Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Märkning - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringVfend
ATC-kodJ02AC03
Ämnevoriconazole
TillverkarePfizer Limited

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Blisterförpackning för 50 mg filmdragerade tabletter – Förpackning om 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 50 mg filmdragerade tabletter

Vorikonazol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 50 mg vorikonazol

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 filmdragerade tabletter

10 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

20 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Säkerhetsförsluten förpackning

Använd inte innehållet om förpackningen har öppnats.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Exp

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/I/02/212/001 2 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/002 10 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/003 14 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/004 20 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/005 28 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/006 30 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/007 50 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/008 56 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/009 100 filmdragerade tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

VFEND 50 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ TRYCKFÖRPACKNINGAR ELLER STRIPS

Blisterfolie för 50 mg filmdragerade tabletter (alla tryckförpackningar)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 50 mg filmdragerade tabletter

Vorikonazol

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som logo)

3.UTGÅNGSDATUM

Exp

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH INNERFÖRPACKNINGEN

Kartong till burk samt burketikett för 50 mg filmdragerade tabletter – Förpackning om 2, 30, 100

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 50 mg filmdragerade tabletter

Vorikonazol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 50 mg vorikonazol

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/212/010 2 filmdragerade tabletter

EU/1/02/212/011 30 filmdragerade tabletter

EU/1/02/212/012 100 filmdragerade tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

VFEND 50 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Blisterförpackning för 200 mg filmdragerade tabletter – Förpackning om 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 200 mg filmdragerade tabletter

Vorikonazol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 200 mg vorikonazol

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 filmdragerade tabletter

10 filmdragerade tabletter

14 filmdragerade tabletter

20 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

Säkerhetsförsluten förpackning

Använd inte innehållet om förpackningen har öppnats.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/I/02/212/013 2 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/014 10 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/015 14 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/016 20 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/017 28 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/018 30 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/019 50 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/020 56 filmdragerade tabletter

EU/I/02/212/021 100 filmdragerade tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

VFEND 200 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ TRYCKFÖRPACKNINGAR ELLER STRIPS

Blisterförpackning för 200 mg filmdragerade tabletter (alla tryckförpackningar)

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 200 mg filmdragerade tabletter

Vorikonazol

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Pfizer Ltd (som logo)

3.UTGÅNGSDATUM

Exp

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH INNERFÖRPACKNINGEN

Kartong till burk samt burketikett för 200 mg filmdragerade tabletter – Förpackning om 2, 30, 100

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 200 mg filmdragerade tabletter

Vorikonazol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 200 mg vorikonazol

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/212/022 2 filmdragerade tabletter

EU/1/02/212/023 30 filmdragerade tabletter

EU/1/02/212/024 100 filmdragerade tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

VFEND 200 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning

Vorikonazol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje flaska innehåller 200 mg vorikonazol.

Efter rekonstitution innehåller varje ml 10 mg vorikonazol.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämne: sulfobutyleter-beta-cyklodextrinnatrium. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till infusionsvätska, lösning 1 flaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Rekonstitueras och spädes före användning.

Endast för intravenöst bruk.

Ska ej ges som bolus injektion.

Injektionsflaska för engångsbruk.

Maximal infusionshastighet 3 mg/kg/timme.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Hållbarhet efter rekonstitution: 24 timmar vid förvaring i 2 C-8 C.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/212/025

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Ytterkartong

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 200 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Vorikonazol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En injektionsflaska innehåller 200 mg vorikonazol.

Efter beredning innehåller varje ml 10 mg vorikonazol.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

50 ml infusionspåse innehållande natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %).

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning En förpackning innehåller:

1 injektionsflaska VFEND pulver till infusionsvätska, lösning (för engångsbruk)

1 infusionspåse

1 adapter

1 spruta

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln för detaljerade instruktioner.

Beredes och spädes före användning.

Endast för intravenöst bruk.

Ska ej ges som bolusinjektion.

Ska ej användas med andra läkemedel.

Maximal infusionshastighet 3 mg/kg/timme.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

Hållbarhet efter beredning: 24 timmar vid förvaring i 2 C-8 C.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/212/027

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

Bruksanvisning – se bilder för användning av detta läkemedel.

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

Etikett på injektionsflaskan

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

VFEND 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning

Vorikonazol

Endast för intravenöst bruk.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Rekonstitueras och spädes före användning - se bipacksedel.

Maximal infusionshastighet 3 mg/kg/timme.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

200 mg (10 mg/ml)

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Infusionspåse

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Spädningsvätska till Vfend pulver till infusionsvätska, lösning

Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) i vatten för injektionsvätskor

Intravenös användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Ska ej ges som bolusinjektion.

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

50 ml

6.ÖVRIGT

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 40 mg/ml pulver till oral suspension

Vorikonazol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml av den beredda suspensionen innehåller 40 mg vorikonazol.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till oral suspension. 1 flaska om 45 g.

Ett mått (graderat till 23 ml), en 5 ml-spruta och flaskadapter.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning. För oral användning efter beredning.

Skaka flaskan i ungefär 10 sekunder innan användning.

För att mäta upp korrekt dos, använd den orala sprutan som finns i förpackningen.

Instruktion för beredning:

Knacka på flaskan för att lossa pulvret.

Tillsätt 46 ml vatten och skaka flaskan kraftigt i ungefär 1 minut.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat: {MM/ÅÅÅÅ}

All oanvänd suspension ska kastas 14 dagar efter beredning

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Pulver: Förvaras i kylskåp före beredning.

Den färdigberedda suspensionen:

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Tillslut förpackningen väl.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/212/026

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

VFEND 40 mg/ml

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

Flaska

1.LÄKEMEDLETS NAMN

VFEND 40 mg/ml pulver till oral suspension

Vorikonazol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml av den beredda suspensionen innehåller 40 mg vorikonazol.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till oral suspension. 45 g

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning. För oral användning efter beredning.

Skaka flaskan i ungefär 10 sekunder innan användning.

För att mäta upp korrekt dos, använd den orala sprutan som finns i förpackningen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat {MM/ÅÅÅÅ}

All oanvänd suspension ska kastas 14 dagar efter beredning

Utgångsdatum för den beredda suspensionen:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Pulver: Förvaras i kylskåp före beredning

Den färdigberedda suspensionen:

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Tillslut förpackningen väl.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/212/026

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel