Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viekirax (ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) – Produktresumé - AbbVie Ltd

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringViekirax
ATC-kodAbbVie Ltd
Ämneombitasvir / paritaprevir / ritonavir
TillverkareAuthorised

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg filmdragerade tabletter

2.KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 12,5 mg ombitasvir, 75 mg paritaprevir och 50 mg ritonavir.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Rosa, avlånga, bikonvexa, filmdragerade tabletter med dimensioner 18,8 mm x 10,0 mm, präglade med ’AV1’ på ena sidan.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

Viekirax är indicerat i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C (CHC) hos vuxna (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1).

Se avsnitt 4.4 och 5.1 för genotyp-specifik aktivitet mot hepatit C-virus (HCV).

4.2Dosering och administreringssätt

Behandling med Viekirax ska inledas och ske under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av kronisk hepatit C.

Dosering

Rekommenderad oral dos av Viekirax är två 12,5 mg/75 mg/50 mg tabletter en gång dagligen tillsammans med föda.

Viekirax ska användas i kombination med andra läkemedel vid behandling av HCV (se Tabell 1).

Tabell 1. Rekommenderade läkemedel som ska administreras samtidigt med Viekirax och behandlingslängd per patientgrupp

Patientgrupp

Behandling*

Behandlingslängd

 

 

12 veckor

Genotyp 1b, utan cirros eller med

Viekirax + dasabuvir

8 veckor kan övervägas hos tidigare

obehandlade genotyp 1b infekterade

kompenserad cirros

 

patienter med minimal till måttlig

 

 

 

 

fibros** (se avsnitt 5.1, GARNET

 

 

studie)

Genotyp 1a,

Viekirax + dasabuvir + ribavirin*

12 veckor

utan cirros

 

 

Genotyp 1a,

Viekirax + dasabuvir + ribavirin*

24 veckor (se avsnitt 5.1)

med kompenserad cirros

 

 

Genotyp 4, utan cirros eller med

Viekirax + ribavirin

12 veckor

kompenserad cirros

 

 

*Observera: Följ dosrekommendationerna för genotyp 1a hos patienter med okänd genotyp 1-subtyp eller med blandad genotyp 1 infektion.

**Vid användning av icke-invasiva metoder för bedömning av svårighetsgrad av leversjukdom, förbättrar en kombination av biomarkörer i blodet eller en kombination av mätning av leverstelhet och blodprov noggrannheten och bör genomföras före behandling på 8 veckor hos alla patienter med måttlig fibros.

För specifika doseringsangivelser för dasabuvir och ribavirin, inklusive dosjusteringar, se respektive produktresumé.

Glömd dos:

Om en dos av Viekirax glömts, kan föreskriven dos tas inom 12 timmar. Om mer än 12 timmar har passerat sedan Viekirax vanligen ska intas, ska den glömda dosen INTE tas och patienten ska ta nästa dos enligt vanliga doseringsschemat. Patienterna bör instrueras att inte ta dubbeldos.

Särskilda populationer

Samtidig infektion med HIV-1

Följ dosrekommendationerna i Tabell 1. För dosrekommendationer med antivirala läkemedel mot HIV, se avsnitt 4.4 (Behandling av patienter med samtidig HIV-infektion) och avsnitt 4.5. Se avsnitt 5.1 för ytterligare information.

Levertransplanterade patienter

Viekirax och dasabuvir i kombination med ribavirin rekommenderas i 24 veckor hos levertransplanterade patienter med genotyp 1 HCV-infektion. Viekirax i kombination med ribavirin rekommenderas vid genotyp 4 infektion. Lägre ribavirindos i början kan vara lämpligt. I post- levertransplantstudien, var ribavirindoseringen individualiserad och de flesta patienterna fick 600 mg till 800 mg per dag (se avsnitt 5.1). För dosrekommendationer med kalcineurinhämmare se avsnitt 4.5.

Äldre

Inga dosjusteringar av Viekirax krävs hos äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Inga dosjusteringar av Viekirax krävs hos patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt njurfunktion eller kronisk njursjukdom (end-stage renal disease) som får dialys (se avsnitt 5.2). För patienter som

behöver ribavirin, se produktresumén för ribavirin för information om användning hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Inga dosjusteringar av Viekirax krävs hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A). Viekirax rekommenderas inte hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B) (se avsnitt 4.4 och 4.8). Viekirax är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child- Pugh C) (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Viekirax för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Filmdragerade tabletter för oral användning. Patienter ska instrueras att svälja tabletterna hela (dvs. patienter ska inte tugga, dela eller lösa upp tabletten). För att maximera absorptionen ska Viekirax tabletter tas med föda, oberoende av måltidens fett- eller kaloriinnehåll (se avsnitt 5.2).

4.3Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C) (se avsnitt 5.2).

Användning av etinylestradiol-innehållande läkemedel t.ex. de som finns i de flesta orala kombinationspreventivmedel eller antikonceptionella vaginalringar (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Läkemedel som är mycket beroende av CYP3A för eliminering och där ökade plasmakoncentrationer är associerade med allvarliga biverkningar får inte administreras tillsammans med Viekirax (se avsnitt 4.5). Exempel anges nedan.

CYP3A4-substrat:

alfuzosinhydroklorid

amiodaron

astemizol, terfenadin

cisaprid

kolkicin hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

dronedaron

ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin, metylergometrin

fusidinsyra

lovastatin, simvastatin, atorvastatin

lurasidon

oralt midazolam, triazolam

pimozid

quetiapin

kinidin

ranolazin

salmeterol

sildenafil (när det används för behandling av pulmonell arteriell hypertension)

ticagrelor

Samtidig administrering av Viekirax med eller utan dasabuvir med läkemedel som är starka eller måttliga enzyminducerare förväntas sänka plasmakoncentrationerna av ombitasvir, paritaprevir och

ritonavir och reducera deras terapeutiska effekt och får inte administreras tillsammans (se avsnitt 4.5). Exempel på kontraindicerade starka och måttliga enzyminducerare anges nedan.

Enzyminducerare:

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital

efavirenz, nevirapin, etravirin

enzalutamid

mitotan

rifampicin

johannesört (Hypericum perforatum)

Samtidig användning av Viekirax med eller utan dasabuvir med läkemedel som är starka CYP3A4- hämmare förväntas öka plasmakoncentrationen för paritaprevir och får inte administreras samtidigt med Viekirax (se avsnitt 4.5). Exempel på kontraindicerade starka CYP3A4-hämmare anges nedan.

CYP3A4-hämmare:

kobicistat

indinavir, lopinavir/ritonavir, saquinavir, tipranavir

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol

klaritromycin, telitromycin

konivaptan

4.4Varningar och försiktighet

Allmänt

Viekirax rekommenderas inte för användning i monoterapi utan måste användas i kombination med andra läkemedel för behandlingen av hepatit C-infektion (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Risk för leverdekompensation och leversvikt hos patienter med cirros

Leverdekompensation och leversvikt, inklusive levertransplantation eller dödlig utgång, har rapporterats efter att produkten släppts ut på marknaden hos patienter som behandlats med Viekirax med eller utan dasabuvir, med eller utan ribavirin. De flesta patienter med dessa allvariga utfall hade anamnes på avancerad eller dekompenserad cirros innan behandlingen påbörjades. Även om det är svårt att fastställa orsakssamband på grund av befintlig, långt framskriden leversjukdom, kan en möjlig risk inte uteslutas.

Viekirax rekommenderas inte hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B). Viekirax ska inte användas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C) (se avsnitt 4.2, 4.8 och 5.2).

För patienter med cirros:

Övervaka för kliniska tecken och symtom på leverdekompensation (t.ex. ascites, leverencefalopati, variceal blödning).

Levertester inklusive konjugerat bilirubin, ska utföras vid behandlingsstart, någon gång under de 4 första behandlingsveckorna och därefter när det är kliniskt befogat.

Avsluta behandlingen hos patienter som utvecklar tecken på leverdekompensation.

ALAT-stegring

Under kliniska prövningar med Viekirax och dasabuvir med eller utan ribavirin uppvisade 1 % (35 av 3039) av patienterna övergående serum ALAT-stegringar som var större än 5 gånger den övre normalvärdegränsen. Stegringarna i ALAT var asymtomatiska och uppträdde generellt under de första

4 veckorna av behandlingen, utan samtidig bilirubinstegring och minskade inom 2 veckor efter dess debut under fortsatt behandling med Viekirax och dasabuvir med eller utan ribavirin.

Dessa ALAT-stegringar var signifikant mer frekvent förekommande i den subgrupp av patienter som använde etinylestradiol-innehållande läkemedel såsom orala kombinationspreventivmedel eller antikonceptionella vaginalringar (6 av 25 patienter), (se avsnitt 4.3). Däremot var graden av ALAT- stegring hos patienter som använder andra typer av östrogener som ofta används i hormonersättningsbehandling (dvs. oral eller topikal estradiol eller konjugerade östrogener) jämförbar med den grad som observerats hos patienter som inte använde östrogen-innehållande läkemedel (ca

1 % i varje grupp).

Patienter som använder etinylestradiol-innehållande läkemedel (dvs. de flesta orala kombinationspreventivmedel eller antikonceptionella vaginalringar) måste byta till en alternativ antikonceptionell metod (t.ex. enbart progesteron-innehållande preventivmedel eller icke-hormonella metoder) innan behandlingen med Viekirax och dasabuvir påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Trots att ALAT-stegringen, associerad med Viekirax och dasabuvir, har varit asymtomatisk, ska patienter instrueras att vara vaksam på tidiga varningstecken på leverinflammation såsom trötthet, svaghet, aptitlöshet, illamående och kräkningar, samt på sena tecken som gulsot och missfärgad avföring och att läkare ska kontaktas omgående om dessa symtom uppkommer. Rutinkontroll av leverenzym är inte nödvändig hos patienter som inte har cirros (vid levercirros, se ovan). Tidig utsättning kan leda till läkemedelsresistens men konsekvenserna för framtida behandling är inte kända.

Graviditet och samtidig användning med ribavirin

Se även avsnitt 4.6.

Extrem försiktighet måste iakttas för att undvika graviditet hos kvinnliga patienter och hos kvinnliga partners till manliga patienter när Viekirax används i kombination med ribavirin, se avsnitt 4.6 och se produktresumén for ribavirin för ytterligare information.

Användning med takrolimus, sirolimus och everolimus

Administrering av Viekirax och dasabuvir tillsammans med systemisk takrolimus, sirolimus eller everolimus ökar koncentrationen av de immunosuppressiva läkemedlen på grund av CYP3A-hämning orsakad av ritonavir (se avsnitt 4.5). Allvarliga och/eller livshotande biverkningar har observerats vid samtidig administrering av Viekirax och dasabuvir med systemisk takrolimus och en liknande risk kan förväntas med sirolimus och everolimus.

Undvik användning av takrolimus eller sirolimus tillsammans med Viekirax och dasabuvir om inte fördelarna överväger riskerna. Om takrolimus eller sirolimus används tillsammans med Viekirax och dasabuvir ska det göras med försiktighet, se avsnitt 4.5 för rekommenderad dosering och övervakning. Everolimus kan inte användas eftersom lämpliga styrkor för dosjustering inte finns tillgängliga.

Helblodskoncentrationen av takrolimus eller sirolimus ska kontrolleras vid inledning och under hela perioden av samtidig administrering av Viekirax och dasabuvir. Dosen och/eller doseringsfrekvensen ska justeras vid behov. Patienterna ska kontrolleras ofta för förändringar i njurfunktion eller biverkningar som kan förknippas med takrolimus eller sirolimus. Se produktresumén för takrolimus eller sirolimus för ytterligare information om dosering och övervakning.

Genotyp-specifik aktivitet

För rekommenderade behandlingsregimer vid olika HCV-genotyper, se avsnitt 4.2. För genotyp- specifik virologisk och klinisk aktivitet, se avsnitt 5.1.

Effekt för Viekirax har inte fastställts hos patienter med HCV-genotyper 2, 3, 5 och 6; därför bör inte Viekirax användas för att behandla patienter infekterade med dessa genotyper.

Samtidig administrering med andra direktverkande virushämmare mot HCV

Säkerhet och effekt för Viekirax i kombination med dasabuvir och/eller ribavirin har fastställts. Samtidig administrering med Viekirax och andra virushämmare har inte studerats och kan därför inte rekommenderas.

Återbehandling

Effekten för Viekirax hos patienter som tidigare använt Viekirax eller andra läkemedel i samma klass som Viekirax (NS3/4- eller NS5A-hämmare) har inte demonstrerats.

Användning med glukokortikoider som metaboliseras av CYP3A (t.ex. flutikason)

Försiktighet bör iakttas vid administrering av Viekirax och flutikason eller andra glukokortikoider som metaboliseras av CYP3A. Samtidig användning av inhalerade glukokortikoider som metaboliseras av CYP3A kan öka den systemiska exponeringen av glukokortikoider och fall av Cushings syndrom med efterföljande binjurebarksuppression har rapporterats vid ribavirin-innehållande behandlingar. Samtidig användning av Viekirax och glukokortikoider, särskilt långtidsanvändning, ska endast initieras om den potentiella fördelen med behandlingen överväger risken för systemiska effekter av kortikoider (se avsnitt 4.5).

Användning med kolkicin

Interaktionen mellan Viekirax med eller utan dasabuvir och kolkicin har inte utvärderats. En minskning av kolkicindoseringen eller ett avbrott av behandlingen med kolkicin rekommenderas hos patienter med normal njur- eller leverfunktion om behandling med Viekirax med eller utan dasabuvir krävs (se avsnitt 4.5). Hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion är användningen med kolkicin tillsammans med Viekirax med eller utan dasabuvir kontraindicerat (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Användning med statiner

Simvastatin, lovastatin och atorvastatin är kontraindicerade (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Rosuvastatin

Viekirax med dasabuvir förväntas öka exponeringen av rosuvastatin mer än 3 gånger. Om behandlingen med rosuvastatin krävs under behandlingsperioden, bör maximal daglig dos av rosuvastatin vara 5 mg (se avsnitt 4.5, Tabell 2). Ökningen av rosuvastatin vid kombinationen med Viekirax utan dasabuvir är mindre uttalad. Vid denna kombination, bör maximal daglig dos av rosuvastatin vara 10 mg (se avsnitt 4.5, Tabell 2).

Pitavastatin and fluvastatin

Interaktionen mellan pitavastatin och fluvastatin och Viekirax har inte undersökts. Teoretiskt förväntas Viekirax med eller utan dasabuvir öka exponeringen av pitavastatin och fluvastatin. Ett tillfälligt avbrott av pitavastatin/fluvastatin rekommenderas under behandling med Viekirax. Om behandling med statin krävs under behandlingsperioden, är ett byte till en minskad dos av pravastatin/rosuvastatin möjlig (se avsnitt 4.5, Tabell 2).

Behandling av patienter med samtidig HIV-infektion

Lågdos ritonavir, som är en del av den fasta kombinationen Viekirax, kan främja PI-resistens hos patienter med samtidig HIV-infektion utan pågående antiretroviral behandling. Patienter med samtidig HIV-infektion utan suppressiv antiretroviral behandling ska inte behandlas med Viekirax.

Läkemedelsinteraktioner bör noga tas i beaktande vid samtidig HIV-infektion (för detaljer se avsnitt 4.5, Tabell 2).

Atazanavir kan användas i doskombination med Viekirax och dasabuvir om det administreras vid samma tidpunkt. Det bör observeras att atazanavir bör tas utan ritonavir, eftersom ritonavir 100 mg en gång dagligen ingår i Viekirax. Kombinationen innebär en ökad risk för hyperbilirubinemi (inklusive okulär ikterus), särskilt när ribavirin är en del av hepatit C-regimen.

Darunavir, doseras 800 mg en gång dagligen, kan användas om det administreras vid samma tidpunkt med Viekirax och dasabuvir hos patienter utan omfattande PI-resistens (sänkt darunavirexponering). Det bör observeras att darunavir bör tas utan ritonavir eftersom ritonavir 100 mg en gång dagligen ingår Viekirax.

HIV-proteashämmare utöver atazanavir och darunavir (t.ex. indinavir, saquinavir, tipranavir, lopinavir/ritonavir) är kontraindicerade (se avsnitt 4.3).

Exponeringen av raltegravir ökas väsentligt (2-faldigt). Kombinationen var inte kopplat till några särskilda säkerhetsproblem i ett begränsat antal patienter som behandlades i 12-24 veckor.

Exponeringen av rilpivirin ökas väsentligt (3-faldigt) när rilpivirin ges i kombination med Viekirax och dasabuvir, med en åtföljande risk för QT-förlängning. Om en HIV-proteashämmare sätts in (atazanavir, darunavir), kan exponeringen av rilpivirin öka ytterligare och rekommenderas därför inte. Rilpivirin kan användas med försiktighet, med upprepade EKG-övervakning.

NNRTI utöver rilpivirin (efavirenz, etravirin och nevirapin) är kontraindicerade (se avsnitt 4.3).

Reaktivering av hepatit B-virus

Fall av reaktivering av hepatit B-virus (HBV), vissa med dödlig utgång, har rapporterats under och efter behandling med direktverkande antivirala läkemedel. Alla patienter ska screenas för HBV innan behandling inleds. Patienter som har både HBV- och HCV-infektion löper risk för HBV-reaktivering och ska därför övervakas och behandlas i enlighet med befintlig klinisk praxis.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Viekirax för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Viekirax kan administreras tillsammans med eller utan dasabuvir. Vid samtidig administrering utövar de ömsesidig effekt på varandra (se avsnitt 5.2). Interaktionsprofilerna för substanserna måste därför betraktas tillsammans.

Farmakodynamiska interaktioner:

Samtidig administrering med enzyminducerare kan öka risken för biverkningar och ALAT-stegringar (se Tabell 2). Samtidig administrering med etinylestradiol kan öka risken för ALAT-stegringar (se avsnitt 4.3 och 4.4). Exempel på kontraindicerade enzyminducerare anges i avsnitt 4.3.

Farmakokinetiska interaktioner:

Viekirax förmåga att påverka farmakokinetiken av andra läkemedel

Läkemedelsinteraktionsstudier in vivo utvärderade nettoeffekten av kombinationsbehandling, inklusive ritonavir.

Följande avsnitt beskriver de specifika transportörer och metaboliserande enzymer som påverkas av Viekirax med eller utan dasabuvir. Se Tabell 2 för vägledning om potentiella interaktioner med andra läkemedel och doseringsrekommendationer.

Läkemedel metaboliserade av CYP3A4

Ritonavir är en stark hämmare av CYP3A. Samtidig administrering av Viekirax med eller utan dasabuvir och läkemedel som primärt metaboliseras av CYP3A kan resultera i ökade plasmakoncentrationer av dessa läkemedel. Läkemedel som är mycket beroende av CYP3A för eliminering och där förhöjda plasmanivåer är associerat med allvarliga biverkningar är kontraindicerade (se avsnitt 4.3 och Tabell 2).

CYP3A-substrat som har utvärderats i läkemedelsinteraktionsstudier och som kan kräva dosjustering och/eller klinisk övervakning innefattar (se Tabell 2) ciklosporin, sirolimus, takrolimus, amlodipin, rilpivirin och alprazolam. Exempel på andra CYP3A4-substrat som kan kräva dosjustering och/eller klinisk övervakning innefattar kalciumkanalblockerare (t.ex. nifedipin) och trazodon. Trots att buprenorfin och zolpidem också metaboliseras av CYP3A visar läkemedelsinteraktionsstudier på att dosjustering inte krävs när dessa läkemedel administreras samtidigt med Viekirax med eller utan dasabuvir (se Tabell 2).

Läkemedel transporterade av OATP-familjen och OCT1

Paritaprevir är en hämmare av leverupptagstransportörerna OATP1B1 och OATP1B3, och paritaprevir och ritonavir är hämmare av OATP2B1. Ritonavir är en hämmare av OCT1 in vitro, men den kliniska relevansen är okänd. Samtidig administrering av Viekirax med eller utan dasabuvir och läkemedel som är substrat till OATPB1, OATP1B3, OATP2B1 eller OCT1 kan öka plasmakoncentrationer av dessa transportsubstanser och potentiellt kräva dosjustering/klinisk övervakning. Sådana läkemedel inkluderar vissa statiner (Tabell 2), fexofenadin, repaglinid och angiotensin II-receptorantagonister (t.ex. valsartan).

OATP1B1/3-substrat utvärderade i läkemedelsinteraktionsstudier inkluderar pravastatin och rosuvastatin (se Tabell 2).

Läkemedel transporterade av BCRP

Paritaprevir, ritonavir och dasabuvir är hämmare av BCRP in vitro. Samtidig administrering av Viekirax med eller utan dasabuvir tillsammans med läkemedel som är BCRP-substrat kan öka plasmakoncentrationerna av dessa transportsubstanser och potentiellt kräva dosjustering/klinisk övervakning. Sådana läkemedel inkluderar sulfasalazin, imatinib och vissa statiner (se Tabell 2).

BCRP-substrat utvärderade i läkemedelsinteraktionsstudier innefattar rosuvastatin (se Tabell 2).

Läkemedel transporterade av P-gp i tarmen

Medan paritaprevir, ritonavir och dasabuvir är hämmare av P-gp in vitro, observerades inga signifikanta förändringar vid exponering av P-gp-substratet digoxin när det administrerades med Viekirax och dasabuvir. Samtidig administrering av digoxin och Viekirax utan dasabuvir kan dock resultera i förhöjda plasmakoncentrationer (se Tabell 2). Viekirax kan öka exponeringen i plasma av läkemedel som är känsliga för förändringar av P-gp aktiviteten i tarmen (såsom dabigatranetexilat).

Läkemedel metaboliserade genom glukuronidering

Paritaprevir, ombitasvir och dasabuvir är hämmare av UGT1A1. Samtidig administrering av Viekirax med eller utan dasabuvir och läkemedel som primärt metaboliseras av UGT1A1 resulterar i förhöjda plasmakoncentrationer av dessa läkemedel. Rutinmässig klinisk övervakning rekommenderas för läkemedel med smalt terapeutiskt index (t.ex. levotyroxin). Se även Tabell 2 för specifika råd om raltegravir och buprenorfin som har utvärderats i läkemedelsinteraktionsstudier.

Läkemedel metaboliserade av CYP2C19

Samtidig administrering av Viekirax med eller utan dasabuvir kan minska exponeringen av läkemedel som metaboliseras av CYP2C19 (t.ex. lansoprazol, esomeprazol och s-mefenytoin) och kan kräva

dosjustering/klinisk övervakning. CYP2C19-substrat som utvärderats i läkemedelsinteraktionsstudier inkluderar omeprazol och escitalopram (se Tabell 2).

Läkemedel metaboliserade av CYP2C9

Viekirax administrerat med eller utan dasabuvir, påverkade inte exponeringen av CYP2C9-substratet warfarin. Andra CYP2C9 substrat (NSAID (t.ex. ibuprofen), antidiabetika (t.ex. glimepirid, glipizid)) förväntas inte kräva dosjustering.

Läkemedel metaboliserade av CYP2D6 eller CYP1A2

Viekirax administrerat med eller utan dasabuvir, påverkade inte exponeringen av CYP2D6-/CYP1A2- substratet duloxetin. Exponeringen för cyklobensaprin, ett CYP1A2-substrat, minskade. Klinisk övervakning och dosjustering kan krävas för andra CYP1A2-substrat (t.ex. ciprofloxacin, cyklobensaprin, teofyllin och koffein). CYP2D6-substrat (t.ex. desipramin, metoprolol och dextrometorfan) förväntas inte kräva dosjustering.

Läkemedel som utsöndras renalt via transportproteiner

Ombitasvir, paritaprevir och ritonavir hämmar inte organiska anjontransportörer (OAT1) in vivo vilket har visats då interaktion med tenofovir (OAT1-substrat) uteblivit. Studier in vitro visar att ombitasvir, paritaprevir och ritonavir är inte hämmare av organiska katjontransportörer (OCT2), organiska anjontransportörer (OAT3), eller multiläkemedels- och toxinutdrivande proteiner (MATE1 och MATE2K) vid kliniskt relevanta koncentrationer.

Viekirax med eller utan dasabuvir förväntas därför inte påverka läkemedel som primärt utsöndras renalt via dessa transportörer (se avsnitt 5.2).

Andra läkemedels förmåga att påverka farmakokinetiken av ombitasvir, paritaprevir och dasabuvir

Läkemedel som hämmar CYP3A4

Samtidig administrering av Viekirax med eller utan dasabuvir och starka hämmare av CYP3A kan öka koncentration för paritaprevir (se avsnitt 4.3 och Tabell 2).

Enzyminducerare

Samtidig administrering av Viekirax med dasabuvir och läkemedel som är måttligt till starka enzyminducerare förväntas minska plasmakoncentrationerna för ombitasvir, paritaprevir, ritonavir och dasabuvir och därmed reducera deras terapeutiska effekt. Kontraindicerade enzyminducerare anges i avsnitt 4.3 och Tabell 2.

Läkemedel som hämmar CYP3A4 och transportproteiner

Paritaprevir elimineras via CYP3A4 medierad metabolism och biliär utsöndring (substrat till levertransportörerna OATP1B1, P-gp och BCRP). Försiktighet rekommenderas när Viekirax administreras tillsammans med läkemedel som både är måttliga hämmare av CYP3A4 samt hämmare av multitransportörer (P-gp, BCRP och/eller OATP1B1/OATP1B3). Dessa läkemedel kan visa kliniskt relevanta ökningar i exponering av paritaprevir (t.ex. ritonavir med atazanavir, erytromycin, diltiazem eller verapamil).

Läkemedel som hämmar transportproteiner

Potenta hämmare av P-gp, BCRP, OATP1B1 och/eller OATP1B3 har potentialen att öka exponeringen av paritaprevir. Hämning av dessa transportörer förväntas inte visa kliniskt relevanta ökningar i exponeringen av ombitasvir och dasabuvir.

Patienter som behandlas med vitamin K-antagonister

Eftersom leverfunktionen kan förändras under behandling med Viekirax administrerat med eller utan dasabuvir, rekommenderas en tät övervakning av international normalised ratio (INR).

Läkemedelsinteraktionsstudier

Rekommendationer för samtidig administrering av Viekirax med eller utan dasabuvir för ett antal läkemedel anges i Tabell 2.

Om en patient redan använder ett läkemedel eller börjar använda ett läkemedel under behandling med Viekirax med eller utan dasabuvir där möjlig läkemedelsinteraktion förväntas, ska dosjustering av det samtidigt använda läkemedlet eller lämplig klinisk övervakning övervägas (Tabell 2).

Om dosjustering av samtidig medicinering görs på grund av behandling med Viekirax och dasabuvir, ska doserna återjusteras efter att behandlingen med Viekirax och dasabuvir är avslutad.

Tabell 2 visar minsta-kvadratmedelvärden (90 % konfidensintervall) för effekt på koncentrationen av Viekirax med eller utan dasabuvir och läkemedel som ges samtidigt.

Omfattningen av interaktioner vid administrering av läkemedel som anges i Tabell 2 är likvärdig

(≤ 25 % skillnad i minsta-kvadratmedelvärden) för Viekirax med eller utan dasabuvir, om inget annat anges. Läkemedelsinteraktioner utvärderades för Viekirax och dasabuvir, men inte för Viekirax utan dasabuvir för karbamazepin, furosemid, zolpidem, darunavir två gånger dagligen, darunavir (kvällsadministrering), atazanavir (kvällsadministrering), rilpivirin, abakavir/lamivudin, dolutegravir, metformin, sulfametoxazol/trimetoprim, cyklobensaprin, karisoprodol, hydrokodon/paracetamol eller diazepam. För dessa läkemedel kan således resultat och doseringsrekommendationer för behandlingsregimer för Viekirax och dasabuvir extrapoleras till Viekirax utan dasabuvir.

Riktningen av pilarna indikerar riktningen i förändring av exponering (Cmax och AUC) hos paritaprevir, ombitasvir, dasabuvir och det samtidigt administrerade läkemedlet (↑ = ökning (mer än 20 %),↓ = minskning (mer än 20 %),↔ = ingen förändring eller förändring mindre än 20 %). Detta är inte en fullständig lista.

Tabell 2. Interaktioner mellan Viekirax med eller utan dasabuvir och andra läkemedel

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

 

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

ALFA-1-ADRENORECTOR

ANTAGONIST

 

 

 

 

Alfuzosin

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

Mekanism:

med eller

alfuzosin

 

 

 

kontraindicerad (se

utan

 

 

 

 

 

avsnitt 4.3).

CYP3A-

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

AMINOSALICYLAT

 

 

 

 

 

 

Sulfasalazin

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Försiktighet ska beaktas

Mekanism:

med eller

↑ sulfasalazin

 

 

 

när sulfasalazin

utan

 

 

 

 

 

administreras samtidigt

BCRP-

dasabuvir

 

 

 

 

 

med Viekirax med eller

hämning av

 

 

 

 

 

 

utan dasabuvir.

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE

 

 

 

 

Valsartan

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Klinisk övervakning och

Losartan

med eller

↑ valsartan

 

 

 

dosminskning

Kandesartan

utan

↑ losartan

 

 

 

rekommenderas för

 

dasabuvir

↑ kandesartan

 

 

 

angiotensinreceptor-

Mekanism:

 

 

 

 

blockerare vid samtidig

 

 

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

administrering med

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

 

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

och/eller

 

 

 

 

 

 

Viekirax med eller utan

OATP1B-

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir.

 

 

 

 

 

 

 

LÄKEMEDEL MOT ANGINA/ANTIARYTMIKA

 

 

 

Amiodaron

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

Dronedaron

med eller

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

Kinidin

utan

↑ amiodaron

 

 

 

avsnitt 4.3).

Ranolazin

dasabuvir

↑ dronedaron

 

 

 

 

Mekanism:

 

↑ kinidin

 

 

 

 

 

↑ ranolazin

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

Digoxin

Viekirax +

↔ digoxin

 

1,15

1,16

1,01

Trots att dosjustering för

 

dasabuvir

 

 

(1,04-1,27)

(1,09-1,23)

(0,97-1,05)

digoxin inte är nödvändig,

0,5 mg

 

 

1,03

1,00

0,99

rekommenderas lämplig

enkeldos

 

ombitasvir

 

(0,97-1,10)

(0,98-1,03)

(0,96-1,02)

övervakning av

 

 

0,92

0,94

0,92

 

 

 

digoxinserumnivåerna.

Mekanism:

 

paritaprevir

 

(0,80-1,06)

(0,81-1,08)

(0,82-1,02)

 

 

↔ dasabuvir

 

0,99

0,97

0,99

 

P-gp-

 

 

 

 

 

 

(0,92-1,07)

(0,91-1,02)

(0,92-1,07)

 

hämning av

 

 

 

 

Viekirax

↑ digoxin

 

1,58

1,36

1,24

Sänkning av digoxindos

paritaprevir,

 

utan

 

 

(1,43-1,73)

(1,21-1,54)

(1,07-1,43)

med 30-50 %. Lämplig

ritonavir

 

 

dasabuvir

 

Omfattningen av interaktionen liknar den

övervakning av

och

 

 

ombitasvir

 

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

digoxinserumnivåerna

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

 

rekommenderas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIBIOTIKA (SYSTEMISK ADMINISTRERING)

 

 

 

Klaritro-

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

mycin

med eller

↑ klaritromycin

 

 

 

kontraindicerad (se

Telitro-

utan

↑ telitromycin

 

 

 

avsnitt 4.3).

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

mycin

 

↑ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

↑ dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4/P-

 

 

 

 

 

 

 

gp-hämning

 

 

 

 

 

 

 

av klaritro-

 

 

 

 

 

 

 

mycin och

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

Erytromycin

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Administrering av

 

med eller

 

 

 

 

 

erytromycin och Viekirax

Mekanism:

utan

↑ erytromycin

 

 

 

med eller utan dasabuvir

CYP3A4/P-

dasabuvir

 

 

 

 

 

kan resultera i ökade

gp-hämning

 

↑ paritaprevir

 

 

 

koncentrationer av

av erytro-

 

↑ dasabuvir

 

 

 

erytromycin och

mycin,

 

 

 

 

paritaprevir. Försiktighet

 

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

bör iakttas.

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

Fusidinsyra

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

 

med eller

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

Mekanism:

utan

↑ fusidinsyra

 

 

 

avsnitt 4.3)

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

Sulfa-

Viekirax +

↑ sulfa-

1,21

1,17

 

1,15

Ingen dosjustering krävs

metoxazol,

dasabuvir

metoxazol

(1,15-1,28)

(1,14-1,20)

 

(1,10-1,20)

för Viekirax med eller utan

Trimetopri

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

1,17

1,22

 

1,25

m

 

 

 

 

trimetoprim

(1,12-1,22)

(1,18-1,26)

 

(1,19-1,31)

 

 

 

 

 

800/160 mg

 

0,88

0,85

 

 

 

två gånger

 

ombitasvir

(0,83-0,94)

(0,80-0,90)

 

NA

 

dagligen

 

0,78

0,87

 

 

 

Mekanism:

 

paritaprevir

(0,61-1,01)

(0,72-1,06)

 

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning av

 

↑ dasabuvir

1,15

1,33

 

 

 

dasabuvir,

 

 

 

 

 

 

(1,02-1,31)

(1,23-1,44)

 

NA

 

möjligen på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grund av

Viekirax

 

Ej studerat:

 

 

CYP2C8-

 

 

 

hämning av

utan

Liknande effekt som observerats för Viekirax + dasabuvir

 

dasabuvir

 

trimetoprim

 

förväntas.

 

 

 

 

 

 

ANTICANCER LÄKEMEDEL

 

 

 

 

 

Enzalutamid

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

 

Samtidig användning är

 

med eller

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

Mitotan

utan

↓ombitasvir

 

 

 

 

avsnitt 4.3)

Mekanism:

dasabuvir

↓ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

↓ dasabuvir

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

 

induktion av

 

 

 

 

 

 

 

enzalutamid

 

 

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

 

mitotan.

 

 

 

 

 

 

 

Imatinib

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

 

Klinisk övervakning och

 

med eller

 

 

 

 

 

dosminskning av imatinib

Mekanism:

utan

↑ imatinib

 

 

 

 

rekommenderas.

BCRP-

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

ANTIKOAGULANTIA

 

 

 

 

 

 

Warfarin

Viekirax +

1,05

0,88

 

0,94

Trots att inga förändringar

5 mg

dasabuvir

R-warfarin

(0,95-1,17)

(0,81-0,95)

 

(0,84-1,05)

i warfarins farmakokinetik

enkeldos

 

0,96

0,88

 

0,95

förväntas, rekommenderas

och andra

 

S-warfarin

(0,85-1,08)

(0,81-0,96)

 

(0,88-1,02)

tät övervakning av INR för

vitamin K-

 

0,94

0,96

 

0,98

alla vitamin K-

antagonister

 

ombitasvir

(0,89-1,00)

(0,93-1,00)

 

(0,95-1,02)

antagonister. Detta på

 

 

0,98

1,07

 

0,96

grund av förändringar i

 

 

paritaprevir

(0,82-1,18)

(0,89-1,27)

 

(0,85-1,09)

leverfunktionen under

 

 

 

 

 

 

 

behandling med Viekirax ±

 

 

0,97

0,98

 

1,03

 

 

dasabuvir

(0,89-1,06)

(0,91-1,06)

 

(0,94-1,13)

dasabuvir.

 

Viekirax

Omfattningen

av interaktionen liknar den

 

 

utan

R-warfarin

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

S-warfarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

 

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitasvir

 

 

 

 

 

Dabigatran-

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Viekirax utan dasabuvir

etexilat

med eller

 

 

 

 

 

kan öka

Mekanism:

utan

↑ dabigatranetexilat

 

 

plasmakoncentrationerna

dasabuvir

 

 

 

 

 

av dabigatranetexilat.

hämning av

 

 

 

 

 

 

Använd med försiktighet.

P-gp i

 

 

 

 

 

 

 

tarmen av

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

ANTIEPILEPTIKA

 

 

 

 

 

 

Karba-

Viekirax +

↔ karba-

 

1,10

1,17

1,35

Samtidig användning är

mazepin

dasabuvir

mazepin

 

(1,07-1,14)

(1,13-1,22)

(1,27-1,45)

kontraindicerad (se avsnitt

 

 

↓ karba-

 

0,84

0,75

0,57

4.3).

200 mg en

 

maze pin 10,

 

(0,82-0,87)

(0,73-0,77)

(0,54-0,61)

 

gång

 

11-epoxid

 

 

 

 

 

dagligen

 

 

0,69

0,69

NA

 

följt av två

 

ombitasvir

 

(0,61-0,78)

(0,64-0,74)

 

 

gånger

 

 

0,34

0,30

NA

 

dagligen.

 

paritaprevir

 

(0,25-0,48)

(0,23-0,38)

 

 

 

 

 

0,45

0,30

NA

 

 

 

dasabuvir

 

(0,41-0,50)

(0,27-0,33)

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

 

 

Ej studerat:

 

 

CYP3A4-

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

induktion av

dasabuvir

 

 

dasabuvir förväntas.

 

 

karbama-

 

 

 

 

 

 

 

zepin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenobarbital

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

 

med eller

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se avsnitt

Mekanism:

utan

↓ ombitasvir

 

 

 

4.3).

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

 

↓ paritaprevir

 

 

 

 

induktion av

 

 

 

 

 

 

↓ dasabuvir

 

 

 

 

fenobarbital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenytoin

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

 

med eller

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se avsnitt

Mekanism:

utan

↓ ombitasvir

 

 

 

4.3).

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

 

↓ paritaprevir

 

 

 

 

induktion av

 

 

 

 

 

 

↓ dasabuvir

 

 

 

 

fenytoin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-mefeny-

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Klinisk övervakning och

toin

med eller

 

 

 

 

 

dosjustering för s-

 

utan

S-mefenytoin

 

 

 

mefenytoin behövs

Mekanism:

dasabuvir

 

 

 

eventuellt.

 

 

 

 

 

CYP2C19-

 

 

 

 

 

 

 

induktion av

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

ANTIDEPRESSIVA

 

 

 

 

 

Escitalo-

Viekirax +

↔ es-

1,00

0,87

NA

Ingen dosjustering krävs

pram

dasabuvir

citalopram

(0,96-1,05)

(0,80-0,95)

 

för escitalopram.

10 mg

 

↑ S-

1,15

1,36

NA

 

 

Desmetyl

(1,10-1,21)

(1,03-1,80)

 

 

enkeldos

 

citalopram

 

 

 

 

 

 

1,09

1,02

0,97

 

 

 

ombitasvir

(1,01-1,18)

(1,00-1,05)

(0,92-1,02)

 

 

 

1,12

0,98

0,71

 

 

 

paritaprevir

(0,88-1,43)

(0,85-1,14)

(0,56-0,89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10

1,01

0,89

 

 

 

dasabuvir

(0,95-1,27)

(0,93-1,10)

(0,79-1,00)

 

 

Viekirax

↓ es-

Omfattningen

av interaktionen

liknar den

 

 

utan

citalopram

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

dasabuvir

↔ S-

1,17

1,07

NA

 

 

 

Desmetyl

(1,08-1,26)

(1,01-1,13)

 

 

 

 

citalopram

 

 

 

 

 

 

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

 

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

Duloxetin

Viekirax +

0,79

0,75

NA

Ingen dosjustering krävs

60 mg

dasabuvir

duloxetin

(0,67-0,94)

(0,67-0,83)

 

för duloxetin.

 

0,98

1,00

1,01

 

enkeldos

 

ombitasvir

(0,88-1,08)

(0,95-1,06)

(0,96-1,06)

Ingen dosjustering krävs

 

 

0,79

0,83

0,77

för Viekirax med eller utan

 

 

paritaprevir

(0,53-1,16)

(0,62-1,10)

(0,65-0,91)

dasabuvir.

 

 

0,94

0,92

0,88

 

 

 

dasabuvir

(0,81-1,09)

(0,81-1,04)

(0,76-1,01)

 

 

Viekirax

Omfattningen

av interaktionen liknar den

 

 

utan

duloxetin

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

dasabuvir

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

 

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

 

1,07

0,96

0,93

 

 

 

paritaprevir

(0,63-1,81)

(0,70-1,32)

(0,76-1,14)

 

Trazodon

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Trazodon ska användas

 

med eller

 

 

 

 

med försiktighet och en

Mekanism:

utan

↑ trazodon

 

 

 

lägre dos av trazodon kan

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

övervägas.

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

ANTIDIURETISK HORMON

 

 

 

 

Konivaptan

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

 

med eller

 

 

 

 

kontraindicerad

Mekanism:

utan

↑ konivaptan

 

 

 

(avsnitt 4.3).

CYP3A4/P-

dasabuvir

 

 

 

 

↑ paritaprevir

 

 

 

 

gp-hämning

 

 

 

 

 

 

↑ dasabuvir

 

 

 

 

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konivaptan

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

paritaprevir/

 

 

 

 

 

 

ritonavir/om

 

 

 

 

 

 

bitasvir.

 

 

 

 

 

 

ANTIMYKOTIKA

 

 

 

 

 

Ketokonazo

Viekirax

↑ keto-

1,15

2,17

NA

Samtidig användning är

l

med

konazol

(1,09-1,21)

(2,05-2,29)

 

kontraindicerad

 

dasabuvir

 

 

 

 

(avsnitt 4.3).

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

 

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

400 mg en

 

 

0,98

1,17

NA

 

gång

 

ombitasvir

 

(0,90-1,06)

(1,11-1,24)

 

 

dagligen

 

 

1,37

1,98

NA

 

Mekanism:

 

paritaprevir

 

(1,11-1,69)

(1,63-2,42)

 

 

 

 

1,16

1,42

NA

 

CYP3A4/P-

 

dasabuvir

 

(1,03-1,32)

(1,26-1,59)

 

 

gp-hämning

Viekirax

↑ keto-

 

Omfattningen

av interaktionen

liknar den

 

av

utan

konazol

 

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

ketokonazol

dasabuvir

 

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

och

 

ombitasvir

 

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

paritaprevir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,72

2,16

NA

 

ritonavir/

 

paritaprevir

 

(1,32-2,26)

(1,76-2,66)

 

 

ombitasvir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itrakonazol

Viekirax +

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

Posakonazol

dasabuvir

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

Mekanism:

 

↑ itrakonazol

 

 

 

avsnitt 4.3).

 

 

 

 

 

 

↑ posakonazol

 

 

 

 

CYP3A4

 

 

 

 

 

 

↑ paritaprevir

 

 

 

 

och/eller P-

 

 

 

 

 

 

↑ dasabuvir

 

 

 

 

gp-hämning

 

 

 

 

 

av

 

 

 

 

 

 

 

itrakonazol,

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

 

 

 

 

 

 

posakonazol

 

 

 

 

 

 

utan

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

paritaprevir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir/

 

 

 

 

 

 

 

ombitasvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorikonazol

Viekirax

Ej studerats. Förväntas hos snabba CYP2C19-

 

Samtidig användning är

Mekanism:

med eller

metaboliserare:

 

 

 

kontraindicerad (se

utan

 

 

 

 

 

avsnitt 4.3).

CYP2C19-

dasabuvir

↓ vorikonazol

 

 

 

 

induktion

 

 

 

 

 

 

↑ paritaprevir

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

↑ dasabuvir

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

Ej studerats. Förväntas hos långsamma CYP2C19-

 

 

 

metaboliserare:

 

 

 

 

 

 

↑ vorikonazol

 

 

 

 

 

 

↑ dasabuvir

 

 

 

 

 

 

↑ paritaprevir

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

 

EFFEKT

Cmax

AUC

 

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIGIKT

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolkicin

Viekirax

 

Ej studerats. Förväntas:

 

 

 

Hos patienter med normal

 

med eller

 

 

 

 

 

 

njur- eller leverfunktion

Mekanism:

utan

 

↑ kolkicin

 

 

 

 

rekommenderas en

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

 

 

minskning i doseringen av

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

kolkicin eller ett

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

behandlingsavbrott av

 

 

 

 

 

 

 

 

kolkicin om behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

med Viekirax med eller

 

 

 

 

 

 

 

 

utan dasabuvir krävs. Hos

 

 

 

 

 

 

 

 

patienter med nedsatt njur-

 

 

 

 

 

 

 

 

och leverfunktion är

 

 

 

 

 

 

 

 

användning av kolkicin

 

 

 

 

 

 

 

 

med Viekirax med eller

 

 

 

 

 

 

 

 

utan dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

 

 

 

 

 

 

 

 

avsnitt 4.3 och 4.4).

ANTIHISTAMINER

 

 

 

 

 

 

 

Astemizol

Viekirax

 

Ej studerats. Förväntas:

 

 

 

Samtidig användning är

 

med eller

 

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

Terfenadin

utan

 

↑ astemizol/terfenadin

 

 

 

avsnitt 4.3).

 

dasabuvir

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fexofenadin

Viekirax

 

Ej studerats. Förväntas:

 

 

 

Försiktighet ska iakttas när

 

med eller

 

 

 

 

 

 

fexofenadin administreras

Mekanism:

utan

 

↑ fexofenadin

 

 

 

 

samtidigt med Viekirax

OATP1B1-

dasabuvir

 

 

 

 

 

med eller utan dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir.

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPIDSÄNKANDE MEDEL

 

 

 

 

 

 

Gemfibrozil

Paritaprevir/

 

1,21

1,38

 

NA

Samtidig användning med

 

ritonavir +

 

paritaprevir

(0,94-1,57)

(1,18-1,61)

 

 

Viekirax med dasabuvir är

600 mg två

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

kontraindicerat (se

 

2,01

11,25

 

NA

gånger

 

 

dasabuvir

(1,71-2,38)

(9,05-13,99)

 

 

avsnitt 4.3).

dagligen

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

 

 

Ej studerats:

 

Ingen dosjustering krävs

Ökning i

utan

 

Ingen interaktion när gemfibrozil används i kombination

för gemfibrozil.

exponering

dasabuvir

 

med Viekirax utan dasabuvir förväntas.

 

 

av dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

Ingen dosjustering krävs

beror

 

 

 

 

 

 

 

för Viekirax.

möjligen på

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP2C8-

 

 

 

 

 

 

 

 

hämning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning av

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

beror

 

 

 

 

 

 

 

 

möjligen på

 

 

 

 

 

 

 

 

OATP1B1-

 

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

gemfibrozil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

 

 

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIMYKOBAKTERIELLA LÄKEMEDEL

 

 

 

Rifampicin

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

 

med eller

 

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se avsnitt

Mekanism:

utan

↓ ombitasvir

 

 

 

4.3).

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

 

↓ paritaprevir

 

 

 

 

induktion av

 

 

 

 

 

 

↓ dasabuvir

 

 

 

 

rifampicin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIPSYKOTIKA

 

 

 

 

 

 

 

Lurasidon

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

Pimozid

med eller

 

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se avsnitt

Quetiapin

utan

↑ pimozid

 

 

 

4.3).

 

dasabuvir

 

 

 

 

Mekanism:

quetiapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ lurasidon

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

 

TROMBOCYTAGGREGATIONSHÄMMARE

 

 

 

Ticagrelor

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

 

med eller

 

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se avsnitt

Mekanism:

utan

↑ ticagrelor

 

 

 

4.3).

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ORALA ANTIHYPERGLYKEMISKA BIGUANIDER

 

 

 

Metformin

Viekirax +

 

0,77

0,90

NA

Ingen dosjustering krävs

 

dasabuvir

metformin

 

(0,71-0,83)

(0,84-0,97)

för metformin vid samtidig

 

 

 

500 mg

 

 

 

 

 

 

 

administrering med

 

 

0,92

1,01

1,01

enkeldos

 

ombitasvir

 

(0,87-0,98)

(0,97-1,05)

(0,98-1,04)

Viekirax med eller utan

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

0,63

0,80

1,22

 

 

paritaprevir

 

(0,44-0,91)

(0,61-1,03)

(1,13-1,31)

 

 

 

↔ dasabuvir

 

0,83

0,86

0,95

 

 

 

 

 

 

(0,74-0,93)

(0,78-0,94)

(0,84-1,07)

 

 

Viekirax

 

 

 

Ej studerat.

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats för Viekirax + dasabuvir

 

 

dasabuvir

 

 

 

förväntas.

 

 

KALCIUMKANALBLOCKERARE

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipin

Viekirax +

↑ amlodipin

 

1,26

2,57

NA

Sänk dosen amlodipin med

 

dasabuvir

 

 

 

(1,11-1,44)

(2,31-2,86)

50 % och kontrollera

 

 

 

 

 

5 mg

 

 

 

 

 

 

patienter för klinisk effekt.

 

 

1,00

1,00

1,00

enkeldos

 

ombitasvir

 

(0,95-1,06)

(0,97-1,04)

(0,97-1,04)

 

Mekanism:

 

 

 

0,77

0,78

0,88

 

 

paritaprevir

 

(0,64-0,94)

(0,68-0,88)

(0,80-0,95)

 

CYP3A4-

 

↔ dasabuvir

 

 

1,05

1,01

0,95

 

hämning av

 

 

 

 

(0,97-1,14)

(0,96-1,06)

(0,89-1,01)

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

 

 

 

Ej studerats:

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

 

dasabuvir

 

 

 

dasabuvir förväntas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diltiazem

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Försiktighet bör iakttas

Verapamil

med eller

 

 

 

 

 

 

pga. förväntad ökning i

 

utan

↑ diltiazem, verapamil

 

 

paritaprevirexponeringen.

Mekanism:

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4/P-

 

↑ paritaprevir

 

 

 

Dosminskning och klinisk

gp hämning

 

 

 

 

övervakning av

 

↑/↔ dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

kalciumkanalblockerare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekommenderas vid

 

 

 

 

 

 

 

 

samtidig användning med

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax med eller utan

Läkemedel/

 

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

 

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

Nifedipin

 

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Dosminskning och klinisk

 

 

med eller

 

 

 

 

övervakning av

Mekanism:

 

utan

↑ nifedipin

 

 

 

kalciumkanalblockerare

CYP3A4-

 

dasabuvir

 

 

 

rekommenderas vid

 

 

 

 

 

hämning

 

 

 

 

 

 

samtidig användning med

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax med eller utan

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

PREVENTIVMEDEL

 

 

 

 

 

Etinylestrad

 

Viekirax

1,16

1,06

1,12

Etinylestradiol-

iol/

 

med eller

etinylestradi

(0,90-1,50)

(0,96-1,17)

(0,94-1,33)

innehållande orala

norgestimat

 

utan

ol

 

 

 

preventivmedel är

 

 

dasabuvir

 

Norgestimat metaboliter:

 

kontraindicerat (se avsnitt

0,035/0,25

 

 

↑ norgestrel

2,26

2,54

2,93

4.4).

mg en gång

 

 

 

(1,91-2,67)

(2,09-3,09)

(2,39-3,57)

 

dagligen.

 

 

↑ nor-

2,01

2,60

3,11

 

Mekanism:

 

 

elgestromin

(1,77-2,29)

(2,30-2,95)

(2,51-3,85)

 

 

 

1,05

0,97

1,00

 

Troligtvis

 

 

ombitasvir

(0,81-1,35)

(0,81-1,15)

(0,88-

 

UGT-

 

 

 

 

 

1,12)

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

0,70

0,66

0,87

 

paritaprevir,

 

 

paritaprevir

(0,40-1,21)

(0,42-1,04)

(0,67-1,14)

 

ombitasvir

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ dasabuvir

0,51

0,48

0,53

 

och

 

 

 

(0,22-1,18)

(0,23-1,02)

(0,30-

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

0,95)

 

Noretisteron

 

Viekirax +

0,83

0,91

0,85

Ingen dosjustering krävs

(minipiller)

 

dasabuvir

noretisteron

(0,69-1,01)

(0,76-1,09)

(0,64-1,13)

för noretisteron eller

 

 

 

1,00

0,99

0,97

Viekirax med eller utan

0,35 mg en

 

 

ombitasvir

(0,93-1,08)

(0,94-1,04)

(0,90-1,03)

dasabuvir.

gång

 

 

1,24

1,23

1,43

 

dagligen

 

 

paritaprevir

(0,95-1,62)

(0,96-1,57)

(1,13-1,80)

 

 

 

 

↔ dasabuvir

1,01

0,96

0,95

 

 

 

 

 

(0,90-1,14)

(0,85-1,09)

(0,80-1,13)

 

 

 

Viekirax

 

Ej studerat:

 

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

 

 

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

DIURETIKA

 

 

 

 

 

 

Furosemid

 

Viekirax +

↑ furosemid

1,42

1,08

NA

Patienter ska kontrolleras

 

 

dasabuvir

 

(1,17-1,72)

(1,00-1,17)

 

för klinisk effekt. En

20 mg

 

 

1,14

1,07

1,12

sänkning av

enkeldos

 

 

ombitasvir

(1,03-1,26)

(1,01-1,12)

(1,08-1,16)

furosemiddosen upp till

 

 

 

0,93

0,92

1,26

50 % kan krävas.

Mekanism:

 

 

paritaprevir

(0,63-1,36)

(0,70-1,21)

(1,16-1,38)

Ingen dosjustering krävs

 

 

↔ dasabuvir

1,12

1,09

1,06

Troligtvis

 

 

 

 

 

(0,96-1,31)

(0,96-1,23)

(0,98-1,14)

för Viekirax med eller utan

UGT1A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

hämning av

 

Viekirax

 

Ej studerat:

 

paritaprevir,

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

ombitasvir

 

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

 

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

ERGOTALKALOIDER

 

 

 

 

 

 

Ergotamin

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

Dihydroerg

med eller

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

otamin

utan

↑ ergotderivat

 

 

 

avsnitt 4.3).

Ergonovin

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metylergo-

 

 

 

 

 

 

 

metrin

 

 

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

GLUKOKORTIKOIDER (INHALERADE)

 

 

 

 

Flutikason

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning av

 

med eller

 

 

 

 

 

flutikason kan öka den

Mekanism:

utan

↑ flutikason

 

 

 

systemiska exponeringen

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

av flutikason.

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

Samtidig användning av

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

Viekirax och flutikason,

 

 

 

 

 

 

 

framförallt

 

 

 

 

 

 

 

långtidsanvändning, bör

 

 

 

 

 

 

 

endast initieras om den

 

 

 

 

 

 

 

potentiella nyttan av

 

 

 

 

 

 

 

behandlingen överväger

 

 

 

 

 

 

 

risken för systemiska,

 

 

 

 

 

 

 

kortikosteroida effekter (se

 

 

 

 

 

 

 

avsnitt 4.4).

GASTROINTESTINALA PRODUKTER (FRAMÅTDRIVANDE)

 

 

Cisaprid

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

 

med eller

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

Mekanism:

utan

↑ cisaprid

 

 

 

avsnitt 4.3).

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

HCV ANTIVIRALA MEDEL

 

 

 

 

Sofosbuvir

Viekirax +

↑ sofosbuvir

 

1,61

2,12

NA

Ingen dosjustering krävs

 

dasabuvir

 

 

(1,38-1,88)

(1,91-2,37)

 

för sofosbuvir vid

400 mg en

 

 

1,02

1,27

NA

administrering med

 

GS-331007

 

(0,90-1,16)

(1,14-1,42)

 

Viekirax med eller utan

gång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

0,93

0,93

0,92

dagligen

 

 

 

 

ombitasvir

 

(0.84-1.03)

(0,87-0,99)

(0,88-0,96)

 

Mekanism:

 

 

0,81

0,85

0,82

 

BCRP- och

 

paritaprevir

 

(0,65-1,01)

(0,71-1,01)

(0,67-1,01)

 

P-gp-

 

↔ dasabuvir

 

1,09

1,02

0,85

 

hämning av

 

 

 

(0,98-1,22)

(0,95-1,10)

(0,76-0,95)

 

paritaprevir,

Viekirax

Omfattningen av interaktionen liknar den som

observerats

 

ritonavir

utan

 

 

med Viekirax + dasabuvir.

 

 

och

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

VÄXTBASERADE LÄKEMEDEL

 

 

 

 

Johannesört

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

(hypericum

med eller

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

perforatum)

utan

↓ dasabuvir

 

 

 

avsnitt 4.3).

 

dasabuvir

 

 

 

 

Mekanism:

↓ ombitasvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ paritaprevir

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

induktion av

 

 

 

 

 

 

 

johannesört

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

VIRUSHÄMMANDE MEDEL MOT HIV: PROTEASHÄMMARE

För allmän kommentar på behandling inklusive diskussion angående olika antiretrovirala regimer som kan användas hos patienter med samtidig HIV-infektion, se avsnitt 4.4 (Behandling av patienter med samtidig HIV-infektion).

Atazanavir

Viekirax +

0,91

1,01

0,90

 

dasabuvir

atazanavir

(0,84-0,99)

(0,93-1,10)

(0,81-1,01)

 

 

↓ ombitasvir

0,77

0,83

0,89

300 mg en

 

 

(0,70-0,85)

(0,74-0,94)

(0,78-1,02)

gång

 

1,46

1,94

3,26

dagligen

 

paritaprevir

(1,06-1,99)

(1,34-2,81)

(2,06-5,16)

(som ges

 

↔ dasabuvir

0,83

0,82

0,79

vid samma

 

 

(0,71-0,96)

(0,71-0,94)

(0,66-0,94)

tidpunkt)

Viekirax

Omfattningen

av interaktionen liknar den

 

utan

atazanavir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

Mekanism:

dasabuvir

 

 

 

 

Ökning av

 

2,74

2,87

3,71

paritaprevir-

 

paritaprevir

(1,76-4,27)

(2,08-3,97)

(2,87-4,79)

exponering

 

 

 

 

 

kan bero på

 

Omfattningen av interaktionen liknar den

att

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

atazanavir

 

 

 

 

 

hämmar

 

 

 

 

 

OATP1B1/

 

 

 

 

 

B3 och

 

 

 

 

 

CYP3A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir/

Viekirax +

1,02

1,19

1,68

ritonavir

dasabuvir

atazanavir

(0,92-1,13)

(1,11-1,28)

(1,44-1,95)

 

 

0,83

0,90

1,00

 

 

ombitasvir

(0,72-0,96)

(0,78-1,02)

(0,89-1,13)

300/100 mg

 

2,19

3,16

11,95

en gång

 

paritaprevir

(1,61-2,98)

(2,40-4,17)

(8,94-

dagligen

 

 

 

 

15,98)

 

 

↔ dasabuvir

0,81

0,81

0,80

(administrer

 

 

(0,73-0,91)

(0,71-0,92)

(0,65-0,98)

at 12

Viekirax

 

Ej studerat:

 

timmar

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

emellan)

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

Ökning av

 

 

 

 

 

paritaprevir-

 

 

 

 

 

exponering

 

 

 

 

 

kan bero på

 

 

 

 

 

OATP1B1/

 

 

 

 

 

B3- och

 

 

 

 

 

CYP3A-

 

 

 

 

 

hämningen

 

 

 

 

 

av

 

 

 

 

 

atazanavir

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

CYP3A-

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

ytterligare

 

 

 

 

 

ritonavirdos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommenderad dos av atazanavir är 300 mg, utan ritonavir i kombination med Viekirax och dasabuvir. Atazanavir måste administreras vid samma tidpunkt som Viekirax och dasabuvir. Ritonavirdosen i Viekirax kommer att öka farmakokinetiken av atazanavir.

Ingen dosjustering krävs för Viekirax med dasabuvir.

Behandlingen med atazanavir + Viekirax utan dasabuvir rekommenderas inte (↑ paritaprevir).

Kombinationen atazanavir och Viekirax + dasabuvir ökar bilirubinnivåerna, framför allt när ribavirin är del av hepatit C-regimen (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

Darunavir

Viekirax +

0,92

0,76

0,52

Den rekommenderade

 

dasabuvir

darunavir

(0,87-0,98)

(0,71-0,82)

(0,47-0,58)

dosen av darunavir är

 

 

0,86

0,86

0,87

800 mg en gång dagligen,

800 mg en

 

ombitasvir

(0,77-0,95)

(0,79-0,94)

(0,82-0,92)

utan ritonavir, när det ges

gång

 

1,54

1,29

1,30

vid samma tidpunkt som

dagligen

 

paritaprevir

(1,14-2,09)

(1,04-1,61)

(1,09-1,54)

Viekirax + dasabuvir

(som ges

 

↔ dasabuvir

1,10

0,94

0,90

(ritonavirdosen i Viekirax

vid samma

 

 

(0,88-1,37)

(0,78-1,14)

(0,76-1,06)

kommer att ge en

tidpunkt)

Viekirax

↔ darunavir

0,99

0,92

0,74

förhöjning av darunavirs

 

utan

 

(0,92-1,08)

(0,84-1,00)

(0,63-0,88)

farmakokinetik). Denna

Mekanism:

dasabuvir

 

 

 

 

regim kan användas hos

okänd

 

 

 

 

 

patienter med avsaknad av

 

Omfattningen

av interaktionen

liknar den

 

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

omfattande PI resistens

 

 

 

 

 

 

(dvs. brist på darunavir

 

 

2,09

1,94

1,85

 

 

paritaprevir

(1,35-3,24)

(1,36-2,75)

(1,41-2,42)

associerad RAM), se även

 

 

 

 

 

 

avsnitt 4.4.

Darunavir/

Viekirax +

↔ darunavir

0,87

0,80

0,57

ritonavir

dasabuvir

 

(0,79-0,96)

(0,74-0,86)

(0,48-0,67)

Ingen dosjustering krävs

 

 

↓ ombitasvir

0,76

0,73

0,73

 

 

för Viekirax med

 

 

 

(0,65-0,88)

(0,66-0,80)

(0,64-0,83)

 

 

 

dasabuvir.

600/100 mg

 

0,70

0,59

0,83

 

 

två gånger

 

paritaprevir

(0,43-1,12)

(0,44-0,79)

(0,69-1,01)

Darunavir kombinerat med

dagligen

 

↓ dasabuvir

0,84

0,73

0,54

 

Viekirax + dasabuvir

 

 

 

(0,67-1,05)

(0,62-0,86)

(0,49-0,61)

 

 

 

rekommenderas inte hos

Mekanism:

Viekirax

 

Ej studerat:

 

 

 

patienter med omfattande

okänd

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

PI resistens.

 

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling med darunavir

Darunavir/

Viekirax +

↑ darunavir

0,79

1,34

0,54

+ Viekirax utan dasabuvir

ritonavir

dasabuvir

 

(0,70-0,90)

(1,25-1,43)

(0,48-0,62)

 

rekommenderas inte

 

 

0,87

0,87

0,87

 

 

(↑ paritaprevir).

 

 

ombitasvir

(0,82-0,93)

(0,81-0,93)

(0,80-0,95)

 

 

 

800/100 mg

 

0,70

0,81

1,59

 

en gång

 

paritaprevir

(0,50-0,99)

(0,60-1,09)

(1,23-2,05)

 

dagligen

 

↓ dasabuvir

0,75

0,72

0,65

 

(administ-

 

 

(0,64-0,88)

(0,64-0,82)

(0,58-0,72)

 

Viekirax

 

Ej studerat:

 

 

rerat

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

12 timmar

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

emellan)

 

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

okänd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopinavir/

Viekirax +

↔ lopinavir

0,87

0,94

1,15

Samtidig användning är

ritonavir

dasabuvir

 

(0,76-0,99)

(0,81-1,10)

(0,93-1,42)

kontraindicerad (se avsnitt

 

 

1,14

1,17

1,24

4.3).

 

 

ombitasvir

(1,01-1,28)

(1,07-1,28)

(1,14-1,34)

 

400/100 mg

 

2,04

2,17

2,36

 

två gånger

 

paritaprevir

(1,30-3,20)

(1,63-2,89)

(1,00-5,55)

 

dagligen1

 

↔ dasabuvir

0,99

0,93

0,68

 

Mekanism:

 

 

(0,75-1,31)

(0,75-1,15)

(0,57-0,80)

 

Viekirax

↔ lopinavir

Omfattningen

av interaktionen liknar den

 

Ökning av

utan

 

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

paritaprevir-

dasabuvir

↑ ombitasvir

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

exponering

 

 

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

kan bero på

 

4,76

6.10

12,33

 

hämning av

 

paritaprevir

(3,54-6,39)

(4.30-8.67)

(7,30-

 

CYP3A/

 

 

 

 

20,84)

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

efflux

 

 

 

 

 

 

transpor-

 

 

 

 

 

 

törer av

 

 

 

 

 

 

lopinavir

 

 

 

 

 

 

och högre

 

 

 

 

 

 

dos av

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

Indinavir

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

Saquinavir

med eller

 

 

 

 

kontraindicerad (se

Tipranavir

utan

↑ paritaprevir

 

 

 

avsnitt 4.3).

 

dasabuvir

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

proteas-

 

 

 

 

 

 

hämmare.

 

 

 

 

 

 

VIRUSHÄMMANDE MEDEL MOT HIV: ICKENUKLEOSIDER, HÄMMARE AV

OMVÄNT

TRANSKRIPTAS

 

 

 

 

 

Rilpivirin2

Viekirax +

↑ rilpivirin

2,55

3,25

3,62

Samtidig användning av

 

dasabuvir

 

(2,08-3,12)

(2,80-3,77)

(3,12-4,21)

Viekirax med rilpivirin en

25 mg en

 

1,11

1,09

1,05

gång dagligen ska endast

gång

 

ombitasvir

(1,02-1,20)

(1,04-1,14)

(1,01-1,08)

övervägas hos patienter

dagligen

 

 

 

 

 

utan känd QT-förlängning

administ-

 

1,30

1,23

0,95

eller utan samtidig andra

rerat på

 

paritaprevir

(0,94-1,81)

(0,93-1,64)

(0,84-1,07)

QT-förlängande

morgonen

 

 

 

 

 

läkemedel. Om

med föda

 

↔ dasabuvir

1,18

1,17

1,10

kombinationen används,

 

 

 

(1,02-1,37)

(0,99-1,38)

(0,89-1,37)

bör upprepande EKG-

 

 

 

 

 

 

övervakning göras, se

 

Viekirax

 

Ej studerat:

 

Mekanism:

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

avsnitt 4.4.

CYP3A4-

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

Ingen dosjustering krävs

hämning av

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

för Viekirax med eller utan

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

Efavirenz/

Viekirax

Samtidig användning av efavirenz (enzyminducerare)

Samtidig användning med

emtricitabin

med eller

baserade behandlingsregimer med paritaprevir/ritonavir +

efavirenz är

/

utan

dasabuvir resulterade i en ALAT-stegring och därför

kontraindicerat (se avsnitt

tenofovir-

dasabuvir

 

avbröts studien.

 

4.3).

disoproxil-

 

 

 

 

 

 

fumarat

 

 

 

 

 

 

600/300/200

 

 

 

 

 

 

mg en gång

 

 

 

 

 

 

dagligen

 

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

möjlig

 

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

inducering

 

 

 

 

 

 

av

 

 

 

 

 

 

efavirenz.

 

 

 

 

 

 

Nevirapin

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

Etravirin

med eller

 

 

 

 

kontraindicerad (se

 

utan

↓ ombitasvir

 

 

 

avsnitt 4.3).

 

dasabuvir

 

 

 

 

 

↓ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

VIRUSHÄMMANDE MEDEL MOT HIV: INTEGRAS HÄMMARE

 

 

Dolute-

Viekirax +

1,22

1,38

1,36

Ingen dosjustering krävs

gravir

dasabuvir

dolutegravir

(1,15-1,29)

(1,30-1,47)

(1,19-1,55)

för dolutegravir vid

 

 

0,96

0,95

0,92

samtidig administrering

50 mg en

 

ombitasvir

(0,89-1,03)

(0,90-1,00)

(0,87-0,98)

 

med Viekirax med eller

 

0,89

0,84

0,66

gång

 

utan dasabuvir.

 

paritaprevir

(0,69-1,14)

(0,67-1,04)

(0,59-0,75)

dagligen

 

 

 

↔ dasabuvir

1,01

0,98

0,92

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

(0,92-1,11)

(0,92-1,05)

(0,85-0,99)

 

Viekirax

 

Ej studerat.

 

 

Troligen på

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

grund av

 

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

UGT1A1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

ombitasvir

 

 

 

 

 

 

samt

 

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

Raltegravir

Viekirax +

↑ raltegravir

2,33

2,34

2,00

Ingen dosjustering krävs

 

dasabuvir

 

(1,66-3,27)

(1,70-3,24)

(1,17-3,42)

för raltegravir eller

 

 

Inga kliniska relevanta förändringar av dasabuvir,

Viekirax med eller utan

 

 

paritaprevir och ombitasvirexponering (baserat på

dasabuvir.

400 mg två

 

jämförelse av historiska data) observerades vid samtidig

 

 

 

användning.

 

 

gånger

 

 

 

 

dagligen

Viekirax

↑ raltegravir

1,22

1,20

1,13

 

utan

 

(0,78-1,89)

(0,74-1,95)

(0,51-2,51)

 

 

 

 

Mekanism:

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

Inga kliniska relevanta förändringar av dasabuvir,

 

Ökning av

 

 

 

paritaprevir och ombitasvirexponering (baserat på

 

raltegravir-

 

 

exponering

 

jämförelse av historiska data) observerades vid samtidig

 

kan bero på

 

 

användning.

 

 

UGT1A1-

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

ombitasvir

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRUSHÄMMANDE MEDEL MOT HIV: NUKLEOSIDHÄMMARE

 

 

Abakavir/

Viekirax +

↔ abakavir

0,87

0,94

NA

Ingen dosjustering krävs

lamivudin

dasabuvir

 

(0,78-0,98)

(0,90-0,99)

för abakavir eller

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ lamivudin

0,78

0,88

1,29

 

 

 

 

(0,72-0,84)

(0,82-0,93)

(1,05-1,58)

 

 

 

0,82

0,91

0,92

 

 

 

ombitasvir

(0,76-0,89)

(0,87-0,95)

(0,88-0,96)

 

 

 

0,84

0,82

0,73

 

 

 

paritaprevir

(0,69-1,02)

(0,70-0,97)

(0,63-0,85)

 

 

 

↔ dasabuvir

0,94

0,91

0,95

 

 

 

 

(0,86-1,03)

(0,86-0,96)

(0,88-1,02)

 

 

Viekirax

 

Ej studerat.

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

 

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

Em-

Viekirax +

↔ em-

1,05

1,07

1,09

Ingen dosjustering krävs

tricitabin/

dasabuvir

tricitabin

(1,00-1,12)

(1,00-1,14)

(1,01-1,17)

emtricitabin/tenofovir och

tenofovir

 

↔ tenofovir

1,07

1,13

1,24

Viekirax med eller utan

 

 

 

(0,93-1,24)

(1,07-1,20)

(1,13-1,36)

dasabuvir.

200 mg en

 

0,89

0,99

0,97

 

gång

 

ombitasvir

(0,81-0,97)

(0,93-1,05)

(0,90-1,04)

 

dagligen/

 

0,68

0,84

1,06

 

300 mg en

 

paritaprevir

(0,42-1,11)

(0,59-1,17)

(0,83-1,35)

 

gång

 

 

 

 

 

 

dagligen

 

↔ dasabuvir

0,85

0,85

0,85

 

 

 

 

(0,74-0,98)

(0,75-0,96)

(0,73-0,98)

 

 

Viekirax

↔ em-

Omfattningen

av interaktionen liknar den

 

 

utan

tricitabin

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

dasabuvir

↔ tenofovir

0,80

1,01

1,13

 

 

 

 

(0,71-0,90)

(0,96-1,07)

(1,06-1,21)

 

 

 

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

 

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,02

1,04

1,09

 

 

 

paritaprevir

(0,63-1,64)

(0,74-1,47)

(0,88-1,35)

 

VIRUSHÄMMANDE MEDEL MOT HIV: FARMAKOKINETISKA FÖRSTÄRKARE

 

Kobicistat-

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

innehålland

med eller

 

 

 

 

kontraindicerad (se

e regimer

utan

↑ ombitasvir

 

 

 

avsnitt 4.3).

 

dasabuvir

 

 

 

 

Mekanism:

↑ paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ dasabuvir

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

kobicistat

 

 

 

 

 

 

HMG CoA REDUKTASHÄMMARE

 

 

 

 

Rosuva-

Viekirax +

7,13

2,59

0,59

Maximal daglig dos av

statin

dasabuvir

rosuvastatin

(5,11-9,96)

(2,09-3,21)

(0,51-0,69)

rosuvastatin bör vara 5 mg

 

 

 

 

 

 

(se avsnitt 4.4).

5 mg en

 

0,92

0,89

0,88

 

gång

 

ombitasvir

(0,82-1,04)

(0,83-0,95)

(0,83-0,94)

Ingen dosjustering krävs

dagligen

 

1,59

1,52

1,43

för Viekirax med

 

 

paritaprevir

(1,13-2,23)

(1,23-1,90)

(1,22-1,68)

dasabuvir.

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

↔ dasabuvir

1,07

1,08

1,15

 

OATP1B1

 

 

 

 

(0,92-1,24)

(0,92-1,26)

(1,05-1,25)

 

hämning av

 

 

 

paritaprevir

Viekirax

2,61

1,33

0,65

Maximal daglig dos av

och BCRP-

utan

rosuvastatin

(2,01-3,39)

(1,14-1,56)

(0,57-0,74)

rosuvastatin bör vara

hämning av

dasabuvir

 

 

 

 

10 mg (se avsnitt 4.4).

paritaprevir,

 

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

ritonavir

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

Ingen dosjustering krävs

eller

 

 

 

 

 

för Viekirax.

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

1,40

1,22

1,06

 

 

 

paritaprevir

(1,12-1,74)

(1,05-1,41)

(0,85-1,32)

 

Pravastatin

Viekirax +

↑ pravastatin

1,37

1,82

NA

Sänk dosen av pravastatin

 

dasabuvir

 

(1,11-1,69)

(1,60-2,08)

 

med 50 %.

10 mg en

 

0,95

0,89

0,94

 

gång

 

ombitasvir

(0,89-1,02)

(0,83-0,95)

(0,89-0,99)

Ingen dosjustering krävs

dagligen.

 

↔ dasabuvir

1,00

0,96

1,03

för Viekirax med eller utan

 

 

 

(0,87-1,14)

(0,85-1,09)

(0,91-1,15)

dasabuvir.

Mekanism:

 

0,96

1,13

1,39

 

 

paritaprevir

(0,69-1,32)

(0,92-1,38)

(1,21-1,59)

 

OATP 1B1-

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

Viekirax

↑ pravastatin

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

paritaprevir.

 

 

utan

 

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

dasabuvir

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

 

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

 

1,44

1,33

1,28

 

 

 

paritaprevir

(1,15-1,81)

(1,09-1,62)

(0,83-1,96)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluvastatin

Viekirax

Inte studerats: Förväntad:

 

 

Samtidig användning med

 

med eller

 

 

 

 

fluvastatin och pitavastatin

Mekanism:

utan

↑ fluvastatin

 

 

 

rekommenderas inte (se

OATP1B/B

dasabuvir

 

 

 

avsnitt 4.4).

 

 

 

 

CRP

 

↑ pitavastatin

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

Ett tillfälligt avbrott av

paritaprevir

 

 

 

 

 

fluvastatin och pitavastatin

 

 

 

 

 

 

rekommenderas under

Pitavastatin

 

 

 

 

 

behandling med Viekirax.

Mekanism:

 

 

 

 

 

Om statinbehandling krävs

OATP1B-

 

 

 

 

 

under

hämning av

 

 

 

 

 

behandlingsperioden, är ett

paritaprevir

 

 

 

 

 

byte till en minskad dos av

 

 

 

 

 

 

pravastatin eller

 

 

 

 

 

 

rosuvastatin möjlig.

 

 

 

 

 

 

Lovastatin

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

Simvastatin

med eller

 

 

 

 

kontraindicerad (se

Atorvastatin

utan

↑ lovastatin, simvastatin, atorvastatin

 

avsnitt 4.3).

 

dasabuvir

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4/O

 

 

 

 

 

 

ATP1B-

 

 

 

 

 

 

hämning

 

 

 

 

 

 

IMMUNSUPPRESIVA MEDEL

 

 

 

 

Ciklosporin

Viekirax +

1,01

5,82

15,8

När en

 

dasabuvir

ciklosporin

(0,85-1,20)

(4,73-7,14)

(13,8-

kombinationsbehandling

30 mg en

 

 

 

 

18,09)

med Viekirax startas, ge en

gång

 

0,99

1,08

1,15

femtedel av den totala

dagligen,

 

ombitasvir

(0,92-1,07)

(1,05-1,11)

(1,08-1,23)

dagliga dosen ciklosporin

enkel dos3

 

 

 

 

 

en gång dagligen med

 

 

1,44

1,72

1,85

Viekirax. Övervaka

Mekanism:

 

paritaprevir

(1,16-1,78)

(1,49-1,99)

(1,58-2,18)

ciklosporinnivåerna och

 

 

 

 

 

justera dosen och/eller

Påverkan på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dosfrekvensen vid behov.

 

↓ dasabuvir

0,66

0,70

0,76

ciklosporin

 

 

 

(0,58-0,75)

(0,65-0,76)

(0,71-0,82)

 

beror på

 

 

Ingen dosjustering krävs

Viekirax

0,83

4,28

12,8

CYP3A4-

hämning av

utan

ciklosporin

(0,72-0,94)

(3,66-5,01)

(10,6-15,6)

för Viekirax med eller utan

ritonavir

dasabuvir

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

och ökning

 

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

av

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

paritaprevir

 

1,39

1,46

1,18

 

exponering

 

paritaprevir

(1,10-1,75)

(1,29-1,64)

(1,08-1,30)

 

kan bero på

 

 

 

 

 

 

OATP/BCR

 

 

 

 

 

 

P/P-gp-

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

ciklosporin.

 

 

 

 

 

 

Everolimus

Viekirax +

4,74

27,1

16,1

Användning av Viekirax

 

dasabuvir

everolimus

(4,29–5,25)

(24,5–30,1)

(14,5–

tillsammans med

0,75 mg

 

 

 

 

17,9)4

everolimus

 

 

 

 

 

rekommenderas inte på

enkeldos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grund av en betydande

 

0,99

1,02

1,02

 

 

Mekanism:

 

ombitasvir

(0,95–1,03)

(0,99–1,05)

(0,99–

ökning av exponeringen

 

 

 

 

1,06)

för everolimus, vilken inte

Påverkan på

 

 

 

 

 

kan dosjusteras på lämpligt

everolimus

 

 

 

 

 

sätt med de styrkor som

 

1,22

1,26

1,06

beror på

 

paritaprevir

(1,03–1,43)

(1,07–1,49)

(0,97–

finns tillgängliga (se

CYP3A4-

 

 

 

 

1,16)

avsnitt 4.4).

hämning av

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

1,03

1,08

1,14

 

 

 

dasabuvir

(0,90–1,18)

(0,98–1,20)

(1,05–

 

 

 

 

 

 

1,23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

Ej studerat:

 

 

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

 

dasabuvir

dasabuvir förväntas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirolimus

Viekirax +

↑ sirolimus

6,40

38,0

19,6

Användning av Viekirax

 

dasabuvir

 

(5,34–7,68)

(31,5–45,8)

(16,7–

och dasabuvir tillsammans

0,5 mg

 

 

 

 

22,9)6

med sirolimus

 

 

 

 

 

rekommenderas inte om

enkeldos5

 

1,03

1,02

1,05

 

inte fördelarna överväger

 

 

ombitasvir

(0,93–1,15)

(0,96–1,09)

(0,98–

 

 

riskerna (se avsnitt 4.4).

Mekanism:

 

 

 

 

1,12)

 

 

 

 

Om sirolimus används

Påverkan på

 

1,18

1,19

1,16

med Viekirax + dasabuvir,

sirolimus

 

paritaprevir

(0,91–1,54)

(0,97–1,46)

(1,00–

administrera 0,2 mg

beror på

 

 

 

 

1,34)

sirolimus två gånger per

CYP3A4-

 

 

 

 

 

vecka (var 3:e eller 4:e dag

 

1,04

1,07

1,13

hämning av

 

dasabuvir

(0,89–1,22)

(0,95–1,22)

(1,01–

på samma två dagar varje

ritonavir.

 

 

 

 

 

1,25)

vecka).

 

 

 

 

 

Blodkoncentrationen av

 

Viekirax

Ej studerat:

 

 

 

 

 

 

 

sirolimus ska kontrolleras

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

var 4:e till 7:e dag till dess

 

dasabuvir

dasabuvir förväntas.

 

 

att 3 dalvärden i följd visat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på en stabil koncentration

 

 

 

 

 

 

av sirolimus. Dosen

 

 

 

 

 

 

och/eller

 

 

 

 

 

 

doseringsfrekvensen av

 

 

 

 

 

 

sirolimus ska justeras vid

 

 

 

 

 

 

behov.

 

 

 

 

 

 

5 dagar efter avslutad

 

 

 

 

 

 

behandling med Viekirax

 

 

 

 

 

 

+ dasabuvir ska den dos

 

 

 

 

 

 

och doseringsfrekvens av

 

 

 

 

 

 

sirolimus som användes

 

 

 

 

 

 

innan Viekirax sattes in

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

återupptas, liksom den

 

 

 

 

 

 

rutinmässiga

 

 

 

 

 

 

övervakningen av

 

 

 

 

 

 

koncentrationen sirolimus i

 

 

 

 

 

 

blod.

Takrolimus

Viekirax +

↑ takrolimus

3,99

57,1

16,6

Användning av takrolimus

 

dasabuvir

 

(3,21-4,97)

(45,5-71,7)

(13,0-21,2)

tillsammans med Viekirax

2 mg

 

0,93

0,94

0,94

och dasabuvir

enkeldos7

 

ombitasvir

(0,88-0,99)

(0,89-0,98)

(0,91-0,96)

rekommenderas inte om

 

 

 

 

 

 

inte fördelarna överväger

Mekanism:

 

0,57

0,66

0,73

 

riskerna (se avsnitt 4.4).

 

paritaprevir

(0,42-0,78)

(0,54-0,81)

(0,66-0,80)

Påverkan på

 

 

Om takrolimus används

 

 

 

 

 

takrolimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillsammans med Viekirax

 

↔ dasabuvir

0,85

0,90

1,01

beror på

 

 

 

(0,73-0,98)

(0,80-1,02)

(0,91-1,11)

och dasabuvir, ska

CYP3A4-

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

takrolimus inte ges den

ritonavir.

 

 

 

 

 

dag behandlingen med

 

 

 

 

 

 

Viekirax och dasabuvir

 

 

 

 

 

 

inleds. Med start dagen

 

 

 

 

 

 

efter behandlingen med

 

Viekirax

↑ takrolimus

4,27

85,8

24,6

 

Viekirax och dasabuvir

 

utan

 

(3,49-5,22)

(67,9-108)

(19,7-30,8)

 

 

inleddes, återinsätt en

 

dasabuvir

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

reducerad dos takrolimus

 

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

baserad på koncentrationen

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

takrolimus i helblod. Den

 

 

 

 

 

 

rekommenderade dosen

 

 

 

 

 

 

takrolimus är 0,5 mg var

 

 

 

 

 

 

7:e dag.

 

 

 

 

 

 

Helblodskoncentrationen

 

 

 

 

 

 

av takrolimus ska

 

 

 

 

 

 

kontrolleras vid inledning

 

 

 

 

 

 

och under hela perioden av

 

 

 

 

 

 

samtidig administrering

 

 

 

 

 

 

med Viekirax och

 

 

 

 

 

 

dasabuvir. Dosen samt

 

 

 

 

 

 

doseringsfrekvensen ska

 

 

 

 

 

 

justeras vid behov. När

 

 

 

 

 

 

behandlingen med

 

 

 

 

 

 

Viekirax och dasabuvir

 

 

 

 

 

 

avslutats, ska lämplig dos

 

 

 

 

 

 

och doseringsfrekvens av

 

 

 

 

 

 

takrolimus fastställas

 

 

 

 

 

 

utifrån en bedömning av

 

 

 

 

 

 

blodkoncentrationen av

 

 

 

 

 

 

takrolimus.

 

 

 

 

 

 

 

INHALERADE BETA-AGONISTER

Salmeterol

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

Samtidig användning är

 

med eller

 

kontraindicerad (se

Mekanism:

utan

↑ salmeterol

avsnitt 4.3).

CYP3A4-

dasabuvir

 

 

 

hämning av

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

INSULINSEKRETAGOGER

 

 

 

 

Repaglinid

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Försiktighet bör iakttas

 

med eller

 

 

 

 

och dosminskning av

Mekanism:

utan

↑ repaglinid

 

 

 

repaglinid kanske behövs

OATP1B1-

dasabuvir

 

 

 

vid samtidig

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

administrering med

paritaprevir

 

 

 

 

 

Viekirax med eller utan

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

MUSKELRELAXANTIA

 

 

 

 

 

Kariso-

Viekirax

0,54

0,62

NA

Ingen dosjustering krävs

prodol

med

karisoprodol

(0,47-0,63)

(0,55-0,70)

 

för karisoprodol. Öka

250 mg

dasabuvir

 

 

 

 

dosen om det är kliniskt

 

 

 

 

 

indicerat.

enkeldos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,98

0,95

0,96

 

Mekanism:

 

ombitasvir

(0,92-1,04)

(0,92-0,97)

(0,92-0,99)

 

CYP2C19-

 

 

 

 

 

 

 

0,88

0,96

1,14

 

induktion av

 

paritaprevir

(0,75-1,03)

(0,85-1,08)

(1,02-1,27)

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

↔ dasabuvir

0,96

1,02

1,00

 

 

 

 

(0,91-1,01)

(0,97-1,07)

(0,92-1,10)

 

 

Viekirax

 

Ej studerat.

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

 

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

Cyklo-

Viekirax

↓ cyklo-

0,68

0,60

NA

Ingen dosjustering krävs

bensaprin 5

med

bensaprin

(0,61-0,75)

(0,53-0,68)

 

för cyklobensaprin. Öka

mg enkeldos

dasabuvir

 

 

 

 

dosen om det är kliniskt

 

 

 

 

 

indicerat.

 

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

0,98

1,00

1,01

 

Minskning

 

ombitasvir

(0,92-1,04)

(0,97-1,03)

(0,98-1,04)

 

möjligen på

 

 

 

 

 

 

 

1,14

1,13

1,13

 

grund av

 

paritaprevir

(0,99-1,32)

(1,00-1,28)

(1,01-1,25)

 

CYP1A2-

 

 

 

 

 

 

 

↔ dasabuvir

0,98

1,01

1,13

 

induktion av

 

 

(0,90-1,07)

(0,96-1,06)

(1,07-1,18)

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

Viekirax

 

Ej studerat.

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

 

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

NARKOTISKA ANALGETIKA

 

 

 

 

Paracetamol

Viekirax +

1,02

1,17

NA

Ingen dosjustering krävs

(given som

dasabuvir

paracetamol

(0,89-1,18)

(1,09-1,26)

för paracetamol vid

 

en fast

 

1,01

0,97

0,93

administrering med

kombination

 

ombitasvir

(0,93-1,10)

(0,93-1,02)

(0,90-0,97)

Viekirax med eller utan

 

 

 

 

dasabuvir.

hydrokodon

 

1,01

1,03

1,10

 

 

 

paritaprevir

 

/paraceta-

 

(0,80-1,27)

(0,89-1,18)

(0,97-1,26)

 

 

 

 

mol)

 

 

 

 

 

 

 

↔ dasabuvir

1,13

1,12

1,16

 

 

 

 

300 mg

 

 

(1,01-1,26)

(1,05-1,19)

(1,08-1,25)

 

Viekirax

 

Ej studerat.

 

 

enkeldos

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats för Viekirax + dasabuvir

 

 

dasabuvir

 

förväntas.

 

 

Hydrokodon

Viekirax +

1,27

1,90

NA

En minskning av

(given som

dasabuvir

hydrokodon

(1,14-1,40)

(1,72-2,10)

 

hydrokodondosen med

en fast

 

Förändringar av ombitasvir, paritaprevir och dasabuvir är

50 % och/eller klinisk

kombination

 

desamma som anges för paracetamol ovan.

övervakning bör övervägas

 

 

 

 

 

vid administrering med

Viekirax

 

Ej studerat.

 

hydrokodon

 

 

utan

Liknande effekt som observerats för Viekirax + dasabuvir

Viekirax med eller utan

/paraceta-

dasabuvir

 

förväntas.

 

dasabuvir.

mol)

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

 

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

5 mg

 

 

 

 

 

 

 

enkeldos

 

 

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

OPIOIDER

 

 

 

 

 

 

 

Metadon

Viekirax +

↔ R-

 

1,04

1,05

0,94

Ingen dosjustering krävs

 

dasabuvir

Metadon

 

(0,98-1,11)

(0,98-1,11)

(0,87-1,01)

för metadon och Viekirax

20-120 mg

 

↔ S-

 

0,99

0,99

0,86

med eller utan dasabuvir.

en gång

 

Metadon

 

(0,91-1,08)

(0,89-1,09)

(0,76-0,96)

 

dagligen8

 

↔ paritaprevir/ombitasvir/dasabuvir (baserat på korsvis

 

 

 

 

 

jämförelse av studier)

 

 

 

Viekirax

Omfattningen av interaktionen liknar den som observerats

 

 

utan

med Viekirax + dasabuvir.

 

 

 

 

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buprenorfin

Viekirax +

↑ bu-

 

2,18

2,07

3,12

Ingen dosjustering krävs

/ naloxon

dasabuvir

prenorfin

 

(1,78-2,68)

(1,78-2,40)

(2,29-4,27)

för buprenorfin/ naloxon

 

 

↑ norbu-

 

2,07

1,84

2,10

och Viekirax med eller

 

prenorfin

 

(1,42-3,01)

(1,30-2,60)

(1,49-2,97)

utan dasabuvir.

mg en gång

 

↑ naloxon

 

1,18

1,28

NA

 

dagligen8

 

 

 

(0,81-1,73)

(0,92-1,79)

 

 

 

 

↔ ombitasvir/paritaprevir/dasabuvir (baserat på korsvis

 

Mekanism:

 

 

 

jämförelse av studier)

 

 

CYP3A4-

Viekirax

↑ bu-

 

1,19

1,51

1,65

 

hämning av

utan

prenorfin

 

(1,01-1,40)

(1,27-1,78)

(1,30-2,08)

 

ritonavir

dasabuvir

↑ norbu-

 

Omfattningen av interaktionen liknar den

 

och UGT-

 

prenorfin

 

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

hämning av

 

↔ naloxon

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

↔ ombitasvir/paritaprevir (baserat på korsvis jämförelse

 

ombitasvir

 

 

 

av studier)

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

FOSFODIESTERAS-(PDE-5)-HÄMMARE

 

 

 

 

Sildenafil

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Samtidig användning är

(när det

med eller

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

används för

utan

↑ sildenafil

 

 

 

avsnitt 4.3).

behandling

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av

 

 

 

 

 

 

 

pulmonell

 

 

 

 

 

 

 

hyper-

 

 

 

 

 

 

 

tension)

 

 

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

PROTONPUMPSHÄMMARE

 

 

 

 

Omeprazol

Viekirax +

↓ omeprazol

0,62

0,62

NA

Högre doser av omeprazol

 

dasabuvir

 

(0,48-0,80)

(0,51-0,75)

 

bör användas om det är

40 mg en

 

1,02

1,05

1,04

kliniskt indicerat.

gång

 

ombitasvir

(0,95-1,09)

(0,98-1,12)

(0,98-1,11)

Ingen dosjustering krävs

dagligen

 

1,19

1,18

0,92

 

 

paritaprevir

(1,04-1,36)

(1,03-1,37)

(0,76-1,12)

för Viekirax med eller utan

Mekanism:

 

↔ dasabuvir

1,13

1,08

1,05

dasabuvir.

CYP2C19-

 

 

(1,03-1,25)

(0,98-1,20)

(0,93-1,19)

 

induktion av

Viekirax

↓ omeprazol

0,48

0,46

NA

 

ritonavir.

utan

 

(0,29-0,78)

(0,27-0,77)

 

 

 

dasabuvir

Omfattningen

av interaktionen liknar den

 

 

 

ombitasvir

som observerats med Viekirax + dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esomepra-

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

Högre doser av

zol

med eller

 

 

 

 

esomeprazol/lansoprazol

Lansoprazol

utan

↓ esomeprazol, lansoprazol

 

 

bör användas om det är

 

dasabuvir

 

 

kliniskt indicerat.

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP2C19-

 

 

 

 

 

 

induktion av

 

 

 

 

 

 

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

SÖMNMEDEL OCH LUGNANDE MEDEL

 

 

 

Zolpidem

Viekirax +

↔ zolpidem

0,94

0,95

NA

Ingen dosjustering krävs

 

dasabuvir

 

(0,76-1,16)

(0,74-1,23)

 

för zolpidem.

5 mg

 

1,07

1,03

1,04

Ingen dosjustering krävs

enkeldos

 

ombitasvir

(1,00-1,15)

(1,00-1,07)

(1,00-1,08)

 

 

0,63

0,68

1,23

för Viekirax med eller utan

 

 

paritaprevir

(0,46-0,86)

(0,55-0,85)

(1,10-1,38)

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ dasabuvir

0,93

0,95

0,92

 

 

 

 

(0,84-1,03)

(0,84-1,08)

(0,83-1,01)

 

 

Viekirax

 

Ej studerat:

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

 

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

Alprazolam

Viekirax +

↑ alprazolam

1,09

1,34

NA

Klinisk övervakning av

 

dasabuvir

 

(1,03-1,15)

(1,15-1,55)

 

patienter rekommenderas.

0,5 mg

 

0,98

1,00

0,98

En sänkning av dosen

enkeldos

 

ombitasvir

(0,93-1,04)

(0,96-1,04)

(0,93-1,04)

alprazolam kan övervägas

 

 

0,91

0,96

1,12

baserat på kliniskt svar.

Mekanism:

 

paritaprevir

(0,64-1,31)

(0,73-1,27)

(1,02-1,23)

Ingen dosjustering krävs

 

 

 

 

 

CYP3A4-

 

 

 

 

 

hämning av

 

↔ dasabuvir

0,93

0,98

1,00

för Viekirax med eller utan

ritonavir.

 

 

(0,83-1,04)

(0,87-1,11)

(0,87-1,15)

dasabuvir

Viekirax

 

Ej studerat.

 

 

 

 

 

 

utan

Liknande effekt som observerats med Viekirax +

 

 

dasabuvir

 

dasabuvir förväntas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

 

Samtidig användning är

midazolam

med eller

 

 

 

 

 

 

 

kontraindicerad (se

Triazolam

utan

↑ midazolam eller triazolam

 

 

 

avsnitt 4.3).

 

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

 

Om parenteral midazolam

CYP3A4-

 

 

 

 

 

 

 

 

administreras samtidig

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

med Viekirax med eller

ritonavir.

 

 

 

 

 

 

 

 

utan dasabuvir, bör klinisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

övervakning av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andningsdepression

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och/eller förlängd sedering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utövas och dosjustering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bör övervägas.

Diazepam

Viekirax +

↓diazepam

 

1,18

 

0,78

 

NA

Ingen dosjustering krävs

 

dasabuvir

 

 

(1.07-1.30)

 

(0.73-0.82)

 

 

för diazepam. Öka dosen

2 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

om det är kliniskt

 

 

 

 

 

 

 

 

indicerat.

enkeldos

 

↓ nor-

 

1,10

 

0,56

 

NA

 

 

 

 

 

 

 

diazepam

 

(1,03-1,19)

 

(0,45-0,70)

 

 

 

Mekanism:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP2C19-

 

 

1.00

 

0,98

 

0,93

 

induktion av

 

ombitasvir

 

(0,93-1,08)

 

(0,93-1,03)

 

(0,88-0,98)

 

ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

 

0,91

 

0,92

 

 

 

paritaprevir

 

(0,77-1,18)

 

(0,78-1,07)

 

(0,82-1,03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,05

 

1,01

 

1,05

 

 

 

dasabuvir

 

(0,98-1,13)

 

(0,94-1,08)

 

(0,98-1,12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viekirax

Ej studerat: Liknande effekt som observerats med Viekirax

 

 

utan

+ dasabuvir förväntas.

 

 

 

 

 

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÖLDKÖRTELHORMONER

 

 

 

 

 

 

 

 

Levotyroxin

Viekirax

Ej studerats. Förväntas:

 

 

 

Klinisk övervakning och

 

med eller

 

 

 

 

 

 

 

dosjustering av levotyroxin

Mekanism:

utan

↑ levotyroxin

 

 

 

 

 

kan krävas.

UGT1A1-

dasabuvir

 

 

 

 

 

 

 

 

hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paritaprevir,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ombitasvir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dasabuvir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lopinavir/ritonavir 800/200 mg en gång dagligen (administrerat på kvällen) var också administrerat med Viekirax med eller utan dasabuvir. Effekten på Cmax och AUC på direktverkande antivirala och lopinavir liknande den som observerats när lopinavir/ritonavir 400/100 mg två gånger dagligen administrerades med Viekirax med eller utan dasabuvir.

2. Rilpivirin var också administrerat på kvällen med föda och på natten 4 timmar efter middag med Viekirax + dasabuvir i två andra armar i studien. Effekten på rilpivirinexponeringen liknande den som observerats då rilpivirin administrerats på morgonen med föda med Viekirax + dasabuvir (ses i tabellen ovan).

3. Ciklosporin 100 mg ensamt, 10 mg administrerat med Viekirax och 30 mg administrerat med Viekirax + dasabuvir. Dosnormaliserad ciklosporinratio visas för interaktion med Viekirax med eller utan dasabuvir.

4. C12 = koncentration 12 timmar efter en enkeldos everolimus.

Läkemedel/

GIVEN

EFFEKT

Cmax

AUC

Cdalvärde

Klinisk kommentar

Möjlig

MED

 

 

 

 

 

interaktion

 

 

 

 

 

 

smekanism

 

 

 

 

 

 

5.Sirolimus 2 mg ensamt, 0,5 mg administrerat med Viekirax + dasabuvir. Dosnormaliserad sirolimusratio visas för interaktionen med Viekirax + dasabuvir.

6.C24 = koncentration 24 timmar efter en enkeldos ciklosporin, takrolimus eller sirolimus.

7.Takrolimus 2 mg ensamt, 0,5 mg administrerat med Viekirax och 2 mg administrerat med Viekirax + dasabuvir. Dosnormaliserad takrolimusratio visas för interaktion med Viekirax med eller utan dasabuvir.

8.Dosnormaliserade parametrar rapporterad för metadon, buprenorfin och naloxon.

Observera: Doser som användes för Viekirax och dasabuvir var: ombitasvir 25 mg, paritaprevir 150 mg, ritonavir

100 mg, en gång dagligen och dasabuvir 400 mg två gånger dagligen eller 250 mg två gånger dagligen. Exponeringen av dasabuvir var liknande för 400 mg beredningsformen och 250 mg tabletter. Viekirax med eller utan dasabuvir administrerades i upprepade doser i alla läkemedelsinteraktionsstudier förutom läkemedelsinteraktionsstudier med karbamazepin, gemfibrozil, ketokonazol och sulfametoxazol/trimetoprim.

Pediatrisk population

Läkemedelsinteraktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/preventivmedel för män och kvinnor

Extrem försiktighet måste iakttas för att undvika graviditet hos kvinnliga patienter och hos kvinnliga partners till manliga patienter när Viekirax tas i kombination med ribavirin. Signifikanta teratogena och/eller embryocidala effekter har visats hos alla djurarter som exponerats för ribavirin och därför är ribavirin kontraindicerat hos gravida kvinnor och hos manliga partners till gravida kvinnor. Se produktresumén för ribavirin för ytterligare information.

Kvinnliga patienter: Kvinnor i fertil ålder ska inte ta ribavirin utan att använda en effektiv preventivmetod under behandling med ribavirin och under 4 månader efter avslutad behandling. Etinylestradiol är kontraindicerat i kombination med Viekirax (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Manliga patienter och deras kvinnliga partners: Manliga patienter eller deras kvinnliga partners i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod under behandling med ribavirin och under 7 månader efter behandling.

Graviditet

Det finns mycket begränsad data från användning av Viekirax i gravida kvinnor. Djurstudier med ombitasvir och paritaprevir/ritonavir har visat på missbildning (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är okänd. Viekirax ska inte användas under graviditet eller hos fertila kvinnor som inte använder ett effektivt preventivmedel.

Om ribavirin ges samtidigt med Viekirax, gäller kontraindikationerna vid användning av ribavirin under graviditet (se även produktresumén för ribavirin).

Amning

Det är okänt om paritaprevir/ritonavir eller ombitasvir och deras metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgänglig farmakokinetisk djurdata har visat att aktiv substans och dess metaboliter utsöndras i mjölk

(se avsnitt 5.3). Eftersom det finns en risk att läkemedlet orsakar biverkningar hos det ammande barnet, måste ett beslut fattas om att avbryta amningen eller avbryta behandlingen med Viekirax efter att hänsyn tagits gällande fördelen med behandling för modern. För patienter som samtidigt ges ribavirin, se produktresumén för ribavirin.

Fertilitet

Data för Viekirax effekt på fertilitet hos människa saknas. Inga effekter på fertiliteten observerades i djurstudier (se avsnitt 5.3).

4.7Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter bör informeras om att trötthet har rapporterats vid behandling med Viekirax i kombination med dasabuvir och ribavirin (se avsnitt 4.8).

4.8Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Sammanfattningen av säkerhetsprofilen baseras på sammanslagna data från de kliniska fas 2 och 3 studier med fler än 2600 patienter som fick Viekirax och dasabuvir med eller utan ribavirin.

De vanligaste rapporterade biverkningarna (mer än 20 % av patienterna) hos personer som fick Viekirax och dasabuvir med ribavirin var trötthet och illamående. Andelen patienter som permanent avbröt behandlingen på grund av biverkningar var 0,2 % (5/2044) och 4,8 % (99/2044) av patienterna fick sänkt ribavirindos på grund av biverkningar.

Hos patienter som fick Viekirax och dasabuvir utan ribavirin, var biverkningar som vanligtvis förknippas med ribavirin (t.ex. illamående, sömnlöshet, anemi) mindre frekventa. Inga patienter (0/588) avbröt behandlingen permanent på grund av biverkningar.

Säkerhetsprofilen för Viekirax och dasabuvir med ribavirin hos patienter med kompenserad cirros var jämförbar med den för patienter utan cirros, med undantag av förhöjda nivåer av övergående hyperbilirubinemi när ribavirin var en del av behandlingen.

Biverkningar i tabellform

Tabell 3 anger biverkningar där sambandet mellan paritaprevir/ombitasvir/ritonavir, i kombination med dasabuvir och/eller ribavirin och biverkan åtminstone är en rimlig möjlighet.

Merparten av biverkningarna som anges i Tabell 3 hade svårhetgrad 1 vid behandlingen med Viekirax och dasabuvir.

Biverkningarna anges nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000).

Tabell 3. Biverkningar identifierade med Viekirax i kombination med dasabuvir, med och utan ribavirin

 

Viekirax + dasabuvir +

Viekirax + dasabuvir

Frekvens

ribavirin*

N = 588

 

N = 2044

 

 

Blodet och lymfsystemet

 

 

Vanliga

Anemi

 

Psykiska störningar

 

 

Mycket vanliga

Insomnia

 

Magtarmkanalen

 

 

Mycket vanliga

Illamående

 

Hud och subkutan vävnad

 

 

Mycket vanliga

Pruritus

 

Vanliga

 

Pruritus

Sällsynta

angioödem

angioödem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Asteni

Mycket vanliga

Trötthet

* Datauppsättningen inkluderar alla genotyp 1-infekterade patienter i fas 2 och 3 studier, inklusive patienter med cirros.

Observera: för avvikande laboratorievärden, se Tabell 4.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Avvikande laboratorievärden

Förändringar i utvalda laboratorievärden beskrivs i Tabell 4. En tabulering (sida vid sida) visas för att förenkla presentationen. Direkt jämförelse mellan studier bör inte göras på grund av att de har olika design.

Tabell 4. Behandlingsrelaterade laboratorievärden

 

SAPPHIRE I och II

PEARL II, III, och IV

TURQUOISE II

 

 

 

(patienter med cirros)

 

 

 

 

 

Viekirax och dasabuvir

Viekirax och dasabuvir

Viekirax och dasabuvir

Laboratorievärden

+ ribavirin

 

+ ribavirin

 

12 veckor

 

 

12 veckor

12 eller 24 veckor

 

 

 

N = 770

N = 509

N = 380

 

n ( %)

n ( %)

n ( %)

ALAT

 

 

 

>5-20 × ULN* (grad 3)

6/765 (0,8 %)

1/509 (0,2 %)

4/380 (1,1 %)

>20 × ULN (grad 4)

3/765 (0,4 %)

2/380 (0,5 %)

Hemoglobin

 

 

 

<100-80 g/l (grad 2)

41/765 (5,4 %)

30/380 (7,9 %)

<80-65 g/l (grad 3)

1/765 (0,1 %)

3/380 (0,8 %)

<65 g/l (grad 4)

1/380 (0,3 %)

Total bilirubin

 

 

 

>3-10 × ULN (grad 3)

19/765 (2,5 %)

2/509 (0,4 %)

37/380 (9,7 %)

>10 × ULN (grad 4)

1/765 (0,1 %)

*ULN: (Upper Limit of Normal) Övre gräns för normalvärdet enligt riktlinjer.

ALAT-stegring i serum

I sammanslagna analyser av kliniska studier med Viekirax och dasabuvir med och utan ribavirin uppvisade 1 % av patienterna övergående serum ALAT-stegringar efter påbörjad behandling som var större än 5 gånger den övre normalgränsen (ULN). Eftersom incidensen av denna stegring skedde hos 26 % av kvinnor som samtidigt använde ett etinylestradiol-innehållande läkemedel är sådana läkemedel kontraindicerade med Viekirax med eller utan dasabuvir. Ingen ökning i incidensen av ALAT-stegring observerades med andra typer av östrogener som ofta används vid hormonersättningsbehandling (t.ex. estradiol eller konjugerade östrogener). Stegringarna i ALAT var vanligen asymtomatiska och uppträdde i regel under de första 4 veckorna av behandlingen (medeltid 20 dagar, intervall 8-57 dagar) och var övergående under pågående behandling. Två patienter avslutade behandlingen på grund av stegring i ALAT, inklusive en som använde etinylestradiol. Tre patienter avbröt behandlingen med Viekirax och dasabuvir i en till sju dagar, inklusive en patient som använde etinylestradiol. Merparten ALAT-stegringar var övergående och bedömdes vara läkemedelsrelaterat. Stegring i ALAT förknippades i allmänhet inte med förhöjning i bilirubin. Cirros är inte en riskfaktor för förhöjt ALAT (se avsnitt 4.4).

Förhöjning av serumbilirubin

Övergående förhöjningar av serumbilirubin (främst okonjugerat) observerades hos patienter som fick Viekirax och dasabuvir med ribavirin, pga. hämning av bilirubintransportörer OATP1B1/1B3 av paritaprevir och ribavirin-inducerad hemolys. Förhöjning av bilirubin uppkom efter påbörjad behandling, med sin topp i studievecka 1, och var i allmänhet övergående under pågående behandling. Förhöjt bilirubin förknippades inte med förhöjning av aminotransferas. Frekvensen av förhöjningar av okonjugerat bilirubin var lägre bland patienter som inte fick ribavirin.

Levertransplanterade patienter

Den övergripande säkerhetsprofilen för HCV-infekterade transplanterade patienter som fick Viekirax och dasabuvir och ribavirin (i tillägg till deras immunosuppressiva läkemedel) liknande den för patienter som behandlats med Viekirax och dasabuvir och ribavirin i fas 3 kliniska studier, även om vissa biverkningar förekom i högre frekvens. 10 patienter (29,4 %) hade minst ett laboratorievärde

under pågående behandling för hemoglobin som var lägre än 10 g/dl. 10 av 34 patienter (29,4 %) fick dosen av ribavirin justerad pga. hemoglobinminskning och 2,9 % (1/34) gjorde ett uppehåll med ribavirin. Ändringarna i ribavirindosen påverkade inte SVR resultaten. 5 patienter behövde erytropoietin, alla av dessa hade en startdos av ribavirin på 1000 till 1200 mg dagligen. Ingen patient behövde blodtransfusion.

Samtidig infektion med HIV/HCV

Den övergripande säkerhetsprofilen hos patienter med samtidig HCV/HIV-infektion liknar den som observerats hos HCV-monoinfekterade patienter. Övergående förhöjning i total bilirubin > 3 x ULN (främst okonjugerat) uppträdde hos 17 (27,0 %) patienter; 15 av dessa patienter fick atazanavir. Ingen patient med hyperbilirubinemi hade samtidig förhöjning i aminotransferas.

Biverkningar som rapporterats efter att produkten släppts ut på marknaden

Lever och gallvägar: Leverdekompensation, leversvikt har observerats vid behandling med Viekirax med och utan dasabuvir, med eller utan ribavirin (se avsnitt 4.4). Frekvensen för dessa biverkningar är okänd.

Pediatrisk population

Säkerhet för Viekirax för barn och ungdomar < 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V*.

4.9Överdosering

Den högsta dokumenterade engångsdosen till friska frivilliga försökspersoner var 400 mg paritaprevir (med 100 mg ritonavir), 200 mg ritonavir (100 mg paritaprevir) och 350 mg ombitasvir. Inga studierelaterade biverkningar med paritaprevir, ritonavir eller ombitasvir observerades. Övergående ökning av okonjugerat bilirubin observerads vid de högsta doserna av paritaprevir/ritonavir. Vid överdosering rekommenderas att patienten övervakas för eventuella tecken eller symtom på biverkningar eller effekter och att lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.

5.FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Virushämmande medel för systemiskt bruk; virushämmande medel, direktverkande, ATC-kod: J05AX67

Verkningsmekanism

Samtidig administrering av Viekirax med dasabuvir, kombinerar tre direktverkande antivirala läkemedel med olika verkningsmekanismer och icke-överlappande resistensprofil för att angripa HCV vid flera steg i virus livscykeln. I produktresumén för dasabuvir finns mer information om dess farmakologiska egenskaper.

Ritonavir

Ritonavir är inte verksamt mot HCV. Ritonavir är en CYP3A-hämmare som ökar den systemiska exponeringen av CYP3A-substratet paritaprevir.

Ombitasvir

Ombitasvir är en hämmare av HCV NS5A som är nödvändig för virusreplikation.

Paritaprevir

Paritaprevir är en hämmare av HCV NS3/4A-proteas som är nödvändigt för proteolytisk klyvning av det nybildade HCV-polyproteinet (till mogna former av NS3-, NS4A-, NS4B-, NS5A- och NS5B- proteiner) och är väsentligt för viral replikation.

Aktivitet i cellkultur och/eller biokemiska studier

Ombitasvir

EC50 för ombitasvir mot genotyp 1a-H77 och 1b-Con1 stammar i HCV replikoncellanalysen var 14,1 pM respektive 5 pM. Aktiviteten hos ombitasvir minskade 11- till 13-faldigt i närvaro av 40 % humanplasma. Medelvärdet EC50 för ombitasvir mot replikoner innehållande NS5A från en panel av behandlingsnaiva genotyp 1a- och 1b-isolat i HCV replikoncellsanalyser var 0,66 pM (intervall 0,35-

0,88 pM, n = 11) respektive 1,0 pM (intervall 0,74-1,5 pM, n = 11). Ombitasvir har EC50 värden på 12, 4,3, 19, 1,7, 3,2 och 366 pM mot replikoncellinjer skapade med NS5A från isolat med genotyperna 2a, 2b, 3a, 4a, 5a respektive 6a.

Paritaprevir

EC50 för paritaprevir mot genotyp 1a-H77 och 1b-CON1 stammar i HCV replikoncellsanalysen var 1,0 pM respektive 0,21 nM. Aktiviteten av paritaprevir minskade 24- till 27-faldigt i närvaro av 40 % humanplasma. Medelvärdet EC50 för paritaprevir mot replikoner innehållande NS3 från en panel av behandlingsnaiva genotyp 1a- och 1b-isolat i HCV replikoncellsanalysen var 0,86 nM (intervall 0,43- 1,87 nM, n = 11) respektive 0,06 nM (intervall 0,03-0,09 nM, n = 9). Paritaprevir hade ett EC50-värde på 5,3 nM mot 2a-JFH replikoncellinjen, och EC50-värden på 19, 0,09 och 0,68 nM mot replikoncellinjer innehållande NS3 från isolat med genotyperna 3a, 4a respektive 6a.

Ritonavir visade inte en direkt antiviral effekt på replikation av HCV subgenoma replikoner, och närvaron av ritonavir påverkade inte den antivirala aktiviteten av paritaprevir in vitro.

Resistens

I cellkultur

Genotyp 1

Resistens mot paritaprevir och ombitasvir för varianter av NS3 respektive NS5A, som valts ut i cellkultur eller som identifierats i kliniska fas 2b och 3 studier bestämdes fenotypiskt av lämpliga genotyp 1a och 1b replikoner.

I genotyp 1a minskade substitutioner F43L, R155K, A156T och D168A/F/H/V/Y i HCV NS3 känsligheten för paritaprevir. I genotyp 1a replikonen, minskade aktiviteten av paritaprevir 20-, 37-, och 17-faldigt av substitutioner F43L, R155K och A156T. Aktiviteten av paritaprevir minskade 96- faldigt av D168V, och 50- till 219-faldigt genom övriga enskilda D168 substitutioner. Aktiviteten av paritaprevir i genotyp 1a påverkades inte signifikant (mindre än eller lika med 3-faldigt) av enstaka substitutioner V36A/M, V55I, Y56H, Q80K eller E357K. Dubbla varianter inklusive kombinationer av V36LM, F43L, Y56H, Q80K eller E357K med R155K eller med en D168 substitution minskade aktiviteten av paritaprevir med ytterligare 2 till 3 gånger i förhållande till enskild R155K eller D168 substitution. I genotyp 1b replikon minskade aktiviteten av paritaprevir 76- och 159- och 337-faldigt genom D168A, D168H, D168V och D168Y. Enskild Y56H kunde inte utvärderas på grund av dålig

replikationskapacitet, men kombinationen Y56H och D168A/V/Y minskade aktiviteten av paritaprevir 700- till 4118-faldigt.

I genotyp 1a minskade substitutioner M28T/V, Q30E/R, L31V, H58D, Y93C/H/N, och M28V + Q30R i HCV NS5A känsligheten för ombitasvir. I genotyp 1a replikonen, minskade aktiviteten av ombitasvir 896-, 58- och 243-faldigt av substitutioner M28T/V och H58D, och 1326-, 800- och 1675- till 66740- faldigt av substitutioner Q30E/R, L31V och Y93C/H/N. Y93H, Y93N eller M28V i kombination med Q30R minskade aktiviteten av ombitasvir med mer än 42802 gånger. I genotyp 1b minskade substitutioner L28T, L31F/V, samt Y93H enskilt eller i kombination med L28M, R30Q, L31F/M/V eller P58S i HCV NS5A känsligheten för ombitasvir. I genotyp 1b replikon minskade aktiviteten av ombitasvir mindre än 10-faldigt av varianter vid aminosyrapositionerna 30 och 31. Aktiviteten av ombitasvir minskade 661-, 77-., 284- och 142-faldigt mot genotyp 1b-substitutioner L28T, Y93H, R30Q i kombination med Y93H och L31M i kombination med Y93H. Alla andra dubbla substitutioner av Y93H i kombination med substitutioner vid positionerna 28, 31, eller 58 minskade aktiviteten av ombitasvir mer än 400-faldigt.

Genotyp 4

I genotyp 4a bestämdes fenotypiskt resistens mot paritaprevir eller ombitasvir av varianter i NS3 eller NS5A som valts ut i cellkultur. Substitutioner R155C, A156T/V, och D168H/V i HCV NS3 minskade känsligheten för paritaprevir 40- till 323-faldigt. Substitution L28V i HCV NS5A minskade känsligheten för ombitasvir 21-faldigt.

Effekt på behandlingssvaret av HCV- substitutioner/polymorfismer vid baslinjen

En sammanslagen analys av patienter med genotyp 1 HCV-infektion, som behandlades med ombitasvir, paritaprevir och dasabuvir (en icke-nukleosid NS5B hämmare) med eller utan ribavirin i kliniska fas 2b och 3 studier genomfördes för att undersöka sambandet mellan NS3/4A, NS5A eller NS5B substitutioner/polymorfism vid baslinjen och behandlingssvar vid rekommenderade behandlingsregimer.

Fler än 500 genotyp 1a baslinjeprover har analyserats och de mest frekvent observerade resistensassocierade varianterna var M28V (7,4 %) i NS5A och S556G (2,9 %) i NS5B. Q80K ger minimal resistens mot paritaprevir trots hög prevalens av polymorfism i NS3 (41,2 % av proverna). Resistensassocierade varianter vid aminosyrapositioner R155 och D168 i NS3 observerades sällan (mindre än 1 %) vid baslinjen. Fler än 200 genotyp 1b baslinjeprover har analyserats och de mest frekvent observerade resistensassocierade varianterna var Y93H (7,5 %) i NS5A och C316N (17,0 %) och S556G (15 %) i NS5B. Med tanke på den låga frekvensen av virologisk svikt som observerats med rekommenderade behandlingsregimer för HCV genotyp 1a-och 1b-infekterade patienter, verkar förekomsten av baslinjevarianter att ha liten inverkan på sannolikheten att uppnå SVR.

Kliniska studier

Av de 2510 HCV genotyp 1-infekterade patienter som behandlades med regimer innehållande ombitasvir, paritaprevir och dasabuvir med eller utan ribavirin (i 8, 12 eller 24 veckor) i kliniska fas 2b och 3 studier, upplevde totalt 74 patienter (3 %) virologisk svikt (främst recidiv efter behandling). Nyuppkomna varianter i samband med behandling och deras prevalens i dessa populationer med virologisk svikt visas i Tabell 5. Av de 67 genotyp 1a-infekterade patienterna, observerades NS3 varianter hos 50 patienter, NS5A varianter hos 46 patienter, NS5B varianter hos 37 patienter, och nyuppkomna varianter i samband med behandling mot alla 3 läkemedelsklasser förekom hos 30 patienter. Av 7 genotyp 1b-infekterade patienterna observerades nyuppkomna varianter i samband med behandling i NS3 hos 4 patienter, i NS5A hos 2 patienter, och i både NS3 och NS5A hos 1 patient. Ingen genotyp 1b-infekterad patient hade nyuppkomna varianter i samband med behandling mot alla 3 läkemedelsklasserna.

Tabell 5. Nyuppkomna aminosyrasubstitutioner i samband med behandling från sammanslagna analyser av Viekirax och dasabuvir med eller utan ribavirin regimer i de kliniska Fas 2b- och Fas 3-studier (N=2510)

 

 

Genotyp 1a

Genotyp 1b

 

Nyuppkomna aminosyrasubstitutionera

N=67b

N=7

Target

% (n)

% (n)

NS3

V55Ic

6 (4)

 

--

 

Y56Hc

9 (6)

 

42,9 (3)d

 

I132Vc

6 (4)

 

--

 

R155K

13,4

(9)

--

 

D168A

6 (4)

 

--

 

D168V

50,7

(34)

42,9 (3)d

 

D168Y

7.5 (5)

--

 

V36Ac, V36Mc, F43Lc, D168H, E357Kc

< 5 %

--

NS5A

M28T

20,9

(14)

--

 

M28Ve

9 (6)

 

--

 

Q30Re

40,3

(27)

--

 

Y93H

 

 

28,6 (2)

 

H58D, H58P, Y93N

< 5 %

--

NS5B

A553T

6,1 (4)

--

 

S556G

33,3

(22)

--

 

C316Y, M414T, G554S, S556R, G558R, D559G,

< 5 %

--

 

D559N, Y561H

 

 

 

a.Observerades hos minst 2 patienter av samma subgenotyp.

b.N=66 för målparametern NS5B.

c.Substitutioner observerades i kombination med andra nyuppkomna substitutioner vid NS3 position R155 eller D168

d.Observerades i kombination hos genotyp 1b-infekterade patienter.

e.Observerades i kombination hos 6 % (4/67) av patienterna.

Observera: Följande varianter valdes ut i cellkultur men var inte nyuppkomna i samband med behandling: NS3 varianter A156T hos genotyp 1a och R155Q och D168H hos genotyp 1b; NS5A varianter Y93C/H hos genotyp 1a och L31F/V eller Y93H i kombination med L28M, L31F/V eller P58S hos genotyp 1b; och NS5B varianter Y448H hos genotyp 1a och M414T och Y448H hos genotyp 1b.

Persistens för resistensassocierade substitutioner

Persistensen för paritaprevir, ombitasvir och dasabuvir resistensassocierade aminosyrasubstitutioner i NS3, NS5A och NS5B, utvärderades hos genotyp 1a-infekterade patienter i fas 2b-studier. Nyuppkomna paritaprevir-varianter i samband med behandling var V36A/M, R155K eller D168V i NS3 hos 47 patienter. Nyuppkomna ombitasvir-varianter i samband med behandling var M28T, M28V eller Q30R i NS5A hos 32 patienter. Dasabuvir nyuppkomna varianter i samband med behandling M414T, G554S, S556G, G558R eller D559G/N i NS5B observerades hos 34 patienter.

NS3 varianterna V36A/M och R155K och NS5B varianterna M414T och S556G förblev detekterbara 48 veckor efter avslutad behandling, medan NS3 variant D168V och alla andra NS5B varianter inte observerades 48 veckor efter avslutad behandling. Samtliga nyuppkomna NS5A-varianter i samband med behandling förblev detekterbara 48 veckor efter avslutad behandling. På grund av höga SVR- frekvenser hos genotyp 1b, kunde inte trender i persistens för nyuppkomna varianter i samband med behandling i denna genotyp fastställas.

Att virus med resistentassocierade substitutioner inte kunde detekteras innebär inte att det resistenta viruset inte längre är närvarande i kliniskt signifikanta nivåer. Den långsiktiga kliniska betydelsen av

nyuppkomst eller persistens av virus som innehåller Viekirax- och dasabuvir-resistensassocierade substitutioner för framtida behandling är okänd.

Korsresistens

Korsresistens förväntas bland NS5A-hämmare, NS3/4A-proteashämmare och icke-nukleosid NS5B- hämmare inom respektive läkemedelsklass. Hur behandlingen med ombitasvir, paritaprevir eller dasabuvir påverkar effekten av andra NS5A-hämmare, NS3/4A-proteashämmare eller NS5B-hämmare har inte studerats.

Klinisk effekt och säkerhet

Kliniska studier på patienter med HCV-infektion genotyp 1

Effekt och säkerhet för Viekirax i kombination med dasabuvir med eller utan ribavirin utvärderades i åtta kliniska fas 3-studier, däribland två studier enbart hos patienter med cirros (Child-Pugh A), på över 2360 patienter med kronisk HCV-infektion genotyp 1 som sammanfattas i Tabell 6.

Tabell 6. Fas 3 globala multicenter studier med Viekirax och dasabuvir med eller utan ribavirin (RBV).

Studie1

Antal

HCV

Sammafattning av studiedesign3

behandlade

genotyp

 

patienter2

(GT)

 

Behandlingsnaiva4, utan cirros

 

 

SAPPHIRE I

GT1

Arm A: Viekirax och dasabuvir + RBV

Arm B: Placebo

 

 

 

PEARL III

GT1b

Arm A: Viekirax och dasabuvir + RBV

Arm B: Viekirax och dasabuvir

 

 

 

PEARL IV

GT1a

Arm A: Viekirax och dasabuvir + RBV

Arm B: Viekirax och dasabuvir

 

 

 

GARNET

GT1b

Viekirax och dasabuvir (8 veckor)

(öppen)

 

 

 

Peginterferon + ribavirin behandlingserfarna5, utan cirros

SAPPHIRE II

GT1

Arm A: Viekirax och dasabuvir + RBV

Arm B: Placebo

 

 

 

PEARL II

GT1b

Arm A: Viekirax och dasabuvir + RBV

(öppen)

Arm B: Viekirax och dasabuvir

 

 

Behandlingsnaiva och peginterferon + ribavirin behandlingserfarna, med kompenserad cirros

 

 

 

Arm A: Viekirax och dasabuvir + RBV (12

TURQUOISE II

GT1

veckor)

(öppen)

Arm B: Viekirax och dasabuvir + RBV (24

 

 

 

 

 

veckor)

TURQUOISE III

GT1b

Viekirax och dasabuvir (12 veckor)

(öppen)

 

 

 

I alla åtta fas 3-studierna var dosen för Viekirax 25 mg/150 mg/100 mg en gång dagligen och dosen för dasabuvir 250 mg två gånger dagligen. För patienter som fick ribavirin var dosen 1000 mg ribavirin per dag för patienter som väger mindre än 75 kg och 1200 mg per dag för patienter som vägde 75 kg eller mer.

Kvarstående virologiskt svar (Sustained Viral Response, [SVR]) var det primära effektmåttet för att bestämma utläkningsfrekvens för HCV i fas 3-studierna och definierades som okvantifierbart eller

odetekterbart HCV-RNA 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12). Behandlingslängden var fastställd i varje studie och inte styrd av patienternas HCV RNA-nivåer (dvs. ej responsstyrd terapi). Plasmavärden för HCV-RNA- uppmättes under de kliniska studierna med COBAS TaqMan HCV-test (version 2.0), för användning med High Pure System (förutom GARNET där COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test v2.0 användes). High Pure System analysen hade en nedre gräns för kvantifiering (LLOQ) på 25 IE per ml och AmpliPrep analysen hade en LLOQ på 15 IE per ml.

Kliniska studier på behandlingsnaiva vuxna

SAPPHIRE I – genotyp 1, behandlingsnaiva, utan cirros

Design:

randomiserad, global multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad

Behandling:

Viekirax och dasabuvir med viktbaserad ribavirin i 12 veckor

Behandlade patienter (N = 631) hade en medianålder på 52 år (intervall: 18 -70); 54,5 % var män; 5,4 % var svarta; 15,2 % hade en anamnes av depression eller bipolär sjukdom; 79,1 % hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800000 IE/ml; 15,4 % hade portal fibros (F2) och 8,7 % hade septal fibros (F3); 67,7 % hade HCV-infektion genotyp 1a; 32,3 % hade HCV-infektion genotyp 1b.

Tabell 7. SVR12 för genotyp 1-infekterade behandlingsnaiva patienter i SAPPHIRE I

 

Viekirax and dasabuvir med RBV i 12

Behandlingsresultat

 

veckor

 

 

n/N

%

95 % KI

Totalt SVR12

456/473

96,4

94,7, 98,1

HCV genotyp 1a

308/322

95,7

93,4, 97,9

HCV genotyp 1b

148/151

98,0

95,8, 100,0

Utfall för patienter utan SVR12

 

 

 

VSa under behandling

1/473

0,2

 

Recidiv

7/463

1,5

 

Övrigab

9/473

1,9

 

a.VS under behandling definierades som bekräftat HCV ≥ 25 IE/ml efter HCV RNA < 25 IE/ml under behandling, bekräftad ökning 1 log10 IE/ml av HCV RNA från nadir, eller HCV RNA konsekvent ≥ 25 IE/ml med minst 6 veckors behandling.

b.Övriga inkluderar tidigt utsättande av läkemedel som inte beror på virologisk svikt och avsaknad av HCV RNA värden i SVR12 fönstret).

Inga patienter med HCV-infektion genotyp 1b upplevde virologisk svikt under behandling men en patient med HCV-infektion genotyp 1b fick recidiv.

PEARL III – genotyp 1b, behandlingsnaiva, utan cirros

Design:

randomiserad, global multicenter, dubbelblind, regimkontrollerad

Behandling:

Viekirax och dasabuvir utan ribavirin eller med viktbaserad ribavirin i 12 veckor

Behandlade patienter (N = 419) hade en medianålder på 50 år (intervall: 19-70), 45,8 % var män; 4,8 % var svarta; 9,3 % hade en anamnes av depression eller bipolär sjukdom; 73,3 % hade baslinjenivåer av HCV-RNA på minst 800000 IE/ml; 20,3 % hade portal fibros (F2) och 10,0 % hade septal fibros (F3).

Tabell 8. SVR12 för genotyp 1b-infekterade behandlingsnaiva patienter i PEARL III

 

 

Viekirax och dasabuvir i 12 veckor

 

Behandlingsresultat

 

 

 

 

 

 

Med RBV

 

 

Utan RBV

 

n/N

%

95 % KI

n/N

%

95 % KI

 

 

 

 

 

 

 

Totalt SVR12

209/210

99,5

98,6, 100,0

209/209

98,2, 100,0

 

 

 

 

 

 

 

Utfall för patienter

 

 

 

 

 

 

utan SVR12

 

 

 

 

 

 

VS under behandling

1/210

0,5

 

0/209

 

Recidiv

0/210

 

0/209

 

Övriga

0/210

 

0/209

 

PEARL IV genotyp 1a, behandlingsnaiva, utan cirros

Design:

randomiserad, global multicenter, dubbelblind, regimkontrollerad

Behandling:

Viekirax och dasabuvir utan ribavirin eller med viktbaserad ribavirin i 12 veckor

Behandlade patienter (N = 305) hade en medianålder på 54 år (intervall: 19-70); 65,2 % var män; 11,8 % var svarta; 20,7 % hade en anamnes av depression eller bipolär sjukdom; 86,6 % hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800000 IE/ml; 18,4 % hade portal fibros (F2) och 17,7 % hade septal fibros (F3).

Tabell 9. SVR12 för genotyp 1a-infekterade behandlingsnaiva patienter i PEARL IV

 

 

 

Viekirax och dasabuvir i 12 veckor

 

Behandlingsresultat

 

Med RBV

 

Utan RBV

 

n/N

%

95 % KI

n/N

%

95 % KI

 

 

 

 

 

 

 

Totalt SVR12

97/100

97,0

93,7, 100,0

185/205

90,2

86,2, 94,3

Utfall för patienter utan

 

 

 

 

 

 

SVR12

 

 

 

 

 

 

VS under behandling

1/100

1,0

 

6/205

2,9

 

Recidiv

1/98

1,0

 

10/194

5,2

 

Övriga

1/100

1,0

 

4/205

2,0

 

GARNET – Genotyp 1b, behandlingsnaiva utan cirros.

Design:

öppen, enarmad, global multicenter

Behandling:

Viekirax och dasabuvir i 8 veckor

Behandlade patienter (N = 166) hade en medianålder på 53 år (intervall: 22-82); 56,6 % var kvinnor; 3,0 % var asiater; 0,6 % var svarta; 14,5 % hade BMI på minst 30 kg per m2; 68,5 % hade IL28B icke- CC genotyp; 7,2 % hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 6 000 000 IE/ml; 9 % hade avancerad fibros (F3) och 98,2 % hade HCV genotyp 1b infektion (en patient vardera hade genotyp 1a, 1d och 6 infektion).

Tabell 10. SVR12 för genotyp 1b-infekterade, behandlingsnaiva patienter utan cirros

 

Viekirax och dasabuvir i 8 veckor

 

n/N (%)

 

 

SVR12

160/163 (98,2)

95% KIa

96,1, 100,0

F0-F1

138/139 (99,3)b

F2

9/9 (100)

 

 

F3

13/15 (86,7)c

a.Beräknad med hjälp av normal uppskattning av binomialfördelning.

b.1 patient avbröt på grund av bristande följsamhet

c.Recidiv hos 2/15 patienter (bekräftat HCV RNA ≥ 15 IE/ml efter behandling före eller under SVR12 fönstret bland patienter med HCV RNA < 15 IE/ml vid sista observationen efter minst 51 dagars behandling).

Kliniska studier på peginterferon + ribavirin erfarna vuxna

SAPPHIRE II – genotyp 1, pegIFN + RBV–erfarna, utan cirros

Design:

randomiserad, global multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad

Behandling:

Viekirax och dasabuvir med viktbaserad ribavirin i 12 veckor

Behandlade patienter (N = 394) hade en medianålder på 54 år (intervall: 19-71); 49,0 % hade tidigare utebliven respons med pegIFN/RBV; 21,8 % hade tidigare partiell respons med pegIFN/RBV, och 29,2 % hade tidigare recidiv med pegIFN/RBV; 57,6 % var män; 8,1 % var svarta; 20,6 % hade en anamnes av depression eller bipolär sjukdom; 87,1 % hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800000 IE per ml; 17,8 % hade portal fibros (F2) och 14,5 % hade septal fibros (F3); 58,4 % hade HCV-infektion genotyp 1a; 41,4 % hade HCV-infektion genotyp 1b.

Tabell 11. SVR12 för genotyp 1-infekterade peginterferon + ribavirin erfarna patienter i SAPPHIRE II

Behandlingsresultat

Viekirax och dasabuvir med RBV i 12 veckor

n/N

%

95 % KI

Totalt SVR12

286/297

96,3

94,1,

98,4

HCV genotyp 1a

166/173

96,0

93,0,

98,9

Tidigare utebliven respons med pegIFN/RBV

83/87

95,4

91,0,

99,8

Tidigare partiell respons med pegIFN/RBV

36/36

100,0,

100,0

Tidigare recidiv med pegIFN/RBV

47/50

94,0

87,4, 100,0

HCV genotyp 1b

119/123

96,7

93,6,

99,9

Tidigare utebliven respons med pegIFN/RBV

56/59

94,9

89,3, 100,0

Tidigare partiell respons med pegIFN/RBV

28/28

100,0,

100,0

Tidigare recidiv med pegIFN/RBV

35/36

97,2

91,9, 100,0

Utfall för patienter utan SVR12

 

 

 

 

VS under behandling

0/297

 

 

Recidiv

7/293

2,4

 

 

Övriga

4/297

1,3

 

 

Inga patienter med HCV-infektion genotyp 1b upplevde virologisk svikt under behandling men 2 patienter med HCV-infektion genotyp 1b fick återfall.

PEARL II – genotyp 1b, pegIFN + RBV-erfarna, utan cirros

Design:

randomiserad, global multicenter, öppen

Behandling:

Viekirax och dasabuvir utan ribavirin eller med viktbaserad ribavirin i 12 veckor

Behandlade patienter (N = 179) hade en medianålder på 57 år (intervall: 26-70); 35,2 % hade tidigare utebliven respons med pegIFN/RBV; 28,5 % hade tidigare partiell respons med pegIFN/RBV, och 36,3 % hade tidigare recidiv med pegIFN/RBV; 54,2 % var män; 3,9 % var svarta; 12,8 % hade en anamnes av depression eller bipolär sjukdom; 87,7 % hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800000 IE/ml; 17,9 % hade portal fibros (F2) och 14,0 % hade septal fibros (F3).

Tabell 12. SVR12 för genotyp 1b-infekterade peginterferon + ribavirin erfarna patienter i PEARL II

 

 

Viekirax och dasabuvir i 12 veckor

 

Behandlingsresultat

 

 

 

 

 

 

Med RBV

 

Utan RBV

 

n/N

%

95 % KI

n/N

%

 

95 % KI

Totalt SVR12

86/88

97,7

94,6, 100,0

91/91

 

95,9, 100,0

Tidigare utebliven respons med

30/31

96,8

90,6, 100,0

32/32

 

89,3, 100,0

pegIFN/RBV

24/25

96.0

88,3, 100,0

26/26

 

87,1, 100,0

Tidigare partiell respons med

 

pegIFN/RBV

32/32

89,3, 100,0

33/33

 

89,6, 100,0

Tidigare recidiv med pegIFN/RBV

 

Utfall för patienter utan SVR12

 

 

 

 

 

 

 

VS under behandling

0/88

 

0/91

 

 

Recidiv

0/88

 

0/91

 

 

Övriga

2/88

2,3

 

0/91

 

 

Kliniska studier på patienter med kompenserad cirros

TURQUOISE II – behandlingsnaiva eller pegIFN + RBV-erfarna med kompenserad cirros

Design:

randomiserad, global multicenter, öppen

Behandling:

Viekirax och dasabuvir med viktbaserad ribavirin i 12 eller 24 veckor

Behandlade patienter (N = 380) hade en medianålder på 58 år (intervall: 21-71); 42,1 % var behandlingsnaiva, 36,1 % hade tidigare utebliven respons med pegIFN/RBV; 8,2 % hade tidigare partiell respons med pegIFN/RBV, 13,7 % hade tidigare recidiv pegIFN/RBV; 70,3 % var män; 3,2 % var svarta; 14,7 % hade trombocytantal under 90 x 109/l; 49,7 % hade ett albuminvärde under 40 g/l; 86,1 % hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800000 IE/ml; 24,7 % hade en anamnes av depression eller bipolär sjukdom; 68,7 % hade HCV genotyp 1a, 31,3 % hade HCV genotyp 1b.

Tabell 13. SVR12 för genotyp 1-infekterade patienter med kompenserad cirros som var behandlingsnaiva eller som tidigare behandlats med pegIFN/RBV

 

Behandlingsresultat

 

 

Viekirax och dasabuvir med RBV

 

 

 

 

 

12 veckor

 

24 veckor

 

 

 

 

n/N

%

KIa

n/N

%

KIa

 

 

Totalt SVR12

191/208

91,8

87,6, 96,1

166/172

96,5

93,4, 99,6

 

 

HCV genotyp 1a

124/140

88,6

83,3, 93,8

115/121

95,0

91,2, 98,9

 

 

Behandlingsnaiva

59/64

92,2

 

53/56

94,6

 

 

 

Tidigare utebliven respons

40/50

80,0

 

39/42

92,9

 

 

 

med pegIFN/RBV

11/11

 

10/10

 

 

 

Tidigare partiell respons med

 

 

 

 

pegIFN/RBV

14/15

93,3

 

13/13

 

 

 

Tidigare recidiv med

 

 

 

 

pegIFN/RBV

 

 

 

 

 

 

 

 

HCV genotyp 1b

67/68

98,5

95,7, 100

51/51

93,0, 100

 

 

Behandlingsnaiva

22/22

 

18/18

 

 

 

Tidigare utebliven respons

25/25

 

20/20

 

 

 

med pegIFN/RBV

85,7

 

 

 

 

Tidigare partiell respons med

 

 

 

 

pegIFN/RBV

14/14

 

10/10

 

 

 

Tidigare recidiv med

 

 

 

 

pegIFN/RBV

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall för patienter utan

 

 

 

 

 

 

 

 

SVR12

 

 

 

 

 

 

 

 

VS under behandling

1/208

0,5

 

3/172

1,7

 

 

 

Recidiv

12/203

5,9

 

1/164

0,6

 

 

 

Övriga

4/208

1,9

 

2/172

1,2

 

 

a. 97,5 % konfidensintervall används för de primära effektmåtten (total SVR12-frekvens); 95 % konfidensintervall används för sekundära effektmått (SVR12-frekvenser för patienter med HCV-infektion genotyp 1a och 1b).

Recidivfrekvensen hos GT1a cirrotiska patienter utifrån laboratorievärden innan behandlingsstart presenteras i Tabell 14.

Tabell 14. TURQUOISE II: Recidivfrekvensen utifrån laboratorievärden innan behandlingsstart efter 12 och 24 veckor vid behandling av patienter med genotyp 1a-infektion och kompenserad cirros

 

Viekirax och

Viekirax och

 

dasabuvir med RBV

dasabuvir med RBV

 

12-veckor arm

24-veckor arm

Antalet med virologiskt svar vid behandlingsslut

AFP* < 20 ng/ml, trombocyter ≥ 90 x 109/l, OCH albumin ≥ 35 g/l innan behandling

Ja (för alla tre parametrar som anges ovan)

1/87 (1 %)

0/68 (0 %)

Nej (för någon av parametrarna som anges

10/48 (21 %)

1/45 (2 %)

ovan)

 

 

*AFP= serum alfa-fetoprotein

 

 

Hos patienter med alla tre fördelaktiga laboratorievärden (AFP <20 ng/ml, trombocyter ≥ 90 x 109/l, och albumin ≥ 35 g/l) innan behandlingsstart, vars recidivfrekvens var liknande hos patienter som behandlades i 12 eller 24 veckor.

TURQUOISE III: behandlingsnaiva eller pegIFN + RBV-erfarna med kompenserad cirros

Design:

global multicenter, öppen

Behandling:

Viekirax och dasabuvir utan ribavirin i 12 veckor

60 patienter randomiserades och behandlades och 60/60 (100 %) uppnådde SVR12. Övergripande demografisk data visas nedan.

Tabell 15. Övergripande demografisk data i TURQUOISE III

Demografisk data

N = 60

Medianålder (intervall)

60,5 (26-78)

Manligt kön, n (%)

37 (61)

Tidigare HCV behandling:

 

naiva, n (%)

27 (45)

Peg-IFN + RBV, n (%)

33 (55)

Baslinje albumin, median g/l

40.0

< 35, n (%)

10 (17)

≥ 35, n (%)

50 (83)

Baslinje trombocytantal, median ( 109/l)

132,0

< 90, n (%)

13 (22)

≥ 90, n (%)

47 (78)

Sammanslagna analyser av kliniska studier

Hållbarheten av det virologiska svaret

Sammantaget 660 patienter i de kliniska fas 2 och 3 studierna hade HCV RNA resultat för både SVR12 och SVR24 tidpunkterna. Bland dessa patienter var det positiva prediktiva värdet 99,8 % för SVR12 på SVR24

Samlad effektanalys

I kliniska fas 3-studier fick 1075 patienter (inklusive 181 med kompenserad cirros) med HCV- infektion genotyp 1 den rekommenderade dosen för deras HCV genotyp 1-subtyp, cirrosstatus och relevanta laboratorievärden före behandling. Tabell 16 visar SVR-resultaten för dessa patienter.

Hos patienter som fått den rekommenderade behandlingsregimen uppnådde totalt 97 % SVR (varav 181 patienter med kompenserad cirros där 97 % uppnådde SVR), medan 0,5 % visade virologiskt svikt och 1,2 % fick recidiv efter avslutad behandling.

Tabell 16. SVR12-frekvenser för rekommenderade behandlingsregimer per patientgrupp

 

HCV Genotyp 1b

HCV Genotyp 1a

 

Viekirax och dasabuvir

Viekirax och dasabuvir med RBV

 

Utan cirros

Med

Utan cirros

Med

 

 

kompenserad

 

kompenserad

 

 

cirros

 

cirros

 

 

 

 

 

 

12 veckor

12 veckor

12 veckor

24 veckor

Behandlingsnaiva

100 % (210/210)

100 % (27/27)

96 % (403/420)

95 % (53/56)

pegIFN+RBV erfarna

100 % (91/91)

100 % (33/33)

96 % (166/173)

95 % (62/65)

Tidigare recidiv

100 % (33/33)

100 % (3/3)

94 % (47/50)

100 % (13/13)

Tidigare partiell

100 % (26/26)

100 % (5/5)

100 % (36/36)

100 % (10/10)

respons

 

 

 

 

Tidigare utebliven

100 % (32/32)

100 % (7/7)

95 % (83/87)

93 % (39/42)

respons

 

 

 

 

Andra patienter med

100 % (18/18) +

misslyckad

 

 

 

 

pegIFN/RBV-

 

 

 

 

behandling

 

 

 

 

TOTAL

100 % (301/301)

100 % (60/60)

96 % (569/593)

95 % (115/121)

+ Andra patienter med misslyckad pegIFN/RBV-behandling inkluderar mindre väldokumenterade fall med uteblivet behandlingssvar, återfall/genombrott eller misslyckad pegIFN-behandling.

Viekirax utan ribavirin och utan dasabuvir var också utvärderad hos genotyp 1b-infekterade patienter i fas 2 studierna M13-393 (PEARL I) och M12-536. PEARL I utfördes i USA och Europa, M12-536 i Japan. Behandlingserfarna patienter som ingick var främst pegIFN/RBV med utebliven respons. Doserna för ombitasvir, paritaprevir, ritonavir var 25 mg, 150 mg, 100 mg en gång dagligen i PEARL I, medan dosen för paritaprevir var 100 mg eller 150 mg i studien M12-536. Behandlingslängden var 12 veckor för behandlingsnaiva, 12-24 veckor för behandlingserfarna patienter och 24 veckor hos patienter med cirros. Totalt uppnåddes SVR12 efter 12-24 veckors behandling för 107 av 113 patienter utan cirros och 147 av 155 patienter med cirros.

Viekirax med ribavirin och utan dasabuvir utvärderades i 12 veckor hos behandlingsnaiva med genotyp 1 och behandlingserfarna icke-cirrotiska patienter i en fas 2 studie M11-652 (AVIATOR). Doserna var för paritaprevir 100 mg och 200 mg och ombitasvir 25 mg. Dosen för ribavirin var viktbaserad (1000 mg – 1200 mg per dag). Totalt uppnåddes SVR efter 12 veckors behandling för 72 av 79 behandlingsnaiva patienter (45 av 52 GT1a och 27 av 27 GT1b) och 40 av 45 behandlingserfarna patienter (21 av 26 GT1a och 19 av 19 GT1b).

Effekter på sannolikheten för SVR vid dosjustering av ribavirin

I kliniska fas 3-studier, krävdes ingen dosjusteringar av ribavirin under behandlingen för 91,5 % av patienterna. Hos de 8,5 % av patienterna som fick dosjusteringar av ribavirin under behandlingen var SVR-resultatet (98,5 %), vilket är jämförbart med patienter som bibehöll sin startdos med ribavirin under hela behandlingen.

TURQUOISE I: behandlingsnaiva eller pegIFN + RBV-erfarna med samtidig HIV-1-infektion, utan cirros eller med kompenserad cirros

Design:

randomiserad, global multicenter, öppen

Behandling:

Viekirax och dasabuvir med viktbaserad ribavirin i 12 eller 24 veckor

Se avsnitt 4.2 för doseringsrekommendationer för patienter med samtidig HCV/HIV-1-infektion. Patienterna hade en stabil HIV-1 antiretroviral behandlingsregim som inkluderade ritonavir-höjande atazanavir eller raltegravir och samtidig tilläggsadministrering med emtricitabin eller lamivudin.

Behandlade patienter (N = 63) hade en medianålder på 51 år (intervall 31-69); 24 % av patienterna var svarta; 19 % av patienterna hade kompenserad cirros; 67 % av patienterna var HCV-behandlingsnaiva; 33 % av patienterna hade misslyckats med tidigare behandling med pegIFN/RBV; 89 % av patienterna hade en HCV genotyp 1a-infektion.

Tabell 17. SVR12 för patienter med samtidig HIV-1 infektion i TURQUOISE 1

 

Viekirax och dasabuvir med RBV

 

Arm A

Arm B

 

12 veckor

24 veckor

Effektmått

N = 31

N = 32

SVR12, n/N ( %) [95 % KI]

29/31 (93,5) [79,3, 98,2]

29/32 (90,6) [75,8, 96,8]

 

 

 

Utfall för patienter utan SVR12

 

 

Virologisk svikt under behandling

Recidiv efter behandling

2a

Övrigt

a. Baserat på provanalyser vid baslinjen och virologisk svikt antas dessa bero på återinfektion

I TURQUOISE I överensstämde SVR12-resultatet hos HCV/HIV-1 patienterna med SVR12-resultatet hos monoinfekterade patienter i fas 3 studierna. 7 av 7 patienter med genotyp1b-infektion och 51 av 56 patienter med genotyp 1a-infektion uppnådde SVR12. 5 av 6 patienter med kompenserad cirros i varje arm uppnådde SVR12.

CORAL I: behandlingsnaiva eller pegIFN + RBV-erfarna, minst 12 månader efter levertransplantation

Design:

randomiserad, global multicenter, öppen

Behandling:

Viekirax och dasabuvir med prövarebestämd ribavirindos i 24 veckor

Ribavirindosen bestämdes av ansvarig prövare, där de flesta patienter fick 600 till 800 mg per dag som startdos, och de flesta patienter fick också 600 till 800 mg per dag vid slutet av behandlingen.

Trettiofyra patienter (29 med HCV genotyp 1a-infektion och 5 med HCV genotyp 1b-infektion) ingick som inte hade behandlats mot sin HCV-infektion efter transplantation och endast patienter med METAVIR fibrosvärden på F2 eller lägre inkluderades i studien. 33 av 34 patienter (97,1 %) uppnådde SVR12 (96,6 % av patienterna med genotyp 1a-infektion och 100 % hos patienter med genotyp 1b-infektion). En patient med HCV genotyp 1a-infektion fick recidiv efter behandling.

Kliniska studier hos patienter som får ersättningsbehandling med opioider

I en fas 2, multicenter, öppen, enkelarm studie, erhöll 38 behandlingsnaiva eller pegIFN/RBV behandlingserfarna, icke-cirrotiska patienter med genotyp 1-infektion som var stabila på doser av metadon (N=19) eller buprenorfin +/- naloxon (N=19) 12 veckors behandling av Viekirax och dasabuvir med ribavirin. Behandlade patienter hade en medianålder på 51 år (intervall: 26-64); 65,8 % var män och 5,3 % var svarta. Merparten (86,8 %) hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800000 IE/ml och merparten (84,2 %) hade genotyp 1a-infektion; 15,8 % hade portal fibros (F2) och 5,3 % hade septal fibros (F3); och 94,7 % var naiva till tidigare HCV behandling.

Sammanlagt, 37 av 38 (97,4 %) patienter uppnådde SVR12. Ingen patient uppvisade virologisk svikt under behandling eller fick recidiv.

Kliniska studier på patienter med HCV-infektion genotyp 4

PEARL Igenotyp 4, behandlingsnaiva eller pegIFN + RBV-erfarna utan cirros

Design:

randomiserad, global multicenter, öppen

Behandling:

behandlingsnaiva: Viekirax utan ribavirin eller med viktbaserad ribavirin i 12 veckor

 

pegIFN + RBV-erfarna: Viekirax med viktbaserad ribavirin i 12 veckor

Patienterna (N = 135) hade en medianålder på 51 år (intervall: 19 -70); 63,7 % var behandlingsnaiva, 17,0 % hade tidigare utebliven respons med pegIFN/RBV, 6,7 % hade tidigare partiell respons med pegIFN/RBV, 12,6 % hade tidigare recidiv med pegIFN/RBV; 65,2 % var män; 8,9 % var svarta, 69,6 % hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800000 IE/ml; 6,7 % hade septal fibros (F3).

Tabell 18. SVR12 för genotyp 4-infekterade, behandlingsnaiva patienter eller tidigare behandlade med pegIFN/RBV i PEARL I

 

Ombitasvir + paritaprevir + ritonavir* i 12 veckor

 

 

 

 

 

Behandlingsresultat

Behandlingsnaiva

Behandlingsnaiva

pegIFN + RBV-erfarna

 

 

 

 

 

 

 

Med RBV

 

Utan RBV

Med RBV

 

n/N

%

n/N

%

n/N

%

 

 

 

 

 

 

 

Totalt SVR12

42/42

100 %

40/44

90,9 %

49/49

100 %

Utfall för patienter utan SVR12

 

 

 

 

 

 

VS under behandling

0/42

1/44

2,3 %

0/49

Recidiv

0/42

2/44

4,5 %

0/49

Övrigt

0/42

1/44

2,3 %

0/49

* Ombitasvir tabletter, paritaprevir tabletter och ritonavir kapslar administreras separat.

AGATE 1 – behandlingsnaiva eller pegIFN + RBV-erfarna patienter med kompenserad cirros

Design:

randomiserad, global multicenter, öppen

Behandling:

Viekirax med viktbaserad ribavirin i 12 eller 16 veckor

Patienterna hade en medianålder på 56 år (intervall: 32 till 81); 50 % var behandlingsnaiva, 28 % hade tidigare utebliven respons med pegIFN/RBV, 10 % hade tidigare partiell respons med pegIFN/RBV, 13 % hade tidigare recidiv med pegIFN/RBV; 70 % var män; 17 % var svarta; 73 % hade baslinjenivåer av HCV RNA på minst 800000 IE per ml; 17 % hade trombocytantal under 90 x 109/l; och 4 % hade ett albuminvärde under 35 mg/l.

Tabell 19. SVR12 för HCV genotyp 4-infekterade patienter med kompenserad cirros

 

Ombitasvir + Paritaprevir+ Ritonavir med RBV

 

 

 

 

12 veckor

16 veckor

SVR12, % (n/N)

97 % (57/59)

98 % (60/61)

Utfall för patienter utan SVR12

 

 

Virologisk svikt under behandling

2 (1/59)

0 (0/61)

Recidiv efter behandling

0 (0/57)

0 (0/59)

Övriga

2 (1/59)

2 (1/61)

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Viekirax för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av kronisk hepatit C (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2Farmakokinetiska egenskaper

De farmakokinetiska egenskaperna för kombinationen av Viekirax med dasabuvir har utvärderats på friska vuxna försökspersoner och hos patienter med kronisk hepatit C. Tabell 20 visar genomsnittligt

Cmax och AUC för Viekirax 25 mg/150 mg/100 mg en gång dagligen med dasabuvir 250 mg två gånger dagligen efter upprepade doser tillsammans med föda hos friska frivilliga.

Tabell 20. Geometriska medelvärdet Cmax, AUC vid upprepade doser av Viekirax 150 mg/100 mg/25 mg en gång dagligen med dasabuvir 250 mg två gånger dagligen tillsammans med föda hos friska frivilliga

 

Cmax (ng/ml) (% KI)

AUC (ng*timme/ml) (% KI)

Ombitasvir

127 (31)

1420 (36)

 

 

 

Paritaprevir

1470 (87)

6990 (96)

 

 

 

Ritonavir

1600 (40)

9470 (41)

 

 

 

Absorption

Ombitasvir, paritaprevir och ritonavir absorberades efter oral administrering med medel Tmax på cirka 4 till 5 timmar. Ombitasvirexponeringen ökade dosproportionellt, medan paritaprevir och ritonavirexponeringen ökade mer än dosproportionellt. Ackumulering är minimal för ombitasvir och cirka 1,5 till 2-faldig för ritonavir och paritaprevir. Farmakokinetisk steady state för kombinationen uppnås efter cirka 12 dagars dosering.

Den absoluta biotillgängligheten för ombitasvir och paritaprevir administrerat som Viekirax med föda var ca 50 %.

Effekt av paritaprevir/ritonavir på ombitasvir och dasabuvir

I närvaro av paritaprevir/ritonavir minskade exponeringen av dasabuvir med ca 50 -60 % medan exponeringen av ombitasvir ökade med 31-47 %.

Effekt av ombitasvir på paritaprevir/ritonavir och dasabuvir

I närvaro av ombitasvir var exponeringen av paritaprevir minimalt påverkad (5-27 % förändring) medan exponeringen av dasabuvir ökade med ca 30 %.

Effekt av dasabuvir på paritaprevir/ritonavir och ombitasvir

I närvaro av dasabuvir ökade exponeringen av paritaprevir med 50-65 % medan det inte var någon förändring i exponeringen av ombitasvir.

Effekt av föda

Ombitasvir, paritaprevir och ritonavir bör ges med föda. I alla kliniska studier med ombitasvir, paritaprevir och ritonavir har administrering skett med föda.

Föda ökade exponeringen (AUC) för ombitasvir, paritaprevir och ritonavir med upp till 82 %, 211 % och 49 % i jämfört med fasta. Den ökade exponeringen var likartad oberoende av typ av måltid (t.ex. hög fetthalt kontra måttlig fetthalt) eller kaloriinnehåll (ca 600 kcal kontra ca 1000 kcal). För att maximera absorptionen bör Viekirax tas tillsammans med föda oberoende av fett-eller kaloriinnehåll.

Distribution

Ombitasvir, paritaprevir och ritonavir är i hög grad bundet till plasmaproteiner. Plasmaproteinbindningen ändras inte i relevant utsträckning hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Förhållandet blod/plasma i människa varierade från 0,6 till 0,8 vilket indikerar att ombitasvir och paritaprevir företrädesvis distribuerades i plasmakompartment i helblod. Ombitasvir var bundet i cirka 99,9 % till humana plasmaproteiner. Paritaprevir var bundet ungefär i 97-98,6 % till humana plasmaproteiner. Ritonavir var bundet i mer än 99 % till humana plasmaproteiner.

In vitro data tyder på att paritaprevir är ett substrat för de humana upptagstransportörerna i levern, OATP1B1 och OATP1B3.

Biotransformation

Ombitasvir

Ombitasvir metaboliseras via amidhydrolys följt av oxidativ metabolism. Efter en 25 mg engångsdos av 14C-märkt ombitasvir givet ensamt, svarade oförändrad modersubstans för 8,9 % av den totala radioaktiviteten i plasma; totalt 13 metaboliter identifierades i human plasma. Dessa metaboliter förväntas inte ha antiviral aktivitet eller annan farmakologisk aktivitet.

Paritaprevir

Paritaprevir metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4 och i mindre utsträckning av CYP3A5. Efter administrering av en oral engångsdos av 200 mg/100 mg 14C-märkt paritaprevir/ritonavir till människa var modersubstansen den huvudsakliga cirkulerande komponenten, och stod för cirka 90 % av radioaktiviteten i plasma. Minst 5 mindre metaboliter av paritaprevir har identifierats i cirkulationen, och stod för cirka 10 % av radioaktiviteten i plasma. Dessa metaboliter förväntas inte ha antiviral aktivitet.

Ritonavir

Ritonavir metaboliseras främst av CYP3A och i mindre utsträckning, av CYP2D6. Nästan hela radioaktiviteten i plasma efter en engångsdos med 600 mg 14C-märkt ritonavir oral lösning till människa tillskrevs oförändrat ritonavir.

Elimination

Ombitasvir

Efter dosering av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir, var medelvärdet för plasmahalveringstiden för ombitasvir cirka 21 till 25 timmar. Efter en dos med 25 mg 14C-ombitasvir återfanns cirka 90 % av radioaktiviteten i feces och 2 % i urinen. Oförändrad modersubstans motsvarade 88 % av totala radioaktiviteten som återfanns i feces, vilket tyder på att utsöndring via gallan är den största elimineringsvägen för ombitasvir.

Paritaprevir

Efter dosering av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir var medelvärdet för halveringstiden i plasma för paritaprevir cirka 5,5 timmar. Efter en dos med 200 mg 14C-paritaprevir med 100 mg ritonavir, återfanns cirka 88 % av radioaktiviteten i feces med begränsad radioaktivitet i

urinen (8,8 %). Metabolism samt biliär utsöndring av modersubstansen bidrar till eliminering av paritaprevir.

Ritonavir

Efter dosering av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, var medelvärdet för plasmahalveringstiden av ritonavir cirka 4 timmar. Efter en dos med 600 mg 14C-ritonavir oral lösning, återfanns 86,4 % av radioaktiviteten i feces och 11,3 % av dosen utsöndrades i urinen.

In vitro interaktionsdata

Ombitasvir och paritaprevir hämmar inte organiska anjontransportörer (OAT1) in vivo och förväntas inte hämma organiska katjontransportörer (OCT1 och OCT2), organiska anjontransportörer (OAT3) eller multisubstans- och toxinutdrivande-transportörer (MATE1 och MATE2K) vid kliniskt relevanta koncentrationer. Ritonavir hämmar inte OAT1 och förväntas inte hämma OCT2, OAT3, MATE1 och MATE2K vid kliniskt relevanta koncentrationer.

Särskilda populationer

Äldre

Baserat på populationsfarmakokinetiska dataanalyser från fas 3 kliniska studier, skulle en 10 årig ökning eller sänkning i ålder från 54 år (median ålder i fas 3 studierna) resultera i en < 10 % ändring i ombitasvirexponeringen och en ≤ 20 % ändring i paritaprevirexponeringen. Det finns ingen farmakokinetisk information hos patienter > 75 år.

Kön eller kroppsvikt

Baserat på populationsfarmakokinetiska dataanalyser från fas 3 kliniska studier, skulle kvinnliga patienter ha ca 55 % högre, 100 % högre och 15 % högre exponering av ombitasvir, paritaprevir och ritonavir än manliga patienter. En dosjustering pga. kön krävs dock inte. En 10 kg ändring i kroppsvikt från 76 kg (median vikten i fas 3 studier) skulle resultera i en < 10 % ändring i ombitasvirexponeringen och ingen ändring i paritaprevirexponering. Kroppsvikt är inte en signifikant prediktor för ritonavirexponeringen.

Ras eller etnicitet

Baserat på populationsfarmakokinetiska dataanalyser från fas 3 kliniska studier, hade asiatiska patienter 18 % till 21 % högre ombitasvir exponering och 37 % till 39 % högre paritaprevirexponering jämfört med icke-asiatiska patienter. Ritonavirexponeringen var jämförbara mellan asiater och icke- asiater.

Nedsatt njurfunktion

Förändringarna i ombitasvir-, paritaprevir- och ritonavirexponering hos patienter med lätt, måttligt och gravt nedsatt njurfunktion anses inte vara kliniskt signifikant. Även hos patienter med kronisk njursjukdom (end-stage renal disease) visar begränsad data på att förändringar i exponering inte är kliniskt signifikanta. Ingen dosjustering krävs för Viekirax med eller utan dasabuvir hos patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt njurfunktion eller kronisk njursjukdom (end-stage renal disease) som får dialys (se avsnitt 4.2).

Farmakokinetik för kombinationen ombitasvir 25 mg, paritaprevir 150 mg och ritonavir 100 mg, med eller utan dasabuvir 400 mg utvärderades hos patienter med lätt (kreatininutsöndring: 60-89 ml/min), måttligt (kreatininutsöndring: 30-59 ml/min) och gravt (kreatininutsöndring: 15 till 29 ml/min) nedsatt njurfunktion.

Efter administrering av Viekirax och dasabuvir

Jämfört med patienter med normal njurfunktion, exponeringen av ombitasvir var jämförbar med patienter med lätt, måttligt och gravt nedsatt njurfunktion. Jämfört med patienter med normal

njurfunktion, var Cmax för paritaprevir jämförbara, men AUC var 19 %, 33 % och 45 % högre vid lätt, måttligt och gravt nedsatt njurfunktion. Plasmakoncentrationerna av ritonavir ökade när

njurfunktionen var nedsatt: Cmax och AUC värden var 26 till 42 % högre, 48 % till 80 % högre och 66 % till 114 % högre hos patienter med lätt, måttligt respektive gravt nedsatt njurfunktion.

Efter administrering av Viekirax

Efter administrering av Viekirax var förändringarna i exponeringen av ombitasvir, paritaprevir, och ritonavir hos patienter med lätt, måttligt och gravt nedsatt njurfunktion liknande de som observerats när Viekirax administrerades med dasabuvir, och anses inte vara kliniskt signifikant.

Nedsatt leverfunktion

Efter administrering av Viekirax och dasabuvir

Farmakokinetiken för kombinationen ombitasvir 25 mg, paritaprevir 200 mg och ritonavir 100 mg, med dasabuvir 400 mg utvärderades hos patienter med lätt (Child-Pugh A), måttligt (Child-Pugh B) och gravt (Child-Pugh C) nedsatt leverfunktion.

Hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion minskade medelvärdet för Cmax, och AUC värden för paritaprevir, ritonavir och ombitasvir med 29 till 48 %, 34 till 40 % respektive upp till 8 %, jämfört med personer med normal leverfunktion.

Hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion minskade medelvärdet för Cmax och AUC värden för ombitasvir och ritonavir med 29 % till 30 % respektive 30 % till 33 %, och medan medelvärdet för Cmax och AUC värden för paritaprevir ökade med 26 % till 62 % jämfört med personer med normal leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.8).

Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion ökade medelvärdet för Cmax och AUC värden för paritaprevir med 3,2 till 9,5 gånger; medelvärdet för Cmax var 35 % lägre och AUC värden var 13 % högre för ritonavir och medelvärdet för Cmax och AUC värden för ombitasvir minskade med 68 % respektive 54 % jämfört med personer med normal leverfunktion. Viekirax får därför inte användas till patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Efter administrering av Viekirax

Farmakokinetiken för kombinationen ombitasvir 25 mg, paritaprevir 200 mg och ritonavir 100 mg har inte utvärderats hos patienter med lätt (Child-Pugh A), måttligt (Child-Pugh B) och gravt (Child-Pugh C) nedsatt leverfunktion. Resultaten från den farmakokinetiska utvärderingen av kombinationen ombitasvir 25 mg, paritaprevir 200 mg och ritonavir 100 mg, med dasabuvir 400 mg kan extrapoleras till kombinationen ombitasvir 25 mg, paritaprevir 200 mg och ritonavir 100 mg.

Pediatrisk population

Farmakokinetiken för Viekirax i pediatriska patienter har inte fastställts (se avsnitt 4.2).

5.3Prekliniska säkerhetsuppgifter

Ombitasvir

Ombitasvir och dess större inaktiva humana metaboliter (M29, M36) visade ingen genotoxicitet i en serie in vitro-och in vivo-analyser, inklusive bakteriell mutagenicitet, kromosomavvikelse vid användning av lymfocyter från humant perifert blod och mikrokärns-tester i möss.

Ombitasvir visade ingen carcinogenicitet i en 6-månaders studie på transgena möss upp till den högsta dos som testades (150 mg/kg/dag), vilket ger exponering av ombitasvir AUC cirka 26 gånger högre än de hos människa, vid den rekommenderade kliniska dosen på 25 mg.

Likaså var ombitasvir inte carcinogent i en 2-års studie på råtta upp till den högsta dos som testades (30 mg/kg/dag), vilket ger exponering av ombitasvir ca 16 gånger högre än de hos människa vid den rekommenderade dosen på 25 mg.

Ombitasvir har visat missbildning i kanin vid högsta möjliga exponering 4 gånger högre än AUC exponeringen vid rekommenderade kliniska doser. Missbildningar med låg incidens observerades huvudsakligen i ögon (mikroftalmi) och tänder (frånvarande incisiver). Hos möss, en ökad incidens av öppna ögonlock observerades i foster till honor som administrerades ombitasvir; förhållandet med behandling med ombitasvir är dock osäker. De största, inaktiva humana metaboliterna av ombitasvir var inte teratogena hos möss vid exponeringar cirka 26 gånger högre än hos människa vid den rekommenderade kliniska dosen. Ombitasvir hade ingen effekt på fertiliteten när det utvärderades i möss.

Oförändrad ombitasvir var den dominerande komponenten som observerades i mjölken hos lakterande råttor utan effekt på diande ungar. Ombitasvir och dess metaboliter passerade minimalt placentan hos dräktiga råttor.

Paritaprevir/ritonavir

Paritaprevir var positivt i ett test för humana kromosomavvikelser. Paritaprevir var negativt i analys av bakteriell mutagenicitet och i två genotoxiska analyser in vivo (benmärgmikrokärns-test på råtta och Comet-test på råttlever).

Paritaprevir/ritonavir visade ingen carcinogenicitet i en 6-månaders studie på transgena möss upp till den högsta dos som testades (300 mg/30 mg/kg/dag), vilket ger en exponering av paritaprevir AUC cirka 38 gånger högre än den hos människa vid den rekommenderade dosen på 150 mg. Inte heller paritaprevir/ritonavir visade carcinogenicitet i en 2-årsstudie på råtta upp till den högsta dos som testades (300 mg/30 mg/kg/dag), vilket ger en AUC-exponering av paritaprevir ungefär 8 gånger högre än den hos människa vid dosen 150 mg.

Paritaprevir/ritonavir visade missbildningar (öppna ögonlock) med låg incidens hos möss vid exponering som var 32/8 gånger högre än exponering i människa vid rekommenderade kliniska doser. Paritaprevir/ritonavir hade ingen effekt på embryofetal utveckling eller på fertilitet när det utvärderades på råtta vid exponering 2 till 8 gånger högre än exponering i människa vid rekommenderade kliniska doser.

Paritaprevir och dess hydrolysprodukt (M13) var de dominerande komponenterna som observerats i mjölken hos lakterande råttor utan effekt på diande ungar. Paritaprevir och dess metaboliter passerade minimalt placentan hos dräktiga råttor.

6.FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Kopovidon

Vitamin E polyetylenglykolsuccinat

Propylenglykolmonolaurat

Sorbitanmonolaurat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551)

Natriumstearylfumarat

Filmdragering:

Polyvinylalkohol (E1203)

Polyetylenglykol 3350

Talk (E553b)

Titandioxid (E171)

Röd järnoxid (E172)

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3Hållbarhet

3 år.

6.4Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5Förpackningstyp och innehåll

PVC/PE/PCTFE aluminiumfolie blister.

56 (multipack kartong innehållande 4 innerkartonger med vardera 14 tabletter).

6.6Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Storbritannien

8.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/982/001

9.DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 15 januari 2015

10.DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel