Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasigna (nilotinib) – Bipacksedel - L01XE08

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTasigna
ATC-kodL01XE08
Ämnenilotinib
TillverkareNovartis Europharm Ltd

Bipacksedel: Information till användaren

Tasigna 150 mg hårda kapslar

Nilotinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.Vad Tasigna är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Tasigna

3.Hur du tar Tasigna

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Tasigna ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Tasigna är och vad det används för

Vad Tasigna är

Tasigna är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen nilotinib.

Vad Tasigna används för

Tasigna används för att behandla en typ av leukemi som kallas Philadelphiakromosompositiv, kronisk myeloisk leukemi (Ph-positiv KML). KML är en cancersjukdom i blodet, som gör att kroppen producerar för många onormala vita blodkroppar.

Tasigna används till patienter med nydiagnostiserad KML.

Hur Tasigna verkar

Hos patienter med KML sker en förändring i DNA (arvsmassan), vilket utlöser en signal till kroppen att den ska producera onormala vita blodkroppar. Tasigna blockerar denna signal och stoppar därmed produktionen av dessa celler.

Övervakning av dig under behandling med Tasigna

Prover kommer att tas regelbundet på dig, inklusive blodprov, under behandlingen. Dessa prover kontollerar:

-antalet blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) i din kropp för att se hur Tasigna verkar på dig.

-bukspottkörtel- och leverfunktion i din kropp för att se hur Tasigna verkar på dig.

-elektrolyterna i din kropp (kalium, magnesium). Dessa är viktiga för funktionen av ditt hjärta.

-nivån av socker och fetter i ditt blod.

Din hjärtfrekvens kommer också kontrolleras med hjälp av en maskin som mäter elektrisk aktivitet hos hjärtat (ett test kallat ”EKG”).

Din läkare kommer att utvärdera din behandling regelbundet och besluta om du ska fortsätta ta Tasigna. Om du blir tillsagd att sluta ta Tasigna kommer din läkare att fortsätta övervaka din KML och kan komma att säga till dig att återuppta behandlingen med Tasigna om ditt tillstånd visar på att det är nödvändigt.

Kontakta din läkare, om du har några frågor om hur Tasigna verkar eller varför det har ordinerats till dig.

2.Vad du behöver veta innan du tar Tasigna

Följ läkarens instruktioner noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i denna bipacksedel.

Ta inte Tasigna:

-om du är allergisk mot nilotinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd innan du tar Tasigna.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tasigna:

-om du tidigare haft hjärt-kärlproblem såsom hjärtinfarkt, kärlkramp (angina), problem med blodtillförseln till din hjärna (stroke) eller problem med blodtillförseln till dina ben (claudicatio) eller om du har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck (hypertoni), diabetes eller problem med nivån av fetter i ditt blod (blodfettrubbningar).

-om du har en störning i hjärtfunktionen, som t ex onormal elektrisk signal, s k ”förlängt QT- intervall”.

-om du behandlas med läkemedel som påverkar hjärtslagen (läkemedel mot rytmrubbningar) eller levern (se under ”Andra läkemedel och Tasigna”).

-om du har kalium- eller magnesiumbrist.

-om du har någon störning i leverfunktionen eller bukspottkörteln.

-om du har symtom så som lätt att få blåmärken, känsla av trötthet eller andnöd eller har erfarit återkommande infektioner.

-om du har genomgått ett kirurgiskt ingrepp där hela magsäcken har avlägsnats (total gastrektomi).

-om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Tasigna kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att

kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

Om något av dessa stämmer in på dig, tala med läkare.

Vid behandling med Tasigna

-om du svimmar (förlorar medvetandet) eller får oregelbunden hjärtrytm när du tar Tasigna, tala omedelbart med din läkare då det kan vara ett tecken på allvarligt hjärttillstånd. Förlängning av QT-intervallet eller en oregelbunden hjärtrytm kan leda till plötslig död. Plötslig död har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som tar Tasigna.

-om du får plötslig hjärtklappning, svår muskelsvaghet eller förlamning, kramper eller plötsliga förändringar i dina tankar eller nivå av vaksamhet, tala omedelbart med din läkare då det kan vara tecken på en snabb nedbrytning av cancerceller så kallad tumörlyssyndrom. Sällsynta fall av tumörlyssyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med Tasigna.

-om du får bröstsmärtor eller obehag, domningar eller svaghet, problem att gå eller med ditt tal, smärta, missfärgning av eller köldkänsla i arm eller ben, tala omedelbart med din läkare då detta kan vara tecken på påverkan på hjärta och kärl. Allvarlig påverkan på hjärta och kärl, inklusive problem med blodflödet till ben (perifer arteriell ocklusiv sjukdom), ischemisk hjärtsjukdom och problem med blodtillförseln till hjärnan (ischemisk cerebrovaskulär sjukdom) har rapporterats hos patienter som tar Tasigna. Din läkare bör bedöma nivån av fetter (lipider) och socker i blodet före påbörjad behandling med Tasigna samt under behandling med Tasigna.

-tala med din läkare om du får svullna fötter eller händer, allmän svullnad eller snabb viktuppgång, då detta kan vara tecken på svår vätskeretention. Svår vätskeretention har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som behandlas med Tasigna.

Andra läkemedel och Tasigna

Tasigna kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller i synnerhet följande läkemedel:

-läkemedel mot rytmrubbningar – används för att behandla oregelbundna hjärtslag

-klorokin, halofantrin, klaritromycin, haloperidol, metadon, moxifloxacin – läkemedel som kan ha en oönskad effekt på hjärtfunktionen

-ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klaritromycin, telitromycin – används för att behandla infektioner

-ritonavir – ett läkemedel ur klassen ”proteashämmare”, som används för att behandla HIV

-karbamazepin, fenobarbital, fenytoin – används för att behandla epilepsi

-rifampicin – används för att behandla tuberkulos

-johannesört – ett naturläkemedel som används för att behandla depression och andra tillstånd (också känt under namnet Hypericum perforatum)

-midazolam – används för att lindra oro inför operation

-alfentanil och fentanyl - används för att behandla smärta och som ett lugnande medel före eller under kirurgi eller medicinska procedurer;

-cyklosporin, sirolimus och takrolimus – läkemedel som hämmar kroppens förmåga till

”självförsvar” och till att bekämpa infektioner och som vanligen används för att förhindra avstötning av transplanterade organ såsom lever, hjärta och njurar;

-dihydroergotamin och ergotamin – används för behandling av demens;

-lovastatin, simvastatin - används för att behandla höga nivåer av blodfetter;

-warfarin – används för att behandla störningar i blodets förmåga att levra sig (t ex blodpropp eller trombos)

-astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin, bepridil eller ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin)

Dessa läkemedel bör undvikas när man behandlas med Tasigna. Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren eventuellt ordinera ett annat alternativ.

Utöver detta, innan du tar Tasigna tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder antacida, som är mediciner mot halsbränna. Dessa mediciner behöver tas separat från Tasigna:

-H2 blockerare, som minskar produktionen av syra i magen. H2 blockerare bör tas ungefär 10 timmar före och ungefär 2 timmar efter du tar Tasigna;

-antacida likt de som innehåller aluminium hydroxid, magnesium hydroxid och simetikon, som neutraliserar hög syrahalt i magen. Dessa antacida bör tas ungefär 2 timmar före eller ungefär 2 efter du tar Tasigna.

Om du redan tar Tasigna, och du nu ordineras ett nytt läkemedel som du inte tagit tidigare under Tasigna-behandlingen, ska du tala om det för läkaren.

Tasigna med mat och dryck

Ta inte Tasigna i samband med måltid. Mat kan öka absorptionen av Tasigna och därmed öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt. Drick inte grapefruktjuice och ät inte grapefrukt. Detta kan öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt.

Äldre personer (65 år eller äldre)

Samma dos av Tasigna kan ges till äldre, 65 år eller äldre, som till övriga vuxna.

Graviditet, amning och fertilitet

-Tasigna rekommenderas inte under graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller om du tror att du kan vara det, diskutera med din läkare om du kan ta Tasigna under din graviditet.

-Kvinnor som kan bli gravida rekommenderas att använda mycket effektiv preventivmetod under behandling och upp till två veckor efter avslutad behandling.

-Amning rekommenderas inte under behandling med Tasigna. Om du ammar, tala med läkare. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar (som t ex yrsel eller synstörning) efter det att du har tagit Tasigna, som eventuellt kan påverka förmågan att köra bil eller använda verktyg eller maskiner på ett säkert sätt, bör du avstå från dessa aktiviteter tills effekten har försvunnit.

Tasigna innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (även känt som mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.Hur du tar Tasigna

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Tasigna ska du ta

-Rekommenderad dos är 600 mg per dag. Denna dos uppnås genom att ta två hårda kapslar à

150 mg två gånger dagligen.

Din läkare kan ordinera en lägre dos beroende på vilken effekt du får av behandlingen.

När ska Tasigna tas

Ta de hårda kapslarna:

-två gånger dagligen (cirka var 12:e timme)

-minst 2 timmar efter måltid av något slag

-vänta sedan 1 timme innan du äter igen

Om du har några frågor om när du ska ta Tasigna, tala med läkare eller apotekspersonal. Ta Tasigna vid samma tid varje dag, så är det lättare att komma ihåg att ta de hårda kapslarna.

Hur ska Tasigna tas

-Svälj de hårda kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.

-Ät inte mat i någon form i samband med att du tar de hårda kapslarna.

-Öppna inte de hårda kapslarna såvida du inte kan svälja dem. I såfall kan du blanda innehållet i varje hård kapsel med 1 tesked mosat äpple och ta det genast. Ta inte mer än 1 tesked mosat äpple till varje hård kapsel och blanda inte med något annat än mosat äpple.

Hur länge ska Tasigna tas

Fortsätt att ta Tasigna varje dag så länge som läkaren säger. Detta är en långtidsbehandling. Läkaren kommer att kontrollera dig regelbundet, för att se att behandlingen har önskad effekt.

Din läkare kan överväga att avsluta din behandling med Tasigna baserat på specifika kriterier. Om du har några frågor om hur länge du ska ta Tasigna, tala med din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Tasigna

Om du har tagit mer Tasigna än du skulle, eller om någon annan av misstag har tagit dina hårda kapslar, kontakta genast läkare eller sjukhus för rådgivning. Visa dem förpackningen med de hårda kapslarna och denna bipacksedel. Medicinsk behandling kan bli nödvändig.

Om du har glömt att ta Tasigna

Om du missar en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd hård kapsel.

Om du slutar att ta Tasigna

Sluta inte att ta Tasigna, såvida inte läkaren säger till dig det. Att sluta ta Tasigna utan din läkares rekommendation kan leda till en försämring av din sjukdom vilket kan ha livshotande följder. Diskutera med din läkare, sjuksköterska, och/eller apotekspersonal om du överväger att sluta ta Tasigna.

Om din läkare rekommenderar att du avbryter behandlingen med Tasigna

Din läkare kommer att utvärdera din behandling regelbundet med ett specifikt diagnostiskt test och besluta om du ska fortsätta ta Tasigna. Om du blir tillsagd att sluta ta Tasigna kommer din läkare fortsätta att noggrant övervaka din KML före, under och efter du avslutar behandlingen. Din läkare kan komma att säga till dig att återuppta behandlingen med Tasigna om ditt tillstånd visar på att det är nödvändigt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är lätta till måttliga och försvinner i allmänhet efter några få dagar till veckor.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

Dessa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer), mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) eller har rapporterats hos mycket få patienter.

-snabb viktökning, svullnad i händerna, vristerna, fötterna eller ansiktet (tecken på vätskeansamling)

-bröstsmärta, högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, blå missfärgning av läppar, tunga eller hud (tecken på störning i hjärtfunktionen)

-svårighet att andas, hosta, väsljud med eller utan feber, svullnad i fötterna eller benen (tecken på störning i lungfunktionen)

-feber, lätt att få blåmärken, ofta förekommande infektioner (tecken på blodsjukdom)

-dimsyn, synförlust, blod i ögat (tecken på ögonsjukdom)

-svullnad och smärta i någon del av kroppen (tecken på blodpropp i en ven)

-buksmärta, illamående, förstoppning, uppsvälld buk (tecken på magtarmsjukdom)

-svår smärta i övre delen av buken (tecken på pankreatit)

-gul hud och gula ögon, illamående, aptitförlust, mörkfärgad urin (tecken på störning i leverfunktionen)

-utslag, smärtsamma och röda knölar, smärta i lederna och musklerna (tecken på hudsjukdom)

-svår törst, stor urinproduktion, ökad aptit med viktförlust, trötthet (tecken på högt blodsocker)

-illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala blodvärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och fosfornivåer, samt låga kalciumnivåer i blodet)

-smärta, obehag, svaghetskänsla eller kramper i benmusklerna som kan bero på minskat blodflöde, bölder på benen eller armarna som läker långsamt eller inte alls, noterbara ändringar

ihudfärg (blå- eller blekhet) eller kroppstemperatur (köldkänsla) i benen eller armarna, då dessa symtom kan vara tecken på blockerad artär i berörda extremiteter (benen eller armarna) och i tårna eller fingrarna

-återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion). Om något av dessa inträffar, tala genast med din läkare.

Vissa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

-huvudvärk

-trötthet

-muskelvärk

-klåda, utslag, nässelfeber

-illamående

-håravfall

-höga nivåer av bilirubin i blodet (mått på leverfunktion)

-höga nivåer av lipas i blodet (mått på pankreasfunktion)

-muskuloskeletal smärta, muskelsmärta, smärta i armar och ben, smärta i lederna, skelettsmärta

och ryggsmärta efter avslutad behandling med Tasigna.

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

Vissa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

-diarré, kräkningar, bukbesvär, magbesvär efter det att du ätit, gaser, svullen eller uppblåst buk

-värk i skelettet, värk i lederna, muskelryckningar, värk i armar och ben, ryggvärk, värk eller obehag i sidan av kroppen

-tecken på ögonsjukdom såsom irritation, svullnad, utsöndring, klåda eller rodnad i ögon, torra ögon

-hudrodnad, torr hud, akne, vårtor, minskad hudkänslighet

-aptitförlust, smakstörningar, viktökning

-sömnlöshet, oro

-nattliga svettningar, kraftig svettning, värmevallningar

-yrsel, svindelkänsla

-hjärtklappning (känsla av snabba hjärtslag)

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

Vissa biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

-smärta i huden

-svullna ögonlock

-näsblod

-influensaliknande symtom

-stickande känsla eller domning

-synstörningar

-känsla av kroppstemperaturförändringar (inkluderande värmekänsla, köldkänsla)

-förtjockade fläckar av röd/silvrig hud (symtom på psoriasis)

-känslighet i tänderna

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

Följande övriga biverkningar har rapporterats hos mycket få patienter under behandling med Tasigna:

-minnesförlust, humörstörningar eller deprimerad, brist på energi, allmän olustkänsla

-svampinfektion i munnen, bakterieinfektion i huden

-blåsor, hudcystor, fet hud, förtunning av huden, mörka fläckar i huden, missfärgad hud

-ökad hudkänslighet

-blödning, ömt eller förstorat tandkött

-rinnande näsa eller nästäppa, nysningar

-muntorrhet, halsont, sår i munnen

-darrningar

-smärta eller rodnad i ögonen, smärta, klåda i ögonlocken

-smärtsamma och svullna leder (gikt), muskelsvaghet

-medvetslöshet

-svårigheter och smärta när du kissar, kraftig känsla av att behöva kissa

-behov att kissa ofta, onormal urinfärg

-hemorrojder

-förhårdnader i brösten, kraftiga menstruationer, svullna bröstvårtor

-störd aptit, viktnedgång

-svår huvudvärk, ofta följt av illamående, kräkningar och ljuskänslighet

-halsbränna

-bröstförstoring hos män

-symtom på restless legs (ett oemotståndligt behov av att röra på en kroppsdel, vanligtvis benet, åtföljt av en obekväm känsla)

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

Under Tasigna behandlingen kan du uppvisa avvikande blodprovsvärden, såsom låga nivåer av blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar), höga nivåer av lipas eller amylas (mått på pankreasfunktion), höga nivåer av bilirubin (mått på leverfunktion) eller höga nivåer av kreatinin (mått på njurfunktion) i blodet, låga eller höga nivåer av insulin (ett hormon som reglerar blodsockernivån) i blodet, låga eller höga nivåer av socker eller höga nivåer av fett i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

5.Hur Tasigna ska förvaras

-Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

-Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

-Förvaras vid högst 30°C.

-Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

-Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller visar tecken på åverkan.

-Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är nilotinib. Varje hård kapsel innehåller 150 mg nilotinib (som hydrokloridmonohydrat).

-Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, krospovidon, poloxamer 188, vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat. Den hårda kapselns skal består av gelatin, titandioxid (E171), röd och gul järnoxid (E172) och för präglingen används shellack och svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tasigna tillhandahålls som hårda kapslar. De hårda kapslarna är röda. Varje hård kapsel är präglad i svart (”NVR/BCR”).

Tasigna tillhandahålls i förpackningar innehållande 28 eller 40 hårda kapslar och i multipelförpackningar innehållande 112 hårda kapslar (bestående av 4 kartonger, innehållande

28 hårda kapslar vardera), 120 hårda kapslar (bestående av 3 kartonger, innehållande 40 hårda kapslar vardera) eller 392 hårda kapslar (bestående av 14 kartonger, innehållande 28 hårda kapslar vardera).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Bipacksedel: Information till användaren

Tasigna 200 mg hårda kapslar

Nilotinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.Vad Tasigna är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Tasigna

3.Hur du tar Tasigna

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Tasigna ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tasigna är och vad det används för

Vad Tasigna är

Tasigna är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen nilotinib.

Vad Tasigna används för

Tasigna används för att behandla en typ av leukemi som kallas Philadelphiakromosompositiv, kronisk myeloisk leukemi (Ph-positiv KML). KML är en cancersjukdom i blodet, som gör att kroppen producerar för många onormala vita blodkroppar.

Tasigna används till patienter med nydiagnostiserad KML eller till patienter med KML, som inte längre har nytta av tidigare behandling där imatinib ingått. Tasigna används också till patienter som har upplevt allvarliga biverkningar vid tidigare behandling och därför inte kan fortsätta med det läkemedlet.

Hur Tasigna verkar

Hos patienter med KML sker en förändring i DNA (arvsmassan), vilket utlöser en signal till kroppen att den ska producera onormala vita blodkroppar. Tasigna blockerar denna signal och stoppar därmed produktionen av dessa celler.

Övervakning av dig under behandling med Tasigna

Prover kommer att tas regelbundet på dig, inklusive blodprov, under behandlingen. Dessa prover kontrollerar:

-antalet blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar) i din kropp för att se hur Tasigna verkar på dig.

-bukspottkörtel- och leverfunktion i din kropp för att se hur Tasigna verkar på dig.

-elektrolyterna i din kropp (kalium, magnesium). Dessa är viktiga för funktionen av ditt hjärta.

-nivån av socker och fetter i ditt blod.

Din hjärtfrekvens kommer också att kontrolleras med hjälp av en maskin som mäter elektrisk aktivitet hos hjärtat (ett test kallat ”EKG”).

Din läkare kommer att utvärdera din behandling regelbundet och besluta om du ska fortsätta ta Tasigna. Om du blir tillsagd att sluta ta Tasigna kommer din läkare att fortsätta övervaka din KML och kan komma att säga till dig att återuppta behandlingen med Tasigna om ditt tillstånd visar på att det är nödvändigt.

Kontakta din läkare, om du har några frågor om hur Tasigna verkar eller varför det har ordinerats till dig.

2. Vad du behöver veta innan du tar Tasigna

Följ läkarens instruktioner noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i denna bipacksedel.

Ta inte Tasigna:

-om du är allergisk mot nilotinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd innan du tar Tasigna.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tasigna:

-om du tidigare haft hjärt-kärlproblem såsom hjärtinfarkt, kärlkramp (angina), problem med blodtillförseln till din hjärna (stroke) eller problem med blodtillförseln till dina ben (claudicatio) eller om du har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom såsom högt blodtryck (hypertoni), diabetes eller problem med nivån av fetter i ditt blod (blodfettrubbningar).

-om du har en störning i hjärtfunktionen, som t ex onormal elektrisk signal, s k ”förlängt QT- intervall”.

-om du behandlas med läkemedel som påverkar hjärtslagen (läkemedel mot rytmrubbningar) eller levern (se under ”Andra läkemedel och Tasigna”).

-om du har kalium- eller magnesiumbrist.

-om du har någon störning i leverfunktionen eller bukspottkörteln.

-om du har symtom så som lätt att få blåmärken, känsla av trötthet eller andnöd eller har erfarit återkommande infektioner.

-om du har genomgått ett kirurgiskt ingrepp där hela magsäcken har avlägsnats (total gastrektomi).

-om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Tasigna kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att

kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

Om något av dessa stämmer in på dig, tala med läkare.

Vid behandling med Tasigna

-om du svimmar (förlorar medvetandet) eller får oregelbunden hjärtrytm när du tar Tasigna, tala omedelbart med din läkare då det kan vara ett tecken på allvarligt hjärttillstånd. Förlängning av QT-intervallet eller en oregelbunden hjärtrytm kan leda till plötslig död. Plötslig död har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som tar Tasigna.

-om du får plötslig hjärtklappning, svår muskelsvaghet eller förlamning, kramper eller plötsliga förändringar i dina tankar eller nivå av vaksamhet, tala omedelbart med din läkare då det kan vara tecken på en snabb nedbrytning av cancerceller så kallad tumörlyssyndrom. Sällsynta fall av tumörlyssyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med Tasigna.

-om du får bröstsmärtor eller obehag, domningar eller svaghet, problem att gå eller med ditt tal, smärta, missfärgning av eller köldkänsla i arm eller ben, tala omedelbart med din läkare då detta kan vara tecken på påverkan på hjärta och kärl. Allvarlig påverkan på hjärta och kärl, inklusive problem med blodflödet till ben (perifer arteriell ocklusiv sjukdom), ischemisk hjärtsjukdom och problem med blodtillförseln till hjärnan (ischemisk cerebrovaskulär sjukdom) har rapporterats hos patienter som tar Tasigna. Din läkare bör bedöma nivån av fetter (lipider) och socker i blodet före påbörjad behandling med Tasigna samt under behandling med Tasigna.

-tala med din läkare om du får svullna fötter eller händer, allmän svullnad eller snabb viktuppgång, då detta kan vara tecken på svår vätskeretention. Svår vätskeretention har i mindre vanliga fall rapporterats hos patienter som behandlas med Tasigna.

Andra läkemedel och Tasigna

Tasigna kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller i synnerhet följande läkemedel:

-läkemedel mot rytmrubbningar – används för att behandla oregelbundna hjärtslag

-klorokin, halofantrin, klaritromycin, haloperidol, metadon, moxifloxacin – läkemedel som kan ha en oönskad effekt på hjärtfunktionen

-ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klaritromycin, telitromycin – används för att behandla infektioner

-ritonavir – ett läkemedel ur klassen ”proteashämmare”, som används för att behandla HIV

-karbamazepin, fenobarbital, fenytoin – används för att behandla epilepsi

-rifampicin – används för att behandla tuberkulos

-johannesört – ett naturläkemedel som används för att behandla depression och andra tillstånd (också känt under namnet Hypericum perforatum)

-midazolam – används för att lindra oro inför operation

-alfentanil och fentanyl - används för att behandla smärta och som ett lugnande medel före eller under kirurgi eller medicinska procedurer;

-cyklosporin, sirolimus och takrolimus – läkemedel som hämmar kroppens förmåga till ”självförsvar” och till att bekämpa infektioner och som vanligen används för att förhindra avstötning av transplanterade organ såsom lever, hjärta och njurar;

-dihydroergotamin och ergotamin – används för behandling av demens;

-lovastatin, simvastatin - används för att behandla höga nivåer av blodfetter;

-warfarin – används för att behandla störningar i blodets förmåga att levra sig (t ex blodpropp eller trombos)

-astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, kinidin, bepridil eller ergotalkaloider (ergotamin, dihydroergotamin)

Dessa läkemedel bör undvikas när man behandlas med Tasigna. Om du tar något av dessa läkemedel kan läkaren eventuellt ordinera ett annat alternativ.

Utöver detta, innan du tar Tasigna tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder antacida, som är mediciner mot halsbränna. Dessa mediciner behöver tas separat från Tasigna:

-H2 blockerare, som minskar produktionen av syra i magen. H2 blockerare bör tas ungefär 10 timmar före och ungefär 2 timmar efter du tar Tasigna;

-antacida likt de som innehåller aluminium hydroxid, magnesium hydroxid och simetikon, som neutraliserar hög syrahalt i magen. Dessa antacida bör tas ungefär 2 timmar före eller ungefär 2 efter du tar Tasigna.

Om du redan tar Tasigna, och du nu ordineras ett nytt läkemedel som du inte tagit tidigare under Tasigna-behandlingen, ska du tala om det för läkaren.

Tasigna med mat och dryck

Ta inte Tasigna i samband med måltid. Mat kan öka absorptionen av Tasigna och därmed öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt. Drick inte grapefruktjuice och ät inte grapefrukt. Detta kan öka mängden Tasigna i blodet, eventuellt så mycket att det kan bli skadligt.

Äldre personer (65 år eller äldre)

Samma dos av Tasigna kan ges till äldre, 65 år eller äldre, som till övriga vuxna.

Graviditet, amning och fertilitet

-Tasigna rekommenderas inte under graviditet, såvida det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller om du tror att du kan vara det, diskutera med din läkare om du kan ta Tasigna under din graviditet.

-Kvinnor som kan bli gravida rekommenderas att använda mycket effektiv preventivmetod under behandling och upp till två veckor efter avslutad behandling.

-Amning rekommenderas inte under behandling med Tasigna. Om du ammar, tala med läkare. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar (som t ex yrsel eller synstörning) efter det att du har tagit Tasigna, som eventuellt kan påverka förmågan att köra bil eller använda verktyg eller maskiner på ett säkert sätt, bör du avstå från dessa aktiviteter tills effekten har försvunnit.

Tasigna innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (även känt som mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Tasigna

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Tasigna ska du ta

-Rekommenderad dos är 800 mg per dag. Denna dos uppnås genom att ta två hårda kapslar à

200 mg två gånger dagligen.

Din läkare kan ordinera en lägre dos beroende på vilken effekt du får av behandlingen.

När ska Tasigna tas

Ta de hårda kapslarna:

-två gånger dagligen (cirka var 12:e timme)

-minst 2 timmar efter måltid av något slag

-vänta sedan 1 timme innan du äter igen

Om du har några frågor om när du ska ta Tasigna, tala med läkare eller apotekspersonal. Ta Tasigna vid samma tid varje dag, så är det lättare att komma ihåg att ta de hårda kapslarna.

Hur ska Tasigna tas

-Svälj de hårda kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.

-Ät inte mat i någon form i samband med att du tar de hårda kapslarna.

-Öppna inte de hårda kapslarna såvida du inte kan svälja dem. I såfall kan du blanda innehållet i varje hård kapsel med 1 tesked mosat äpple och ta det genast. Ta inte mer än 1 tesked mosat äpple till varje hård kapsel och blanda inte med något annat än mosat äpple.

Hur länge ska Tasigna tas

Fortsätt att ta Tasigna varje dag så länge som läkaren säger. Detta är en långtidsbehandling. Läkaren kommer att kontrollera dig regelbundet, för att se att behandlingen har önskad effekt.

Din läkare kan överväga att avsluta din behandling med Tasigna baserat på specifika kriterier. Om du har några frågor om hur länge du ska ta Tasigna, tala med din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Tasigna

Om du har tagit mer Tasigna än du skulle, eller om någon annan av misstag har tagit dina hårda kapslar, kontakta genast läkare eller sjukhus för rådgivning. Visa dem förpackningen med de hårda kapslarna och denna bipacksedel. Medicinsk behandling kan bli nödvändig.

Om du har glömt att ta Tasigna

Om du missar en dos, ta nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd hård kapsel.

Om du slutar att ta Tasigna

Sluta inte att ta Tasigna, såvida inte läkaren säger till dig det. Att sluta ta Tasigna utan din läkares rekommendation kan leda till en försämring av din sjukdom vilket kan ha livshotande följder. Diskutera med din läkare, sjuksköterska, och/eller apotekspersonal om du överväger att sluta ta Tasigna.

Om din läkare rekommenderar att du avbryter behandlingen med Tasigna

Din läkare kommer att utvärdera din behandling regelbundet med ett specifikt diagnostiskt test och besluta om du ska fortsätta ta Tasigna. Om du blir tillsagd att sluta ta Tasigna kommer din läkare fortsätta att noggrant övervaka din KML före, under och efter du avslutar behandlingen. Din läkare kan komma att säga till dig att återuppta behandlingen med Tasigna om ditt tillstånd visar på att det är nödvändigt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är lätta till måttliga och försvinner i allmänhet efter några få dagar till veckor.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

Dessa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer), mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) eller har rapporterats hos mycket få patienter.

-snabb viktökning, svullnad i händerna, vristerna, fötterna eller ansiktet (tecken på vätskeansamling)

-bröstsmärta, högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, blå missfärgning av läppar, tunga eller hud (tecken på störning i hjärtfunktionen)

-svårighet att andas, hosta, väsljud med eller utan feber, svullnad i fötterna eller benen (tecken på störning i lungfunktionen)

-feber, lätt att få blåmärken, ofta förekommande infektioner (tecken på blodsjukdom)

-svaghet eller förlamning i armar, ben eller ansiktet, talsvårigheter, svår huvudvärk, att se, känna eller höra sådant som inte finns där (tecken på störning i nervsystemet)

-törst, torr hud, irritation, mörk urin, minskad urinproduktion (tecken på störning i njurfunktionen)

-dimsyn, synförlust, blod i ögat (tecken på ögonsjukdom)

-svullnad och smärta i någon del av kroppen (tecken på blodpropp i en ven)

-buksmärta, illamående, blodkräkningar, svart avföring, förstoppning, uppsvälld buk (tecken på magtarmsjukdom)

-svår smärta i övre delen av buken (tecken på pankreatit)

-gul hud och gula ögon, illamående, aptitförlust, mörkfärgad urin (tecken på störning i leverfunktionen)

-utslag, smärtsamma och röda knölar, smärta i lederna och musklerna (tecken på hudsjukdom)

-svår törst, stor urinproduktion, ökad aptit med viktförlust, trötthet (tecken på högt blodsocker)

-hjärtklappning, utstående ögon, viktminskning, svullnad på framsidan av halsen (tecken på överaktiv sköldkörtel)

-illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala blodvärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och fosfornivåer, samt låga kalciumnivåer i blodet)

-smärta, obehag, svaghetskänsla eller kramper i benmusklerna som kan bero på minskat blodflöde, bölder på benen eller armarna som läker långsamt eller inte alls, noterbara ändringar

ihudfärg (blå- eller blekhet) eller kroppstemperatur (köldkänsla) i benen eller armarna, då dessa symtom kan vara tecken på blockerad artär i berörda extremiteter (benen eller armarna) och i tårna eller fingrarna

-återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion) Om något av dessa inträffar, tala genast med din läkare.

Vissa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

-diarré

-huvudvärk

-trötthet

-muskelvärk

-klåda, utslag, nässelfeber

-illamående

-håravfall

-kräkningar

-höga nivåer av bilirubin i blodet (mått på leverfunktion)

-höga nivåer av lipas i blodet (mått på pankreasfunktion)

-muskuloskeletal smärta, muskelsmärta, smärta i armar och ben, smärta i lederna, skelettsmärta

och ryggsmärta efter avslutad behandling med Tasigna

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

Vissa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

-bukbesvär, magbesvär efter det att du ätit, gaser, svullen eller uppblåst buk

-värk i skelettet, värk i lederna, muskelryckningar

-smärta, inklusive ryggsmärta, nacksmärta och smärta i extremiteter, värk eller obehag i sidan av kroppen

-tecken på ögonsjukdom såsom irritation, svullnad, utsöndring, klåda eller rodnad i ögon, torra ögon

-hudrodnad, torr hud, akne, vårtor, minskad hudkänslighet

-aptitförlust, smakstörningar, viktnedgång eller viktökning

-sömnlöshet, depression, oro

-nattliga svettningar, kraftig svettning, värmevallningar

-yrsel, allmän sjukdomskänsla, svindelkänsla

-stickande känsla eller domning

-röstproblem

-näsblod

-behov att kissa ofta

-hjärtklappning (känsla av snabba hjärtslag)

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

Vissa biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

-ökad hudkänslighet, smärta i huden

-svullna ögonlock

-muntorrhet, halsont, sår i munnen

-halsbränna

-bröstsmärta

-ökad aptit

-uppmärksamhetsstörning

-svårigheter och smärta när du kissar, kraftig känsla av att behöva kissa

-oförmåga att uppnå eller hålla kvar erektion

-bröstförstoring hos män

-influensaliknande symtom, muskelsvaghet

-darrningar

-minskad synskärpa

-svår huvudvärk, ofta följt av illamående, kräkningar och ljuskänslighet

-synstörningar

-oral eller vaginal svampinfektion

-muskel- och ledstelhet

-medvetslöshet

-viktuppgång

-känsla av kroppstemperaturförändringar (inkluderande värmekänsla, köldkänsla)

-förtjockade fläckar av röd/silvrig hud (symtom på psoriasis)

-känslighet i tänderna

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

Följande övriga biverkningar har rapporterats hos mycket få patienter under behandling med Tasigna:

-förvirring, desorientering, minnesförlust, humörstörningar, brist på energi

-bakterieinfektion i huden

-blåsor, hudcystor, fet hud, förtunning av huden, mörka fläckar i huden, missfärgad hud

-blödning, ömt eller förstorat tandkött

-rinnande näsa eller nästäppa, nysningar

-rodnad och/eller svullnad, eventuell flagning av handflator och fotsulor (även kallat för hand- fot syndrom)

-ökad ljuskänslighet i ögon eller hud

-smärta eller rodnad i ögonen, smärta, klåda i ögonlocken

-svårigheter att höra, värk i öronen, ringande ljud i öronen

-smärtsamma och svullna leder (gikt)

-blod i urinen, onormal urinfärg, urininkontinens

-hemorrojder

-förhårdnader i brösten, kraftiga menstruationer, svullna bröstvårtor

-symtom på restless legs (ett oemotståndligt behov av att röra på en kroppsdel, vanligtvis benet, åtföljt av en obekväm känsla)

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med läkare.

Under Tasigna behandlingen kan du uppvisa avvikande blodprovsvärden, såsom låga nivåer av blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar, blodplättar), höga nivåer av lipas eller amylas (mått på pankreasfunktion), höga nivåer av bilirubin (mått på leverfunktion) eller höga nivåer av kreatinin (mått på njurfunktion) i blodet, låga eller höga nivåer av insulin (ett hormon som reglerar blodsockernivån) i blodet, låga eller höga nivåer av socker eller höga nivåer av fett i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

5. Hur Tasigna ska förvaras

-Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

-Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

-Förvaras vid högst 30°C.

-Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

-Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller visar tecken på åverkan.

-Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är nilotinib. Varje hård kapsel innehåller 200 mg nilotinib (som hydrokloridmonohydrat).

-Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, krospovidon, poloxamer 188, vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat. Den hårda kapselns skal består av gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) och för präglingen används shellack (E904) och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tasigna tillhandahålls som hårda kapslar. De hårda kapslarna är ljusgula. Varje hård kapsel är präglad i rött (”NVR/TKI”).

Tasigna tillhandahålls i plånboksförpackningar om 28 hårda kapslar och i kartongförpackningar om 28 eller 40 hårda kapslar.

Tasigna tillhandahålls även i multiförpackningar om:

-112 (4 plånboksförpackningar om 28) hårda kapslar.

-112 (4 paket om 28) hårda kapslar.

-120 (3 paket om 40) hårda kasplar.

-392 (14 paket om 28) hårda kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbsidor rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel