Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velphoro (mixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide,...) – Bipacksedel - V03AE05

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringVelphoro
ATC-kodV03AE05
Ämnemixture of polynuclear iron(III)-oxyhydroxide, sucrose and starches
TillverkareVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

Bipacksedel: Information till patienten

Velphoro 500 mg tuggtabletter järn som sukroferrioxihydroxid

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1.Vad Velphoro är och vad det används för

2.Vad du behöver veta innan du tar Velphoro

3.Hur du tar Velphoro

4.Eventuella biverkningar

5.Hur Velphoro ska förvaras

6.Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.Vad Velphoro är och vad det används för

Velphoro är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen sukroferrioxihydroxid, som består av järn, socker (sackaros) och stärkelse. En Velphoro-tablett motsvarar 500 mg järn. Varje tablett innehåller även 750 mg sackaros och 700 mg stärkelse.

Velphoro är för vuxna patienter som genomgår hemodialys eller peritonealdialys (procedurer som eliminerar giftiga ämnen från blodet) på grund av kronisk njursvikt. Det används för att hjälpa till att kontrollera fosfornivån i blodet när den är för hög (hyperfosfatemi).

För mycket fosfor i blodet kan leda till att kalcium avlagras i vävnader (kalcifikation). Detta kan leda till att blodkärlen stelnar, vilket gör det svårare för blodet att pumpas runt i kroppen. Det kan också leda till kalciumavlagringar i mjuka vävnader och ben och därmed orsaka tillstånd såsom röda ögon, klåda och skelettsmärta.

Velphoro verkar genom att binda fosfor från mat i din mag-tarmkanal. Detta minskar mängden fosfor som kan absorberas in i blodomloppet och sänker därmed fosfornivåerna i ditt blod.

2. Vad du behöver veta innan du tar Velphoro

Ta inte Velphoro:

-om du är allergisk mot den aktiva substansen sukroferrioxihydroxideller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

-om du tidigare har haft onormal järnansamling i dina organ (hemokromatos)

-om du har någon annan störning förknippad med för mycket järn.

Om du är osäker, tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Velphoro:

-om du har haft peritonit, en inflammation i bukhinnan (den tunna vävnaden på den inre bukväggen) inom de senaste 3 månaderna,

-om du har signifikanta mag- och/eller leverproblem,

-om du har genomgått större operationer i mage och/eller tarmar.

Om du är osäker på om ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Velphoro kan orsaka svart avföring. Eventuella blödningar från din mag-tarmkanal kan döljas av denna svarta avföring. Kontakta genast läkare ifall du dessutom har symptom som ökad trötthet och andfåddhet (se avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt för Velphoro är ännu inte fastställd vid användning på barn under 18 år. Därför rekommenderas inte Velphoro till barn.

Andra läkemedel och Velphoro

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Om du tar ett annat läkemedel som är känt för att påverkas av järn (t.ex. läkemedel innehållande den aktiva substansen alendronat eller doxycyklin) ska du se till att du tar det läkemedlet minst en timme innan du tar Velphoro eller minst två timmar efter att du har tagit Velphoro. Tala med din läkare om du är osäker.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att diskutera med dig om Velphoro bör användas under graviditet eller amning.

Det är osannolikt att läkemedlet förs över till modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen signifikant effekt på din förmåga att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner.

Velphoro innehåller sackaros och stärkelse (kolhydrater)

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Velphoro kan vara skadligt för tänderna.

Velphoro innehåller stärkelse. Om du har diabetes eller glutenallergi bör du uppmärksamma att en Velphoro-tablett motsvarar 0,116 standardbrödskivor (motsvarar ungefär 1,4 g kolhydrater).

3.Hur du tar Velphoro

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den vanligaste rekommenderade startdosen är motsvarande 1 500 mg järn dagligen (3 tabletter). Maximal rekommenderad dos är 3 000 mg järn (6 tabletter) dagligen.

Din läkare kan justera dosen under behandlingsperioden beroende på fosfornivån i ditt blod.

Administreringssätt

-Velphoro ska endast tas via munnen.

-Ta tabletten i samband med måltid och tugga den (vid behov kan du krossa tabletten för att göra det lättare för dig). Svälj INTE tabletten hel.

-Det antal tabletter som du tar per dag ska delas upp mellan dagens måltider.

Endast för blisterförpackningar:

-Dela förpackningen vid perforeringen.

-Dra av pappersfolien i hörnet.

-Tryck tabletten genom aluminiumfolien.

Om du har tagit för stor mängd av Velphoro

Om du råkar ta för många tabletter, ta inga fler och tala omedelbart med din läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Velphoro

Om du har glömt en dos, tar du nästa dos i vanlig tid tillsammans med en måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Velphoro

Sluta inte att ta läkemedlet innan du har talat med din läkare eller apotekspersonal.

4.Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Svart avföring är mycket vanligt hos patienter som tar Velphoro. Kontakta genast läkare ifall du dessutom har symptom som ökad trötthet och andfåddhet (se avsnitt 2 "Varningar").

Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som tar detta läkemedel:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): diarré (inträffar i allmänhet tidigt i behandlingen, och förbättras med tiden), svart avföring.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): illamående (nausea), förstoppning, kräkningar, matsmältningsproblem, ont i mage/tarm, gas i magen, missfärgade tänder, förändrad smakupplevelse.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): väderspänningar (bukdistension), maginflammation, obehag i buken, svårigheter att svälja, halsbränna och sura uppstötningar

, missfärgning av tungan, låga eller höga kalciumnivåer i blodet påvisade i tester, trötthet, klåda, utslag, huvudvärk, andfåddhet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.Hur Velphoro ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn­ och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, flaskan eller blisterförpackningen efter bokstäverna ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhetstid efter öppnande av flaskan är 45 dagar.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

-Varje tuggtablett innehåller 500 mg järn som sukroferrioxihydroxid.

-Övriga innehållsämnen är skogsbärssmak, neohesperidindihydrochalkon, magnesiumstearat, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri).

Läkemedlets utseende och förpackningsinnehåll

Tuggtabletterna är bruna, cirkelformade och präglade med PA500 på ena sidan. Tabletternas diameter är 20 mm och de är 6,5 mm tjocka.

Tabletterna är förpackade i barnsäkra blisterförpackningar av aluminium eller i polyetylenflaskor (HDPE). Flaskorna har ett barnsäkert polypropenlock och en försegling av folie.

Velphoro finns i förpackningar med 30 eller 90 tuggtabletter. Flerpack finns för blisterförpackningarna med 90 tuggtabletter (som innehåller 3 separata förpackningar med 30 tuggtabletter i varje).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France 100-101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Frankrike

Tillverkare

Vifor France

100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin- La Défense 8 92042 Paris la Défense Cedex Frankrike

För information om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännande för försäljning.

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel