Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Bipacksedel - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringValtropin
ATC-kodH01AC01
Ämnesomatropin
TillverkareBioPartners GmbH

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Somatropin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

-Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

6.

Övriga upplysningar

 

försäljning

I denna bipacksedel finner du information om:

 

 

1.

Vad Valtropin är och vad det används för

 

 

2.

Att tänka på innan du använder Valtropin

 

 

3.

Hur du använder Valtropin

 

 

4.

Eventuella biverkningar

 

 

5.

Hur Valtropin ska förvaras

för

 

1.

godkänt

 

 

 

VAD Valtropin ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

 

Ditt läkemedel heter Valtropin. Det är ett humant tillväxthormon, som även kallas somatropin. Det har samma uppbyggnad som det tillväxthormon som kroppen pr ducerar i hypofysen (en körtel som sitter

i hjärnbasen). Tillväxthormon reglerar cellernas växt och utveckling. Stimulering av cellväxt i de långa

 

 

 

 

längre

rörbenen och ryggraden leder till att man växer på längden.

Valtropin används

 

 

 

-

för att behandla barn (2-11 år) och ungdomar (12-18 år) som inte växer till sin normala längd på

 

grund av dålig bentillväxt som beror på brist på tillväxthormon (relativ brist på tillväxthormon),

 

Turners syndrom eller ”kronisk njurinsufficiens” (ett tillstånd vid vilket njurarna gradvis

 

förlorar förmågan att utföra s a normala funktioner, som att avlägsna avfallsämnen och vätska

-

från kroppen).

är

inte

 

för att behandla vuxna som sedan barndomen haft allvarlig brist på tillväxthormon eller vuxna

 

Läkemedlet

har tillräckligt med tillväxthormon i vuxen ålder.

 

som av något skäl in

I denna bipacksed tilltalas patienten med ”du”. Vårdgivare som ger sina barn Valtropin ska tänka på att ”du” avser barnet.

2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER Valtropin Använd inte Valtropin

-om du är allergisk (överkänslig) mot somatropin eller något av övriga innehållsämnen i Valtropin-pulvret eller -vätskan, t.ex. metakresol (se avsnitt 2, ”Var särskilt försiktig med Valtropin –Förekomst av vissa biverkningar)

-och tala om för din läkare om du har en aktiv tumör. Tumören måste vara inaktiv och du måste ha avslutat din cancerbehandling innan du börjar din behandling med Valtropin.

-för att främja tillväxt hos barn som redan har slutat att växa

-om du har genomgått en allvarlig hjärt- eller bukoperation

-om du behandlas för fler än en skada efter en allvarlig olycka

-om du har plötsliga, allvarliga andningsproblem

Var särskilt försiktig med Valtropin

Undersökningar före behandlingsstart

-En specialistläkare utbildad i hormonrubbningar måste undersöka dig för att avgöra om det är säkert för dig att använda Valtropin.

-Om du har haft en hjärntumör, måste en specialistläkare utbildad i hormonrubbningar måste undersöka din hypofysfunktion för att avgöra om det är säkert för dig att använda Valtropin.

-Vid behandling av barn för tillväxthormonbrist på grund av njurbesvär bör läkaren observera barnet under ett år innan behandling med tillväxthormon sätts in.

-Om vuxna har behandlats med tillväxthormon under barndomen, ska de utvärderas på nytt för tillväxthormonbrist innan någon ytterligare behandling med tillväxthormon startas.

-Patienter med Prader-Willi syndrom skall inte behandlas med Valtropin om de inte också lider av tillväxthormonbrist.

Under eller efter allvarlig sjukdom

 

 

 

-

Om du har haft en hjärntumör, ska du genomgå täta undersökningar fö att kontrollera att

 

tumören inte har kommit tillbaka.

 

 

försäljning

 

 

 

 

-

Om du hade cancer som barn. En ökad risk för en andra tumör (benign eller malig ) har

 

rapporterats hos patienter som har överlevt cancer och som behandlats med somatropin. Av

 

dessa tumörer har i synnerhet hjärntumörer varit vanligast.

 

 

-

För barn som har genomgått njurtransplantation ska behandling med tillväxthormon avbrytas.

-

Om barnet har Turners syndrom, ska läkare undersöka barnet noga med avseende på

 

öroninfektioner som otitis media, eftersom patienter med Turners syndrom löper större risk att

 

drabbas av öronsjukdomar eller andra hörselrubbningar.

för

 

 

 

 

Förekomst av vissa biverkningar

godkänt

 

 

 

 

 

-

Om symtom som huvudvärk (svår och återkommande), synrubbningar, illamående och/eller

 

kräkningar uppträder, rådgör med läkare.

 

 

 

-

Om du av misstag har injicerat Valtropin i muskeln istället för under huden, kan blodsockret bli

-

för lågt (hypoglykemi). Kontakta läkare för att få ytterligare råd.

 

För mycket tillväxthormon kan ledalängretill att öron, näsa, läppar, tunga och käkben växer mer än

-

Om barnet börjar halta under behandling m d Valtropin, rådgör med läkare.

-

Om du är ett barn och behandlas med somat opin. Du löper ökad risk att utveckla inflammation

 

i bukspottkörteln (pankreatit) jämfört med vuxna som behandlas med somatropin. Även om det

 

är sällsynt, ska pankreatit övervägas hos somatropinbehandlade barn som utvecklar buksmärta.

 

normalt (akromegali), högt blodsocker (hyperglykemi) och till förekomst av socker i urinen

 

(glukosuri). Använd alltid Valtropin enligt läkarens anvisningar.

 

 

är

 

 

 

-

Om en allergisk reaktion motintespädningsvätskan uppträder, ska injektionsflaskan beredas med

vatten för injektionsv tskor utan konserveringsmedel (metakresol) och endast användas en gång

Läkarkontroller under behandling

Läkemedlet(se avsnitt 5 ”Hur Val ropin ska förvaras”). Använd inte medföljande spädningsvätska om du vet att du är a rgisk mot konserveringsmedlet metakresol.

-Valtropin kan påverka det sätt på vilket kroppen hanterar socker från mat och dryck. Din läkare

kan ontrollera sockerhalten i urinen eller blodet.

-Valtropin kan påverka halten av sköldkörtelhormon i blodet och du måste därför då och då genomgå test av sköldkörtelns funktion. Om sköldkörteln inte fungerar som den ska, kanske Valtropin inte har tillräcklig verkan.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Tala i synnerhet om för läkaren om du tar

-binjurebarkshormoner som kortison eller prednisolon

-insulin

-peroralt östrogen

-könshormoner, läkemedel för behandling av stressrespons eller inflammation (kortikosteroider), läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. karbamazepin) eller ciklosporin (ett läkemedel som hämmar immunsystemet).

Din läkare kan behöva ändra dosen av Valtropin eller av det andra läkemedlet.

Graviditet

Valtropin ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Om du bl ravid, ska du omedelbart berätta det för din läkare.

Amning

Om du ammar eller har för avsikt att börja amma, ska du rådfråga din läkare innan du använder

Valtropin.

för

försäljning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

 

Körförmåga och användning av maskiner

 

Valtropin har ingen eller försumbar effekt på förmågangodkäntatt köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Valtr pin

vätskan, ska injektionsflaskan beredas med vatten för injektionsvätskor och endast användas en gång (se avsnitt 5 ”Hur Valtropin ska förvaras”).

Medföljande spädningsvätska till Valtropin innehåller metakresol. Använd inte denna vätska om du är allergisk mot metakresol (se avsnitt 2, ”Användlängreinte Valtropin”). Vid en allergisk reaktion mot

3. HUR DU ANVÄNDER Val ropin

 

är

Använd alltid Valtropin enligt läkarensinteanvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Injicera inte Valtropin sj lv om du är osäker på dosen.

Läkemedlet

 

Dosering

 

Din läkare komm r att tala om för dig hur mycket du ska använda. Detta varierar beroende på din sjukdom. Ändra inte dosen utan att prata med din läkare.

Var 6:e månad bör din läkare kontrollera att Valtropindosen är rätt inställd.

I allmänhet beräknas doseringen enligt beskrivningen nedan. Individuella doser kan emellertid variera och läkaren kan ändra din dos på grundval av dina särskilda behov.

Barn

Tillväxthormonbrist hos barn

Injicera 0,025 - 0,035 milligram (mg) för varje kilogram kroppsvikt en gång dagligen under huden (subkutant).

Barn med Turners syndrom

Injicera 0,045 - 0,050 milligram (mg) för varje kilogram kroppsvikt en gång dagligen under huden (subkutant).

Barn före pubertetsåldern med långvariga njurbesvär

Injicera 0,045 - 0,050 milligram (mg) för varje kilogram kroppsvikt en gång dagligen under huden (subkutant).

Vuxna

Tillväxthormonbrist hos vuxna

Injicera 0,15 - 0,30 milligram (mg) en gång dagligen under huden (subkutant). Om du är äldre eller överviktig kan det vara nödvändigt med en lägre startdos.

Vid behov kommer din läkare att gradvis öka denna dos efter dina individuella behov med utgångspunkt från det undersökningsresultat och mätningar av blodnivåerna av så kallad ”tillväxtfaktor” (som förkortas IGF-1). Den totala dagsdosen är normalt inte större än 1 mg. IGF-1- halten måste mätas regelbundet och ska ligga kvar under den övre gränsen för det normala intervallet för din ålder och ditt kön.

Din läkare kommer alltid att förskriva lägsta effektiva dos.

 

försäljning

Dosjustering

 

Hos äldre patienter kan det vara nödvändigt att minska dosen.

 

 

 

För att undvika en sällsynt biverkning som kallas karpaltunnelsyndrom (domning och smärta i handen)

 

för

 

ska doseringen av somatropin minskas vid långvarig svullnad (ödem) eller allvarliga känselrubbningar (parestesi).godkänt

När läkemedlet har använts en tid kan det bli nödvändigt att minska dosen, särskilt hos män. läkemedlet (se avsnitt 2, ”Användning av andra läk m del”).

Vid användning av andra läkemedel kan det bli nödvändi att ändra dosen av Valtropin eller det andra

Administrering

Valtropin är avsett för subkutan användning efter beredning (blandning). Detta innebär att läkemedlet

efter beredning av pulvret med medföljandelängrespädningsvätska, injiceras med en kort nål i fettvävnad

under huden.

är

 

Om du injicerar detta läkemedel självintekommer du att få anvisningar om hur du ska bereda och ta

injektionen.

 

Läkemedlet

 

Injicera inte Valtropin sjä v om du inte har fått undervisning.

Denna bipacksedel innehåller detaljerade anvisningar om subkutan administrering (se avsnittet ”Information om hur du injicerar Valtropin själv” i slutet av bipacksedeln).

Om du anv nt för stor mängd av Valtropin

Om du har använt en större mängd av Valtropin än vad som rekommenderas ska du rådfråga din läkare.

Om du har använt för mycket Valtropin, kan blodsockret inledningsvis sjunka och bli för lågt (hypoglykemi) och därefter stiga och bli för högt (hyperglykemi). Om du har använt för stor mängd Valtropin under lång tid, kan det leda till att öron, näsa, läppar, tunga och käkben växer mer än normalt (akromegali).

Om du har glömt att använda Valtropin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt med den ordinerade doseringen. Om du känner dig osäker, kontakta din läkare.

Om du slutar att använda Valtropin

Rådfråga din läkare innan du slutar med behandlingen. Om du gör ett avbrott i behandlingen eller slutar med behandlingen i förtid kan behandlingsresultatet försämras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Valtropin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Läkemedelsbiverkningar klassificeras på följande sätt:

 

mycket

förekommer hos fler än 1 av 10 användare

 

försäljning

 

 

vanliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vanliga

förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

 

 

 

 

mindre vanliga

förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare

 

 

 

sällsynta

förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

 

 

 

mycket

förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

 

 

 

sällsynta

 

 

 

 

 

för

 

 

 

ingen känd

kan inte bräknas från tillgängliga data

 

 

 

 

fekvens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stickningargodkänteller klåda (parestesi) hos vuxna

 

Efter tillförsel av Valtropin kan följande biverkningar uppträda:

 

 

 

Mycket vanliga

 

 

 

 

Huvudvärk hos vuxna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abnorma känselförnimmelser, som myrkrypningar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledvärk (artralgi) hos vuxna

 

 

 

 

 

 

 

 

Svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaden

 

 

 

 

 

 

(ödem) hos vuxna

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

inte

Utveckling av proteiner som binder andra substanser

Vanliga

 

 

 

(antikroppsbildning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underaktiv sköldkörtel (hypotyreoidism)

Läkemedlet

är

 

 

Nedsatt förmåga att sänka sockerhalten (glukosintolerans)

 

 

vuxna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liten ökning av blodsockerhalten (mild hyperglykemi)

 

 

 

 

 

 

(1 % hos barn; 1-10 % hos vuxna)

 

 

 

 

 

 

Abnorm ökning av muskeltonus (hypertension)

 

 

 

 

 

 

Sömnlöshet (insomni) hos vuxna

 

 

 

 

 

 

Förhöjt blodtryck (hypertoni) hos vuxna

 

 

 

 

 

 

Andfåddhet (dyspné) hos vuxna

 

 

 

 

 

 

Tillfälliga andningsuppehåll under sömn (sömnapné) hos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domningar och stickningar i fingrar och handflatan på

 

 

 

 

 

 

grund av en inklämd nerv i handleden

 

 

 

 

 

 

(karpaltunnelsyndrom) hos vuxna

 

 

 

 

 

 

Ledvärk (artralgi) hos barn

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskelvärk (myalgi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaden

 

 

 

 

 

 

(ödem) hos barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktioner vid injektionsstället, kraftlöshet (asteni)

Mindre vanliga

 

 

 

 

Ökad växt av ny vävnad (cancer, neoplasm)

 

 

 

 

 

 

Brist på röda blodkroppar (anemi)

 

 

 

 

För låg sockerhalt i blodet (hypoglykemi)

 

 

 

 

Onormalt hög fosfathalt i blodet (hyperfosfatemi)

 

 

 

 

Personlighetsstörningar

 

 

 

 

 

Snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)

 

 

 

 

Svullnad i synnervshuvudet (papillödem)

 

 

 

 

Dubbelseende (diplopi)

 

 

 

 

 

Yrsel (vertigo)

 

 

 

 

 

Ökad hjärtrytm (takykardi)

 

 

 

 

 

Kräkning

 

 

 

 

 

Magont (buksmärta), gasbildning (flatulens)

 

 

 

 

Illamående

 

 

 

 

 

Minskad mängd fettvävnad (lipodystrofi), tunn hud

 

 

 

 

(hudatrofi), hudinflammation och fjällning (exfoliativ

 

 

 

 

dermatit), svullnad som efter ett insektsbett (urtikaria),

 

 

 

 

manlig hårväxt hos kvinnor (hirsutism), förtjockad hud

 

 

 

 

(hudhypertrofi)

 

 

 

 

 

Minskad muskelmassa (muskelatrofi), skelettsmärta

 

 

 

 

Domningar och stickningar i fingrar och handflatan på

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

grund av en inklämd nerv i handleden

 

 

 

 

för

 

 

 

 

(karpaltunnelsyndrom) hos barn

 

 

 

 

Ofrivillig urinavgå (urininkontinens), blod i urinen

 

 

 

 

(hematuri), större urinvolym och tätare blåstömningar än

 

 

 

 

normalt (polyuri, pollakisuri), onormal urin

 

 

 

 

Genitala flytningar

 

 

 

 

 

Förstorad manlig bröstkörtel (gynekomasti) hos vuxna

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

R aktioner vid injektionsstället som tunnare hud, stort

 

 

 

 

blodflöde från blodkärlen, förtjockning

 

 

 

 

Kraftlöshet hos barn

 

 

 

 

längre

Sällsynta

 

 

Sockersjuka (diabetes mellitus)

 

 

inte

 

Nervrubbningar utanför hjärnan och ryggmärgen

 

är

 

(neuropati), förhöjt tryck i skallen (förhöjt intrakraniellt

 

 

tryck)

 

 

 

 

 

 

 

 

Högt blodtryck i skallen (benign intrakraniell hypertoni)

 

 

 

 

Onormala känselförnimmelser i huden, som

 

 

 

 

myrkrypningar, stickningar och klåda (parestesi) hos barn

 

 

 

 

Förhöjt blodtryck (hypertoni) hos barn

 

 

 

 

Diarré

 

 

 

 

 

Avvikande resultat av njurfunktionstest

Mycket s llsynta

 

 

 

Sömnlöshet (insomni) hos barn

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstorad manlig bröstkörtel (gynekomasti) hos barn

Ingen känd frekvens

 

 

 

Enstaka fall av akut allergisk reaktion med klåda och

 

 

 

 

svullnad som liknar insektsbett och klåda

 

 

 

 

Kraftig reducering av insulineffekter (insulinresistens)

Hos patienter med tillväxthormonbrist som debuterat i vuxen ålder har svullnad, muskelsmärta, ledsmärta och ledbesvär rapporterats i början av behandlingen med somatropin men dessa biverkningar tenderade att vara av övergående art.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

5. HUR Valtropin SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Valtropin används före det utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaringsanvisningar för läkemedel i oöppnad förpackning

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C ). Får ej frysas.

Före beredning (blandning) kan läkemedlet förvaras vid rumstemperatur (högst 25°C)under en enstaka period om upp till 4 veckor före användning.

Hållbarhet efter beredning med medföljande spädningsvätska

 

 

Efter beredning med den medföljande spädningsvätskan kan läkemedlet förvaras kylskåp

 

(2°C - 8°C) i högst 21 dagar.

 

Hållbarhet efter beredning med vatten för injektionsvätskor (INTE kranvatten)

 

Efter beredning med vatten för injektionsvätskor måste läkemedlet användas omedelbart som

 

engångsspruta.

 

Använd inte Valtropin om du ser att vätskan eller den färdigberedda injektionslösningenförsäljningär grumlig

eller missfärgad eller innehåller partiklar.

för

 

 

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

längre

godkänt

 

Innehållsdeklaration

 

Pulver:

 

-Den aktiva substansen är somatropin. En injektionsflaska med pulver innehåller 5 mg somatropin (motsvarande 15 IE). Efter beredning med 1,5 ml spädningsvätska, innehåller 1 mlinte

 

3,33 mg somatropin (motsvara de to 10 IE).

-

Övriga innehållsämnen glycin, mannitol, natriumfosfat monobasiskt, natriumfosfat dibasiskt

 

samt natriumhydroxidäroch saltsyra för pH-justering (surhetsgrad).

Spädningsvätska:

-Den förfyllda sprutan innehåller vatten för injektionsvätskor och metakresol (se avsnitt 2

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Valtropin säljs i form av pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.

Läkemedlet”Viktig infor ation om några innehållsämnen i Valtropin’).

En förpackning innehåller:

-5 mg av ett vitt till nästan vitt pulver i en injektionsflaska av glas med gummipropp och lock

-1,5 ml spädningsvätska i en förfylld spruta försluten med ett spetslock, för beredning av en klar lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Tyskland

Tel: +49 (0) 7121 948 7756

Fax: +49 (0) 7121 346 255

Denna bipacksedel godkändes senast den {MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida: http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANVISNINGAR OM HUR DU INJICERAR Valtropin SJÄLV

Läs nedanstående anvisningar noga innan du använder Valtropin.

Inledning

Nedanstående anvisningar förklarar hur du injicerar Valtropin själv. Läs anvisningarna oga och följ dem steg för steg. Din läkare eller hans/hennes sköterska kommer att visa dig hur du injicerar Valtropin själv. Försök inte att injicera själv om du inte är säker på att du förstår hur du ska göra.

Allmän information

 

 

 

 

 

Om du vet att du är allergisk mot metakresol ska du inte bereda Valtropin medförsäljningden medföljande

spädningsvätskan (se avsnitt 2, ”Använd inte Valtropin”). Vid allergi mot den medföljande

spädningsvätskan ska injektionsflaskan beredas med vatten för injek ionsvätskor:för

fyll en spruta med

1,5 ml vatten för injektionsvätskor och följ samma anvisningar som för den förfyllda sprutan (se

avsnitt 5 ”Hur Valtropin ska förvaras”). Använd inte kranvatten.

 

Ta fram det du behöver innan du börjar. Du behöver:

godkänt

 

 

Finns i förpackningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtropin injektionsflaska med pulv till vätska till injektion

 

 

 

Förfylld spruta med 1,5 ml vätska för vätska till injektion, lösning

 

 

Finns INTE i förpackningen

 

 

 

 

 

Steril injektionspruta och nå ar

 

 

 

 

Sprittorkar

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torr gasväv eller bomulls uss

 

 

 

 

Häftplåster

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behållare för anv nda sprutor och nålar

 

 

Beredning av lösning n

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tvätta händ rna noga med tvål och vatten innan du bereder läkemedlet.

 

2.

Ta ut Valtropin-kartongen ur kylskåpet och ta ut injektionsflaskan med pulver och den förfyllda

 

sprutan

vätska ur kartongen. Kontrollera att det datum som anges efter utgångsdatumet, EXP,

 

inte har passerats.

 

 

 

 

 

3.

Ta av skyddslocket av plast från injektionsflaskan med pulver.

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

4. Tvätta injektionsflaskans gummipropp med en sprittork. Vidrör inte gummiproppen när du har tvättat den.

 

Injektionsflaska med pulver

 

 

 

 

5.

Ta den förfyllda sprutan med vätska för beredning av läkemedlet som finns i förpackningen. Ta

 

bort gummilocket från spetsen och anslut en nål till sprutan. Din läkare eller hans/hennes sköterska

 

kommer att tala om för dig vilken nålgrovlek du ska använda.

 

försäljning

6.

Ta bort nålskyddet utan att vidröra nålen.

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

godkänt

 

 

7.

 

 

 

 

 

För långsamt in nålen rakt genom mitten av ummiproppen i injektionsflaskan.

 

är

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.LäkemedletInjicera långsamt a vätska (1,5 ml) i injektionsflaskan med pulver. Rikta vätskestrålen mot injektionsflaskans vägg. Rikta INTE strålen mot det vita pulvret på injektionsflaskans botten.

Innan du drar ut sprutan ur injektionsflaskan, drar du upp samma mängd luft (1,5 ml) som den mängd vätska du injicerade för att minska trycket i injektionsflaskan. Dra ur sprutan och sätt tillbaka nålskyddet.

9.Snurra injektionsflaskan LÅNGSAMT så att allt pulver löses upp. SKAKA INTE.

Lös upp pulvret

10.När pulvret har lösts ska lösningen vara klar och fri från partiklar.

11.Märk injektionsflaskan med det datum då du beredde lösningen.

Förbered injektionen

försäljning

 

12. Tvätta åter injektionsflaskans gummipropp med en sprittork. Vidrör inte gummiproppen när du har

tvättat den.

 

 

 

 

 

godkänt

för

 

Injektionsflaska med beredd injektionslösning

 

 

 

 

13.

Ta fram injektionssprutan och nålen, som du har fått från apoteket eller sjukhuset, för att dra upp

 

injektionslösning. Ta ut injektionssprutan från den sterila förpackningen och anslut nålen till sprutan.

 

 

inte

längre

 

 

14.

 

 

 

 

Fyll sprutan med luft genom att dra tillbaka kolven till det streck som representerar den dos som din

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

läkare har ordinerat. är

 

 

 

 

15.

Ta bort nålskyddet utan att vidröra nålen.

 

 

16.För långsamt in nålen rakt genom mitten av gummiproppen i injektionsflaskan.

17.Tryck försiktigt in kolven så att luften i sprutan injiceras i injektionsflaskan.

18.Vänd injektionsflaskan upp och ned med nålen fortfarande i den. Håll injektionsflaskan med ena handen. Håll sprutan med nålen i injektionsflaskan pekande uppåt. Se till att nålspetsen är i lösningen. Använd den andra handen till att långsamt dra tillbaka kolven med en jämn rörelse, med

nålspetsen fortfarande i lösningen, tills rätt dos har dragits upp i sprutan.

Dra upp rätt volym av läkemedlet med hjälp av sprutans volymmaförke försäljningingar

19.Ta bort sprutan från nålen och låt nålen sitta kvar i injektionsflaskan. Vidrör inte sprutans spets. Dra ut nålen, sätt tillbaka nålskyddet och kassera i engodkäntsluten behållare. Se steg 32 ”Injicera lösningen” för anvisningar om hantering av injektionsflaskan.

längre

20.Ta en ny nål (som är lämpliginteför subkutan injektion) och sätt fast den ordentligt på sprutspetsen.

 

är

Läkemedlet

ansluts till en ny nål

Spruta läk

 

21. Ta bort nålskyddet från sprutans nål och undersök om det finns luftbubblor i sprutan.

22.Om du ser några bubblor, drar du tillbaka kolven en aning; knackar lätt på sprutan med nålen pekande uppåt, till dess att bubblorna försvinner. Skjut tillbaka kolven till strecket för rätt dos.

23.Sätt tillbaka nålskyddet och lägg sprutan med nålen på en plan yta.

Injicera lösningen

 

24.

Kontrollera att lösningen har rumstemperatur. Om lösningen är kall, värm sprutan mellan händerna.

25.

Inspektera lösningen innan du injicerar den: Om lösningen är missfärgad eller om du kan se partiklar

 

i den, får vätskan INTE injiceras.

 

26.

Välj injektionsställe i enlighet med din läkares rekommendation. Det är mycket viktigt att du byter

 

injektionsställe varje gång du injicerar läkemedlet.

 

27.

Tvätta injektionsstället med en sprittork och vänta tills området är torrt.

28.

Kontrollera att du har rätt dos Valtropin- lösning vätska i sprutan. Hållförsäljningsprutan handen på samma

 

sätt som du håller en penna.

för

29.Kläm ihop ett stort hudveck mellan tummen och pekfingret. S ick in nålen i hudvecket i 45° - 90°

vinkel med en snabb, bestämd rörelse. Det gör mindre ont

om du sticker in nålen långsamt.

30.Injicera lösningen långsamt (under några sekunder) genom att mjukt trycka in kolven tills sprutan är tom.

31.Dra ut nålen snabbt och tryck mot injektionsstället med torr gasväv eller en bomullstuss under flera sekunder. Om det blöder, täck injektionsstället med ett häftplåster.

32.Kassera den använda sprutan i en sluten behållare. Var noga med att sätta tillbaka injektionsflaskan i kylskåpet. När den är tom, kasserar du också injektionsflaskan. Se avsnitt 5, ”Hur Valtropin ska förvaras” för uppgift om hållbarhet efter beredning.

Om pulvret bereds med vatten för injektionsvätskor, är injektionsflaskan endast avsedd för engångsbruk. All överbliven lösning ska kasseras.godkänt

 

är

inte

Läkemedlet

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel