Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Märkning - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringVaniqa
ATC-kodD11AX
Ämneeflornithine
TillverkareAlmirall, S.A.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN YTTERKARTONGTEXT

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Vaniqa 11,5% kräm

Eflornitin

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje gram kräm innehåller 115 mg eflornitin (som hydrokloridmonohydrat).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, dimetikon, glycerolstearat, makrogolstearat, metylparahydroxibensoat (E218), flytande paraffin, fenoxietanol, propylparahydroxibensoat (E216), renat vatten, stearylalkohol och natriumhydroxid (för att justera pH).

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Kräm 15 g 30 g 60 g

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För användning på huden

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Kassera tuben 6 månader efter öppnandet.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151

08022 Barcelona

Spanien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vaniqa

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

TUBER

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Vaniqa 11,5% kräm

Eflornitin

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

För användning på huden

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

Kassera tuben 6 månader efter öppnandet.

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

15 g

30 g

60 g

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Almirall, S.A.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel