Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Märkning - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTekturna
ATC-kodC09XA02
Ämnealiskiren
TillverkareNovartis Europharm Ltd.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

 

 

försäljning

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

7 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

Oral användning.

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före använd g.

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet8. UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

för

 

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

EU/1/07/408/001

 

 

 

 

 

 

 

7 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/408/002

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/003

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/004

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/005

50 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/006

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

56 filmdragerade tablett

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/008

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

13.

 

 

 

 

Lot

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

är

 

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt läk m d l.

 

 

 

 

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION I BLINDSKRIFT

 

 

 

16.

 

 

Tekturna 150 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDER)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖVRIGT

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag

 

 

är

 

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

 

 

 

försäljning

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållan e 14 tabletter.

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 3

förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

 

 

 

 

 

 

49 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 2 förpackningar, vardera inn hållande 49 tabletter.

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före använd g.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/007

84 filmdragerade tabletter (3x28)

 

EU/1/07/408/009

98 filmdragerade tabletter (2x49)

 

EU/1/07/408/010

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

godkänt

 

Lot

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

Receptbelagt läkemedel.

 

längre

 

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

 

15.

 

 

16.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

INFORMATION I BLINDSKRIFT

 

Tekturna 150 mg

är

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

Tekturna 150 mg filmdragerade tabletter

 

 

 

 

försäljning

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

84 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

280 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 20 förpackningar, vardera innehållande 14 tabletter.

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före använd g.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/007

84 filmdragerade tabletter (3x28)

 

EU/1/07/408/009

98 filmdragerade tabletter (2x49)

 

EU/1/07/408/010

280 filmdragerade tabletter (20x14)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

godkänt

 

Lot

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

Receptbelagt läkemedel.

 

längre

 

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

 

15.

 

 

16.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

INFORMATION I BLINDSKRIFT

 

Tekturna 150 mg

är

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

VIKBAR KARTONG FÖR STYCKEFÖRPACKNING

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

 

 

försäljning

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

7 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

Oral användning.

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före använd g.

 

 

 

 

 

 

6.

 

är

 

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/012

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

för

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/013

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/014

30 filmdragerade tabletter

 

godkänt

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/015

50 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/016

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

 

 

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIONärI BLINDSKRIFT

 

 

 

 

Tekturna 300 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDER)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3. UTGÅNGSDATUM

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖVRIGT

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag

 

 

är

 

 

 

 

 

 

Söndag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG FÖR MULTIPACK (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

 

 

 

försäljning

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 20 förpackningar, vardera innehållan e 14 tabletter.

 

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 3

förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

 

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 3 förpackningar, vardera inn hållande 30 tabletter.

 

 

 

 

 

 

49 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av multipack om 2

förpackningar, vardera i nehållande 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

Oral användning.

är

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före anv ndning.inte

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

 

godkänt

för

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/017

84 filmdragerade tabletter (3x28)

 

 

 

EU/1/07/408/018

90 filmdragerade tabletter (3x30)

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 filmdragerade tabletter (2x49)

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

 

 

13.

 

 

längre

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

14.

 

 

 

är

inte

 

Receptbelagt läkemedel.

 

Läkemedlet

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

INFORMATION I BLINDSKRIFT

 

16.

Te turna 300 mg

försäljningOCH ADRESS)

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERFÖRPACKNING FÖR MULTIPACK (INKLUSIVE BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter

 

 

 

 

försäljning

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

 

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

84 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 28 tabletter.

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 3 förpackningar, vardera innehållande 30 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 2 förpackningar, vardera innehållande 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

280 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipack om 20 förpackningar, vardera i ehållande 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

Oral användning.

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före anv ndning.inte

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

 

godkänt

för

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/408/017

84 filmdragerade tabletter (3x28)

 

 

 

EU/1/07/408/018

90 filmdragerade tabletter (3x30)

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 filmdragerade tabletter (2x49)

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 filmdragerade tabletter (20x14)

 

 

 

13.

 

 

längre

 

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

14.

 

 

 

är

inte

 

Receptbelagt läkemedel.

 

Läkemedlet

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

INFORMATION I BLINDSKRIFT

 

16.

Te turna 300 mg

försäljningOCH ADRESS)

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel