Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taxotere (docetaxel) – Märkning - L01CD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTaxotere
ATC-kodL01CD02
Ämnedocetaxel
TillverkareAventis Pharma S.A.

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

KARTONG TAXOTERE 20 MG/ 0,5 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml, koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning

docetaxel

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 injektionsflaska TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

20 mg docetaxel./0,5 ml polysorbat. 80 (40 mg/ml) Innehåll inkl. överskott: 24,4 mg/0,61 ml

1 injektionsflaska spädningsvätska för TAXOTERE

13% (w/w) etanol (95%) i vatten för injektionsvätskor. Innehåll inkl. överskott: 1,98 ml

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

TAXOTERE injektionsflaska: polysorbat 80, citronsyra.

Spädningsvätska, injektionsflaska: etanol 95% (se bipacksedeln för ytterligare information), vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

En blisterförpackning med TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning innehåller:

en injektionsflaska för engångsbruk med koncentrat

en injektionsflaska för engångsbruk med spädningsvätska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

OBSERVERA: Skall spädas med hela innehållet i flaskan med spädningsvätska för TAXOTERE. Se medföljande beredningsanvisning.

Intravenös användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

CYTOSTATIKUM

Skall administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av cytostatika.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst +25°C och minst +2°C.

Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Injektionsflaskor för engångsbruk - oanvänt innehåll kasseras på ändamålsenligt sätt.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, France

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/95/002/001

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS KONCENTRAT och SPÄDNINGSVÄTSKA/TAXOTERE 20 MG/0,5 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning.

docetaxel

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aventis Pharma S.A.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.ÖVRIGT

TAXOTERE koncentrat

SPÄDNINGSVÄTSKA för TAXOTERE

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA /TAXOTERE 20 MG/0,5 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning docetaxel

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

0,5 ml (innehåll inkl. överskott: 0,61 ml)

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR SPÄDNINGSFLASKA /TAXOTERE 20 MG/0,5 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska för TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

13% (w/w) etanol (95%) i vatten för injektionsvätskor 1,5 ml 1,5 ml (innehåll inkl. överskott: 1,98 ml)

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

KARTONG TAXOTERE 80 MG/2 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

TAXOTERE 80/2ml mg koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning. docetaxel

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

1 injektionsflaska TAXOTERE 80 mg/2ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

80 mg docetaxel./2 ml polysorbat. 80 (40 mg/ml) Innehåll inkl. överskott: 94,4 mg/2,36 ml

1 injektionsflaska spädningsvätska för TAXOTERE

13% (w/w) etanol (95%) i vatten för injektionsvätskor. Innehåll inkl. överskott: 7,33 ml

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

TAXOTERE injektionsflaska: polysorbat 80, citronsyra.

Spädningsvätska, injektionsflaska: etanol 95% (se bipacksedeln för ytterligare information), vatten för injektionsvätskor.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

En blisterförpackning med TAXOTERE 80 mg/2ml koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning innehåller:

en injektionsflaska för engångsbruk med koncentrat

en injektionsflaska för engångsbruk med spädningsvätska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

OBSERVERA: Skall spädas med hela innehållet i flaskan med spädningsvätska för TAXOTERE. Se medföljande beredningsanvisning.

Intravenös användning

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

CYTOSTATIKUM

Skall administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av cytostatika.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst +25°C och minst +2°C.

Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Injektionsflaskor för engångsbruk - oanvänt innehåll kasseras på ändamålsenligt sätt.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, France

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/95/002/002

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS KONCENTRAT och SPÄDNINGSVÄTSKA/TAXOTERE 80 MG//2ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

TAXOTERE 80 mg/2ml , koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning.

docetaxel

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aventis Pharma S.A.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.ÖVRIGT

TAXOTERE koncentrat

SPÄDNINGSVÄTSKA för TAXOTERE

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA /TAXOTERE 80 MG/2ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

TAXOTERE 80 mg/2ml koncentrat till infusionsvätska, lösning docetaxel

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

2 ml (innehåll inkl. överskott: 2,36 ml)

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR SPÄDNINGSFLASKA /TAXOTERE 80 MG/2 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska för TAXOTERE 80 mg/2ml

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

13% (w/w) etanol (95%) i vatten för injektionsvätskor 6 ml 6 ml (innehåll inkl. överskott: 7,33 ml)

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG TAXOTERE 20 mg/1 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

TAXOTERE 20 mg/1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

docetaxel

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje ml koncentrat innehåller 20 mg docetaxel som trihydrat.

En injektionsflaska med 1 ml koncentrat innehåller 20 mg docetaxel.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: polysorbat 80, vattenfri etanol (se bipacksedeln för ytterligare information) och citronsyra.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 injektionsflaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Klar att tillsätta till infusionslösning

OBSERVERA: Drag upp önskad mängd docetaxelkoncentrat (20 mg/ml) från injektionsflaskan och tillsätt det direkt i infusionslösningen. Se medföljande beredningsanvisning.

Injektionsflaska för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Intravenös användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

CYTOSTATIKUM

Skall administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av cytostatika.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

Utgångsdatum för infusionspåsen: se bipacksedeln.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst +25°C.

Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera oanvänt innehåll på ändamålsenligt sätt i enlighet med lokala riktlinjer.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/95/002/003

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA /TAXOTERE 20 mg/1ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

TAXOTERE 20 mg/1 ml sterilt koncentrat docetaxel

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG TAXOTERE 80 mg/4 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

TAXOTERE 80 mg/ 4ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. docetaxel

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje ml koncentrat innehåller 20 mg docetaxel som trihydrat.

En injektionsflaska med 4 ml koncentrat innhåller 80 mg docetaxel.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: polysorbat 80, vattenfri etanol (se bipacksedeln för ytterligare information) och citronsyra.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 injektionsflaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Klar att tillsätta till infusionslösning

OBSERVERA: Drag upp önskad mängd docetaxelkoncentrat (20 mg/ml) från injektionsflaskan och tillsätt det direkt i infusionslösningen. Se medföljande beredningsanvisning.

Injektionsflaska för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Intravenös användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

CYTOSTATIKUM

Skall administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av cytostatika.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

Utgångsdatum för infusionspåsen: se bipacksedeln.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst +25°C.

Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera oanvänt innehåll på ändamålsenligt sätt i enlighet med lokala riktlinjer.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/95/002/004

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA /TAXOTERE 80 mg/4 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

TAXOTERE 80 mg/ 4 ml sterilt koncentrat docetaxel

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONG TAXOTERE 160 mg/8 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

TAXOTERE 160 mg/ 8ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. docetaxel

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje ml koncentrat innehåller 20 mg docetaxel som trihydrat.

En injektionsflaska med 8 ml koncentrat innhåller 160 mg docetaxel.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: polysorbat 80, vattenfri etanol (se bipacksedeln för ytterligare information) och citronsyra.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 injektionsflaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Klar att tillsätta till infusionslösning

OBSERVERA: Drag upp önskad mängd docetaxelkoncentrat (20 mg/ml) från injektionsflaskan och tillsätt det direkt i infusionslösningen. Se medföljande beredningsanvisning.

Injektionsflaska för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Intravenös användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

CYTOSTATIKUM

Skall administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av cytostatika.

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

Utgångsdatum för infusionspåsen: se bipacksedeln.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst +25°C.

Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Kassera oanvänt innehåll på ändamålsenligt sätt i enlighet med lokala riktlinjer.

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/95/002/005

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR INJEKTIONSFLASKA /TAXOTERE 160 mg/8 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

TAXOTERE 160 mg/ 8 ml sterilt koncentrat docetaxel

Intravenös användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel