Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Märkning - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringValtropin
ATC-kodH01AC01
Ämnesomatropin
TillverkareBioPartners GmbH
UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG
1. LÄKEMEDLETS NAMN
Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning somatropin

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 injektionsflaska med pulver innehåller 5 mg (15 IE) somatropin (3,33 mg/ml somatrop efter beredning med 1,5 ml spädningsvätska).

försäljning

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

 

 

för

 

Pulver: glycin, mannitol, natriumfosfat monobasiskt, natriumfosfat dibasiskt

 

pH-justering: natriumhydroxid och saltsyra.

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spädningsvätska: metakresol (se bipacksedeln för mer information) och vatten för injektionsvätskor.

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

 

 

 

1 injektionsflaska med 5 mg pulver

 

 

 

 

1 förfylld spruta med 1,5 ml spädningsvätska

 

 

 

5.

 

 

inte

 

 

 

 

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

är

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln för information om beredning och användning.

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

Subkutan användning.

 

 

 

 

 

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Efter beredning med medföljande spädningsvätska: kan förvaras i 21 dagar i kylskåp. Efter beredning med vatten för injektionsvätskor: måste användas omedelbart.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, D-72764 Reutlingen, Tyskland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/335/001

13.

BATCH NUMMER

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

inte

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

INFORMATION I BLINDSKRIFT

 

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

Valtropin 5 mg/1,5 ml

 

 

 

 

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR INJEKTIONSFLASKA MED PULVER

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver till injektionsvätska, lösning somatropin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT,

5 mg (15 IE)

inte

6. ÖVRIGT

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.är

 

Läkemedlet

 

 

 

för

försäljning

 

godkänt

 

längre

 

 

 

 

 

VOLYM ELLER PER ENHET

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR FÖRFYLLD SPRUTA MED VÄTSKA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska till Valtropin

Subkutan användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT,

1,5 ml (vatten för injektionsvätskor med

6. ÖVRIGT

är

inte

 

 

 

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

 

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

godkänt

 

längre

 

 

VOLYM ELLER PER ENHET

 

metakresol)

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel