Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Produktresumé - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringVaniqa
ATC-kodD11AX
Ämneeflornithine
TillverkareAlmirall, S.A.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Vaniqa 11,5% kräm

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje gram kräm innehåller 115 mg eflornitin (som hydrokloridmonohydrat).

Hjälpämnen med känd effekt:

1 gram kräm innehåller 47,2 mg cetostearylalkohol, 14,2 mg stearylalkohol, 0,8 mg metylparahydroxibensoat och 0,32 mg propylparahydroxibensoat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Kräm.

Vit till benvit kräm.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Behandling av hirsutism i ansiktet hos kvinnor.

4.2Dosering och administreringssätt

Dosering

Vaniqa kräm skall appliceras två gånger dagligen på det berörda området med minst åtta timmars mellanrum. Effekt har bara visats för angripna områden i ansiktet och under hakan.

Appliceringen bör begränsas till dessa områden. Maximala doser som använts i kliniska studier med bibehållen säkerhet var upp till 30 g per månad. Förbättring av tillståndet kan ses inom åtta veckor efter behandlingens början. Fortsatt behandling kan ge ytterligare förbättring och är nödvändig för att bibehålla effekten. Inom åtta veckor efter avbrytande av behandlingen kan tillståndet ha återgått till det som förelåg före behandlingen. Användningen bör avbrytas om ingen förbättring ses inom fyra månader efter behandlingens början.

Patienter kan behöva fortsätta att använda en hårborttagningsmetod (t. ex rakning eller plockning) tillsammans med Vaniqa. I så fall skall krämen appliceras tidigast 5 minuter efter rakning eller användning av andra hårborttagningsmetoder, då annars en ökad stickande eller brännande känsla kan förekomma.

Speciella populationer

Äldre (> 65 år): ingen dosjustering är nödvändig.

Pediatrisk population:

Säkerhet och effekt för Vaniqa för barn i åldern 0 till 18 år har inte fastställts. Det finns ingen data som stödjer användning i denna åldersgrupp.

Nedsatt lever/njurfunktion: säkerheten och effekten av Vaniqa hos kvinnor med nedsatt lever- eller njurfunktion har ej fastställts. Eftersom säkerheten för Vaniqa inte har undersökts hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion bör försiktighet iakttas vid förskrivning av Vaniqa till dessa patienter. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Ett tunt lager kräm skall appliceras på rena och torra angripna områden. Krämen skall gnidas in ordentligt. Läkemedlet skall appliceras så att inga synliga rester av krämen finns kvar på de behandlade områdena efter att krämen gnidits in. Händerna skall tvättas efter applicering av detta läkemedel. För maximal effekt skall det behandlade området inte rengöras inom fyra timmar efter applicering. Kosmetika (inklusive solkrämer) kan appliceras på de behandlade områdena, men inte tidigare än fem minuter efter applicering.

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4Varningar och försiktighet

Kraftig hårväxt kan orsakas av allvarliga underliggande sjukdomar (t.ex. polycystiskt ovarialsyndrom, androgenproducerande tumörer) eller vissa aktiva substanser (t.ex. cyklosporin, glukokortikoider, minoxidil, fenobarbiton, fenytoin, substitutionsbehandling med kombinerade östrogen- androgenhormoner). Dessa faktorer bör beaktas vid den medicinska behandlingen av patienter som kan komma att ges Vaniqa. Vaniqa är endast avsedd för användning på huden. Kontakt med ögon eller slemhinnor (t ex näsa och mun) bör undvikas. En övergående stickande eller brännande känsla kan förekomma när krämen appliceras på avskavd eller skadad hud.

Om hudirritation eller intolerans utvecklas, bör antalet applikationer temporärt minskas till en gång dagligen. Om irritation kvarstår bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.

Detta läkemedel innehåller cetostearylalkohol och stearylalkohol vilka kan ge upphov till lokala hudirritationer (t.ex. kontaktdermatit) samt metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från ett begränsat antal graviditeter (22) under de kliniska prövningarna visade att det inte förelåg någon negativ påverkan på mödrar eller foster. Av dessa 22 graviditeter var det endast 19 som inträffade medan patienten använde Vaniqa. Dessa resulterade i 9 friska barn, 5 elektiva aborter,

4 spontana aborter och ett skadat barn (Downs syndrom hos en 35-åring). Hittills föreligger inga andra relevanta epidemiologiska data. Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är inte känd. Kvinnor som är gravida eller planerar graviditet bör använda en alternativ metod för att behandla ansiktshår.

Amning

Det är okänt om eflornitin/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Kvinnor bör ej använda Vaniqa under amning.

Fertilitet

Inga data finns tillgängliga.

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vaniqa har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8Biverkningar

De flesta rapporterade hudrelaterade biverkningarna var huvudsakligen milda samt försvann utan utsättning av Vaniqa eller påbörjande av medicinsk behandling.

Den vanligast rapporterade biverkningen var akne som vanligen var mild. I de vehikelkontrollerade studierna (n= 596) sågs akne hos 41% av patienterna vid baseline; 7% av patienter behandlade med Vaniqa och 8% behandlade med vehikel upplevde en försämring av tillståndet. Av dem utan akne vid baseline, rapporterade jämförbara procenttal (14%) akne efter behandling med Vaniqa eller vehikel.

Följande lista anger den frekvens, enligt MedDRA-konventionen, av hudbiverkningar som sågs i kliniska studier. MedDRA konventionerna för frekvens är mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data), inklusive enstaka rapporter. Observera att över 1350 patienter behandlades med Vaniqa i dessa prövningar under

6 månader till ett år, medan endast något mer än 200 patienter behandlades med vehikeln under 6 månader. De flesta händelser rapporterades i liknande frekvenser med Vaniqa och vehikeln.

Brännande, stickande och svidande känsla i huden, hudutslag och erytem rapporterades i högre grad hos patienter behandlade med Vaniqa jämfört med vehikel-behandlade, vilket anges med asterisk (*).

Frekvens av hudbiverkningar i kliniska prövningar med Vaniqa, (enligt MedDRAs frekvenskonvention.)

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Akne

(≥1/10)

 

Vanliga

Pseudofolliculitis barbae, alopeci, stickande känsla i huden*, brännande

(≥1/100, <1/10)

känsla i huden*, torr hud, klåda, erytem*, svidande känsla i huden*,

 

hudirritation, hudutslag*, follikulit.

Mindre vanliga

Inväxt hår, ansiktsödem, dermatit, munsvullnad, papulöst utslag,

(≥1/1 000, <1/100)

hudblödningar, herpes simplex, eksem, cheilit, furunkulos, kontaktdermatit,

 

avvikande hårtextur, avvikande hårväxt, hypopigmentering, hudrodnad,

 

domningar i läpparna, ömhet i huden.

Sällsynta

Rosacea, seborreisk dermatit, hudtumörer, makulopapulöst utslag, hudcystor,

(≥1/10 000, <1/1 000)

vesikobullöst utslag, ospecifik hudstörning, hirsutism, stramande hud.

Pediatrisk population

De biverkningar som observerats hos ungdomar liknar dem som observerats hos vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9Överdosering

På grund av den minimala kutana penetrationen av eflornitin (se avsnitt 5.2) är överdosering högst osannolik. Skulle mycket höga doser administreras kutant eller oavsiktligt oralt intag ske bör man uppmärksamma effekter, som setts med terapevtiska doser av eflornitin intravenöst (400 mg/kg/dag eller ungefär 24 g/dag), som användes vid behandling av infektion med Trypanosoma brucei gambiense (afrikansk sömnsjuka): håravfall, uppsvällning av ansiktet, kramper, hörselnedsättning, gastrointestinala störningar, aptitförlust, huvudvärk, svaghet, yrsel, anemi, trombocytopeni och leukopeni.

Om symtom på överdosering uppkommer skall användningen av läkemedlet avbytas.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: övriga dermatologiska medel, ATC-kod D11AX16.

Verkningsmekanism

Eflornitin hämmar irreversibelt ornitindekarboxylas, ett enzym involverat i produktionen av hårskaftet i hårfollikeln. Vaniqa har visat sig minska hårets tillväxthastighet.

Klinisk effekt och säkerhet

Säkerhet och effekt med Vaniqa utvärderades i två dubbel-blinda, randomiserade, vehikelkontrollerade kliniska studier som omfattade 596 kvinnor med hudtyp I-VI (395 på Vaniqa, 201 på vehikel), behandlade i upp till 24 veckor. Läkarna bedömde förändringen från baseline på en 4-gradig

skala, 48 timmar efter det att kvinnor hade rakat de behandlade områdena i ansiktet och under hakan, med avseende på parametrar såsom hårlängd och hårtäthet och mörkfärgning av huden associerad med förekomsten av terminalhår. Förbättring sågs så tidigt som 8 veckor efter behandlingens början.

De kombinerade resultaten av dessa två studier presenteras nedan:

Resultat*

Vaniqa 11,5% Kräm

Vehikel

Hårlös / nästan hårlös

6%

0%

Markerad förbättring

29%

9%

Förbättrad

35%

33%

Ingen förbättring / sämre

30%

58%

* Vid slutet av behandlingen (vecka 24). För patienter som avbröt behandlingen under studien överfördes resultatet vid den sista observationen till vecka 24.

För kvinnor med markerad förbättring och hårlös/nästan hårlös sågs i båda dessa studier en statistiskt signifikant (p ≤ 0.001) förbättring med Vaniqa jämfört med vehikel. Dessa förbättringar medförde en motsvarande reduktion av den mörkfärgning av huden, som förknippas med förekomst av terminalhår. Subgruppsanalys visade en skillnad i positivt resultat av behandlingen där 27% av icke-vita kvinnor och 39% av vita kvinnor visade en markerad eller större förbättring. Subgruppsanalys visade också att 29% av överviktiga kvinnor (BMI ≥ 30) och 43% av kvinnor med normalvikt (BMI < 30) visade en markerad eller större förbättring. Omkring 12% av kvinnorna i de kliniska prövningarna hade passerat menopausen. En signifikant förbättring (p < 0.001) jämfört med vehikeln sågs hos kvinnor som passerat menopausen.

Självskattning gjord av patienterna visade signifikant minskade psykiska besvär på grund av tillståndet, mätt genom svaren på 6 frågor på en visuell, analog skala. Vaniqa minskade signifikant hur besvärade patienterna kände sig av sina ansiktshår och den tid som tillbringades med att avlägsna, behandla eller dölja ansiktshår.

Patienternas välbefinnande i olika sociala- och arbetssituationer förbättrades också. Patienternas självskattning befanns korrelera med läkarens observation av effekt. De skillnader, som kunde observeras av patienterna, sågs 8 veckor efter behandlingens början. Tillståndet återgick till ursprunglig nivå inom åtta veckor efter utsättande av behandlingen.

5.2Farmakokinetiska egenskaper

Vid steady state var den kutana penetrationen av eflornitin i Vaniqa i ansiktshud hos kvinnor som rakade sig 0,8%.

Halveringstiden i plasma för eflornitin var omkring 8 timmar vid steady state. Steady state uppnåddes inom 4 dagar. Topp- och dalvärden för plasmakoncentrationen av eflornitin var vid steady state ungefär 10 ng/ml respektive 5 ng/ml. Vid steady state var 12-timmarsarean under kurvan för plasmaconcentrationen versus tiden 92,5 ng.timme/ml.

Ingen metabolisering av eflornitin är känd och det elimineras huvudsakligen i urinen.

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och karcinogenicitet inklusive en foto- karcinogenicitetsstudie på möss visade inte några särskilda risker för människa.

I en fertilitetsstudie på råttor med kutan administrering sågs inga negativa effekter på fertiliteten vid doser på upp till 180 gånger den humana dosen. I teratogenicitetsstudier med kutan administrering sågs inga teratogena effekter hos råttor och kaniner vid doser upp till 180 gånger respektive 36 gånger den humana dosen. Högre doser orsakade moder- och fostertoxicitet utan tecken på teratogenicitet.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Cetostearylalkohol;

Makrogolcetostearyleter;

Dimetikon;

Glycerolstearat;

Makrogolstearat;

Metylparahydroxibensoat (E218);

Flytande paraffin;

Fenoxietanol;

Propylparahydroxibensoat (E216);

Renat vatten;

Stearylalkohol;

Natriumhydroxid (E524) (för att justera pH).

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

3 år.

Hållbarhet efter första öppnandet: 6 månader.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5Förpackningstyp och innehåll

Tub av HDPE-plast med skruvkork av polypropylen, som innehåller 15 g, 30 g eller 60 g kräm. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Almirall S.A.

Ronda General Mitre, 151

08022 Barcelona

Spanien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/173/001-003

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 20 mars 2001

Datum för förnyat godkännande: 07 mars 2011

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel