Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultratard (insulin human) – Märkning - A10AE01

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringUltratard
ATC-kodA10AE01
Ämneinsulin human
TillverkareNovo Nordisk A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN ELLER, DÄR SÅDAN

 

 

SAKNAS, DIREKT PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

 

 

 

 

{YTTERKARTONG}

 

 

 

 

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

 

 

Ultratard 40 IE/ml

 

 

 

 

Injektionsvätska, suspension, injektionsflaska

 

 

 

 

Humant insulin, rDNA

för

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ml suspension innehåller 40 IE (1,4 mg) humant insulin (rDNA)

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

zinkklorid, natriumklorid, metylparahydroxibensoat, natriumacetat, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

godkänt

1 injektionsflaska à 10 ml

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning

 

längre

 

Omblandas enligt bruksanvisning

 

Läs bipacksedeln före användning

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

 

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

 

 

är

inte

 

 

7.ÖVRIGA SÄRSKILDADET ÄRVARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM

Läkemedlet

NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.:

Under användning: Ska användas inom 6 veckor

 

 

 

 

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

försäljning

 

 

Förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp)

 

 

Får ej frysas

 

 

Förvaras i ytterkartongen

 

 

Under användning: Förvaras i skydd mot kyla. Förvaras vid högst 25°C

 

 

 

 

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

 

 

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

 

 

 

 

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

 

Novo Nordisk A/S

 

för

DK-2880 Bagsværd

 

Danmark

 

 

 

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

EU/0/00/000/000

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKARENS NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

 

 

 

godkänt

 

14.ALLMÄN KLASSIFICERINGlängreFÖR FÖRSKRIVNINGSats nr:15. BRUKSANVISNINGReceptbelagt läkemedel

 

är

inte

Läkemedlet

 

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN ELLER, DÄR SÅDAN SAKNAS, DIREKT PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

{YTTERKARTONG}

 

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

 

 

 

 

 

Ultratard 40 IE/ml

 

 

 

 

 

försäljning

 

Injektionsvätska, suspension, injektionsflaska

 

 

 

 

Humant insulin, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

för

 

 

 

1 ml suspension innehåller 40 IE (1,4 mg) humant insulin (rDNA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

zinkklorid, natriumklorid, metylparahydroxibensoat, natriumacetat, natriumhydroxid, saltsyra och

 

vatten för injektionsvätskor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

5 injektionsflaskor à 10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Subkutan användning

längre

 

 

 

 

 

Omblandas enligt bruksanvisning

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

 

 

 

 

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

Utg. dat.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Under användning: Ska användas inom 6 veckor

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

 

försäljning

 

 

 

 

 

Förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp)

 

 

 

 

Får ej frysas

 

 

 

 

Förvaras i ytterkartongen

 

 

 

 

Under användning: Förvaras i skydd mot kyla. Förvaras vid högst 25°C

 

 

 

 

 

 

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

 

 

 

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

 

 

 

 

 

 

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

 

 

Novo Nordisk A/S

för

 

 

 

 

 

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

Danmark

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

EU/0/00/000/000

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKARENS NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

 

Sats nr:

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

Receptbelagt läkemedel

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

inte

 

 

BRUKSANVISNING

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

 

{ETIKETT}

 

 

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Ultratard 40 IE/ml

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvätska, suspension

 

 

 

 

 

Humant insulin, rDNA

 

 

 

för

 

 

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC användning

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

Utg. dat.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

 

 

 

 

Sats nr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

längre

 

 

 

 

MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

 

 

10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN ELLER, DÄR SÅDAN

 

 

SAKNAS, DIREKT PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

 

 

 

 

{YTTERKARTONG}

 

 

 

 

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

 

 

Ultratard 100 IE/ml

 

 

 

 

Injektionsvätska, suspension, injektionsflaska

 

 

 

 

Humant insulin, rDNA

för

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ml suspension innehåller 100 IE (3,5 mg) humant insulin (rDNA)

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

zinkklorid, natriumklorid, metylparahydroxibensoat, natriumacetat, natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

godkänt

1 injektionsflaska à 10 ml

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Subkutan användning

 

längre

 

Omblandas enligt bruksanvisning

 

Läs bipacksedeln före användning

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

 

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

 

 

är

inte

 

 

7.ÖVRIGA SÄRSKILDADET ÄRVARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM

Läkemedlet

NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.:

Under användning: Ska användas inom 6 veckor

 

 

 

 

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

försäljning

 

 

Förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp)

 

 

Får ej frysas

 

 

Förvaras i ytterkartongen

 

 

Under användning: Förvaras i skydd mot kyla. Förvaras vid högst 25°C

 

 

 

 

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

 

 

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

 

 

 

 

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

 

 

Novo Nordisk A/S

 

 

för

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

EU/0/00/000/000

 

 

 

 

godkänt

 

 

13.

TILLVERKARENS NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

 

 

Sats nr:

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

Receptbelagt läkemedel

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

längre

 

 

 

 

inte

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN ELLER, DÄR SÅDAN SAKNAS, DIREKT PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

{YTTERKARTONG}

 

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

 

 

 

 

 

Ultratard 100 IE/ml

 

 

 

 

 

försäljning

 

Injektionsvätska, suspension, injektionsflaska

 

 

 

 

Humant insulin, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

för

 

 

 

1 ml suspension innehåller 100 IE (3,5 mg) humant insulin (rDNA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

zinkklorid, natriumklorid, metylparahydroxibensoat, natriumacetat, natriumhydroxid, saltsyra och

 

vatten för injektionsvätskor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

5 injektionsflaskor à 10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Subkutan användning

längre

 

 

 

 

 

Omblandas enligt bruksanvisning

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS

 

 

 

 

OÅTKOMLIGT FÖR BARN

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

 

 

NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

 

Utg. dat.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Under användning: Ska användas inom 6 veckor

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

 

försäljning

 

 

 

 

 

Förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp)

 

 

 

 

Får ej frysas

 

 

 

 

Förvaras i ytterkartongen

 

 

 

 

Under användning: Förvaras i skydd mot kyla. Förvaras vid högst 25°C

 

 

 

 

 

 

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

 

 

 

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

 

 

 

 

 

 

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

 

 

Novo Nordisk A/S

för

 

 

 

 

 

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

Danmark

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

EU/0/00/000/000

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKARENS NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

 

Sats nr:

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

Receptbelagt läkemedel

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

inte

 

 

BRUKSANVISNING

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

 

{ETIKETT}

 

 

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Ultratard 100 IE/ml

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvätska, suspension

 

 

 

 

 

Humant insulin, rDNA

 

 

 

för

 

 

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC användning

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

Utg. dat.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

 

 

 

 

Sats nr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

längre

 

 

 

 

MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

 

 

10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel