Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – Märkning - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTargretin
ATC-kodL01XX25
Ämnebexarotene
TillverkareEisai Ltd

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

TEXT PÅ YTTERKARTONG OCH PÅ FLASKANS ETIKETT

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Targretin 75 mg mjuka kapslar

Bexaroten

2.DEKLARATION AV AKTIVT INNEHÅLLSÄMNE

En kapsel innehåller 75 mg bexaroten.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sorbitol. Läs bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 mjuka kapslar

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning

Skall sväljas hela

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C

Tillslut flaskan väl

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/178/001

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Targretin 75 mg

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel