Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultibro Breezhaler (indacaterol / glycopyrronium bromide) – Bipacksedel - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringUltibro Breezhaler
ATC-kodR03AL04
Ämneindacaterol / glycopyrronium bromide
TillverkareNovartis Europharm Ltd

Bipacksedel: Information till användaren

Ultibro Breezhaler 85 mikrogram/43 mikrogram, inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol/glykopyrronium

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.Vad Ultibro Breezhaler är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du använder Ultibro Breezhaler

3.Hur du använder Ultibro Breezhaler

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Ultibro Breezhaler ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Ultibro Breezhaler är och vad det används för

Vad Ultibro Breezhaler är

Detta läkemedel innehåller de två aktiva substanserna indakaterol och glykopyrronium. De tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkvidgande medel.

Vad Ultibro Breezhaler används för

Detta läkemedel används för att underlätta andningen hos vuxna patienter som har andningssvårigheter på grund av en sjukdom som kallas kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vid KOL dras musklerna runt luftvägarna samman. Därmed blir det svårt att andas. Detta läkemedel förhindrar sammandragningen av musklerna runt luftvägarna och det blir då lättare för luften att komma in i och ut ur lungorna.

Om du använder detta läkemedel en gång dagligen, kommer det att bidra till att minska den påverkan som KOL har på ditt dagliga liv.

2. Vad du behöver veta innan du använder Ultibro Breezhaler

Använd inte Ultibro Breezhaler

-om du är allergisk mot indakaterol eller glykopyrronium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ultibro Breezhaler om något av följande stämmer in på dig:

-du har astma – detta läkemedel ska inte användas som behandling mot astma

-du har hjärtbesvär

-du har krampanfall

-du har sköldkörtelbesvär (tyreotoxikos)

-du har diabetes

-du använder något läkemedel mot din lungsjukdom som innehåller aktiva substanser som liknar

(tillhör samma grupp av läkemedel) de i Ultibro Breezhaler (se avsnittet ”Andra läkemedel och Ultibro Breezhaler”)

-du har njurbesvär

-du har allvarliga leverbesvär

-du har en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

-du har svårt att urinera.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker) ska du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Under behandling med Ultibro Breezhaler

-Sluta använda detta läkemedel och informera omedelbart läkare om du upplever något av följande:

-Smärta eller obehag i ögonen, tillfällig dimsyn, halofenomen (färgade ringar runt lampor) eller färgade synfenomen i samband med röda ögon – detta kan vara tecken på akut trångvinkelglaukom.

-Svårigheter att andas eller svälja, svullnad i tunga, läppar eller ansikte, hudutslag, klåda och nässelutslag (tecken på en allergisk reaktion).

-Trånghet i bröstet, hosta, väsande andning eller andfåddhet strax efter att du har inhalerat detta läkemedel – detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas paradoxal bronkospasm.

-Informera omedelbart läkare om dina KOL-symtom, såsom andfåddhet, väsande andning eller hosta, inte förbättras eller förvärras.

Ultibro Breezhaler används som en kontinuerlig behandling för KOL. Använd inte detta läkemedel för att behandla en plötslig attack av andnöd eller väsande andning.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Ultibro Breezhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

-något läkemedel som kan likna Ultibro Breezhaler (innehåller liknande aktiva substanser).

-så kallade beta-blockerare, vilka kan användas mot högt blodtryck eller hjärtbesvär (t.ex. propranolol) eller för ögonsjukdomen glaukom (t.ex. timolol).

-läkemedel som sänker kaliumhalten i blodet - till dessa hör:

-steroider (t.ex. prednisolon),

-diuretika (vätskedrivande tabletter) som används mot högt blodtryck (t.ex. hydroklortiazid),

-läkemedel mot andningsbesvär, t.ex. teofyllin.

-läkemedel som används för behandling av depression (t.ex. tricykliska antidepressiva, monoaminoxidashämmare).

Graviditet och amning

Det finns inga data från användning av detta läkemedel hos gravida kvinnor och det är inte känt om de aktiva substanserna i detta läkemedel passerar över till bröstmjölk.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte använda Ultibro Breezhaler såvida inte läkaren sagt till dig att göra det.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Detta läkemedel kan dock orsaka yrsel (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”). Kör inte bil eller använd inte maskiner om du känner dig yr när du tar detta läkemedel.

Ultibro Breezhaler innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (23,5 mg per kapsel). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

3.Hur du använder Ultibro Breezhaler

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Ultibro Breezhaler du ska använda

Vanlig dos är inhalation av innehållet i en kapsel om dagen.

Du behöver bara inhalera en gång dagligen eftersom effekten av detta läkemedel varar i 24 timmar. Använd inte mer än vad läkaren ordinerar.

Äldre (75 år och äldre)

Om du är 75 år eller äldre kan du använda samma dos av detta läkemedel som rekommenderas för vuxna.

När du ska inhalera Ultibro Breezhaler

Använd detta läkemedel vid samma tidpunkt varje dag. Då blir det också lättare att komma ihåg att använda läkemedlet.

Du kan inhalera Ultibro Breezhaler när som helst före eller efter intag av mat eller dryck.

Hur du inhalerar Ultibro Breezhaler

-Den här förpackningen innehåller en inhalator och kapslar (i blister) som innehåller läkemedlet i form av inhalationspulver. Använd endast kapslarna med den inhalator som medföljer förpackningen (Ultibro Breezhaler inhalator). Kapslarna ska vara kvar i blistret tills du ska använda dem.

-Dra bort baksidan från blistret för att öppna det - tryck inte kapseln genom folien.

-När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Ultibro Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

-Kasta inhalatorn efter 30 dagars användning.

-Svälj inte kapslarna.

-Läs anvisningarna i slutet av den här bipacksedeln för att få mer information om hur du använder inhalatorn.

Om du har tagit för stor mängd av Ultibro Breezhaler

Om du har inhalerat för mycket av detta läkemedel eller om någon annan använder dina kapslar av misstag, tala omedelbart om det för läkare eller uppsök närmaste akutmottagning. Visa förpackningen med Ultibro Breezhaler. Läkarvård kan behövas.

Om du har glömt att använda Ultibro Breezhaler

Om du glömmer att inhalera en dos vid den vanliga tidpunkten, inhalera en så snart som möjligt den dagen. Inhalera sedan nästa dos som vanligt nästa dag. Inhalera inte mer än en dos på samma dag.

Hur länge du ska fortsätta behandlingen med Ultibro Breezhaler

Fortsätt att använda Ultibro Breezhaler så länge läkaren ordinerar det.

KOL är en kronisk sjukdom och du ska använda Ultibro Breezhaler varje dag, inte bara när du

har andningsbesvär eller andra symtom på KOL.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska fortsätta behandlingen med detta läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

svårigheter att andas eller svälja, svullnad i tunga, läppar eller ansikte, nässelfeber, hudutslag – detta kan vara tecken på en allergisk reaktion

trötthet eller stark törst, ökad aptit utan att gå upp i vikt och tätare urinering – detta kan vara tecken på hög sockerhalt i blodet (hyperglykemi).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

kraftig bröstsmärta med ökad svettning – detta kan vara en allvarlig hjärtpåverkan (ischemisk hjärtsjukdom)

svullnad av främst tunga, läppar, ansikte eller svalg (möjliga tecken på angioödem)

svårigheter att andas samtidigt med väsande andning eller hosta

smärta eller obehag i ögonen, tillfällig dimsyn, halofenomen (färgade ringar runt lampor) eller färgade synfenomen i samband med röda ögon – detta kan vara tecken på glaukom

oregelbunden hjärtrytm.

Om du får någon av dessa allvarliga biverkningar, tala omedelbart med din läkare.

Andra biverkningar kan vara:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

täppt näsa, nysningar, hosta, huvudvärk med eller utan feber – detta kan vara tecken på en övre luftvägsinfektion.

Vanliga

halsont i kombination med rinnande näsa – detta kan vara tecken på nasofaryngit

smärtsamma och täta urineringar – detta kan vara tecken på en urinvägsinfektion som kallas blåskatarr (cystit)

tryckande känsla eller smärta under ögonen eller i pannan – detta kan vara tecken på bihåleinflammation (sinuit)

rinnande eller täppt näsa

yrsel

huvudvärk

hosta

halsont

orolig mage, matsmältningsbesvär

karies

problem och smärta vid urinering – detta kan vara tecken på utflödeshinder från urinblåsan eller urinretention

feber

bröstsmärta.

Mindre vanliga

sömnsvårigheter

snabb hjärtrytm

hjärtklappning – tecken på onormal hjärtrytm

röstförändring (heshet)

näsblod

diarré eller magont

muntorrhet

klåda eller hudutslag

smärta i muskler, ledband, senor, leder och ben

muskelspasm

muskelsmärta, värk eller ömhet

smärta i armar eller ben

svullna händer, anklar och fötter

trötthet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

stickningar eller domningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Ultibro Breezhaler ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”Utg.dat.”/”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara kapslarna i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt. Tas ur blistret omedelbart före användning.

Kassera varje inhalator efter 30 dagars användning.

Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulation.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-De aktiva substanserna är indakaterol (som maleat) och glykopyrroniumbromid. Den avgivna dosen (den dos som lämnar inhalatorns munstycke) motsvarar 85 mikrogram indakaterol (110 mikrogram indakaterolmaleat) och 43 mikrogram glykopyrronium (54 mikrogram glykopyrroniumbromid).

-Övriga innehållsämnen i inhalationspulvret är laktosmonohydrat och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningen innehåller en inhalator tillsammans med kapslar i blister. Varje blister innehåller antingen 6 eller 10 hårda kapslar.

Kapslarna har en gul, genomskinlig överdel och en naturell, genomskinlig underdel. De innehåller ett vitt till nästan vitt pulver, med produktkoden ”IGP110.50” tryckt med blått under två blå streck på

underdelen och företagets logotyp () tryckt med svart på överdelen.

Följande förpackningsstorlekar tillhandahålls:

Förpackning innehållande 6x1, 10x1, 12x1 eller 30x1 hårda kapslar och en inhalator.

Multipack innehållande 90 (3 förpackningar med 30x1) hårda kapslar och 3 inhalatorer. Multipack innehållande 96 (4 förpackningar med 24x1) hårda kapslar och 4 inhalatorer. Multipack innehållande 150 (15 förpackningar med 10x1) hårda kapslar och 15 inhalatorer. Multipack innehållande 150 (25 förpackningar med 6x1) hårda kapslar och 25 inhalatorer.

Eventuellt finns inte alla förpackningsstorlekar i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

 

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Bruksanvisning till Ultibro Breezhaler inhalator

Läs följande anvisningar noga så att du vet hur du ska använda detta läkemedel.

Använd endast den Ultibro Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen. Använd inte Ultibro Breezhaler kapslar med någon annan inhalator och använd inte Ultibro Breezhaler inhalator för att ta något annat läkemedel i form av kapsel.

Tryck inte kapseln genom folien för att ta ut den från blisterkartan.

När du påbörjar en ny förpackning ska du använda den nya Ultibro Breezhaler inhalator som medföljer förpackningen.

Kassera varje inhalator efter 30 dagars användning. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner och inhalatorer som inte längre används.

Svälj inte kapslarna. Pulvret i kapslarna är avsett att inhaleras.

Förpackningen med Ultibro Breezhaler

Varje förpackning med Ultibro Breezhaler innehåller:

-en Ultibro Breezhaler inhalator

-en eller flera blister med antingen 6 eller 10 Ultibro Breezhaler kapslar som ska användas i inhalatorn.

Munstycke

Lock

Filter

 

 

 

 

 

 

 

Knapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapselfack

 

 

Botten

 

 

 

 

 

Blister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalator

Blisterkarta

Inhalatorns bottendel

Hur du använder inhalatorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta av locket.

Öppna inhalatorn:

Håll inhalatorns botten i ett stadigt grepp och fäll ned munstycket. Inhalatorn är nu öppen.

Förbered kapseln:

Skilj ett blister från blisterkartan genom att riva längs perforationen.

Ta ett blister och dra av bottenfolien så att kapseln exponeras.

Tryck inte kapseln genom folien.

Ta ut en kapsel:

Kapslar måste alltid förvaras i blistret och tas ur blistret omedelbart före användning.

Ta med torra händer ut en kapsel från blistret.

Svälj inte kapslarna.

Sätt i kapseln:

Lägg kapseln i kapselfacket.

Lägg aldrig kapseln direkt i munstycket.

Stäng inhalatorn:

Fäll tillbaka munstycket tills du hör ett klickljud.

Stick hål på kapseln:

Håll inhalatorn upprätt med munstycket pekande uppåt.

Stick hål på kapseln genom att med en stadig rörelse pressa in de båda knapparna på inhalatorns sidor samtidigt. Gör detta endast en gång.

Du ska höra ett klickljud när det går hål på kapseln.

Släpp ut sidoknapparna helt.

Andas ut:

Andas ut så mycket du kan innan du placerar munstycket i munnen.

Blås inte i munstycket.

Inhalera läkemedlet:

Gör så här för att andas in läkemedlet djupt i luftvägarna:

Håll inhalatorn som visas på bilden. Sidoknapparna ska vara riktade åt höger respektive vänster. Tryck inte på sidoknapparna.

Placera munstycket i munnen och slut läpparna hårt runt munstycket.

Andas in snabbt men ordentligt och så djupt du kan. Tryck inte på sidoknapparna.

Obs!

När du andas in genom inhalatorn, snurrar kapseln i facket och du ska höra ett susande ljud. Du kommer att känna en söt smak när läkemedlet kommer in i lungorna.

Om du inte hör ett susande ljud:

Kapseln kan ha fastnat i kapselfacket. Om detta händer:

Öppna inhalatorn och lossa försiktigt kapseln genom att knacka på botten av inhalatorn. Tryck inte på sidoknapparna.

Inhalera läkemedlet igen genom att upprepa steg 9 och 10.

Håll andan:

När du har inhalerat läkemedlet:

Håll andan i minst

5-10 sekunder eller så länge du kan medan du tar ut inhalatorn ur munnen.

Andas sedan ut.

Öppna inhalatorn för att se om något pulver finns kvar i kapseln.

Om det finns pulver kvar i kapseln:

Stäng inhalatorn.

Upprepa steg 9 till 12.

De flesta tömmer kapseln med en eller två inhalationer.

Mer information

Vissa personer kan ibland få kortvarig hosta strax efter inhalation av läkemedlet. Om detta inträffar behöver du inte vara orolig. Så länge kapseln är tom har du fått i dig tillräckligt med läkemedel.

När du har inhalerat din dagliga dos av Ultibro Breezhaler:

Öppna munstycket igen och ta ut den tomma kapseln genom att tippa ut den ur kapselfacket. Kasta den tomma kapseln i hushållssoporna.

Stäng inhalatorn och sätt tillbaka locket.

Förvara inte kapslar som du ännu inte stuckit hål på i inhalatorn.

Mer information

Ibland kan mycket små bitar av kapseln komma igenom filtret och in i munnen. Om detta händer kommer du att kunna känna dessa bitar på tungan. Det är inte skadligt att svälja eller andas in dem. Risken för att kapseln krossas ökar om du sticker hål på kapseln fler än en gång (steg 7).

Hur du rengör inhalatorn

Tvätta aldrig inhalatorn med vatten. Om du vill rengöra inhalatorn, torka munstyckets insida och utsida med en ren, torr och luddfri duk så att eventuellt pulver avlägsnas. Håll inhalatorn torr.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel