Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultratard (insulin human) – Bipacksedel - A10AE01

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringUltratard
ATC-kodA10AE01
Ämneinsulin human
TillverkareNovo Nordisk A/S

Artikelns innehåll

Ultratard

försäljning

 

Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du börjar ta ditt insulin. Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, diabetessjuksköterska eller apoteket. Detta läkemedel har ordinerats till dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Ultratard 40 IE/ml Injektionsvätska, suspension, i injektionsflaska

 

Injektionsvätska, suspension, i injektionsflaska.

 

Insulin, humant, rDNA

 

Ultratard är en zinksuspension som består av kristallina partiklar.

 

Det aktiva innehållsämnet är humant insulin som framställts med hjälp av rekombinant bioteknik.

1 ml innehåller 40 IE humant insulin. En injektionsflaska innehåller 10 ml, vilket motsvarar 400 IE.

Ultratard innehåller också zinkklorid, natriumklorid, metylparahydroxibensoat, natriumacetat,

natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

 

Injektionsvätskan är en grumlig, vit vattensuspension och levereras i förpackningarför

med 1 eller 5

injektionsflaskor på 10 ml (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

Innehavare av godkännandet för försäljning och tillverkare är Novo Nordisk A/S, Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd, Danmark.

 

1 Vad är Ultratard?godkänt

Ultratard är humant insulin som används för att behandla diabetes. Insulinet är förpackat i en 10 ml injektionsflaska och dras upp i en spruta.

Ultratard är ett mycket långverkande insulin. Det betyder att det börjar sänka ditt blodsocker ungefär 4 timmar efter det att du injicerat det och effekten varar i cirka 28 timmar. Ultratard ges ofta i kombination med snabbverkande insuliner.

2 Innan du tar Ultratard

 

Ta inte Ultratard

 

Om du känner att du börjar få insulinkänning (symtom på lågt blodsocker). Se 4 Vad du ska

 

göra i en akut situation, för mer information om insulinkänningar

Om du någon gång har fått en allergisklängrereaktion mot denna insulinprodukt eller mot något av

 

innehållsämnena (se rutan nere till vänster). Vissa personer är allergiska mot

 

metylparahydroxibensoat. Var uppmärksam på de tecken på allergi, som beskrivs i 5 Möjliga

 

biverkningar.

 

Var speciellt försiktig med Ultratard

 

inte

Om du har problem med njurarna eller levern, med binjurarna, hypofysen eller sköldkörteln

Om du dricker alkohol: var uppmärksam på tecken på insulinkänning

Om du motionerar mer än vanligt eller vill ändra din kosthållning

Om du blir sjuk:ärfortsätt att ta ditt insulin

Om du ska resa utomlands: resor över olika tidszoner kan påverka ditt insulinbehov

Om du är gravid eller planerar en graviditet: du måste vara speciellt noggrann med att

 

kontrollera ditt blodsocker. För höga eller för låga värden kan skada både din och barnets hälsa

Om du ammar: det är ingen risk för barnet, men du kan behöva justera din insulindos och din

 

kosthållning

 

Om du kör bil eller använder verktyg och maskiner: var uppmärksam på tecken på

 

insulinkänningar. Din koncentrationsförmåga och reaktionsförmåga försämras om du får

Läkemedlet

 

insulinkänning. Du ska aldrig köra bil eller använda maskiner om du märker att du börjar få insulinkänning. Om du ofta får insulinkänningar eller om du tycker att det är svårt att känna igen en insulinkänning, bör du diskutera med din läkare om du alls borde köra bil eller använda maskiner.

Ultratard och andra läkemedel

försäljning

 

Många läkemedel påverkar hur glukos fungerar i kroppen, vilket kan påverka ditt insulinbehov. Här

nedan följer en lista över de viktigaste läkemedlen som kan påverka ditt insulinbehov.

 

Tala om för din läkare om du använder några andra mediciner, likaså om du börjar/slutar att ta ett

läkemedel eller ändrar dos, även om de är receptfria.

 

Ditt insulinbehov kan förändras om du samtidigt tar: perorala diabetesmedel, MAO-hämmare, vissa beta-blockerare, ACE-hämmare, acetylsalicylsyra, tiazider, glukokortikoider, tyreoideahormoner, beta-adrenergika, tillväxthormon, danazol, oktreotid och lanreotid.

3 Hur du tar Ultratard

Diskutera ditt insulinbehov med din läkare och diabetessjuksköterska. Följ deras anvisningar noga. Den här bipacksedeln är endast en allmän handledning.

Om din läkare har ställt om dig från ett insulinmärke till ett annat, kan läkaren eventuellt behöva

justera din dos.

 

för

Innan du använder Ultratard

 

 

Kontrollera att det är rätt sorts insulin

 

 

Desinficera gummimembranet med alkohol.

 

 

Använd inte Ultratard

 

 

Om skyddslocket har lossnat eller saknas. Varje injektionsflaska har ett manipuleringssäkert

 

skyddslock av plast. Om locket inte är helt intakt när du får flaskan, ska du lämna tillbaka den

 

till apoteket

 

 

Om injektionsvätskan inte har förvarats på rätt sätt eller har varit frusen (se 6 Så förvarar du

Ultratard)

godkänt

 

 

 

Om vätskan inte är jämnt vit och grumlig efter att den omblandats.

 

Hur du tar detta insulin

Ultratard är avsett för injektion under hudenlängre(subkutant). Du ska aldrig injicera insulin direkt i ett

blodkärl eller en muskel. För att undvika knölar i huden ska du alltid växla mellan olika injektionsställen (se 5 Möjliga biverkningar). Det bästa området att ta injektionen är på framsidan av

låret. Om du tycker att det passar bättre kan du även använda framsidan av midjan (buken), skinkorna

eller framsidan av överarmarna.

 

 

 

inte

Kontrollera alltid ditt blodsocker regelbundet.

Ultratard injektionsflaskor är avsedda att användas med insulinsprutor med motsvarande

enhetsgradering.

 

 

Gör så här när du enbart tar Ultratard

Alldeles innan du injicerar detta insulin rullar du injektionsflaskan mellan händerna tills vätskan

är jämnt vit och grumlig

Dra upp luft i sprutan, samma volym som den insulindos du behöver

Läkemedlet

 

 

Spruta in luften i injektionsflaskan: stick injektionsnålen genom gummimembranet och pressa

ner kolven

är

 

Vänd flaskan och sprutan upp och ner

Dra upp rätt dos insulin i sprutan

Dra ut injektionsnålen ur flaskan

Kontrollera att det inte finns någon luft kvar i sprutan: vänd injektionsnålen uppåt och tryck ut

eventuell luft

 

 

Kontrollera att du har rätt dos

Injicera genast.

 

 

 

 

4 Vad du ska göra i en akut situation

Rulla injektionsflaskan med Ultratard mellan händernaförsäljning

Dra upp lika mycket luft i sprutan som den dos Ultratard du behöver. Spruta in luften i Ultratard-flaskan och dra sedan ut injektionsnålen

Dra upp lika mycket luft i sprutan som den dos du behöver av det snabbverkande insulinet. Spruta in luften i flaskan med det snabbverkande insulinet. Vänd sedan flaskan och sprutan upp och ner

Dra upp rätt dos av det snabbverkande insulinet i sprutan. Dra ut injektionsnålen ur flaskan. Kontrollera att det inte finns någon luft kvar i sprutan: vänd injektionsnålen uppåt och tryck ut luften. Kontrollera dosen

Stick nu in injektionsnålen i flaskan med Ultratard. Vänd sedan flaskan och sprutan upp och ner

Dra upp rätt dos av Ultratard i sprutan. Dra ut injektionsnålen ur flaskan.förKontrollera att det inte finns någon luft i sprutan och att du har rätt dos

Injicera blandningen genast.Gör så här för att blanda Ultratard med snabbverkande insulinBlanda alltid snabbverkande och långverkande insulin i denna ordning.

Hur insulinet injiceras

godkänt

Injicera insulinet under huden. Använd den injektionsteknik som din läkare eller

diabetessjuksköterska visat dig

 

Håll kvar injektionsnålen under huden i minst 6 sekunder för att säkerställa att hela dosen

 

injiceras.

 

Om du får en insulinkänning (hypoglykemi)längre

En insulinkänning är ett tecken på att din blodsockernivå är för låg.

Varningssignalerna för lågt blodsocker kan komma plötsligt och yttra sig som:

kallsvett, kall och blek hud, huvudvärk, hjärtklappning, illamående, stark hungerkänsla, tillfälliga synförändringar, dåsighet, ovanlig trötthet och svaghet, nervositet eller darrningar, oroskänslor, förvirring, koncentrationssvårigheter.

Om du får något av dessa symtom: ät glukostabletter eller ett mellanmål som innehåller mycket socker (godis, kakor, fruktjuice) och vila sedan.

Ta inte insulin om du märker att du börjar få en insulinkänning.

Se till att du alltid har glukostabletter, godis, kakor eller fruktjuice med dig för säkerhets skull. Tala om för personer i din omgivning att om du blir medvetslös ska de lägga dig på sidan, genast

skaffa läkarhjälp. De ska inte ge dig något att äta eller dricka, eftersom du skulle kunna kvävas av det.

Om svår insulinkänning inte behandlas, kan den orsaka hjärnskador (tillfälliga eller bestående)

 

och till och med död

 

Om du får en insulinkänning och förlorar medvetandet eller får många insulinkänningar, ska du

 

 

är

 

 

tala med din läkare. Tidpunkteninte

för eller mängden insulin, kosthållning eller motion behöver

 

kanske justeras.

 

Läkemedlet

 

 

Användning av glukagon

 

Du kan återfå medvetandet snabbare om du får en injektion med hormonet glukagon av någon person som känner till hur man ska göra. Om du får glukagon kommer du att behöva glukos eller ett mellanmål som innehåller socker, så snart du återfår medvetandet. Om du inte reagerar på glukagonbehandlingen måste du behandlas på sjukhus. När du har fått en injektion med glukagon bör du kontakta din läkare eller en akutmottagning; du behöver få reda på orsaken till insulinkänningen så att du kan undvika att drabbas av flera.

Orsaker till en insulinkänning

Du får insulinkänning om ditt blodsocker blir för lågt. Det kan hända:

Om du tar för mycket insulin

Om du äter för lite eller hoppar över en måltid

Om du motionerar mer än vanligt.

Om ditt blodsocker blir för högt

försäljning

 

Ditt blodsocker kan bli för högt (det kallas hyperglykemi).

 

Varningssignalerna visar sig efter hand och yttrar sig som: ökad urinmängd, törst, aptitlöshet,

illamående (kräkningar), dåsighet eller trötthet, rodnande torr hud, muntorrhet och fruktluktande

andedräkt.

 

Om du får något av dessa symtom: kontrollera ditt blodsocker, gör om möjligt ketontest på urinen, sök därefter genast läkarvård.

Symtomen kan vara tecken på ett mycket allvarligt tillstånd som kallas diabetesketoacidos. Om det inte behandlas kan det leda till diabeteskoma och död.

Orsaker till för högt blodsocker kan vara

för

Att du glömt att ta insulin

Att du flera gånger tagit mindre insulin än vad du behöver

Att du råkat ut för en infektion eller feber

Att du ätit mer än vanligt

Att du motionerat mindre än vanligt.

 

Lågt eller högt blodsocker (hypo- eller hyperglykemi)godkänt. Om du tar för mycket eller för lite Ultratard kan det orsaka hypo- respektive hyperglykemi. Se råden i 4 Vad du ska göra i en akut situation.

5 Möjliga biverkningar

Som alla läkemedel kan Ultratard ha biverkningar.

Vanliga biverkningar (upp till 10 %)

Förändringar på injektionsstället. Reaktionerlängrepå injektionsstället (rodnad, svullnad, klåda) kan uppträda och försvinner normalt under fortsatt användning. Om du injicerar alltför ofta på ett och samma ställe, kan knölar bildas under huden. Förhindra det genom att växla mellan olika injektionsställen inom samma område.

Sällsynta biverkningar (upp till 0,1 %)

Problem med synen. I början av din insulinbehandling kan synstörningar uppträda, men de försvinner vanligtvis.

Tecken på allergi. I mycket sällsynta fall kan du drabbas av rodnad, svullnad och klåda på

injektionsstället (lokala allergiska reaktioner). Dessa symtom försvinner vanligtvis när du tagit ditt

insulin i några veckor. Om de inte försvinner ska du kontakta din läkare.

Kontakta genast läkare:

inte

 

Om tecknen på allergi sprider sig till andra delar av kroppen eller

Om du plötsligt känner dig dålig och du: börjar svettas, börjar känna dig illamående

Läkemedlet

är

 

(kräkningar), får svårt att andas, får hjärtklappning, känner dig yr.

Du kan ha fått en mycket sällsynt, allvarlig allergisk reaktion mot Ultratard eller mot något av innehållsämnena (en så kallad systemisk allergisk reaktion). Se även varningen i 2 Innan du tar Ultratard.

Svullna leder. När du börjar ta insulin, kan det hända att kroppen håller kvar vatten, så att du svullnar upp kring fotlederna och andra leder. Detta är en sällsynt biverkan som snart försvinner.

Om du märker några biverkningar, även sådana som inte nämns i den här bipacksedeln, ber vi dig att berätta om dem för din läkare eller apoteket.

6 Så förvarar du Ultratard

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Ultratard injektionsflaskor som inte används ska förvaras vid 2°C – 8°C (i kylskåp), inte nära frysfacket. Får ej frysas.

Ultratard injektionsflaskor som för tillfället används eller snart ska användas ska inte förvaras i kylskåp. Du kan ta dem med dig och förvara dem i rumstemperatur (vid högst 25°C) i upp till 6 veckor.

För att skydda insulinet mot ljus ska du alltid förvara injektionsflaskan i ytterkartongen, när du inte använder den.

Ultratard ska skyddas mot stark värme och solljus.

 

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

längre

 

 

 

inte

 

 

 

är

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

Använd inte Ultratard efter det utgångsdatum som finns angivet på etiketten och på kartongen. Bipacksedeln godkändes senast

Ultratard

försäljning

 

Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du börjar ta ditt insulin. Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, diabetessjuksköterska eller apoteket. Detta läkemedel har ordinerats till dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Ultratard 100 IE/ml Injektionsvätska, suspension, i injektionsflaska

 

Injektionsvätska, suspension, i injektionsflaska.

 

Insulin, humant, rDNA

 

Ultratard är en zinksuspension som består av kristallina partiklar.

 

Det aktiva innehållsämnet är humant insulin som framställts med hjälp av rekombinant bioteknik.

1 ml innehåller 100 IE humant insulin. En injektionsflaska innehåller 10 ml, vilket motsvarar 1000 IE.

Ultratard innehåller också zinkklorid, natriumklorid, metylparahydroxibensoat, natriumacetat,

natriumhydroxid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

 

Injektionsvätskan är en grumlig, vit vattensuspension och levereras i förpackningarför

med 1 eller 5

injektionsflaskor på 10 ml (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

Innehavare av godkännandet för försäljning och tillverkare är Novo Nordisk A/S, Novo Allé,

DK-2880 Bagsværd, Danmark.

 

1 Vad är Ultratard?godkänt

Ultratard är humant insulin som används för att behandla diabetes. Insulinet är förpackat i en 10 ml injektionsflaska och dras upp i en spruta.

Ultratard är ett mycket långverkande insulin. Det betyder att det börjar sänka ditt blodsocker ungefär 4 timmar efter det att du injicerat det och effekten varar i cirka 28 timmar. Ultratard ges ofta i kombination med snabbverkande insuliner.

2 Innan du tar Ultratard

 

Ta inte Ultratard

 

Om du känner att du börjar få insulinkänning (symtom på lågt blodsocker). Se 4 Vad du ska

 

göra i en akut situation, för mer information om insulinkänningar

Om du någon gång har fått en allergisklängrereaktion mot denna insulinprodukt eller mot något av

 

innehållsämnena (se rutan nere till vänster). Vissa personer är allergiska mot

 

metylparahydroxibensoat. Var uppmärksam på de tecken på allergi, som beskrivs i 5 Möjliga

 

biverkningar.

 

Var speciellt försiktig med Ultratard

 

inte

Om du har problem med njurarna eller levern, med binjurarna, hypofysen eller sköldkörteln

Om du dricker alkohol: var uppmärksam på tecken på insulinkänning

Om du motionerar mer än vanligt eller vill ändra din kosthållning

Om du blir sjuk:ärfortsätt att ta ditt insulin

Om du ska resa utomlands: resor över olika tidszoner kan påverka ditt insulinbehov

Om du är gravid eller planerar en graviditet: du måste vara speciellt noggrann med att

 

kontrollera ditt blodsocker. För höga eller för låga värden kan skada både din och barnets hälsa

Om du ammar: det är ingen risk för barnet, men du kan behöva justera din insulindos och din

 

kosthållning

 

Om du kör bil eller använder verktyg och maskiner: var uppmärksam på tecken på

 

insulinkänningar. Din koncentrationsförmåga och reaktionsförmåga försämras om du får

Läkemedlet

 

insulinkänning. Du ska aldrig köra bil eller använda maskiner om du märker att du börjar få insulinkänning. Om du ofta får insulinkänningar eller om du tycker att det är svårt att känna igen en insulinkänning, bör du diskutera med din läkare om du alls borde köra bil eller använda maskiner.

Ultratard och andra läkemedel

försäljning

 

Många läkemedel påverkar hur glukos fungerar i kroppen, vilket kan påverka ditt insulinbehov. Här

nedan följer en lista över de viktigaste läkemedlen som kan påverka ditt insulinbehov.

 

Tala om för din läkare om du använder några andra mediciner, likaså om du börjar/slutar att ta ett

läkemedel eller ändrar dos, även om de är receptfria.

 

Ditt insulinbehov kan förändras om du samtidigt tar: perorala diabetesmedel, MAO-hämmare, vissa beta-blockerare, ACE-hämmare, acetylsalicylsyra, tiazider, glukokortikoider, tyreoideahormoner, beta-adrenergika, tillväxthormon, danazol, oktreotid och lanreotid.

3 Hur du tar Ultratard

Diskutera ditt insulinbehov med din läkare och diabetessjuksköterska. Följ deras anvisningar noga. Den här bipacksedeln är endast en allmän handledning.

Om din läkare har ställt om dig från ett insulinmärke till ett annat, kan läkaren eventuellt behöva

justera din dos.

 

för

Innan du använder Ultratard

 

 

Kontrollera att det är rätt sorts insulin

 

 

Desinficera gummimembranet med alkohol.

 

 

Använd inte Ultratard

 

 

Om skyddslocket har lossnat eller saknas. Varje injektionsflaska har ett manipuleringssäkert

 

skyddslock av plast. Om locket inte är helt intakt när du får flaskan, ska du lämna tillbaka den

 

till apoteket

 

 

Om injektionsvätskan inte har förvarats på rätt sätt eller har varit frusen (se 6 Så förvarar du

Ultratard)

godkänt

 

 

 

Om vätskan inte är jämnt vit och grumlig efter att den omblandats.

 

Hur du tar detta insulin

Ultratard är avsett för injektion under hudenlängre(subkutant). Du ska aldrig injicera insulin direkt i ett

blodkärl eller en muskel. För att undvika knölar i huden ska du alltid växla mellan olika injektionsställen (se 5 Möjliga biverkningar). Det bästa området att ta injektionen är på framsidan av

låret. Om du tycker att det passar bättre kan du även använda framsidan av midjan (buken), skinkorna

eller framsidan av överarmarna.

 

 

 

inte

Kontrollera alltid ditt blodsocker regelbundet.

Ultratard injektionsflaskor är avsedda att användas med insulinsprutor med motsvarande

enhetsgradering.

 

 

Gör så här när du enbart tar Ultratard

Alldeles innan du injicerar detta insulin rullar du injektionsflaskan mellan händerna tills vätskan

är jämnt vit och grumlig

Dra upp luft i sprutan, samma volym som den insulindos du behöver

Läkemedlet

 

 

Spruta in luften i injektionsflaskan: stick injektionsnålen genom gummimembranet och pressa

ner kolven

är

 

Vänd flaskan och sprutan upp och ner

Dra upp rätt dos insulin i sprutan

Dra ut injektionsnålen ur flaskan

Kontrollera att det inte finns någon luft kvar i sprutan: vänd injektionsnålen uppåt och tryck ut

eventuell luft

 

 

Kontrollera att du har rätt dos

Injicera genast.

 

Gör så här för att blanda Ultratard med snabbverkande insulin

Rulla injektionsflaskan med Ultratard mellan händerna

 

 

 

kallsvett, kall och blek hud, huvudvärk, hjärtklappning, illamående, stark hungerkänsla, tillfälliga synförändringar, dåsighet, ovanlig trötthet och svaghet, nervositet eller darrningar, oroskänslor,

Dra upp lika mycket luft i sprutan som den dos Ultratard du behöver. Spruta in luften i

Ultratard-flaskan och dra sedan ut injektionsnålen

 

 

Dra upp lika mycket luft i sprutan som den dos du behöver av det snabbverkande insulinet.

 

Spruta in luften i flaskan med det snabbverkande insulinet. Vänd sedan flaskan och sprutan upp

och ner

 

 

 

Dra upp rätt dos av det snabbverkande insulinet i sprutan. Dra ut injektionsnålen ur flaskan.

 

Kontrollera att det inte finns någon luft kvar i sprutan: vänd injektionsnålen uppåt och tryck ut

luften. Kontrollera dosen

 

 

 

Stick nu in injektionsnålen i flaskan med Ultratard. Vänd sedan flaskan och sprutan upp och ner

Dra upp rätt dos av Ultratard i sprutan. Dra ut injektionsnålen ur flaskan. Kontrollera att det inte

finns någon luft i sprutan och att du har rätt dos

 

för

försäljning

Injicera blandningen genast.

 

 

 

 

Blanda alltid snabbverkande och långverkande insulin i denna ordning.

 

Hur insulinet injiceras

 

 

 

 

 

Injicera insulinet under huden. Använd den injektionsteknik som din läkare eller

diabetessjuksköterska visat dig

 

 

 

Håll kvar injektionsnålen under huden i minst 6 sekunder för att säkerställa att hela dosen

 

injiceras.

 

 

 

4 Vad du ska göra i en akut situation

 

 

 

Om du får en insulinkänning (hypoglykemi)

 

 

 

En insulinkänning är ett tecken på att din blodsockernivå är för låg.

 

 

Varningssignalerna för lågt blodsocker kan komma plötsligt och yttra sig som:

 

 

längre

godkänt

 

 

förvirring, koncentrationssvårigheter.

Om du får något av dessa symtom: ät glukostabletter eller ett mellanmål som innehåller mycket socker (godis, kakor, fruktjuice) och vila sedan.

Ta inte insulin om du märker att du börjar få en insulinkänning.

Se till att du alltid har glukostabletter, godis, kakor eller fruktjuice med dig för säkerhets skull.

Tala om för personer i din omgivning att om du blir medvetslös ska de lägga dig på sidan, genast

 

 

 

inte

skaffa läkarhjälp. De ska inte ge dig något att äta eller dricka, eftersom du skulle kunna kvävas av det.

Om svår insulinkänning inte behandlas, kan den orsaka hjärnskador (tillfälliga eller bestående)

 

och till och med död

 

Om du får en insulinkänning och förlorar medvetandet eller får många insulinkänningar, ska du

 

tala med din läkare. Tidpunkten för eller mängden insulin, kosthållning eller motion behöver

 

kanske justeras.

 

 

 

är

 

Användning av glukagon

 

Du kan återfå medvetandet snabbare om du får en injektion med hormonet glukagon av någon person

Läkemedlet

 

 

som känner till hur man ska göra. Om du får glukagon kommer du att behöva glukos eller ett mellanmål som innehåller socker, så snart du återfår medvetandet. Om du inte reagerar på glukagonbehandlingen måste du behandlas på sjukhus. När du har fått en injektion med glukagon bör du kontakta din läkare eller en akutmottagning; du behöver få reda på orsaken till insulinkänningen så att du kan undvika att drabbas av flera.

Orsaker till en insulinkänning

Du får insulinkänning om ditt blodsocker blir för lågt. Det kan hända:

• Om du tar för mycket insulin

• Om du äter för lite eller hoppar över en måltid

• Om du motionerar mer än vanligt.

5 Möjliga biverkningar
Som alla läkemedel kan Ultratard ha biverkningar.
Vanliga biverkningar (upp till 10 %)

Om ditt blodsocker blir för högt

försäljning

 

Ditt blodsocker kan bli för högt (det kallas hyperglykemi).

 

Varningssignalerna visar sig efter hand och yttrar sig som: ökad urinmängd, törst, aptitlöshet, illamående (kräkningar), dåsighet eller trötthet, rodnande torr hud, muntorrhet och fruktluktande andedräkt.

Om du får något av dessa symtom: kontrollera ditt blodsocker, gör om möjligt ketontest på urinen, sök därefter genast läkarvård.

Symtomen kan vara tecken på ett mycket allvarligt tillstånd som kallas diabetesketoacidos. Om det inte behandlas kan det leda till diabeteskoma och död.

Orsaker till för högt blodsocker kan vara

 

för

Att du glömt att ta insulin

 

 

 

Att du flera gånger tagit mindre insulin än vad du behöver

 

Att du råkat ut för en infektion eller feber

 

 

Att du ätit mer än vanligt

godkänt

 

Sällsynta biverkningar (upp till 0,1 %)

 

Att du motionerat mindre än vanligt.

 

 

Lågt eller högt blodsocker (hypo- eller hyperglykemi). Om du tar för mycket eller för lite Ultratard kan det orsaka hypo- respektive hyperglykemi. Se råden i 4 Vad du ska göra i en akut situation.

Problem med synen. I början av din insulinbehandling kan synstörningar uppträda, men de försvinner vanligtvis.

Förändringar på injektionsstället. Reaktioner på injektionsstället (rodnad, svullnad, klåda) kan uppträda och försvinner normalt under fortsatt användning. Om du injicerar alltför ofta på ett och samma ställe, kan knölar bildas under huden. Förhindra det genom att växla mellan olika

injektionsställen inom samma område.

längre

Tecken på allergi. I mycket sällsynta fall kan du drabbas av rodnad, svullnad och klåda på injektionsstället (lokala allergiska reaktioner). Dessa symtom försvinner vanligtvis när du tagit ditt insulin i några veckor. Om de inte försvinner ska du kontakta din läkare.

Kontakta genast läkare:

 

Om tecknen på allergi sprider sig till andra delar av kroppen eller

 

inte

Om du plötsligt känner dig dålig och du: börjar svettas, börjar känna dig illamående

 

(kräkningar), får svårt att andas, får hjärtklappning, känner dig yr.

är LäkemedletDu kan ha fått en mycket sällsynt, allvarlig allergisk reaktion mot Ultratard eller mot något av innehållsämnena (en så kallad systemisk allergisk reaktion). Se även varningen i 2 Innan du tar

Ultratard.

Svullna leder. När du börjar ta insulin, kan det hända att kroppen håller kvar vatten, så att du svullnar upp kring fotlederna och andra leder. Detta är en sällsynt biverkan som snart försvinner.

Om du märker några biverkningar, även sådana som inte nämns i den här bipacksedeln, ber vi dig att berätta om dem för din läkare eller apoteket.

6 Så förvarar du Ultratard

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Ultratard injektionsflaskor som inte används ska förvaras vid 2°C – 8°C (i kylskåp), inte nära frysfacket. Får ej frysas.

Ultratard injektionsflaskor som för tillfället används eller snart ska användas ska inte förvaras i kylskåp. Du kan ta dem med dig och förvara dem i rumstemperatur (vid högst 25°C) i upp till 6 veckor.

För att skydda insulinet mot ljus ska du alltid förvara injektionsflaskan i ytterkartongen, när du inte använder den.

Ultratard ska skyddas mot stark värme och solljus.

 

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

längre

 

 

 

inte

 

 

 

är

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

Använd inte Ultratard efter det utgångsdatum som finns angivet på etiketten och på kartongen. Bipacksedeln godkändes senast

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel