Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Victoza (liraglutide) – Märkning - A10BX07

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringVictoza
ATC-kodA10BX07
Ämneliraglutide
TillverkareNovo Nordisk A/S

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna liraglutid

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 6 mg liraglutid. En förfylld injektionspenna innehåller 18 mg liraglutid,

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, vatten för injektionsvätskor

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning.

1injektionspenna

2injektionspennor

3injektionspennor

5injektionspennor

10injektionspennor

Varje injektionspenna innehåller 3 ml lösning, vilket ger 30 doser på 0,6 mg, 15 doser på 1,2 mg eller 10 doser på 1,8 mg.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Subkutan användning

Victoza injektionspenna är utformad för att användas med engångsnålarna NovoFine eller NovoTwist. Injektionsnålar medföljer inte.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Förvara inte injektionspennan med injektionsnålen fastsatt.

Endast avsedd för personligt bruk

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Kassera injektionspennan 1 månad efter påbörjad användning.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas.

Efter påbörjad användning: Förvara injektionspennan vid högst 30°C eller i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras med pennhuven påsatt. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/529/001 1 x 3 ml

EU/1/09/529/002 2 x 3 ml

EU/1/09/529/003 3 x 3 ml

EU/1/09/529/004 5 x 3 ml

EU/1/09/529/005 10 x 3 ml

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Victoza

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT PÅ FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Victoza 6 mg/ml injektionsvätska liraglutid

Subkutan användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

3 ml

6.ÖVRIGT

Novo Nordisk A/S

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel