Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – Produktresumé - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTrumenba
ATC-kodJ07AH09
ÄmneNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
TillverkarePfizer Limited

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Trumenba injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Meningokock grupp B-vaccin (rekombinant, adsorberat)

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En dos (0,5 ml) innehåller:

 

Neisseria meningitidis serogrupp B fHbp, underfamilj A1,2,3

60 mikrogram

Neisseria meningitidis serogrupp B fHbp, underfamilj B1,2,3

60 mikrogram

1Rekombinant lipidmodifierat fHbp (faktor H-bindande protein)

2Producerat i Escherichia coli-celler genom rekombinant DNA-teknik

3Adsorberat på aluminiumfosfat (0,25 milligram aluminium per dos)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, suspension.

Vit suspensionsvätska.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Trumenba är avsett för aktiv immunisering av personer från 10 års ålder för att förebygga invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp B.

Se avsnitt 5.1 för information om immunsvar mot specifika serogrupp B-stammar.

Användning av detta vaccin ska ske i enlighet med officiella rekommendationer.

4.2Dosering och administreringssätt

Dosering

Primärserier

Två doser (0,5 ml vardera) som administreras med sex månaders intervall (se avsnitt 5.1).

Tre doser: två doser (0,5 ml vardera) som administreras med minst en månads mellanrum, följt av en tredje dos minst fyra månader efter den andra dosen (se avsnitt 5.1).

Påfyllnadsdos

En påfyllnadsdos bör övervägas efter båda dosregimerna för individer med fortsatt risk för invasiv meningokocksjukdom (se avsnitt 5.1).

Övrig pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Trumenba för barn under 10 års ålder har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Endast för intramuskulär injektion. Vaccinet ges helst i deltoidmuskeln på överarmen.

Anvisningar om hantering av vaccinet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4Varningar och försiktighet

För att förbättra spårbarheten hos biologiska läkemedel ska produktnamnet och tillverkningssatsnumret på det administrerade läkemedlet tydligt noteras i patientens journal.

Lämplig medicinsk behandling och övervakning ska alltid finnas snabbt tillgänglig i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administreringen av vaccinet.

Vaccinationen ska skjutas upp för patienter som lider av akut svår sjukdom med feber. Förekomsten av en mindre infektion, t.ex. förkylning, bör emellertid inte föranleda att vaccinationen skjuts upp.

Får ej injiceras intravenöst, intradermalt eller subkutant.

Trumenba bör inte ges till personer med trombocytopeni eller någon koagulationsrubbning som kan utgöra kontraindikation för intramuskulär injektion, såvida inte den potentiella nyttan klart överväger risken vid administrering.

Som med andra vacciner skyddar vaccineringen med Trumenba eventuellt inte alla som får vaccinet.

Begränsningar i kliniska prövningar

Det finns inga data om användning av Trumenba hos individer med nedsatt immunförsvar. Individer med nedsatt immunförsvar, inklusive personer som tar immunhämmande läkemedel, kan uppvisa ett sämre immunsvar på Trumenba.

Det finns inga data om användning av Trumenba hos personer äldre än 65 år.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Trumenba kan ges samtidigt med följande vacciner: vaccin med tetanustoxoid, reducerat difteritoxoid, acellulär pertussis och inaktiverat poliovirus (TdaP-IPV), kvadrivalent vaccin mot humant papillomvirus (HPV4), konjugerat vaccin mot meningokocker serogrupperna A, C, W, Y (MenACWY) och adsorberat vaccin med tetanustoxoid, reducerat difteritoxoid och acellulär pertussis (Tdap).

Vid samtidig administrering med andra vacciner måste Trumenba ges på ett separat injektionsställe.

Trumenba ska inte blandas med andra vacciner i samma spruta.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användningen av Trumenba hos gravida kvinnor. Den potentiella risken för gravida kvinnor är okänd. Trots detta bör vaccinationen inte skjutas upp om det föreligger en påtaglig risk för exponering för meningokockinfektion.

Reproduktionsstudier på kaninhonor har inte visat på försämrad fertilitet hos honor eller fosterskador på grund av Trumenba.

Amning

Det är okänt om Trumenba utsöndras i bröstmjölk. Trumenba bör endast användas under amning om den möjliga nyttan överväger den potentiella risken.

Fertilitet

Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter på hondjurens fertilitet (se avsnitt 5.3).

Trumenba har inte utvärderats med avseende på försämrad fertilitet hos handjur.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Trumenba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vissa av de effekter som nämns i avsnitt 4.8 kan emellertid tillfälligt påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den presenterade säkerhetsprofilen baseras på analys av fler än 15 000 personer (10 år och äldre) som har vaccinerats med minst en dos av Trumenba i elva slutförda kliniska studier. De vanligaste biverkningarna som observerades var smärta på injektionsstället, rodnad och svullnad på injektionsstället, huvudvärk, trötthet, frossa, diarré, muskelvärk, ledvärk och illamående.

Lista över biverkningar

Biverkningar som rapporterats i kliniska studier presenteras efter fallande frekvens och svårighetsgrad enligt följande frekvensgrupper:

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Immunsystemet

 

Ingen känd frekvens:

Allergiska reaktioner*

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

Huvudvärk

Magtarmkanalen

 

Mycket vanliga:

Diarré, illamående

Vanliga:

Kräkningar

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga:

Muskelvärk (myalgi), ledvärk (artralgi)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

Frossa, trötthet, rodnad (erytem), svullnad (induration) och smärta på

 

injektionsstället

Vanliga:

Feber ≥ 38 °C (pyrexi)

* Följande betraktas som en biverkning av Trumenba och rapporterades efter marknadsintroduktion av Trumenba. Eftersom denna biverkning har rapporterats spontant har dess frekvens inte kunnat fastställas, och den betraktas därför som inte känd.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

Erfarenheten av överdosering är begränsad. I händelse av överdosering rekommenderas övervakning av vitala funktioner samt eventuell symtomatisk behandling.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: vacciner, ATC-kod: J07AH09

Verkningsmekanism

Trumenba är ett vaccin som består av två varianter av rekombinant lipidmodifierat faktor H-bindande protein (fHbp). fHbp återfinns på ytan av meningokockbakterien och spelar en avgörande roll för att bakterien ska kunna undkomma värdens immunförsvar. fHbp-varianterna är indelade i två immunologiskt skilda underfamiljer, A och B, och över 96 % av meningokock serogrupp B-isolat i Europa uttrycker fHbp-varianter från någon av underfamiljerna på bakteriens yta.

Immunisering med Trumenba, som innehåller en fHbp-variant vardera från underfamilj A och B, är avsett att stimulera produktionen av baktericida antikroppar som känner igen fHbp uttryckt av meningokocker. Analysen Meningococcal Antigen Surface Expression (MEASURE) utvecklades för att koppla nivån av uttryckt fHbp på ytan till avdödandet av meningokock serogrupp B-stammar i analyser av baktericida antikroppar i serum med humankomplement (hSBA). En undersökning av fler än 2 150 olika invasiva meningokock serogrupp B-isolat som samlats in under 2000–2014 i sju europeiska länder, USA och Kanada visade att över 91 % av alla meningokock serogrupp B-isolat uttryckte tillräckliga nivåer av fHbp för att vara känsliga för bakteriellt avdödande genom vaccininducerade antikroppar.

Klinisk effekt

Effekten av Trumenba har inte utvärderats genom kliniska prövningar. Vaccinets effekt har uppskattats genom att påvisa induktion av baktericida antikroppar i serum för fyra meningokock serogrupp B-teststammar (se avsnittet Immunogenicitet). De fyra teststammarna uttrycker fHbp- varianter som representerar de två underfamiljerna (A och B) och som, när de tas tillsammans, är representativa för de meningokock serogrupp B-stammar som förorsakar invasiv sjukdom.

Immunogenicitet

Skydd mot invasiv meningokocksjukdom uppnås via baktericida antikroppar i serum mot antigener på bakteriernas yta. Baktericida antikroppar verkar i samspel med humankomplement för att avdöda meningokockerna. Denna process mäts in vitro med hjälp av analys av baktericida antikroppar i serum med humankomplement (hSBA) för meningokock serogrupp B. En hSBA-titer som är större än eller lika med 1:4 antas vara skyddande mot meningokocksjukdom. I immunogenicitetsanalysen av Trumenba definierades ett svar som en hSBA-titer på minst 1:8 eller 1:16, beroende på hSBA-stam. En 4-faldig ökning i hSBA titer för var och en av de fyra primära meningokock serogrupp B- teststammar definierades på följande sätt: (1) För individer med en hSBA-titer vid baslinjen på < 1:4 definierades ett 4-faldigt svar som en hSBA-titer på ≥ 1:16. (2) För individer med en hSBA-titer vid baslinjen på ≥ 1:4 definierades ett 4-faldigt svar som en hSBA-titer på ≥ 4 gånger den nedre gränsen för kvantifiering eller ≥ 4 gånger titern vid baslinjen, beroende på vilken som var högst. Ett sammantaget svar definierades som ett svar för alla 4 hSBA-stammar tillsammans.

Immunogeniciteten för Trumenba efter två eller tre doser utvärderades hos personer i åldern 11–18 år i Europa (studie B1971012) och efter tre doser hos personer i åldern 10–25 år globalt (studierna B1971009 och B1971016).

I studie B1971012 administrerades Trumenba enligt följande scheman: Grupp 1 (0, 1 och 6 månader), grupp 2 (0, 2 och 6 månader), grupp 3 (0 och 6 månader), grupp 4 (0 och 2 månader), grupp 5 (0 och 4 månader). Av de 1 713 randomiserade personerna var 427 i grupp 1, 430 var i grupp 2, 427 var i grupp 3, 286 var i grupp 4 och 143 var i grupp 5. Samtliga individer fick fyra injektioner under studien, antingen två eller tre doser av Trumenba och en eller två doser av koksaltlösning. De hSBA- svar som observerades efter den andra eller tredje dosen i grupp 1, 2 och 3 visas i tabell 1 och 2.

För den andra och tredje dosen togs serum cirka en månad efter den andra eller tredje vaccinationsdosen.

Tabell 1: Immunsvar hos personer i åldern 11–18 år som fick Trumenba efter olika 2- och 3-dosscheman (studie B1971012)

 

 

 

Grupp 1

 

Grupp 2

 

Grupp 3

 

 

(0, 1 och 6 månader)

(0, 2 och 6 månader)

(0 och 6 månader)

 

 

N

% (95 % KI)

N

% (95 % KI)

N

% (95 %

 

 

 

 

 

 

 

KI)

hSBA-stam (fHbp-

 

 

 

 

 

 

variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

Dos 2

73,5

88,1

93,2

 

 

(68,6; 78,0)

(84,2; 91,3)

(90,2; 95,6)

 

 

 

 

 

PMB80

Dos 3

91,4

95,0

--

--

 

(88,0; 94,1)

(92,1; 97,0)

 

 

(A22)

 

 

 

 

 

4-faldig ökning av hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 2

55,7

73,8

80,7

 

 

(50,3; 61,0)

(68,8; 78,4)

 

(76,2; 84,6)

 

 

 

 

 

 

Dos 3

78,1

84,0

--

--

 

 

 

 

(73,4; 82,3)

 

 

(79,7; 87,6)

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 2

 

96,6

 

97,9

98,4

 

 

 

(94,1; 98,2)

 

(95,8; 99,2)

(96,5; 99,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

 

99,4

 

98,9

--

--

PMB2001

 

 

(98,0; 99,9)

 

(97,2; 99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

4-faldig ökning av hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

Dos 2

 

86,1

 

90,5

90,4

 

 

 

(81,9; 89,6)

 

(86,8; 93,5)

 

(86,8; 93,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

 

93,4

 

94,2

--

--

 

 

 

(90,2; 95,8)

 

(91,2; 96,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 2

 

62,2

 

70,3

81,1

 

 

 

(56,9; 67,4)

 

(65,1; 75,2)

(76,6; 85,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

 

89,0

 

88,4

--

--

PMB2948

 

 

(85,2; 92,0)

 

(84,6; 91,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

4-faldig ökning av hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

Dos 2

 

47,2

 

54,1

65,5

 

 

 

(41,8; 52,7)

 

(48,5; 59,5)

 

(60,4; 70,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

 

74,6

 

75,4

--

--

 

 

 

(69,8; 79,1)

 

(70,6; 79,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 2

 

54,0

 

61,9

77,5

 

 

 

(48,5; 59,3)

 

(56,5; 67,2)

(72,8; 81,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

 

88,5

 

86,1

--

--

PMB2707

 

 

(84,7; 91,6)

 

(82,0; 89,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

4-faldig ökning av hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

Dos 2

 

43,4

 

55,2

66,8

 

 

 

(38,0; 48,8)

 

(49,6; 60,6)

 

(61,6; 71,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

 

82,2

 

81,7

--

--

 

 

 

(77,8; 86,0)

 

(77,2; 85,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammantaget svar (ett svar på alla 4 hSBA-stammarna tillsammans)

 

 

 

 

Före dos 1

 

3,5

 

2,4

3,2

 

 

 

(1,8; 6,1)

 

(1,0; 4,7)

(1,6; 5,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 2

 

45,1

 

54,3

73,5

 

 

 

(39,5; 50,9)

 

(48,6; 60,0)

(68,5; 78,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

 

83,1

 

81,7

--

--

 

 

 

(78,6; 86,9)

 

(77,3; 85,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar: hSBA = analys av baktericida antikroppar i serum med humankomplement; fHbp = faktor H- bindande protein.

Obs! Den nedre gränsen för kvantifiering är en hSBA-titer = 1:16 för PMB80 (A22) och 1:8 för PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) och PMB2707 (B44).

Tabell 2: Immunsvar hos personer i åldern 11–18 år som fick Trumenba efter olika 2- och 3-dosscheman (studie B1971012)

 

 

 

 

Grupp 1

 

 

Grupp 2

 

Grupp 3

 

 

 

(0, 1 och 6 månader)

 

(0, 2 och 6 månader)

(0 och 6 månader)

 

 

N

 

GMT (95 % KI)

N

 

GMT (95 % KI)

N

GMT (95 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KI)

hSBA-stam (fHbp-

 

 

 

 

 

 

 

 

variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 2

 

 

29,0

 

 

35,6

 

50,6

(A22)

 

(26,0; 32,5)

(32,2; 39,4)

(45,9; 55,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

58,4

58,3

 

--

 

 

(52,4; 64,9)

(53,2; 63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

Dos 2

 

77,3

 

94,6

 

125,6

PMB2001

 

(112,6;

 

(68,5; 87,1)

(84,6; 105,7)

(A56)

 

 

 

 

140,2)

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

152,9

155,6

--

--

 

 

(137,2; 170,5)

(140,4; 172,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

PMB2948

Dos 2

13,8

14,9

20,6

 

(12,2; 15,6)

(13,2; 16,7)

(18,4; 23,2)

(B24)

 

 

 

 

Dos 3

29,1

25,6

--

--

 

 

 

(25,9; 32,7)

(23,0; 28,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

PMB2707

Dos 2

13,1

15,5

22,5

 

(11,3; 15,1)

(13,5; 17,9)

(19,6; 25,7)

(B44)

 

 

 

 

Dos 3

40,3

35,0

--

--

 

 

 

(35,2; 46,1)

(30,6; 39,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar: GMT = geometrisk medeltiter; hSBA = analys av baktericida antikroppar i serum med humankomplement; fHbp = faktor H-bindande protein.

Studie B1971009 var en randomiserad, aktivt kontrollerad, observatörsblind, fas 3- multicenterprövning i vilken personer i åldern 10–18 år fick 1 av 3 satser (grupp 1, 2 och 3) av Trumenba eller den aktiva kontrollen vaccin mot hepatit A-virus (HAV)/koksaltlösning. Totalt fick

2 693 personer minst en dos av Trumenba och 897 fick minst en dos av HAV-vaccin/koksaltlösning. I studien utvärderades säkerheten, tolerabiliteten, immunogeniciteten och påvisande av tillverkningsbarheten hos tre satser av Trumenba som administrerades enligt ett 0-, 2- och 6- månadersschema. De hSBA-svar som observerades efter den tredje dosen i grupp 1 visas i tabell 3 och 4. Resultat från grupp 2 och 3 visas inte eftersom endast två representativa stammar utvärderades. Liknande resultat som de i grupp 1 observerades även i grupp 2 och 3.

Studie B1971016 var en randomiserad, placebokontrollerad, observatörsblind, fas 3- multicenterprövning i vilken personer i åldern 18–25 år delades in i två grupper enligt kvoten 3:1 (grupp 1: grupp 2). Grupp 1 fick Trumenba månad 0, 2 och 6. Grupp 2 fick koksaltlösning månad 0, 2 och 6. Totalt fick 2 471 personer Trumenba och 822 fick koksaltlösning. De hSBA-svar som observerades efter den tredje dosen i grupp 1 och 2 visas i tabell 3 och 4.

Serum togs cirka 1 månad efter vaccinationen.

Tabell 3. Immunsvar hos personer i åldern 10–25 år 1 månad efter den tredje dosen av Trumenba eller kontrollen enligt ett 0-, 2-, 6-månadersschema (studie B1971009 och studie B1971016)

 

 

Studie B1971009 (10–18 års ålder)

 

Studie B1971016 (18–25 års ålder)

 

 

 

Grupp 1

 

Grupp 4

 

 

Grupp 1

 

Grupp 2

 

 

 

Trumenba

 

 

HAV-

 

Trumenba

Koksaltlösning

 

 

 

 

 

vaccin/koksalt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lösning

 

 

 

 

 

 

 

hSBA-stam (fHbp-

N

 

%

N

 

%

N

 

 

%

N

 

%

variant)

 

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8

 

34,0

 

93,5

 

36,6

PMB80

 

 

(96,8; 98,5)

 

(30,7; 37,6)

 

(92,2; 94,6)

 

(32,6; 40,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

4-faldig ökning av hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,2

 

9,6

 

80,5

 

6,3

 

 

 

(81,0; 85,2)

 

(7,6; 12,0)

 

(78,6; 82,4)

 

(4,5; 8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,5

27,5

99,4

34,2

PMB2001

 

(98,9; 99,8)

(23,0; 32,5)

(98,9; 99,7)

(30,3; 38,4)

 

 

 

 

 

(A56)

4-faldig ökning av hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

90,2

11,3

90,0

10,3

 

 

(88,4; 91,9)

(8,1; 15,1)

(88,4; 91,4)

(7,9; 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,1

7,0

95,1

30,2

PMB2948

 

(85,1; 88,9)

(5,3; 9,0)

(93,9; 96,0)

(26,5; 34,1)

 

 

 

 

 

(B24)

4-faldig ökning av hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

79,8

2,7

 

79,3

5,5

 

 

(77,4; 82,0)

(1,6; 4,1)

(77,3; 81,2)

 

(3,8; 7,7)

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,3

5,3

87,4

11,4

PMB2707

 

(87,4; 90,9)

(3,3; 8,1)

(85,8; 89,0)

(9,0; 14,3)

 

 

 

 

 

(B44)

4-faldig ökning av hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

85,9

1,0

79,6

1,6

 

 

(83,8; 87,8)

(0,3; 2,6)

 

(77,6; 81,5)

 

(0,7; 3,0)

 

 

 

 

 

 

Sammantaget svar (ett svar på alla 4 hSBA-stammarna tillsammans)

 

 

 

 

 

Före dos 1

1,1

2,0

7,3

6,1

 

(0,6; 1,9)

(0,8; 4,0)

 

(6,0; 8,6)

 

(4,2; 8,5)

 

 

 

 

 

 

 

Dos 3

83,5

2,8

 

 

 

 

 

(81,3; 85,6)

(1,4; 5,1)

84,9

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(83,1; 86,6)

(5,4; 10,0)

Förkortningar: hSBA = analys av baktericida antikroppar i serum med humankomplement; fHbp = faktor H-bindande protein.

Obs! Den nedre gränsen för kvantifiering är en hSBA-titer = 1:16 för PMB80 (A22) och 1:8 för PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) och PMB2707 (B44).

Tabell 4. Immunsvar hos personer i åldern 10–25 år 1 månad efter den tredje dosen av Trumenba eller kontrollen enligt ett 0-, 2-, 6-månadersschema (studie B1971009 och B1971016)

 

 

Studie B1971009 (10-18 års ålder)

 

 

Studie B1971016 (18–25 års ålder)

 

 

Grupp 1

 

Grupp 4

 

Grupp 1

 

 

Grupp 2

 

 

Trumenba

 

HAV-

 

Trumenba

 

Koksaltlösning

 

 

 

 

vaccin/koksaltlösning

 

 

 

 

 

 

hSBA-

N

 

GMT

N

 

GMT

N

 

GMT

N

 

GMT

stam

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

 

 

(95 % KI)

(fHbp-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

86,8

 

12,6

 

74,3

 

13,2

(A22)

 

(82,3; 91,5)

 

 

(12,0; 13,4)

 

(70,2; 78,6)

 

(12,4; 14,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

 

222,5

 

8,8

 

176,7

 

9,1

(A56)

 

(210,1; 235,6)

 

(7,6; 10,1)

 

(167,8; 186,1)

 

(8,2; 10,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

 

24,1

 

4,5

 

49,5

 

7,2

(B24)

 

(22,7; 25,5)

 

(4,4; 4,7)

 

(46,8; 52,4)

 

(6,6; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

 

50,9

 

4,4

 

47,6

 

4,8

(B44)

 

(47,0; 55,2)

 

(4,2; 4,6)

 

(44,2; 51,3)

 

(4,6; 5,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkortningar: GMT = geometrisk medeltiter; hSBA = analys av baktericida antikroppar i serum med humankomplement; fHbp = faktor H-bindande protein.

I studierna B1971009 och B1971016 utvärderades andelen deltagare som fick en angiven hSBA-titer efter tre doser av Trumenba, som administrerades enligt ett 0-, 2- och 6-månadersschema, i förhållande till en panel med ytterligare 10 stammar som var och en uttryckte en särskild fHbp-variant (tabell 5). Dessa ytterligare hSBA-analyser stöder och kompletterar de varianter som vaccinet täcker in och som har påvisats genom de fyra representativa primärstammarna (tabell 3 och 4).

Serum togs cirka en månad efter vaccinationen.

Tabell 5. Immunsvar hos personer i åldern 10–25 år mot ytterligare 10 stammar 1 månad efter den tredje dosen av Trumenba enligt ett 0-, 2-, 6-månadersschema (studie B1971009 och studie B1971016)

 

 

 

Studie B1971009

Studie B1971016

 

 

 

(10–18 års ålder)

(18–25 års ålder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

% (95 % KI)

N

% (95 % KI)

hSBA-stam (fHbp-variant)

Dos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

PMB3040 (A07)

 

 

96,4

95,7

 

 

 

(93,5; 98,3)

 

(92,6; 97,7)

 

 

 

 

 

PMB1672 (A15)

 

 

87,2

91,8

 

 

 

(82,6; 91,0)

 

(87,9; 94,7)

 

 

 

 

 

PMB3175 (A29)

 

 

98,6

99,3

 

 

 

(96,4; 99,6)

 

(97,5; 99,9)

 

 

 

 

 

PMB1256 (B03)

 

 

92,5

86,4

 

 

 

(88,7; 95,3)

 

(81,8; 90,3)

 

 

 

 

 

PMB866 (B09)

 

 

86,2

77,0

 

 

 

(81,6; 90,1)

 

(71,6; 81,9)

 

 

 

 

 

PMB431 (B15)

 

 

98,2

96,7

 

 

 

(95,9; 99,4)

 

(93,9; 98,5)

 

 

 

 

 

PMB648 (B16)

 

 

81,7

78,0

 

 

 

(76,6; 86,0)

 

(72,6; 82,8)

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

PMB3010 (A06)

 

 

95,7

92,0

 

 

 

(92,6; 97,8)

 

(88,1; 94,9)

 

 

 

 

 

PMB824 (A12)

 

 

75,1

71,3

 

 

 

(69,6; 80,1)

 

(65,5; 76,5)

 

 

 

 

 

PMB1989 (A19)

 

 

92,7

95,8

 

 

 

(89,0; 95,5)

 

(92,7; 97,8)

 

 

 

 

 

Förkortningar: hSBA = analys av baktericida antikroppar med humankomplement; fHbp = faktor H-bindande protein.

Immunitetens varaktighet och svar på påfyllnadsdos (boostervaccination)

Studie B1971033 är en öppen uppföljningsstudie av personer som tidigare deltog i en primärstudie, inklusive studie B1971012. Deltagarna fick avlägga besök under fyra års tid för att lämna blodprover och fick en engångs påfyllnadsdos av Trumenba cirka fyra år efter att de fått en primärserie om två eller tre doser av Trumenba. De hSBA-svar som erhölls från deltagarna som ingick i primärstudie B1971012 grupp 1 (0-, 1-, 6-månadersschema), grupp 2 (0-, 2-, 6-månadersschema) och grupp 3 (0-, 6-månadersschema) visas i tabell 6 och 7. Ett boostersvar observerades i hSBA-svaren en månad efter att en dos av Trumenba givits cirka fyra år efter en primärserie om två doser (grupp 3) eller tre doser (grupp 1 och 2).

Tabell 6: Immunitetens varaktighet och boostersvar bland individer i åldern 11–18 år som fick en primärserie med Trumenba enligt ett 0-, 1-, 6-månadersschema; 0-, 2-, 6-månadersschema och 0-, 6-månadersschema och en påfyllnadsdos 4 år efter primärserien (studie B1971033)

 

 

Vaccingrupp i primärstudie B1971012 (randomiserad)

 

 

 

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

 

 

(0, 1 och 6 månader)

(0, 2 och 6 månader)

(0 och 6 månader)

 

 

N

% (95 % KI)

N

% (95 % KI)

N

% (95 % KI)

hSBA-stam (fHbp-variant)

 

 

 

 

 

 

 

Tidpunkt

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter den sista

91,0 (83,6;

92,0 (85,4; 96,3)

96,5 (91,3; 99,0)

 

primärdosen

95,8)

 

 

 

 

 

 

PMB80

12 månader efter den sista

41,4 (31,6;

45,0 (35,6; 54,8)

36,3 (27,4; 45,9)

primärdosen

51,8)

(A22)

 

 

 

 

 

48 månader efter den sista

41,1 (30,8;

43,0 (33,1; 53,3)

39,6 (30,0; 49,8)

 

 

primärdosen

52,0)

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter påfyllnadsdosen

98,3 (90,9;

100,0 (93,8;

95,2 (86,5; 99,0)

 

 

100,0)

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter den sista

100,0 (96,4;

99,1 (95,1;

99,1 (95,3; 100,0)

 

primärdosen

100,0)

100,0)

 

 

 

 

 

PMB200

12 månader efter den sista

73,5 (63,6;

76,1 (67,0; 83,8)

60,4 (50,4; 69,7)

primärdosen

81,9)

1 (A56)

 

 

 

 

 

48 månader efter den sista

47,1 (36,1;

58,6 (48,2; 68,4)

57,6 (47,2; 67,5)

 

 

primärdosen

58,2)

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter påfyllnadsdosen

100,0 (93,9;

100,0 (93,8;

98,4 (91,3; 100,0)

 

 

100,0)

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter den sista

90,0 (82,4;

88,6 (81,3; 93,8)

81,4 (73,0; 88,1)

 

primärdosen

95,1)

 

 

 

 

 

 

 

PMB294

12 månader efter den sista

40,8 (31,0;

49,1 (39,3; 58,9)

36,9 (27,6; 47,0)

primärdosen

51,2)

8 (B24)

 

 

 

 

 

48 månader efter den sista

41,1 (30,8;

40,8 (31,0; 51,2)

30,5 (21,9; 40,2)

 

 

primärdosen

52,0)

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter påfyllnadsdosen

100,0 (93,9;

100,0 (93,8;

93,4 (84,1; 98,2)

 

 

100,0)

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter den sista

88,9 (81,0;

87,4 (79,7; 92,9)

77,9 (69,1; 85,1)

 

primärdosen

94,3)

 

 

 

 

 

 

 

PMB270

12 månader efter den sista

24,0 (16,0;

22,5 (15,1; 31,4)

16,5 (10,3; 24,6)

primärdosen

33,6)

7 (B44)

 

 

 

 

 

48 månader efter den sista

20,7 (12,9;

18,0 (11,0; 26,9)

18,9 (11,9; 27,6)

 

 

primärdosen

30,4)

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter påfyllnadsdosen

94,9 (85,9;

98,2 (90,6;

91,9 (82,2; 97,3)

 

 

98,9)

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

Sammantaget svar (ett svar på alla 4 hSBA-stammarna tillsammans)

 

 

 

 

 

1 månad efter den sista

80,7 (68,1;

87,3 (75,5; 94,7)

77,2 (64,2; 87,3)

 

primärdosen

90,0)

 

 

 

 

 

 

 

12 månader efter den sista

10,9 (4,1;

13,7 (5,7; 26,3)

20,4 (10,2; 34,3)

 

primärdosen

22,2)

 

 

 

 

 

 

 

48 månader efter den sista

15,7 (7,0;

18,2 (9,1; 30,9)

16,4 (7,8; 28,8)

 

primärdosen

28,6)

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter påfyllnadsdosen

93,2 (83,5;

98,2 (90,6;

91,8 (81,9; 97,3)

 

 

98,1)

100,0)

 

 

 

 

 

 

Förkortningar: hSBA = analys av baktericida antikroppar med humankomplement; fHbp = faktor H-bindande protein.

Obs! Den nedre gränsen för kvantifiering är en hSBA-titer = 1:16 för PMB80 (A22) och 1:8 för PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) och PMB2707 (B44).

Tabell 7: Immunitetens varaktighet och boostersvar bland individer i åldern 11–18 år som fick en primärserie med Trumenba enligt ett 0-, 1-, 6-månadersschema; 0-, 2-, 6-månadersschema och 0-, 6-månadersschema och en påfyllnadsdos 4 år efter primärserien (studie B1971033)

 

 

Vaccingrupp i primärstudie B1971012 (randomiserad)

 

 

 

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

 

 

(0, 1 och 6 månader)

(0, 2 och 6 månader)

(0 och 6 månader)

 

 

N

GMT (95 %

N

GMT (95 %

N

GMT (95 %

 

 

 

KI)

 

KI)

 

KI)

hSBA-stam (fHbp-variant)

 

 

 

 

 

 

 

Tidpunkt

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter den sista

60,1 (48,6; 74,4)

56,6 (47,0; 68,2)

54,7 (47,3; 63,3)

 

primärdosen

 

 

 

 

 

 

 

 

12 månader efter den sista

14,9 (12,6; 17,7)

15,8 (13,4; 18,6)

15,6 (13,0; 18,8)

 

primärdosen

PMB80

 

 

 

 

 

 

48 månader efter den sista

14,3 (11,9; 17,0)

15,1 (12,7; 18,0)

14,8 (12,5; 17,6)

(A22)

primärdosen

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter påfyllnadsdosen

90,0 (69,6;

119,1 (90,0;

140,0 (104,2;

 

 

116,3)

157,8)

187,9)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter den sista

199,5 (162,7;

196,2 (161,8;

142,5 (118,3;

 

primärdosen

244,5)

237,9)

171,7)

 

 

 

 

 

12 månader efter den sista

25,7 (19,4; 34,0)

27,3 (21,0; 35,4)

18,5 (13,8; 24,7)

 

primärdosen

 

 

 

 

 

 

 

PMB20

48 månader efter den sista

11,5 (8,6; 15,5)

17,5 (13,2; 23,3)

16,0 (12,1; 21,1)

primärdosen

 

 

 

 

 

 

01 (A56)

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter påfyllnadsdosen

335,4 (262,1;

370,8 (275,8;

358,0 (262,1;

 

 

429,2)

498,6)

489,0)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter den sista

29,7 (23,9; 36,8)

30,9 (25,3; 37,7)

28,0 (22,0; 35,5)

 

primärdosen

 

 

 

 

 

 

 

 

12 månader efter den sista

9,7 (7,5; 12,4)

11,5 (9,0; 14,6)

8,4 (6,7; 10,6)

 

primärdosen

 

 

 

 

 

 

 

PMB29

48 månader efter den sista

9,4 (7,3; 12,1)

9,7 (7,6; 12,3)

7,5 (6,1; 9,2)

primärdosen

 

 

 

 

 

 

48 (B24)

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter påfyllnadsdosen

74,6 (55,9; 99,5)

80,3 (62,6;

86,0 (62,6;

 

 

103,1)

118,2)

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter den sista

50,1 (38,0; 66,1)

41,9 (32,3; 54,3)

31,4 (23,9; 41,3)

 

primärdosen

 

 

 

 

 

 

 

 

12 månader efter den sista

6,4 (5,2; 7,8)

6,0 (5,1; 7,2)

5,6 (4,8; 6,5)

 

primärdosen

PMB27

 

 

 

 

 

 

48 månader efter den sista

6,0 (5,0; 7,2)

5,3 (4,6; 6,1)

5,1 (4,6; 5,7)

07 (B44)

primärdosen

 

 

 

 

 

 

 

1 månad efter påfyllnadsdosen

109,9 (74,5;

117,6 (84,5;

84,6 (57,8;

 

 

162,0)

163,5)

124,0)

 

 

 

 

 

Förkortningar: GMT = geometrisk medeltiter; hSBA = analys av baktericida antikroppar med humankomplement; fHbp = faktor H-bindande protein.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Trumenba för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för förebyggande av invasiv meningokocksjukdom orsakad av N. meningitidis serogrupp B (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Ej relevant.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet samt reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Histidin

Polysorbat 80 (E433)

Vatten för injektionsvätskor

För adsorbent, se avsnitt 2

6.2Inkompatibiliteter

Trumenba får inte blandas i samma spruta som andra vacciner eller läkemedel.

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3Hållbarhet

3 år.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

Sprutorna ska förvaras liggande i kylskåp för att minimera tiden för återdispergering. Får inte frysas.

6.5Förpackningstyp och innehåll

0,5 ml suspension i en förfylld spruta (typ I-glas) med Luer Lock-adapter i plast, kolvpropp av klorbutylgummi och ett spetslock (tip-cap) av syntetiskt isopren-brombutylgummi med spetsskydd av hårdplast med eller utan nål. Spetsskyddet och gummikolven på den förfyllda sprutan är inte tillverkade av naturgummi (latex).

Förpackningsstorlek 1, 5 eller 10 förfyllda sprutor, med eller utan nål.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Under förvaring kan en vit bottensats och en ofärgad supernatant observeras i den förfyllda sprutan med suspensionen.

Före användning ska den förfyllda sprutan skakas kraftigt för att en homogen vit suspension ska erhållas.

Använd inte vaccinet om det inte kan resuspenderas.

Vaccinet ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning före administrering. Om några främmande partiklar och/eller variation i det fysiska utseendet observeras ska vaccinet inte administreras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/17/1187/001

EU/1/17/1187/002

EU/1/17/1187/003

EU/1/17/1187/004

EU/1/17/1187/005

EU/1/17/1187/006

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel