Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Telmisartan Teva Pharma (telmisartan) – Bipacksedel - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTelmisartan Teva Pharma
ATC-kodC09CA07
Ämnetelmisartan
TillverkareTeva B.V.

Bipacksedel: Information till användaren

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletter telmisartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Telmisartan Teva Pharma är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Telmisartan Teva Pharma

3.Hur du tar Telmisartan Teva Pharma

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Telmisartan Teva Pharma ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Telmisartan Teva Pharma är och vad det används för

Telmisartan Teva Pharma tillhör en grupp läkemedel, som kallas angiotensin-II-hämmare. Angiotensin II är ett kroppseget ämne som får blodkärlen att dras samman, vilket leder till att blodtrycket stiger. Telmisartan Teva Pharma hämmar denna effekt av angiotensin II, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker.

Telmisartan Teva Pharma används för att behandla förhöjt blodtryck, s k essentiell hypertension hos vuxna. Essentiell betyder att det höga blodtrycket inte orsakas av någon annan sjukdom.

Högt blodtryck som inte behandlas, kan medföra skador på blodkärlen i flera organ. Detta kan leda till hjärtattacker, hjärt- eller njursvikt, stroke eller blindhet. Oftast ger högt blodtryck inga symtom innan skadorna uppträder. Det är därför viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att kontrollera om det ligger inom normalgränserna.

Telmisartan Teva Pharma används också för att minska antalet hjärt/kärl-händelser (som hjärtattack eller stroke/hjärnblödning) hos vuxna som är i riskgruppen på grund av minskad eller blockerad blodtillförsel till hjärta eller ben, eller som har haft en stroke eller har högriskdiabetes. Din läkare kan tala om för dig om du har hög risk för sådana händelser.

2. Vad du behöver veta innan du tar Telmisartan Teva Pharma

Ta inte Telmisartan Teva Pharma

-om du är allergisk mot telmisartan eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om du är i de sex sista månaderna av graviditeten (du ska även undvika att använda Telmisartan Teva Pharma tidigt under graviditeten, se avsnittet Graviditet och amning).

-om du har svåra leverproblem som kolestas eller gallvägsobstruktion (problem med avflöde av galla från levern och gallblåsan) eller någon annan svår leversjukdom.

-om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

Om något av ovanstående stämmer in på dig ska du berätta det för din läkare eller apotekspersonal

innan du använder Telmisartan Teva Pharma.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

-njursjukdom eller njurtransplantation

-njurartärstenos (sammandragning av blodkärlen i en eller båda njurarna)

-leversjukdom

-hjärtproblem

-förhöjda aldosteronhalter (vatten- eller saltansamlingar i kroppen samt förändrad mineralbalans i blodet)

-lågt blodtryck (hypotension), som kan uppstå om du är uttorkad (har förlorat mycket kroppsvätska) eller har brist på salt pga diuretikabehandling (vätskedrivande behandling), diet med lågt saltintag, diarré eller kräkningar

-hög kaliumhalt i blodet

-diabetes

Tala med din läkare innan du använder Telmisartan Teva Pharma:

om du tar digoxin.

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

-en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

-aliskiren.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Telmisartan Teva Pharma”.

Tala om för din läkare om du misstänker att du är gravid eller kan bli gravid. Telmisartan Teva Pharma rekommenderas inte i början av graviditeten och får inte tas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det kan orsaka allvarliga fosterskador i det skedet (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

Vid operation eller narkos ska du tala om för din läkare att du använder Telmisartan Teva Pharma.

Telmisartan Teva Pharma kan vara mindre effektivt vid behandling för att sänka blodtrycket hos färgade patienter.

Barn och ungdomar

Telmisartan Teva Pharma rekommenderas inte vid behandling av barn eller ungdomar upp till 18 års ålder.

Andra läkemedel och Telmisartan Teva Pharma

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Din läkare kan behöva ändra dosen av andra läkemedel eller vidta andra försiktighetsåtgärder. I vissa fall kan du behöva avbryta behandlingen med ett läkemedel. Detta gäller särskilt om läkemedlen nedan tas samtidigt som Telmisartan Teva Pharma.

Läkemedel som innehåller litium för behandling av vissa typer av depression.

Läkemedel som ökar kaliumnivån i blodet, t ex kalium-innehållande saltersättning, kaliumsparande diuretika (vissa vätskedrivande tabletter), ACE-hämmare, angiotensinII-hämmare, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen), heparin, immunsuppressiva läkemedel (t ex ciklosporin eller takrolimus) och trimetoprim (antibiotika).

Diuretika (vätskedrivande tabletter), kan särskilt om de tas i hög dos tillsammans med

Telmisartan Teva Pharma leda till alltför stor vätskeförlust och lågt blodtryck (hypotension).

Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Telmisartan Teva Pharma” och ”Varningar och försiktighet”).

Digoxin.

Effekten av Telmisartan Teva Pharma reduceras när du tar NSAID (icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Teva Pharma kan öka den blodtryckssänkande effekten av andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck.

Om du lider av tillstånd som kallas ortostatisk hypotoni (blodtrycksfall när du reser dig upp från liggande eller sittande ställning och som ger uphov till yrsel eller svimningstendens) kan ditt tillstånd förvärras om du använder Telmisartan Teva Pharma tillsammans med:

Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck

Baklofen (muskelavslappnande medel)

Amifostin (ett skyddande läkemedel som används under cancerbehandling med strålningsterapi)

Alkohol

Barbiturater (starka sömnmedel)

Narkotiska medel (starka smärtstillande medel)

Antidepressiva medel

Graviditet och amning

Graviditet

Tala om för din läkare om du misstänker att du är gravid eller kan bli gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Telmisartan Teva Pharma före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommenderar ett annat läkemedel till dig. Telmisartan Teva Pharma bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Telmisartan Teva Pharma rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa människor känner yrsel och trötthet när de tar Telmisartan Teva Pharma. Om du känner dig yr eller trött, ska du inte köra eller hantera maskiner.

Telmisartan Teva Pharma innehåller sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du ta kontakta din läkare innan du tar Telmisartan Teva Pharma.

3.Hur du tar Telmisartan Teva Pharma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Telmisartan Teva Pharma är en tablett om dagen. Försök att ta tabletten vid samma tid varje dag. Du kan ta Telmisartan Teva Pharma med eller utan mat. Du ska svälja tabletterna med ett glas vatten eller någon annan alkoholfri dryck. Det är viktigt att ta Telmisartan Teva Pharma varje dag tills läkaren ger andra instruktioner.Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av Telmisartan Teva Pharma är för stark eller för svag.

För behandling av högt blodtryck är normaldosen av Telmisartan Teva Pharma för de flesta patienter 40 mg en gång om dagen för att kontrollera blodtrycket under 24 timmar. Din läkare har rekommenderat en lägre dos på en 20 mg tablett en gång om dagen. Alternativt kan Telmisartan Teva Pharma användas tillsammans med ett diuretikum (vätskedrivande läkemedel), som har visats ge ytterligare blodtryckssänkande effekt tillsammans med Telmisartan Teva Pharma.

För att minska antalet hjärt/kärl-händelser är vanlig dos en tablett Telmisartan Teva Pharma 80 mg en gång om dagen. I början av den förebyggande behandlingen med Telmisartan Teva Pharma 80 mg ska blodtrycket undersökas ofta.

Om du har nedsatt leverfunktion bör normaldosen inte överstiga 40 mg en gång dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Telmisartan Teva Pharma

Om du råkat ta för stor dos, ska du omedelbart vända dig till din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning.

Om du har glömt att ta Telmisartan Teva Pharma

Om du glömmer att ta medicinen, ska du inte vara orolig. Ta dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt som tidigare. Om du glömmer medicinen en dag ska du ta den vanliga dosen nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar medicinsk behandling.

Kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom:

Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning” är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen), hastig svullnad av hud och slemhinnor (angioödem). Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) men extremt allvarliga och patienter ska sluta ta medicinen och omedelbart uppsöka läkare. Tillstånden kan vara dödliga om de inte behandlas.

Tänkbara biverkningar av Telmisartan Teva Pharma:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Lågt blodtryck (hypotoni) hos användare som behandlas för att minska antalet hjärt/kärl-händelser.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Urinvägsinfektioner, övre luftvägsinfektion (t ex halsont, inflammerade bihålor, vanlig förkylning),

brist på röda blodkroppar (anemi), höga kaliumnivåer, svårighet att somna, nedstämdhet (depression), svimning (synkope), en känsla av yrsel (vertigo), långsam hjärtrytm (bradykardi), lågt blodtryck (hypotension) hos användare som behandlas för högt blodtryck, yrsel när man reser sig upp (ortostatisk hypotension), andfåddhet, hosta, magsmärtor, diarré, obehag från magtrakten, uppblåsthet, kräkningar, klåda, svettning, hudutslag pga läkemedel, ryggsmärta, muskelkramp, muskelsmärta (myalgi), nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, bröstsmärta, svaghet och ökad halt kreatinin i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning”, är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen, som kan leda till döden), ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinifili), få blodplättar (trombocytopeni), svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion), allergiska reaktioner (t ex hudutslag, klåda, svårighet att andas, väsande andning, svullnad i ansiktet eller lågt blodtryck), låg

blodsockerhalt (hos patienter med diabetes), oro, somnolens, försämrad syn, snabb hjärtrytm (takykardi), muntorrhet, orolig mage, förändrad smakupplevelse (dysgeusi), avvikande leverfunktion (japanska patienter löper större risk att få denna biverkan), hastig svullnad av hud och slemhinnor som kan leda till döden (angioödem även med dödlig utgång), eksem (en hudsjukdom), hudrodnad, nässelutslag (urtikaria), svåra hudutslag pga läkemedel, ledsmärta (artralgi), smärta i extremiteterna, smärta i senor, influensaliknande sjukdom, minskade halter av hemoglobin (ett blodprotein), ökade nivåer urinsyra, ökad halt av leverenzymer eller kreatinfosfokinas i blodet.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Progressiv ärrbildning i lungvävnad (interstitiell lungsjukdom)**

*Dessa biverkningar kan vara en tillfällighet eller ha samband med en mekanism som för närvarande inte är känd.

**Det har rapporterats fall av progressiv ärrbildning i lungvävnad vid behandling med telmisartan. Man vet dock inte om telmisartan är orsaken.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Telmisartan Teva Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfoliet efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är telmisartan. Varje Telmisartan Teva Pharma tablett innehåller 20 mg telmisartan.

-Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (Avicel PH 102), natriumstärkelseglykolat (typ A), poloxamerer, meglumin, povidon, sorbitol (E420) och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tabletter är vita till benvita, ovala tabletter. Ena sidan av tabletten är präglad med ”93” och den andra sidan med ”7458.

Telmisartan Teva Pharma finns i avdragbara perforerade aluminium-aluminium endosblister och perforerade aluminium-aluminium endosblister i förpackningar med 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletter för varje typ av blister. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Observera att instruktioner för hur man tar ut tabletten från blisterkartan ges på ytterkartongen för avdragbara blister.

Telmisartan Teva Pharma finns också i aluminium-aluminiumblister med 28 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning är:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare är:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-4042 Debrecen

Pallagi út 13

Ungern

eller

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő

Táncsics Mihály út 82

Ungern

eller

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne

East Sussex

BN22 9AG

Storbritannien

eller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA, Haarlem

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 40208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

rathiopharm Arzneimittel

Τηλ: +30 210 72 79 099

Vertriebs-GmbH

 

Tel: +43 1 97 00 7

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 9 180 452 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

 

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: Information till användaren

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletter telmisartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Telmisartan Teva Pharma är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Telmisartan Teva Pharma

3.Hur du tar Telmisartan Teva Pharma

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Telmisartan Teva Pharma ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Telmisartan Teva Pharma är och vad det används för

Telmisartan Teva Pharma tillhör en grupp läkemedel, som kallas angiotensin-II-hämmare. Angiotensin II är ett kroppseget ämne som får blodkärlen att dras samman, vilket leder till att blodtrycket stiger. Telmisartan Teva Pharma hämmar denna effekt av angiotensin II, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker.

Telmisartan Teva Pharma används för att behandla förhöjt blodtryck, s k essentiell hypertension hos vuxna. Essentiell betyder att det höga blodtrycket inte orsakas av någon annan sjukdom.

Högt blodtryck som inte behandlas, kan medföra skador på blodkärlen i flera organ. Detta kan leda till hjärtattacker, hjärt- eller njursvikt, stroke eller blindhet. Oftast ger högt blodtryck inga symtom innan skadorna uppträder. Det är därför viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att kontrollera om det ligger inom normalgränserna.

Telmisartan Teva Pharma används också för att minska antalet hjärt/kärl-händelser (som hjärtattack eller stroke/hjärnblödning) hos vuxna som är i riskgruppen på grund av minskad eller blockerad blodtillförsel till hjärta eller ben, eller som har haft en stroke eller har högriskdiabetes. Din läkare kan tala om för dig om du har hög risk för sådana händelser.

2. Vad du behöver veta innan du tar Telmisartan Teva Pharma

Ta inte Telmisartan Teva Pharma

-om du är allergisk mot telmisartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om du är i de sex sista månaderna av graviditeten (du ska även undvika att använda Telmisartan Teva Pharma tidigt under graviditeten, se avsnittet Graviditet och amning).

-om du har svåra leverproblem som kolestas eller gallvägsobstruktion (problem med avflöde av galla från levern och gallblåsan) eller någon annan svår leversjukdom.

-om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

Om något av ovanstående stämmer in på dig ska du berätta det för din läkare eller apotekspersonal

innan du använder Telmisartan Teva Pharma.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

-njursjukdom eller njurtransplantation

-njurartärstenos (sammandragning av blodkärlen i en eller båda njurarna)

-leversjukdom

-hjärtproblem

-förhöjda aldosteronhalter (vatten- eller saltansamlingar i kroppen samt förändrad mineralbalans i blodet)

-lågt blodtryck (hypotension), som kan uppstå om du är uttorkad (har förlorat mycket kroppsvätska) eller har brist på salt pga diuretikabehandling (vätskedrivande behandling), diet med lågt saltintag, diarré eller kräkningar

-hög kaliumhalt i blodet

-diabetes

Tala med din läkare innan du använder Telmisartan Teva Pharma:

om du tar digoxin.

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

-en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

-aliskiren.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Telmisartan Teva Pharma”.

Tala om för din läkare om du misstänker att du är gravid eller kan bli gravid. Telmisartan Teva Pharma rekommenderas inte i början av graviditeten och får inte tas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det kan orsaka allvarliga fosterskador i det skedet (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

Vid operation eller narkos ska du tala om för din läkare att du använder Telmisartan Teva Pharma.

Telmisartan Teva Pharma kan vara mindre effektivt vid behandling för att sänka blodtrycket hos färgade patienter.

Barn och ungdomar

Telmisartan Teva Pharma rekommenderas inte vid behandling av barn eller ungdomar upp till 18 års ålder.

Andra läkemedel och Telmisartan Teva Pharma

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Din läkare kan behöva ändra dosen av andra läkemedel eller vidta andra försiktighetsåtgärder. I vissa fall kan du behöva avbryta behandlingen med ett läkemedel. Detta gäller särskilt om läkemedlen nedan tas samtidigt som Telmisartan Teva Pharma.

Läkemedel som innehåller litium för behandling av vissa typer av depression.

Läkemedel som ökar kaliumnivån i blodet, t ex kalium-innehållande saltersättning, kaliumsparande diuretika (vissa vätskedrivande tabletter), ACE-hämmare, angiotensinII-hämmare, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen), heparin, immunsuppressiva läkemedel (t ex ciklosporin eller takrolimus) och trimetoprim (antibiotika).

Diuretika (vätskedrivande tabletter), kan särskilt om de tas i hög dos tillsammans med

Telmisartan Teva Pharma leda till alltför stor vätskeförlust och lågt blodtryck (hypotension).

Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Telmisartan Teva Pharma” och ”Varningar och försiktighet”).

Digoxin.

Effekten av Telmisartan Teva Pharma reduceras när du tar NSAID (icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Teva Pharma kan öka den blodtryckssänkande effekten av andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck.

Om du lider av tillstånd som kallas ortostatisk hypotoni (blodtrycksfall när du reser dig upp från liggande eller sittande ställning och som ger uphov till yrsel eller svimningstendens) kan ditt tillstånd förvärras om du använder Telmisartan Teva Pharma tillsammans med:

Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck

Baklofen (muskelavslappnande medel)

Amifostin (ett skyddande läkemedel som används under cancerbehandling med strålningsterapi)

Alkohol

Barbiturater (starka sömnmedel)

Narkotiska medel (starka smärtstillande medel)

Antidepressiva medel

Graviditet och amning

Graviditet

Tala om för din läkare om du misstänker att du är gravid eller kan bli gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Telmisartan Teva Pharma före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommenderar ett annat läkemedel till dig. Telmisartan Teva Pharma bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Telmisartan Teva Pharma rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa människor känner yrsel och trötthet när de tar Telmisartan Teva Pharma. Om du känner dig yr eller trött, ska du inte köra eller hantera maskiner.

Telmisartan Teva Pharma innehåller sorbitol.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du ta kontakta din läkare innan du tar Telmisartan Teva Pharma.

3. Hur du tar Telmisartan Teva Pharma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos av Telmisartan Teva Pharma är en tablett om dagen. Försök att ta tabletten vid samma tid varje dag. Du kan ta Telmisartan Teva Pharma med eller utan mat. Du ska svälja tabletterna med ett glas vatten eller någon annan alkoholfri dryck. Det är viktigt att ta Telmisartan Teva Pharma varje dag tills läkaren ger andra instruktioner.Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av Telmisartan Teva Pharma är för stark eller för svag.

För behandling av högt blodtryck är normaldosen av Telmisartan Teva Pharma för de flesta patienter 40 mg en gång om dagen för att kontrollera blodtrycket under 24 timmar. I vissa fall kan läkaren rekommendera en lägre dos, 20 mg dagligen eller en högre dos, 80 mg dagligen. Din läkare har rekommenderat en dos på en 40 mg tablett en gång om dagen. Alternativt kan Telmisartan Teva Pharma användas tillsammans med ett diuretikum (vätskedrivande läkemedel), som har visats ge ytterligare blodtryckssänkande effekt tillsammans med Telmisartan Teva Pharma.

För att minska antalet hjärt/kärl-händelser är vanlig dos en tablett Telmisartan Teva Pharma 80 mg en gång om dagen. I början av den förebyggande behandlingen med Telmisartan Teva Pharma 80 mg ska blodtrycket undersökas ofta.

Om du har nedsatt leverfunktion bör normaldosen inte överstiga 40 mg en gång dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Telmisartan Teva Pharma

Om du råkat ta för stor dos, ska du omedelbart vända dig till din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning.

Om du har glömt att ta Telmisartan Teva Pharma

Om du glömmer att ta medicinen, ska du inte vara orolig. Ta dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt som tidigare. Om du glömmer medicinen en dag ska du ta den vanliga dosen nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar medicinsk behandling.

Kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom:

Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning” är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen), hastig svullnad av hud och slemhinnor (angioödem). Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) men extremt allvarliga och patienter ska sluta ta medicinen och omedelbart uppsöka läkare. Tillstånden kan vara dödliga om de inte behandlas.

Tänkbara biverkningar av Telmisartan Teva Pharma:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Lågt blodtryck (hypotoni) hos användare som behandlas för att minska antalet hjärt/kärl-händelser.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Urinvägsinfektioner, övre luftvägsinfektion (t ex halsont, inflammerade bihålor, vanlig förkylning),

brist på röda blodkroppar (anemi), höga kaliumnivåer, svårighet att somna, nedstämdhet (depression), svimning (synkope), en känsla av yrsel (vertigo), långsam hjärtrytm (bradykardi), lågt blodtryck (hypotension) hos användare som behandlas för högt blodtryck, yrsel när man reser sig upp (ortostatisk hypotension), andfåddhet, hosta, magsmärtor, diarré, obehag från magtrakten, uppblåsthet, kräkningar, klåda, svettning, hudutslag pga läkemedel, ryggsmärta, muskelkramp, muskelsmärta (myalgi), nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, bröstsmärta, svaghet och ökad halt kreatinin i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 000 användare):

Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning”, är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen, som kan leda till döden), ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinifili), få blodplättar (trombocytopeni), svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion), allergiska reaktioner (t ex

hudutslag, klåda, svårighet att andas, väsande andning, svullnad i ansiktet eller lågt blodtryck), låg blodsockerhalt (hos patienter med diabetes), oro, somnolens, försämrad syn, snabb hjärtrytm (takykardi), muntorrhet, orolig mage, förändrad smakupplevelse (dysgeusi), avvikande leverfunktion (japanska patienter löper större risk att få den biverkan), hastig svullnad av hud och slemhinnor vilket även kan leda till döden (angioödem även med dödlig utgång), eksem (en hudsjukdom), hudrodnad, nässelutslag (urtikaria), svåra hudutslag pga läkemedel, ledsmärta (artralgi), smärta i extremiteterna, smärta i senor, influensaliknande sjukdom, minskade halter av hemoglobin (ett blodprotein), ökade nivåer urinsyra, ökad halt av leverenzymer eller kreatinfosfokinas i blodet.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) Progressiv ärrbildning i lungvävnad (interstitiell lungsjukdom)**

*Dessa biverkningar kan vara en tillfällighet eller ha samband med en mekanism som för närvarande inte är känd.

**Det har rapporterats fall av progressiv ärrbildning i lungvävnad vid behandling med telmisartan. Man vet dock inte om telmisartan är orsaken.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Telmisartan Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfoliet efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är telmisartan. Varje Telmisartan Teva Pharma tablett innehåller 40 mg telmisartan.

-Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (Avicel PH 102), natriumstärkelseglykolat (typ A), poloxamerer, meglumin, povidon, sorbitol (E420) och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tabletter är vita till benvita, ovalformade tabletter. Ena sidan av tabletten är präglad med ”93” och den andra sidan med”7459”

Telmisartan Teva Pharma finns i avdragbara perforerade aluminium-aluminium endosblister och perforerade aluminium-aluminium endosblister i förpackningar med 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletter för varje typ av blister. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Telmisartan Teva Pharma finns också i aluminium-aluminiumblister med 28 och 30 tabletter.

Observera att instruktioner för hur man tar ut tabletten från blisterkartan ges på ytterkartongen för avdragbara blister.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning är:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare är:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-4042 Debrecen

Pallagi út 13

Ungern

eller

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő

Táncsics Mihály út 82

Ungern

eller

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne

East Sussex

BN22 9AG

Storbritannien

eller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA, Haarlem

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

 

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 40208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertiebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 00 7

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 9 180 452 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

 

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: Information till användaren

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletter telmisartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Telmisartan Teva Pharma är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Telmisartan Teva Pharma

3.Hur du tar Telmisartan Teva Pharma

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Telmisartan Teva Pharma ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Telmisartan Teva Pharma är och vad det används för

Telmisartan Teva Pharma tillhör en grupp läkemedel, som kallas angiotensin-II-hämmare. Angiotensin II är ett kroppseget ämne som får blodkärlen att dras samman, vilket leder till att blodtrycket stiger. Telmisartan Teva Pharma hämmar denna effekt av angiotensin II, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker.

Telmisartan Teva Pharma används för att behandla förhöjt blodtryck, s k essentiell hypertension hos vuxna. Essentiell betyder att det höga blodtrycket inte orsakas av någon annan sjukdom.

Högt blodtryck som inte behandlas, kan medföra skador på blodkärlen i flera organ. Detta kan leda till hjärtattacker, hjärt- eller njursvikt, stroke eller blindhet. Oftast ger högt blodtryck inga symtom innan skadorna uppträder. Det är därför viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att kontrollera om det ligger inom normalgränserna.

Telmisartan Teva Pharma används också för att minska antalet hjärt/kärl-händelser (som hjärtattack eller stroke/hjärnblödning) hos vuxna som är i riskgruppen på grund av minskad eller blockerad blodtillförsel till hjärta eller ben, eller som har haft en stroke eller har högriskdiabetes. Din läkare kan tala om för dig om du har hög risk för sådana händelser.

2. Vad du behöver veta innan du tar Telmisartan Teva Pharma

Ta inte Telmisartan Teva Pharma

-om du är allergisk mot telmisartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-om du är i de sex sista månaderna av graviditeten (du ska även undvika att använda Telmisartan Teva Pharma tidigt under graviditeten, se avsnittet Graviditet och amning).

-om du har svåra leverproblem som kolestas eller gallvägsobstruktion (problem med avflöde av galla från levern och gallblåsan) eller någon annan svår leversjukdom.

-om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

Om något av ovanstående stämmer in på dig ska du berätta det för din läkare eller apotekspersonal

innan du använder Telmisartan Teva Pharma.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

-njursjukdom eller njurtransplantation

-njurartärstenos (sammandragning av blodkärlen i en eller båda njurarna)

-leversjukdom

-hjärtproblem

-förhöjda aldosteronhalter (vatten- eller saltansamlingar i kroppen samt förändrad mineralbalans i blodet)

-lågt blodtryck (hypotension), som kan uppstå om du är uttorkad (har förlorat mycket kroppsvätska) eller har brist på salt pga diuretikabehandling (vätskedrivande behandling), diet med lågt saltintag, diarré eller kräkningar

-hög kaliumhalt i blodet

-diabetes

Tala med din läkare innan du använder Telmisartan Teva Pharma:

om du tar digoxin.

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

-en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

-aliskiren.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Telmisartan Teva Pharma”.

Tala om för din läkare om du misstänker att du är gravid eller kan bli gravid. Telmisartan Teva Pharma rekommenderas inte i början av graviditeten och får inte tas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det kan orsaka allvarliga fosterskador i det skedet (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

Vid operation eller narkos ska du tala om för din läkare att du använder Telmisartan Teva Pharma.

Telmisartan Teva Pharma kan vara mindre effektivt vid behandling för att sänka blodtrycket hos färgade patienter.

Barn och ungdomar

Telmisartan Teva Pharma rekommenderas inte vid behandling av barn eller ungdomar upp till 18 års ålder.

Andra läkemedel och Telmisartan Teva Pharma

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Din läkare kan behöva ändra dosen av andra läkemedel eller vidta andra försiktighetsåtgärder. I vissa fall kan du behöva avbryta behandlingen med ett läkemedel. Detta gäller särskilt om läkemedlen nedan tas samtidigt som Telmisartan Teva Pharma.

Läkemedel som innehåller litium för behandling av vissa typer av depression.

Läkemedel som ökar kaliumnivån i blodet, t ex kalium-innehållande saltersättning, kaliumsparande diuretika (vissa vätskedrivande tabletter), ACE-hämmare, angiotensinII-hämmare, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID, t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen), heparin, immunsuppressiva läkemedel (t ex ciklosporin eller takrolimus) och trimetoprim (antibiotika).

Diuretika (vätskedrivande tabletter), kan särskilt om de tas i hög dos tillsammans med

Telmisartan Teva Pharma leda till alltför stor vätskeförlust och lågt blodtryck (hypotension).

Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Telmisartan Teva Pharma” och ”Varningar och försiktighet”).

Digoxin.

Effekten av Telmisartan Teva Pharma reduceras när du tar NSAID (icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen) eller kortikosteroider.

Telmisartan Teva Pharma kan öka den blodtryckssänkande effekten av andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck.

Om du lider av tillstånd som kallas ortostatisk hypotoni (blodtrycksfall när du reser dig upp från liggande eller sittande ställning och som ger uphov till yrsel eller svimningstendens) kan ditt tillstånd förvärras om du använder Telmisartan Teva Pharma tillsammans med:

Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck

Baklofen (muskelavslappnande medel)

Amifostin (ett skyddande läkemedel som används under cancerbehandling med strålningsterapi)

Alkohol

Barbiturater (starka sömnmedel)

Narkotiska medel (starka smärtstillande medel)

Antidepressiva medel

Graviditet och amning

Graviditet

Tala om för din läkare om du misstänker att du är gravid eller kan bli gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Telmisartan Teva Pharma före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommenderar ett annat läkemedel till dig. Telmisartan Teva Pharma bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Telmisartan Teva Pharma rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa människor känner yrsel och trötthet när de tar Telmisartan Teva Pharma. Om du känner dig yr eller trött, ska du inte köra eller hantera maskiner.

Telmisartan Teva Pharma innehåller sorbitol.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du ta kontakta din läkare innan du tar Telmisartan Teva Pharma.

3. Hur du tar Telmisartan Teva Pharma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du inte är säker.

Rekommenderad dos av Telmisartan Teva Pharma är en tablett om dagen. Försök att ta tabletten vid samma tid varje dag. Du kan ta Telmisartan Teva Pharma med eller utan mat. Du ska svälja tabletterna med ett glas vatten eller någon annan alkoholfri dryck. Det är viktigt att ta Telmisartan Teva Pharma varje dag tills läkaren ger andra instruktioner.Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av Telmisartan Teva Pharma är för stark eller för svag.

För behandling av högt blodtryck är normaldosen av Telmisartan Teva Pharma för de flesta patienter 40 mg en gång om dagen för att kontrollera blodtrycket under 24 timmar. Din läkare har rekommenderat en högre dos på en 80 mg tablett en gång om dagen. Alternativt kan Telmisartan Teva Pharma användas tillsammans med ett diuretikum (vätskedrivande läkemedel), som har visats ge ytterligare blodtryckssänkande effekt tillsammans med Telmisartan Teva Pharma.

För att minska antalet hjärt/kärl-händelser är vanlig dos en tablett Telmisartan Teva Pharma 80 mg en gång om dagen. I början av den förebyggande behandlingen med Telmisartan Teva Pharma 80 mg ska blodtrycket undersökas ofta.

Om du har nedsatt leverfunktion bör normaldosen inte överstiga 40 mg en gång dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Telmisartan Teva Pharma

Om du råkat ta för stor dos, ska du omedelbart vända dig till din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning.

Om du har glömt att ta Telmisartan Teva Pharma

Om du glömmer att ta medicinen, ska du inte vara orolig. Ta dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt som tidigare. Om du glömmer medicinen en dag ska du ta den vanliga dosen nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar medicinsk behandling.

Kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom:

Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning” är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen), hastig svullnad av hud och slemhinnor (angioödem). Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) men extremt allvarliga och patienter ska sluta ta medicinen och omedelbart uppsöka läkare. Tillstånden kan vara dödliga om de inte behandlas.

Tänkbara biverkningar av Telmisartan Teva Pharma:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Lågt blodtryck (hypotoni) hos användare som behandlas för att minska antalet hjärt/kärl-händelser.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Urinvägsinfektioner, övre luftvägsinfektion (t ex halsont, inflammerade bihålor, vanlig förkylning),

brist på röda blodkroppar (anemi), höga kaliumnivåer, svårighet att somna, nedstämdhet (depression), svimning (synkope), en känsla av yrsel (vertigo), långsam hjärtrytm (bradykardi), lågt blodtryck (hypotension) hos användare som behandlas för högt blodtryck, yrsel när man reser sig upp (ortostatisk hypotension), andfåddhet, hosta, magsmärtor, diarré, obehag från magtrakten, uppblåsthet, kräkningar, klåda, svettning, hudutslag pga läkemedel, ryggsmärta, muskelkramp, muskelsmärta (myalgi), nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, bröstsmärta, svaghet och ökad halt kreatinin i blodet.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning”, är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen, som kan leda till döden), ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinifili), få blodplättar (trombocytopeni), svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion), allergiska reaktioner (t ex hudutslag, klåda, svårighet att andas, väsande andning, svullnad i ansiktet eller lågt blodtryck), låg

blodsockerhalt (hos patienter med diabetes), oro, somnolens, försämrad syn, snabb hjärtrytm (takykardi), muntorrhet, orolig mage, förändrad smakupplevelse (dysgeusi), avvikande leverfunktion (japanska patienter löper större risk att få den biverkan), hastig svullnad av hud och slemhinnor vilket även kan leda till döden (angioödem även med dödlig utgång), eksem (en hudsjukdom), hudrodnad, nässelutslag (urtikaria), svåra hudutslag pga läkemedel, ledsmärta (artralgi), smärta i extremiteterna, smärta i senor, influensaliknande sjukdom, minskade halter av hemoglobin (ett blodprotein), ökade nivåer urinsyra, ökad halt av leverenzymer eller kreatinfosfokinas i blodet.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) Progressiv ärrbildning i lungvävnad (interstitiell lungsjukdom)**

*Dessa biverkningar kan vara en tillfällighet eller ha samband med en mekanism som för närvarande inte är känd.

**Det har rapporterats fall av progressiv ärrbildning i lungvävnad vid behandling med telmisartan. Man vet dock inte om telmisartan är orsaken.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Telmisartan Teva Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfoliet efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är telmisartan. Varje Telmisartan Teva Pharma tablett innehållerer 80 mg telmisartan.

-Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (Avicel PH 102), natriumstärkelseglykolat (typ A), poloxamerer, meglumin, povidon, sorbitol (E420) och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tabletter är vita till benvita, ovalformade tabletter. Ena sidan av tabletten är präglad med ”93” och den andra sidan med”7460”

Telmisartan Teva Pharma finns i blisterförpackning med 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tablett. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Telmisartan Teva Pharma finns i avdragbara perforerade aluminium-aluminium endosblister och perforerade aluminium-aluminium endosblister i förpackningar med 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1,

60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletter för varje typ av blister. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Telmisartan Teva Pharma finns också i aluminium-aluminiumblister med 28 och 30 tabletter.

Observera att instruktioner för hur man tar ut tabletten från blisterkartan ges på ytterkartongen för avdragbara blister.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning är:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederländerna

Tillverkare är:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-4042 Debrecen

Pallagi út 13

Ungern

eller

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő

Táncsics Mihály út 82

Ungern

eller

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne

East Sussex

BN22 9AG

Storbritannien

eller

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA, Haarlem

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 40208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 00 7

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 9 180 452 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel