Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasermity (sevelamer hydrochloride) – Produktresumé - V03AE02

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTasermity
ATC-kodV03AE02
Ämnesevelamer hydrochloride
TillverkareGenzyme Europe BV

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Tasermity 800 mg filmdragerade tabletter

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 800 mg sevelamerhydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

De benvita, ovala tabletterna är märkta ”SH800” på ena sidan.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Tasermity är indicerat för kontroll av hyperfosfatemi hos vuxna patienter som får hemodialys eller peritonealdialys. Sevelamerhydroklorid skall användas som en bland flera andra behandlingsmetoder, vilka kan innefatta kalciumtillskott, 1,25-dihydroxi vitamin D3 eller en av dess analoger för att kontrollera utvecklingen av renal skelettsjukdom.

4.2Dosering och administreringssätt

Dosering

Startdos

Rekommenderad startdos av sevelamerhydroklorid är 2,4 g eller 4,8 g per dag baserat på kliniska behov och serumfosfornivån. Sevelamerhydroklorid måste tas tre gånger per dag i samband med måltid.

Serumfosfatnivåer hos patienter

Initial dos

som ej behandlas med fosfatbindare

sevelamerhydroklorid

 

800 mg tabletter

1,76 – 2,42 mmol/l (5,5-7,5 mg/dl)

1 tablett, 3 gånger/dag

> 2,42 mmol/l (>7,5 mg/dl)

2 tabletter, 3 gånger/dag

För patienter som tidigare stått på fosfatbindare ska sevelamerhydroklorid ges på gram-för-gram-basis med monitorering av serumfosfornivåerna för att garantera optimala dagliga doser.

Titrering och underhåll

Serumfosfatnivåerna ska följas noggrant och dosen av sevelamerhydroklorid titreras i steg om 0,8 g tre gånger dagligen (2,4 g/dag) med målsättningen att sänka serumfosfat till 1,76 mmol/l (5,5 mg/dl) eller lägre. Serumfosfat skall kontrolleras varannan eller var tredje vecka tills en stabil serumfosfatnivå har uppnåtts, och därefter med regelbunda intervaller.

Doseringen kan variera mellan 1 och 5 tabletter på 800 mg per måltid. Den faktiska dagliga medeldosen som användes vid den kroniska fasen under en ettårig klinisk studie var 7 gram sevelamer.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för detta läkemedel har inte fastställts hos barn under 18 år.

Njurinsufficiens

Säkerhet och effekt för detta läkemedel har inte fastställts hos predialyspatienter.

Administreringssätt För oral användning.

Patienter skall ta sevelamerhydroklorid i samband med måltid och följa sin ordinerade diet. Tabletterna måste sväljas hela. De får inte krossas, tuggas eller brytas i bitar före administrering.

4.3

Kontraindikationer

 

Överkänslighet mot sevelamer eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

 

Hypofosfatemi

 

Tarmobstruktion.

4.4

Varningar och försiktighet

Effekt och säkerhet av sevelamerhydroklorid har inte studerats hos patienter med:

sväljstörningar

aktiv inflammatorisk tarmsjukdom

gastrointestinala motilitetsrubbningar inklusive obehandlad eller svår gastropares, divertikulos med retention av maginnehåll och onormal eller oregelbunden tarmtömning

patienter som tidigare genomgått större bukkirurgi.

Därför måste man vara försiktig när man använder sevelamerhydroklorid på patienter med dessa rubbningar.

Tarmobstruktion och ileus/subileus

I mycket sällsynta fall har tarmobstruktion och ileus/subileus observerats hos patienter under behandling med sevelamerhydroklorid. Obstipation kan vara ett föregående symptom. Patienter med obstipation bör noggrant följas under behandling med sevelamerhydroklorid. Behandlingen med sevelamerhydroklorid bör utvärderas på nytt för patienter som utvecklar svår obstipation eller andra svåra gastrointestinala symtom.

Fettlösliga vitaminer

Beroende på födointaget och orsaken till terminal njursvikt kan dialyspatienter utveckla låga nivåer av vitamin A, D, E och K. Man kan inte utesluta att sevelamerhydroklorid kan binda fettlösliga vitaminer som finns i intagen föda. Därför bör man hos patienter som inte tar dessa vitaminer kontrollera nivåerna av vitamin A, D, E och fastställa vitamin K-status genom att mäta tromboplastintid och, om så behövs, ge vitamintillskott. Ytterligare monitorering av vitaminer och folsyra rekommenderas till patienter som får peritonealdialys, eftersom man i den kliniska studien inte mätte nivåerna av vitamin A, D, E och K hos dessa patienter.

Folatbrist

Det finns för närvarande inte tillräckligt med data för att kunna utesluta möjligheten av folatbrist vid långtidsbehandling med sevelamerhydroklorid.

Hypokalcemi/Hyperkalcemi

Patienter med njursvikt kan utveckla hypokalcemi eller hyperkalcemi. Sevelamerhydroklorid innehåller inte kalcium. Serumkalciumnivån bör kontrolleras på samma sätt som vid normal uppföljning av en dialyspatient. Kalcium bör ges som tillskott vid hypokalcemi.

Metabolisk acidos

Patienter med kronisk njurinsufficiens är predisponerade för att utveckla metabolisk acidos. Det har kommit rapporter om förvärrad acidos vid övergång från andra fosfatbindare till sevelamer i flera

studier där man observerade lägre bikarbonatnivåer hos patienter som behandlades med sevelamer jämfört med patienter som behandlades med kalciumbaserade bindemedel. Därför rekommenderas en noggrannare kontroll av bikarbonatnivåerna i serum.

Peritonit

Patienter som får dialys är utsatta för vissa infektionsrisker som är specifika för dialyssättet. Peritonit är en känd komplikation för patienter som får peritonealdialys (PD) och i en klinisk studie med sevelamerhydroklorid rapporterades ett antal fall av peritonit. Därför ska PD-patienter monitoreras noga så att man kan garantera pålitlig användning av lämplig aseptisk metod med snabb upptäckt och hantering av tecken och symtom som hänger samman med peritonit.

Sväljsvårigheter eller risk för att sätta i halsen

Sällsynta fall av svårighet att svälja sevelamerhydrokloridtabletter har rapporterats. Många av fallen rör patienter med komorbida tillstånd, bland annat sväljsvårigheter eller esofageala abnormiteter. Försiktighet ska iakttas när sevelamerhydroklorid ges till patienter med sväljsvårigheter.

Hypotyreoidism

Tätare övervakning av patienter med hypotyreoidism vid samadministrering av sevelamerhydroklorid och levotyroxin rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Långvarig kronisk behandling

Eftersom det ännu inte finns några data angående behandling med sevelamer under mer än ett år kan eventuell absorption och ackumulering av sevelamer vid långtidsbehandling inte helt uteslutas (se avsnitt 5.2).

Hyperparatyreoidism

Sevelamerhydroklorid ensamt är inte indicerat för kontroll av hyperparatyroidism. Hos patienter med sekundär hyperparatyroidism skall sevelamerhydroklorid användas som en bland flera andra behandlingsmetoder, vilka kan innefatta kalciumtillskott, 1,25-dihydroxi vitamin D3 eller en av dess analoger för att sänka nivåerna av intakt bisköldkörtelhormon (iPTH).

Serumklorid

Serumkloridhalten kan öka under behandling med sevelamerhydroklorid eftersom klorid kan bytas ut mot fosfat i intestinala lumen. Även om ingen kliniskt signifikant serumkloridökning har observerats i kliniska studier, bör man följa serumkloridnivån såsom sker i rutinuppföljningen av en dialyspatient.

Ett gram sevelamerhydroklorid innehåller cirka 180 mg (5,1 mEq) klorid.

Inflammatoriska magtarmsjukdomar

Fall av allvarliga inflammatoriska sjukdomar i olika delar av magtarmkanalen (inklusive allvarliga komplikationer såsom blödning, perforation, ulceration, nekros, kolit etc), associerade med förekomst av sevelamerkristaller, har rapporterats i litteraturen. Något orsakssamband som visar att sevelamerkristaller orsakar sådana sjukdomar har emellertid inte fastställts. Behandlingen med sevelamerhydroklorid bör utvärderas på nytt hos patienter som utvecklar svåra gastrointestinala symtom.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Dialys

Interaktionsstudier har inte utförts på patienter som genomgår dialys.

Ciprofloxacin

I interaktionsstudier med friska frivilliga försökspersoner sänkte sevelamerhydroklorid biotillgängligheten för ciprofloxacin med ungefär 50 % när det samadministrerades med sevelamerhydroklorid i en singeldosstudie. Följaktligen bör inte sevelamerhydroklorid tas samtidigt som ciprofloxacin.

Läkemedel mot hjärtarytmi och epilepsi

Patienter som tar antiarytmika för att kontrollera arytmier och antiepileptika för att kontrollera epileptiska anfall uteslöts från kliniska prövningar. Försiktighet bör iakttas när sevelamerhydroklorid ordineras till patienter som även tar dessa läkemedel.

Levotyroxin

Efter att läkemedlet introducerades på marknaden har mycket sällsynta fall av ökade TSH-nivåer (tyreoideastimulerande hormon) rapporterats hos patienter som medicinerats med sevelamerhydroklorid och levotyroxin samtidigt. Därför rekommenderas en noggrannare monitorering av TSH-nivåerna hos patienter som får båda läkemedlen.

Ciklosporin, mykofenolatmofetil och takrolimus hos transplantationspatienter Minskade nivåer av ciklosporin, mykofenolatmofetil och takrolimus har rapporterats hos

transplantationspatienter när de samtidigt fått sevelamerhydroklorid utan kliniska följder (dvs. avstötning av transplantatet). Man kan inte utesluta att en interaktion är möjlig och en noggrann monitorering av blodkoncentrationerna av mykofenolatmofetil, ciklosporin och takrolimus bör beaktas medan man använder dem i kombination och efter utsättningen.

Digoxin, warfarin, enalapril eller metoprolol

I interaktionsstudier på friska försökspersoner hade sevelamerhydroklorid ingen effekt på biotillgängligheten för digoxin, warfarin, enalapril eller metoprolol.

Protonpumpshämmare

Efter marknadsföring har mycket sällsynta fall av förhöjda fosfatnivåer rapporterats hos patienter som tagit protonpumpshämmare tillsammans med sevelamerhydroklorid.

Biotillgänglighet

Sevelamerhydroklorid absorberas inte och kan påverka biotillgängligheten för andra läkemedel. Vid administrering av ett läkemedel där en reducerad biotillgänglighet skulle kunna ha en kliniskt signifikant effekt på säkerhet eller effektivitet, så ska läkemedlet administreras minst en timme före eller tre timmar efter sevelamerhydroklorid, eller läkaren bör beakta monitorering av nivåerna i blodet.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Säkerheten vid användning av sevelamerhydroklorid har inte fastställts hos gravida kvinnor. I djurstudier fanns inga tecken på att sevelamer framkallade embryofetal toxicitet. Sevelamerhydroklorid bör bara ges till gravida kvinnor om det är absolut nödvändigt och efter det att man noga vägt riskerna mot fördelarna för både modern och fostret (se avsnitt 5.3).

Amning

Säkerheten vid användning av sevelamerhydroklorid har inte fastställts hos ammande kvinnor. Sevelamerhydroklorid bör bara ges till ammande kvinnor om det är absolut nödvändigt och efter det att man noga vägt riskerna mot fördelarna för både modern och fostret eller barnet (se avsnitt 5.3).

Fertilitet

Det finns inga data om effekten av sevelamer på fertiliteten hos människa. Djurstudier har visat att sevelamer inte försämrar fertiliteten hos råttor av hankön eller honkön vid exponering för en human- ekvivalent dos, 2 gånger den maximala kliniska prövningsdosen på 13 g/dag, baserat på en jämförelse av relativ kroppsyta.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Sevelamer har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligast förekommande biverkningarna (≥ 5 % av patienterna) fanns alla i organsystemklassen magtarmkanalen.

Lista med biverkningar i tabellform

Studier med parallell design, som inkluderade 244 hemodialyspatienter med en behandlingsduration på upp till 54 veckor och 97 peritonealdialyspatienter med en behandlingsduration på 12 veckor, har utförts. Biverkningar från dessa studier (299 patienter), från okontrollerade kliniska prövningar (384 patienter) och de som rapporterats spontant efter marknadsföring är listade efter frekvens i nedanstående tabell. Rapporteringsfrekvensen klassificeras som mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1 000, <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

MedDRA-

Mycket

Vanliga

Mindre

Mycket sällsynta

Ingen känd

klassificering av

vanliga

 

vanliga

 

frekvens

organsystem

 

 

 

 

 

Immunsystemet

 

 

 

Överkänslighet*

 

Metabolism och

 

 

Acidos,

 

 

nutrition

 

 

förhöjda

 

 

 

 

 

serumnivåer

 

 

 

 

 

av klorid

 

 

Magtarmkanalen

Illamående,

Diarré,

 

 

Magsmärta,

 

kräkning

dyspepsi,

 

 

tarmobstruktion,

 

 

flatulens,

 

 

ileus/subileus,

 

 

smärtor i

 

 

divertikulit,

 

 

övre delen

 

 

tarmperforation

 

 

av buken,

 

 

 

 

 

förstopp-

 

 

 

 

 

ning

 

 

 

Hud och subkutan

 

 

 

 

Klåda, utslag

vävnad

 

 

 

 

 

*efter marknadsföring

 

 

 

 

 

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Sevelamerhydroklorid har administrerats till normala, friska försökspersoner i doser upp till 14 gram, vilket motsvarar sjutton 800 mg-tabletter, per dag i åtta dagar, utan att några biverkningar förekom.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Behandling av hyperfosfatemi. ATC kod: V03AE02.

Tasermity innehåller sevelamer, en icke-absorberad fosfatbunden poly(allylaminhydroklorid) polymer, och är fri från metall och kalcium. Den innehåller multipla aminer som separeras från ryggraden av polymerstrukturen av en kolatom. Dessa aminer blir delvis protoniserade i tarmarna och interagerar med fosfatmolekyler genom jon- och vätebindningar. Genom att binda fosfat i mag-tarmkanalen sänker sevelamer fosfatkoncentrationen i serum.

I kliniska prövningar har man visat att sevelamer är effektivt när det gäller att sänka fosfat i serum hos patienter som får hemodialys eller peritonealdialys.

Sevelamer sänker frekvensen av hyperkalcemi i jämförelse med de patienter som enbart använder kalciumbaserade fosfatbindare, antagligen eftersom själva produkten inte innehåller kalcium. Effekterna på fosfat och kalcium har visats kvarstå under en studie med ett års uppföljning.

Sevelamer har visat sig binda gallsyra in vitro och in vivo i försök med djurmodeller. Gallsyrebindning med jonbytarharts är en väletablerad metod för att sänka kolesterolhalten i blodet. I kliniska försök sänktes den genomsnittliga totala och LDL kolesterolnivån med 15-31%. Denna effekt observeras efter 2 veckor och bevaras med långtidsbehandling. Triglycerider, HDL-kolesterol och albumin förändrades inte.

I de kliniska försöken hos hemodialyspatienter hade sevelamer ensamt inte någon bestående och kliniskt signifikant effekt på intakt bisköldkörtelhormon i serum (iPTH). I 12-veckorsstudien på peritonealdialyspatienter sågs dock liknande iPTH-sänkningar jämfört med patienter som fick kalciumacetat. Hos patienter med sekundär hyperparatyroidism skall sevelamerhydroklorid användas som en bland flera andra behandlingsmetoder, vilka kan innefatta kalciumtillskott, 1,25-dihydroxi vitamin D3 eller en av dess analoger för att sänka nivåerna av iPTH.

I en klinisk prövning som pågick ett år hade sevelamerhydroklorid inga negativa effekter på benomsättning eller mineralisering jämfört med kalciumkarbonat.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Sevelamerhydroklorid absorberas inte i mag-tarmkanalen enligt en farmakokinetisk studie gjord med en engångsdos hos friska försökspersoner. Farmakokinetiska studier har ännu inte gjorts på patienter med njursvikt (se avsnitt 4.4).

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

I prekliniska studier på råttor och hundar minskade sevelamer absorptionsförmågan av de fettlösliga vitaminerna D, E och K samt folsyra vid en dos som var 10 gånger högre än de maxdoser som gavs till människa.

I en studie på råttor, där sevelamer administrerades i en dos som var 15-30 ggr den som ges till människor, upptäcktes en ökning av serumkoppar. Detta bekräftades inte i en studie på hundar, ej heller i kliniska försök.

För närvarande finns inga formella data över karcinogenicitet tillgängliga. Studier in vitro och in vivo har dock visat att sevelamer inte har någon genotoxisk potential. Den medicinska produkten absorberas inte heller i mag-tarmkanalen.

I reproduktionsstudier fanns ingenting som tydde på att sevelamer framkallade embryoletalitet, fetotoxicitet eller teratogenicitet vid de prövade doserna (upp till 1 g/kg/dag på kaniner och upp till 4,5 g/kg/dag på råttor). Försämrad skelettförbening noterades på flera ställen hos foster till honråttor som fick en dos sevelamer som var 8-20 gånger högre än den humana maximumdosen på 200 mg/kg. Effekterna kan vara sekundära till uttömning av vitamin D och/eller vitamin K vid dessa höga doser.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Stearinsyra

Filmdragering:

Hypromellos (E464)

Diacetylerade monoglycerider

Märkbläck:

Svart järnoxid (E172)

Propylenglykol

Hypromellos (E464)

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

3 år.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 C.

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

6.5Förpackningstyp och innehåll

HDPE-burkar med en barnsäker förslutning av polypropylen samt en folieplombering. Varje burk innehåller 180 filmdragerade tabletter.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nederländerna

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/953/001

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 26 Februari 2015

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel