorbat 80 och vatten för injektioner.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Taltz är en lösning i en klar glasspruta. Färgen kan variera från färglös till svagt gul.

Sprutan är innesluten i en endos-penna för engångsbruk.

Förpackningsstorlekar om 1, 2 och 3 förfyllda injektionspennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att finnas tillgängliga i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.

Tillverkare

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Italien.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

 

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruksanvisning

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Ixekizumab

Innan du använder den förfyllda sprutan:

Viktigt att veta

Innan du använder Taltz förfyllda spruta ska du noga läsa igenom och följa alla steg-för-steg- anvisningarna. Spara bruksanvisningen och läs den vid behov.

Den förfyllda sprutan innehåller 1 dos Taltz. Sprutan är ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK.

Sprutan får inte skakas.

Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kan hjälpa dig bestämma var på kroppen du ska injicera din dos.

Läs bipacksedeln till Taltz som medföljer i kartongen om du vill veta mer om läkemedlet.

BRUKSANVISNING

Innan du använder TALTZ förfyllda spruta ska du noga läsa igenom och följa alla steg-för-steg- anvisningarna.

Sprutans delar

Tumavtryckare

Grön

kolvstång

Fingergrepp

Grå kolv

Sprutkropp med läkemedel

Injektionsnål

Nålskydd

FÖRBEREDELSE

 

1a

Ta ut sprutan ur kylskåpet. Vänta 30 minuter för att låta sprutan anta

 

rumstemperatur innan du använder den.

 

 

 

minuter

 

Använd INTE någon värmekälla för att värma upp läkemedlet, såsom

 

 

mikrovågsugn, varmt vatten eller direkt solljus.

 

1b

Samla ihop det du behöver för injektionen:

 

 

1 sprittork

 

 

1 bomullstuss eller en kompress

 

 

1 behållare för vassa föremål att kasta sprutan i

 

1c

Utgångsdatum

Utgångsdatum

1d Tvätta händerna innan

1e

Armens baksida

Kontrollera noga den förfyllda sprutan för att se att den inte är skadad. Ta inte av nålskyddet från sprutan förrän du är redo att ge injektionen. Läs på etiketten.

Kontrollera att du ser namnet Taltz på etiketten.

Läkemedlet i sprutan ska vara genomskinligt. Färgen kan variera från färglös till svagt gul.

Om du ser något av det följande ska du INTE ANVÄNDA sprutan utan kasta den enligt anvisningarna:

Utgångsdatum har passerats.

Sprutan ser skadad ut.

Läkemedlet är grumligt, tydligt brunt eller innehåller små partiklar.

du injicerar läkemedlet.

Välj injektionsställe.

Du kan ge injektionen i magen, låret eller överarmens baksida. Om du ska injicera i armen måste någon hjälpa dig.

Injicera INTE i områden där hunden är öm, skadad, rodnad eller hård eller där du har ärr eller bristningar. Injicera INTE inom 2,5 centimeter från naveln.

Magen

Låret

Skifta injektionsställe. Injicera INTE på precis samma plats varje gång. Om din sista injektion t.ex. var i vänster lår, ska nästa injektion vara i höger lår, magen eller baksidan av ena armen.

1f Förbered huden. Rengör huden med en sprittork. Låt injektionsstället lufttorka innan du injicerar läkemedlet.

INJICERA

2a

Ta av nålskyddet och kasta det.

 

Sätt INTE tillbaka nålskyddet – du kan skada nålen

 

eller dig själv av misstag.

Rör INTE vid nålen.

2b

Tag försiktigt tag i huden på det ställe där du ska

 

injicera.

2cFör in nålen i 45 graders vinkel. Släpp sedan försiktigt huden. Se till att hålla kvar nålen på samma plats.

2d

Grön

kolvstång

Grå kolv

AVSLUTA

3a

 

 

 

 

Tryck in kolven.

Tryck långsamt in kolven helt tills allt läkemedel har injicerats. Den grå kolven ska tryckas hela vägen genom sprutan så långt det går. Dra sedan försiktigt bort nålen ur huden.

Tryck en bomullstuss eller en kompress mot injektionsstället. Gnid INTE på injektionsstället, det kan göra att du får ett blåmärke. Det kan komma lite blod. Detta är normalt.

När injektionen är färdig ska du kunna se den gröna kolvstången genom sprutkroppen.

Kasta den förfyllda sprutan.

Sätt INTE tillbaka nålskyddet. Kasta sprutan i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

När du kastar sprutorna och behållaren:

Kasta sprutan i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

Behållaren för vassa föremål ska inte återvinnas.

Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan hur man kastar läkemedel som inte längre används.

Säkerhetstips

Om du har frågor eller behöver hjälp med den förfyllda sprutan, kontakta läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan.

Om du har problem med synen ska du INTE använda den förfyllda sprutan utan hjälp från en person som har fått lära sig hur den ska användas.

Låt INTE någon annan använda Taltz förfylld spruta och använd den INTE mer än en gång. Du kan sprida eller få infektioner.

Förvara sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

Om du inte har någon behållare för vassa föremål, fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan var du kan få tag i en.

Vanliga frågor

Fråga: Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i sprutan?

Svar: Det är normalt att det ibland finns luftbubblor i sprutan. Taltz ges som en injektion under huden (subkutan injektion). Vid sådana injektioner är luftbubblor inget problem. De kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Fråga: Vad ska jag göra om jag ser en vätskedroppe på nålspetsen när jag tar bort nålskyddet?

Svar: En vätskedroppe på nålspetsen har ingen betydelse. Den kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Fråga: Vad ska jag göra om det inte går att trycka in kolven?

Svar:

Om kolven har fastnat eller är skadad:

ANVÄND INTE sprutan.

Dra ut nålen från huden.

Fråga: Hur vet jag om injektionen är färdig?

Svar: Injektionen är färdig när:

Den gröna kolvstången syns i sprutkroppen.

Den grå kolven är nedtryckt hela vägen i sprutan.

Läs hela bruksanvisningen och bipacksedeln till Taltz som finns i kartongen om du vill veta mer om läkemedlet.

Bruksanvisning

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Ixekizumab

Innan du använder den förfyllda pennan:

Viktigt att veta

Innan du använder Taltz förfylld injektionspenna ska du noga läsa igenom och följa alla steg- för-steg-anvisningar. Spara bruksanvisningen och läs den vid behov.

Den förfyllda injektionspennan innehåller 1 dos Taltz. Den förfyllda injektionspennan är

ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK.

Den förfyllda injektionspennan får inte skakas.

Den förfyllda injektionspennan innehåller delar av glas. Hantera den varsamt. Använd inte pennan om du har tappat den på en hård yta. Ta en ny förfylld penna till injektionen.

Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kan hjälpa dig bestämma var på kroppen du ska injicera din dos.

Läs bipacksedeln till Taltz som medföljer i kartongen om du vill veta mer om läkemedlet.

BRUKSANVISNING

Innan du använder Taltz förfylld injektionspenna ska du noga läsa igenom och följa alla steg- för-steg-anvisningar.

Pennans delar

Topp

Injektionsnål

Botten

1 FÖRBEREDELSE

Injektionsknapp

Låsring

Symboler för låst/olåst

Läkemedel

Genomskinlig bottenplatta

Skruvlock

1a Ta ut den förfyllda injektionspennan ur kylskåpet. Vänta 30 minuter för att låta den förfyllda pennan anta rumstemperatur innan du använder den.

Använd INTE någon annan värmekälla för att värma upp läkemedlet, såsom mikrovågsugn, varmt vatten eller direkt solljus.

1b Samla ihop det du behöver för injektionen:

1 sprittork

1 bomullstuss eller en kompress

1 behållare för vassa föremål att kasta den förfyllda pennan i

minuter

1c

Kontrollera den förfyllda injektionspennan. Läs på

Utgångsdatum

etiketten. Kontrollera att du ser namnet Taltz på etiketten.

 

Läkemedlet i pennan ska vara genomskinligt. Färgen kan

 

variera från färglös till svagt gul.

 

Om du ser något av det följande ska du INTE

 

ANVÄNDA den förfyllda pennan utan kasta den enligt

 

anvisningarna:

• Utgångsdatum har passerats.

• Pennan ser skadad ut.

• Läkemedlet är grumligt, tydligt brunt eller innehåller små partiklar.

1d Tvätta händerna innan du injicerar läkemedlet.

1eVälj injektionsställe.

Armens

baksida

Magen

Låret

Du kan ge injektionen i magen, låret eller överarmens baksida. Om du ska injicera i armen måste någon hjälpa dig.

Injicera INTE i områden där huden är ömtålig, skadad, rodnad eller hård eller där du har ärr eller bristningar. Injicera INTE inom 2,5 centimeter från naveln.

Skifta injektionsställe. Injicera INTE på precis samma plats varje gång. Om din sista injektion t.ex. var i vänster lår, ska nästa injektion vara i höger lår, magen eller baksidan av ena armen.

1f Förbered huden. Rengör huden med en sprittork. Låt injektionsstället lufttorka innan du injicerar läkemedlet.

INJICERA

2a

Kontrollera att låsringen är i låst läge.

Ta INTE av skruvlocket vid pennans botten förrän du är redo att ge injektionen. Rör INTE vid nålen.

Vrid av skruvlocket.

Kasta skruvlocket i skräpkorgen. Du ska inte sätta tillbaka locket – om du gör det kan nålen skadas eller du kan skada dig själv av misstag.

2b

Placera den genomskinliga bottenplattan plant och

 

stadigt mot huden.

Injektion i låret

2c

Håll bottenplattan mot låret och vrid låsringen till

 

det olåsta läget. Nu är du redo att ge injektionen.

2d

Klick

Grå kolv

Grå kolv

AVSLUTA

3a

 

 

 

 

10 sekunder

Tryck på den gröna injektionsknappen. Det hörs ett ljudligt klick.

Håll kvar den genomskinliga bottenplattan mot huden. Du hör ytterligare ett ljudligt klick cirka 10 sekunder efter det första. Det andra klicket betyder att injektionen är färdig.

Den grå kolven syns då också överst i den genomskinliga bottendelen.

Ta bort den förfyllda pennan från huden.

Tryck en bomullstuss eller en kompressmot injektionsstället. Gnid INTE på injektionsstället, det kan göra att du får ett blåmärke. Det kan komma lite blod. Detta är normalt.

Kasta den förfyllda injektionspennan.

Sätt INTE tillbaka skruvlocket. Kasta den förfyllda pennan i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

När du kastar den förfyllda injektionspennan och behållaren för vassa föremål:

Pennan ska kastas i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

Behållaren för vassa föremål ska inte återvinnas.

Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan hur man kastar läkemedel som inte längre används.

Säkerhetstips

Om du har frågor eller behöver hjälp med den förfyllda pennan, kontakta läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan.

Om du har problem med synen ska du INTE använda den förfyllda pennan utan hjälp från en

person som har fått lära sig hur den ska användas.

Förvara den förfyllda pennan utom syn- och räckhåll för barn.

Om du inte har någon behållare för vassa föremål, fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan var du kan få tag i en.

Vanliga frågor

Fråga: Vad ska jag göra om jag ser bubblor i den förfyllda injektionspennan?

Svar: Det är normalt att det finns luftbubblor i den förfyllda pennan. Taltz ges som en injektion under huden (subkutan injektion). Vid sådana injektioner är luftbubblor inget problem. De kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Fråga: Vad ska jag göra om jag ser en vätskedroppe på nålspetsen när jag tar bort skruvlocket?

Svar: En vätskedroppe på nålspetsen är inget problem. Den kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Fråga: Vad ska jag göra om jag låste upp den förfyllda pennan och tryckte på den gröna injektionsknappen innan jag vred av skruvlocket?

Svar: Ta inte bort skruvlocket. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Fråga: Måste jag hålla injektionsknappen intryckt ända tills injektionen är färdig?

Svar: Det behövs inte, men det kan göra det lättare för dig att hålla den förfyllda pennan stilla och stadigt mot huden.

Fråga: Vad ska jag göra om nålen inte drogs in efter injektionen?

Svar: Rör inte vid nålen och sätt inte tillbaka skruvlocket. Kasta den förfyllda pennan i en förslutningsbar och punktionssäker behållare för vassa föremål. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Fråga: Jag hörde mer än 2 klick under injektionen – 2 ljudliga klick och ett lite lägre. Vad betyder det? Fick jag hela injektionen?

Svar: En del patienter kan höra ett lite lägre klick strax före det andra ljudliga klicket. Det är normalt. Ta inte bort den förfyllda injektionspennan från huden förrän du hört det andra ljudliga klicket.

Fråga: Hur vet jag om injektionen är färdig?

Svar: När du tryckt in den gröna injektionsknappen hör du två ljudliga klick. Efter det andra klicket vet du att injektionen är färdig. Du ser då också den grå kolven i toppen av den genomskinliga bottendelen.

Läs hela bruksanvisningen och bipacksedeln till Taltz som finns i kartongen om du vill veta mer om läkemedlet.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel