Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Telmisartan Teva Pharma (telmisartan) – Märkning - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTelmisartan Teva Pharma
ATC-kodC09CA07
Ämnetelmisartan
TillverkareTeva B.V.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong med avdragbara blister

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletter telmisartan

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 20 mg telmisartan.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sorbitol (E420).

Läs bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

1.Riv av en tablettficka från kartan genom att försiktigt riva längs blistrets perforering.

2.Dra försiktigt av det översta papperslagret på baksidan på tablettfickan.

3.Tryck ut tabletten genom folien.

4.Lägg tabletten i munnen och svälj med vatten eller annan dryck.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/719/001

14x1 tabletter

EU/1/11/719/002

28x1 tabletter

EU/1/11/719/003

30x1 tabletter

EU/1/11/719/004

40x1 tabletter

EU/1/11/719/005

56x1 tabletter

EU/1/11/719/006

60x1 tabletter

EU/1/11/719/007

84x1 tabletter

EU/1/11/719/008

90x1 tabletter

EU/1/11/719/009

98x1 tabletter

EU/1/11/719/010

100x1 tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong med blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletter telmisartan

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 20 mg telmisartan.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sorbitol (E420).

Läs bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

28 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/719/011

14x1 tabletter

EU/1/11/719/012

28x1 tabletter

EU/1/11/719/013

30x1 tabletter

EU/1/11/719/014

40x1 tabletter

EU/1/11/719/015

56x1 tabletter

EU/1/11/719/016

60x1 tabletter

EU/1/11/719/017

84x1 tabletter

EU/1/11/719/018

90x1 tabletter

EU/1/11/719/019

98x1 tabletter

EU/1/11/719/020

100x1 tabletter

EU/1/11/719/063

28 tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong med avdragbara blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletter telmisartan.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 40 mg telmisartan.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sorbitol (E420).

Läs bipacksedeln före användning.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tablettere

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

1.Riv av en tablettficka från kartan genom att försiktigt riva längs blistrets perforering.

2.Dra försiktigt av det översta papperslagret på baksidan på tablettfickan.

3.Tryck ut tabletten genom folien.

4.Lägg tabletten i munnen och svälj med vatten eller annan dryck.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/719/021

14x1 tabletter

EU/1/11/719/022

28x1 tabletter

EU/1/11/719/023

30x1 tabletter

EU/1/11/719/024

40x1 tabletter

EU/1/11/719/025

56x1 tabletter

EU/1/11/719/026

60x1 tabletter

EU/1/11/719/027

84x1 tabletter

EU/1/11/719/028

90x1 tabletter

EU/1/11/719/029

98x1 tabletter

EU/1/11/719/030

100x1 tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong med blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletter telmisartan.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 40 mg telmisartan.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sorbitol (E420).

Läs bipacksedeln före användning.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

30 tabletter

28 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/719/031

14x1 tabletter

EU/1/11/719/032

28x1 tabletter

EU/1/11/719/033

30x1 tabletter

EU/1/11/719/034

40x1 tabletter

EU/1/11/719/035

56x1 tabletter

EU/1/11/719/036

60x1 tabletter

EU/1/11/719/037

84x1 tabletter

EU/1/11/719/038

90x1 tabletter

EU/1/11/719/039

98x1 tabletter

EU/1/11/719/040

100x1 tabletter

EU/1/11/719/061

30 tabletter

EU/1/11/719/064

28 tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong med avdragbara blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletter telmisartan.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 80 mg telmisartan.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sorbitol (E420).

Läs bipacksedeln före användning.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

1.Riv av en tablettficka från kartan genom att försiktigt riva längs blistrets perforering.

2.Dra försiktigt av det översta papperslagret på baksidan på tablettfickan.

3.Tryck ut tabletten genom folien.

4.Lägg tabletten i munnen och svälj med vatten eller annan dryck.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/719/041

14x1 tabletter

EU/1/11/719/042

28x1 tabletter

EU/1/11/719/043

30x1 tabletter

EU/1/11/719/044

40x1 tabletter

EU/1/11/719/045

56x1 tabletter

EU/1/11/719/046

60x1 tabletter

EU/1/11/719/047

84x1 tabletter

EU/1/11/719/048

90x1 tabletter

EU/1/11/719/049

98x1 tabletter

EU/1/11/719/050

100x1 tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong med blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletter telmisartan.

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 80 mg telmisartan.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sorbitol (E420).

Läs bipacksedeln före användning.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14x1 tabletter

28x1 tabletter

30x1 tabletter

40x1 tabletter

56x1 tabletter

60x1 tabletter

84x1 tabletter

90x1 tabletter

98x1 tabletter

100x1 tabletter

30 tabletter

28 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/11/719/051

14x1 tabletter

EU/1/11/719/052

28x1 tabletter

EU/1/11/719/053

30x1 tabletter

EU/1/11/719/054

40x1 tabletter

EU/1/11/719/055

56x1 tabletter

EU/1/11/719/056

60x1 tabletter

EU/1/11/719/057

84x1 tabletter

EU/1/11/719/058

90x1 tabletter

EU/1/11/719/059

98x1 tabletter

EU/1/11/719/060

100x1 tabletter

EU/1/11/719/062

30 tabletter

EU/1/11/719/065

28 tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletter telmisartan

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletter telmisartan.

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletter telmisartan.

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva B.V.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel