Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTekturna
ATC-kodC09XA02
Ämnealiskiren
TillverkareNovartis Europharm Ltd.

TEKTURNA

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR)försäljning. Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapligaförslutsatserna (ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Tekturna?

Tekturna är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen alis iren. Det finns som tabletter (runda rosa: 150 mg; ovala röda: 300 mg).

kombination med andra läkemed l mot högt blodtryck. Det ska tas med en lätt måltid helst vid samma tidpunkt varje dag, men Tektur a ska inte tas tillsammans med grapefruktjuice. Dosen Tekturna kan höjas till 300 mg en gång om dagen hos patienter där blodtrycket inte regleras tillräckligt väl. Tekturna

Angiotensin I omvandlas till hormonet angiotensin II, en kraftfull vasokonstriktor (ett ämne som får blodkärlen att dras samman). Genom att framställningen av angiotensin I blockeras minskar nivåerna av både angiotensin I och angiotensin II. Detta orsakar vasodilation (får blodkärlen att vidgas) så att blodtrycket sjunker, vilket kan minska de risker som högt blodtryck medför, t.ex. risken för slaganfall.

Hur har Tekturnas effekt undersökts?

Tekturna undersöktes i 14 större studier med över 10 000 patienter med essentiell hypertoni. I 13 av studierna undersöktes patienter med lätt till måttlig hypertoni, och i en undersöktes patienter med allvarlig hypertoni. I fem av studierna jämfördes effekten av Tekturna taget som enda läkemedel med placebo (overksam behandling). Tekturna taget som enda läkemedel eller i kombination med andra läkemedel jämfördes även med andra medel mot högt blodtryck. Det finns studier av

kombinationsbehandling där Tekturna har kombinerats med en ACE-hämmare (ramipril) (blockerar aktiviteten av enzymet ACE), ett ARB-läkemedel (ARB = angiotensin II-receptorblockerare ) (valsartan), en betablockerare (atenolol), en kalciumflödeshämmare (amlodipin) och ett diuretikum (hydroklortiazid). Studierna varade i mellan 6 och 52 veckor och det viktigaste måttet på effekt var blodtryckets förändring under antingen hjärtkamrarnas avslappningsfas (diastoliskt) eller under deras sammandragningsfas (systoliskt). Blodtrycket mättes i millimeter kvicksilver (mmHg).

Vilken nytta har Tekturna visat vid studierna?

Tekturna taget som enda läkemedel visade bättre effekt än placebo och lika god effekt som behandling

behandling med 150 mg Tekturna från ett medelvärde på 99,4 mm Hg vid studiens början. Detta ska jämföras med en minskning med 5,8 mm Hg från 99,3 mm Hg för dem som tog placebo.

med jämförelsepreparat för att sänka blodtrycket. När resultaten från de fem studier där Tekturna taget som enda läkemedel jämfördes med placebo undersöktes tillsammans visade det sigförsäljningatt det diastoliska blodtrycket för patienter under 65 års ålder i genomsnitt sjönk med 9,0 mm Hg efter åtta veckors

Större minskningar iakttogs hos patienter som var 65 år eller äldre och hos dem som tog högre doser

Tekturna. Tekturna sänkte blodtrycket även hos patienter med diabetes och hos överviktiga patienter. Läkemedlets effekt kvarstod i upp till ett år i två av studierna.

Studierna visade även att Tekturna i kombination med andra läkemedel (särskilt hydroklortiazid) kan ge större sänkningar av blodtrycket jämfört med de sänkningar som dessa läkemedel ger när de tas utan Tekturna.

samtliga biverkningar som rapporterats för Tekturna finns i bipac sedeln.

Tekturna ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot aliskiren eller något annat innehållsämne. Det får inte ges till patienter som fått angioödem (svullnad under huden) i samband med aliskiren eller till gravida kvinnor efter tredje graviditetsmånaden. Det rekommenderas inte heller under de tre första graviditetsmånaderna eller till kvinnor som planerar att bli gravida.

quinidin (används för att korrigera en oregelbunden hjärtrytm) eller verapamil (används för att behandla hjärtproblem).

Varför har Tekturna godkänts?

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 04-2009.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel