Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Produktresumé - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringVitekta
ATC-kodJ05AX11
Ämneelvitegravir
TillverkareGilead Sciences International Ltd
Vitekta 85 mg filmdragerade tabletter

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

 

försäljning

En filmdragerad tablett innehåller 85 mg elvitegravir.

 

 

Hjälpämne med känd effekt: En tablett innehåller 6,2 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

 

3.

LÄKEMEDELSFORM

 

för

 

 

Filmdragerad tablett (tablett).

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröna, femkantiga, filmdragerade tabletter med dimensionerna 8,9 mm x 8,7 mm, präglade på ena sidan med ”GSI” och på andra sidan med ”85”.

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

 

längre

Vitekta i kombination med en ritonavir-boostrad proteashämmare, och andra antiretrovirala medel, är

avsett för behandling av vuxna patienter som är infekterade med hiv-1 utan kända mutationer som

förknippas med resistens mot elvitegravir (se avsnitt 4.2 och 5.1).

inte

 

4.2 Dosering och administr ringssätt

är

 

Terapi bör initieras av läka e med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.

Dosering

 

Läkemedlet- Antingen vid samma tidpunkt som en ritonavir-boostrad proteashämmare som administreras en

Vitekta måste adminis reras i kombination med en ritonavir-boostrad proteashämmare.

Konsultera pro uktresumén för den samtidigt administrerade ritonavir-boostrade proteashämmaren.

Rekomm nd rad dos Vitekta är en 85 mg-tablett eller en 150 mg-tablett som tas peroralt en gång dagligen tillsammans med föda. Valet av dosen Vitekta beror på den samtidigt administrerade prot ashämmaren (se tabell 1 samt avsnitt 4.4 och 4.5). Se produktresumén för Vitekta 150 mg tabletter vid användning av 150 mg-tabletten.

Vitekta ska administreras en gång dagligen enligt följande: gång dagligen

-eller med den första dosen av en ritonavir-boostrad proteashämmare som administreras två gånger dagligen.

Särskilda populationer

Tabell 1: Rekommenderade doseringsregimer

Dos Vitekta

Dos samtidigt administrerad ritonavir-boostrad proteashämmare

 

85 mg en gång dagligen

Atazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg en gång dagligen

 

 

 

Lopinavir 400 mg plus ritonavir 100 mg två gånger dagligen

 

 

 

 

 

 

150 mg en gång dagligen

Darunavir 600 mg plus ritonavir 100 mg två gånger dagligen

 

 

 

Fosamprenavir 700 mg plus ritonavir 100 mg två gånger dagligen

 

 

 

 

 

försäljning

 

Det finns inga data för att rekommendera användning av Vitekta med andra doseringsfrekvenser e er hiv-1-proteashämmare än de som presenteras i tabell 1.

Missad dos

Om en patient missar en dos av Vitekta inom 18 timmar efter den tidpunkt då den vanligtvis tas, ska

patienten ta Vitekta tillsammans med föda så snart som möjligt och fortsätta enligt det normala

 

 

för

doseringsschemat. Om en patient missar en dos av Vitekta med mer än 18 timmar, och det snart är

dags för nästa dos, ska patienten inte ta den missade dosen utan bara fortsätta enligt det vanliga

doseringsschemat.

godkänt

 

 

 

Om patienten kräks inom 1 timme efter att ha tagit Vitekta, ska en ny tablett tas.

Äldre

Data saknas för att ge en dosrekommendation för patienter över 65 år (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för Vitekta för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

 

Vitekta kan ges utan dosjustering hos patienter med lätt (Child-Pugh klass A) eller måttligt nedsatt

 

inte

leverfunktion (Child-Pugh klass B). Elvitegravirlängrehar inte studerats hos patienter med gravt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass C) (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

 

är

 

Säkerhet och effekt för elvitegravir för barn i åldern 0 till under 18 år har ännu inte fastställts (se

Läkemedlet

 

avsnitt 5.1). Inga da a finns tillgängliga.

Administreringssätt

Vitekta ska tas oralt en gång dagligen, tillsammans med föda (se avsnitt 5.2). Den filmdragerade tablett n får inte tuggas eller krossas.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering med följande läkemedel på grund av risken för virologiskt svikt och eventuell resistensutveckling (se avsnitt 4.5):

antiepileptika: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin

antimykobakteriella läkemedel: rifampicin

naturläkemedel: johannesört (Hypericum perforatum).

4.4 Varningar och försiktighet

Allmänt

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Användning av Vitekta med andra hiv-1-proteashämmare eller med andra doseringsfrekvenser än de

som presenteras i tabell 1 kan resultera i otillräckliga eller förhöjda plasmanivåer av elvitegravir

och/eller de samtidigt administrerade läkemedlen.

försäljning

 

Resistens

Elvitegravir-resistenta virus visar i de flesta fall korsresistens mot integrashämmaren raltegravir (se avsnitt 5.1).

Elvitegravir har en relativt låg genetisk barriär mot resistens. Om möjligt bör därför Vitekta administreras tillsammans med en fullt aktiv ritonavir-boostrad proteashämmare och ett andra fullt

aktivt läkemedel för att minimera risken för virologisk svikt och resistensutveckling (se avsnitt 5.1).

Samtidig administrering av andra läkemedel

 

för

 

 

Elvitegravir metaboliseras primärt via CYP3A. Samtidig administrering av Vitekta med kraftiga

 

godkänt

 

CYP3A-inducerare är kontraindicerad (t.ex. johannesört, rifampicin, karbamazepin, fenobarbital och

fenytoin, se avsnitt 4.3 och 4.5). Samtidig administrering av Vitekta med måttliga CYP3A-inducerare (t. ex. efavirenz och bosentan) rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Eftersom Vitekta måste administreras tillsammans med en rit navir-boostrad proteashämmare ska produktresumén för den samtidigt administrerade proteashämmaren och för ritonavir också granskas

för en beskrivning av kontraindicerade läkemedel och andra betydelsefulla läkemedelsinteraktioner längre

som kan leda till potentiellt livshotande biverkningar ller virologisk svikt och eventuell resistensutveckling.

Atazanavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir har visats signifikant öka plasmakoncentrationerna av elvitegravir (se avsnitt 4.5). Vid samadministrering med atazanavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir ska därför dosen Vitekta sänkas från 150 mg en gång dagligen till 85 mg en gång dagligen (se avsnitt 4.2).inte

Samtidig administrering av V tekta och relaterade aktiva substanser:

Vitekta får endast användasär i kombination med en ritonavir-boostrad proteashämmare. Vitekta ska inte

användas tillsammans med en proteashämmare som boostras med annat medel,eftersom Läkemedletdoseringsrekommenda ioner för sådana kombinationer inte har fastställts. Sådana kombinationer kan

leda till suboptimala plasmakoncentrationer av elvitegravir och/eller proteashämmaren, med risk för virologisk svikt och eventuell resistensutveckling.

Vitekta ska inte användas i kombination med läkemedel som innehåller elvitegravir eller andra boostrande medel än ritonavir.

Lämpliga orala preventivmedel

Kvinnor i fertil ålder ska använda antingen ett p-piller som innehåller minst 30 µg etinylöstradiol och norgestimat som gestagen eller använda en alternativ, tillförlitlig preventivmetod (se avsnitt 4.5 och 4.6). Samtidig administrering av elvitegravir och p--piller som innehåller gestagener förutom norgestimat har inte studerats och ska därför undvikas.

Patienter som använder östrogener som hormonersättningsbehandling ska övervakas kliniskt för tecken på östrogenbrist (se avsnitt 4.5).

Opportunistiska infektioner

Patienter som får Vitekta eller någon annan antiretroviral terapi kan fortsätta att utveckla opportunistiska infektioner och andra komplikationer till en hiv-infektion. Därför ska dessa patienter kvarstå under noggrann klinisk observation av läkare med erfarenhet av behandling av patienter med hiv-relaterade sjukdomar.

Patienter med samtidig infektion med hiv och hepatit B- eller C-virus

Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral terapi löper ökad risk för svåra och potentiellt dödliga leverbiverkningar.

Läkare ska konsultera aktuella riktlinjer för hiv-behandling för optimal behandling av hiv-infektion hos patienter med samtidig infektion med hepatit B-virus (HBV).

Leversjukdom

 

Elvitegravir har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh kla C).

Ingen dosjustering av Vitekta krävs hos patienter med lätt (Child-Pugh klass A) eller måttligt

(Child-Pugh klass B) nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2).

 

Hos patienter med tidigare leverdysfunktion, inklusive kronisk aktiv hepatit, finns enförsäljningökad frekvens av

störningar i leverfunktionen under antiretroviral kombinationsterapi (CART) och dessa patienter bör

övervakas på sedvanligt sätt. Vid tecken på förvärrad leversjukdom hos dessa patienter skall uppehåll

eller utsättande av behandlingen övervägas.

för

Vikt och metabola parametrargodkänt

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan före omma under antiretroviral behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjuk omskontroll och livsstil. Vad gäller lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på ett kliniskt lämpligt sätt.

Immunreaktiveringssyndrom

längre

 

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidspunkten för insättande av CART, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och

orsaka allvarliga kliniska tillstånd

ll r förvärra symtom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats

inom de första veckorna eller må

aderna efter insättande av CART. Relevanta exempel är

cytomegalovirus-retinit, ge erella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och Pneumocystis

jirovecii pneumoni. Va je symtomintepå inflammation ska utredas och behandling påbörjas vid behov.

LäkemedletHjälpämnen

 

Autoimmuna tills åndär(som Graves sjukdom) har också rapporterats vid immunreaktivering; dock har

tid till tillslag vari rat och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

Osteon kros

Även om tiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-användning, alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros rapporteras, främst hos patienter med framskriden hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för CART. Patienter ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Vitekta innehåller laktos. Därför bör patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Interaktioner med CYP3A-inducerare

Elvitegravir metaboliseras primärt via CYP3A (se avsnitt 5.2). Läkemedel som är kraftiga respektive måttliga inducerare av CYP3A (> 5-faldig respektive 2-5-faldig ökning av substratclearance) förväntas minska plasmakoncentrationen av elvitegravir.

Kontraindicerad samtidig användning

Samadministrering med kraftiga inducerare av CYP3A är kontraindicerad, eftersom den förväntade minskningen av plasmakoncentrationer av elvitegravir kan leda till virologisk svikt och eventuell resistensutveckling (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning rekommenderas inte

Samadministrering med måttliga inducerare av CYP3A (t. ex. efavirenz och bosentan) rekomme deras inte, eftersom den förväntade minskningen av plasmakoncentrationer av elvitegravir kan leda ti virologisk svikt och eventuell resistensutveckling (se avsnitt 4.4).

Interaktioner som kräver dosjustering av Vitekta

Elvitegravir genomgår oxidativ metabolism via CYP3A (huvudväg) och glukuronidering via

UGT1A1/3-enzymer (mindre väg). Samtidig administrering av Vitekta med läkemedel som är potenta

UGT1A1/3-hämmare kan leda till ökade plasmakoncentrationer av elvitegravir och försäljningdosjusteringar kan

vara nödvändiga. Exempelvis har atazanavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir (potenta

UGT1A1/3-hämmare) visats signifikant öka plasmakoncentrationerna av elvitegravir (se tabell 2). Vid

 

 

för

samadministrering med atazanavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir ska dosen Vitekta därför sänkas

från 150 mg en gång dagligen till 85 mg en gång dagligen (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Övriga interaktioner

godkänt

 

 

 

Elvitegravir är en modest inducerare och har potential att in ucera CYP2C9 och/eller inducerbara UGT-enzymer, och kan härmed sänka plasmakoncentrati ner av CYP2C9-substrat (t.ex. warfarin) eller UGT (t.ex. etinylöstradiol). Dessutom har studier in vitro visat att elvitegravir är en svag till modest inducerare av CYP1A2-, CYP2C19- och CYP3A4-enzymer. Elvitegravir har även potentialen för svag till modest induktion av CYP2B6- och CYP2C8-enzymer, eftersom dessa enzymer regleras på ett liknande sätt som CYP2C9 och CYP3A4. Kliniska data har emellertid visat att det inte föreligger några kliniskt betydelsefulla förä dri gar i exponeringen för metadon (som primärt metaboliseras av CYP2B6 och CYP2C19) vid samadministrering med boostrat elvitegravir (se

tabell 2).

längre

 

Elvitegravir är ett substrat för OATP1B1 och OATP1B3 och en hämmare av OATP1B3 in vitro.

Relevansen in vivo av interakt o en med dessa transportörer är oklar.

 

 

inte

Interaktioner mellan elvitegravir och potentiella läkemedel som administreras samtidigt visas i tabell 2

nedan (ökning visas som ”↑”, minskning som ”↓”, oförändrat som ”↔”). Uppgifterna är baserade på

Läkemedlet

är

 

interaktionsstudi r, ller på förutspådda interaktioner p.g.a. den förväntande interaktionens storleksor ning och potential för allvarliga biverkningar eller virologisk svikt.

Där int raktioner har studerats fastställdes effekten på Vitekta via jämförelse av farmakokinetiken för boostrat elvitegravir (med ritonavir eller kobicistat som booster) i frånvaro eller närvaro av det

sa tidigt administrerade läkemedlet. Inga interaktioner med användning av oboostrat elvitegravir har stud rats. Om inte annat anges i tabell 2 var dosen av boostrat elvitegravir och samtidigt administrerat l kemedel densamma när det gavs ensamt eller i kombination. De farmakokinetiska parametrar som presenteras för proteashämmarna utvärderades i närvaro av ritonavir.

Även i avsaknad av faktiska eller förutsedda interaktioner mellan ett läkemedel och elvitegravir, kan det finnas interaktioner mellan läkemedlet och ritonavir och/eller proteashämmaren som samadministreras med elvitegravir. Produktresumén för ritonavir och proteashämmaren skall därför alltid också kontrolleras.

Tabell 2: Interaktioner mellan elvitegravir och andra läkemedel

 

Läkemedel uppdelade efter

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

ANTIRETROVIRALA LAKEMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

Hiv-proteashämmare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg en gång

 

Atazanavir/Ritonavir har visats

Vid användning i kombination

 

 

dagligen)

 

 

signifikant öka

 

med atazanavir, ska dosen

 

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

plasmakoncentration av

Vitekta vara 85 mg 1 gång

 

 

dagligen)

 

 

elvitegravir.

 

dagligen. Vid användning i

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

kombination med Vitekta är

 

 

dagligen)

 

 

 

rekommenderrad dos atazanavir

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 100 %

 

respektive ritonavir 300 mg och

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 85 %

 

100 mg dagligen.

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 188 %

 

Data saknas för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir:

 

doseringsrekommendationer

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

med andra doser av atazanavir

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

(se avsnitt 4.2).

försäljning

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35 %

godkänt

för

 

 

 

Atazanavir (300 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔*

 

 

 

 

Elvitegravir (85 mg en gång

 

Cmax: ↔*

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↑ 38 %*

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Atazanavir:

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*jämfört med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir/ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150/100 mg en gång dagligen.

 

 

 

 

 

 

 

 

**jämfört med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a azanavir/ritonavir 300/100 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

en gång dagligen.

 

 

 

 

 

 

Darunavir (600 mg två gånger

 

Elvitegravir:

 

Vid användning i kombination

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

med darunavir ska dosen

 

Elvitegravir (125 en gång

inte

 

 

Vitekta vara 150 mg 1 gång

 

 

Cmax: ↔

 

 

dagligen)

är

 

Cmin: ↔

 

dagligen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg vå gånger

 

Darunavir:

 

Data saknas för

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

doseringsrekommendationer

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

med andra doser av darunavir

 

 

 

 

Cmin: ↓ 17 %

 

(se avsnitt 4.2).

 

 

 

Fosa prenavir (700 mg två gånger

Elvitegravir:

 

Vid användning i kombination

 

 

daglig n)

 

 

AUC: ↔

 

med fosamprenavir, ska dosen

 

Elvit gravir (125 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

Vitekta vara 150 mg 1 gång

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

dagligen.

 

 

 

Ritonavir (100 mg två gånger

 

Fosamprenavir:

 

Data saknas för

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

AUC: ↔

 

doseringsrekommendationer

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

med andra doser av

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

fosamprenavir (se avsnitt 4.2).

 

 

Läkemedel uppdelade efter

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg

Lopinavir/Ritonavir har visats

Vid användning i kombination

 

 

två gånger dagligen)

 

 

signifikant öka

 

med lopinavir/ritonavir, ska

 

 

Elvitegravir (125 mg en gång

 

plasmakoncentration av

dosen Vitekta vara 85 mg

 

 

dagligen)

 

 

elvitegravir.

 

1 gång dagligen.

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

Data saknas för

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 75 %

 

doseringsrekommendationer

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52 %

 

med andra doser av

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138 %

 

lopinavir/ritonavir (se

 

 

 

 

 

Lopinavir:

 

avsnitt 4.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8 %

 

 

 

 

 

Tipranavir (500 mg två gånger

 

Elvitegravir:

 

På grund av otillräckliga

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

kliniska data ekommenderas

 

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

försäljning

 

 

 

inte elvitegravir i kombination

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

med tipranavir (se avsnitt 4.2).

 

Ritonavir (200 mg två gånger

 

Tipranavir:

 

för

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11 %

 

 

 

 

 

NRTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Didanosin (400 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

Eftersom didanosin

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

administreras på fastande mage

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

ska didanosin administreras

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

godkänt

 

 

 

 

 

 

minst en timme före eller två

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Didanosi e:

 

timmar efter Vitekta (som skall

 

dagligen)

 

 

 

administreras tillsammans med

 

 

 

 

AUC: ↓ 14 %

 

föda). Klinisk övervakning

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16 %

 

rekommenderas.

 

 

 

Zidovudin (300 mg två gånger

 

E vitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC:längre

 

sambehandling med zidovudin.

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

inte

 

 

 

 

 

dagligen)

är

 

 

 

 

 

 

Zidovudin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Stavudin (40 mg n gång dagligen)

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

AUC: ↔

 

sambehandling med stavudin.

 

dagligen)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Stavudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Abakavir (600 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med abakavir.

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Abakavir:

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Läkemedel uppdelade efter

 

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

Tenofovirdisoproxilfumarat

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

(300 mg en gång dagligen)

 

AUC: ↔

 

sambehandling med

 

 

Emtricitabin (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

tenofovirdisoproxilfumarat

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

och/eller emtricitabin.

 

 

Elvitegravir (50 mg en gång

 

Tenofovir:

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

försäljning

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emtricitabin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

NNRTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efavirenz

 

 

Interaktion har inte studerats

Samtidig administ ering

 

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

rekommene as inte (se

 

 

 

 

 

 

 

avsnitt 4.4).

 

 

 

 

 

 

Samtidig administrering av

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

efavirenz och elvitegravir

 

 

 

 

 

 

 

 

förväntas sänka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plasmakoncentrationer av

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir vilken kan leda till

 

 

 

 

 

 

 

 

förlust av terapeutisk effekt ch

 

 

 

 

 

 

 

 

eventuell resistensutveckling.

 

 

 

 

 

Etravirin (200 mg två gånger

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med etravirin.

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Etraviri :

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Nevirapin

 

 

In eraktion har inte studerats

Samtidig administrering

 

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

rekommeneras inte (se

 

 

är

 

Samtidig administrering av

avsitt 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

neviparin och elvitegravir

 

 

 

 

 

 

förväntas sänka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plasmakoncentrationer av

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir vilken kan leda till

 

 

 

 

 

 

 

 

virologisk svikt och eventuell

 

 

 

 

 

 

 

 

resistensutveckling.

 

 

 

 

 

 

Rilpivirin

 

 

Interaktion har inte studerats

Samtidig administrering av

 

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

elvitegravir och rilpivirin

 

 

 

 

 

 

 

förväntas inte förändra

 

 

 

 

 

 

 

plasmakoncentrationer av

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir och kräver därför

 

 

 

 

 

 

 

ingen dosjustering av Vitekta.

 

 

Läkemedel uppdelade efter

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

CCR5-antagonister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maravirok (150 mg två gånger

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med maravirok.

 

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

§På grund av hämning av

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Maravirok:§

 

CYP3A av ritonavir ökar

 

 

dagligen)

 

 

 

maravirok exponeringen

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 186 %

 

signifikant.

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323 %

 

 

 

 

 

ANTACIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antacidasuspensioner som

 

Elvitegravir (antacidasuspension

Plasmakoncentrationerna av

 

 

innehåller magnesium/aluminium

given ± 4 timmar från

elvitegravir är lägre med

 

 

(20 ml enkel dos)

 

 

elvitegraviradministrering):

antacida på grund av lokal

 

 

Elvitegravir (50 mg enkel dos)

 

AUC: ↔

 

komplexbildning i

 

 

 

Ritonavir (100 mg enkel dos)

 

Cmax: ↔

 

mag-tarmkanalen, inte på grund

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

av pH-föränd ingar.

 

 

 

 

 

 

 

Vitekta och antacida bör

 

 

 

 

Elvitegravir (samtidig

adminis reras med minst

 

 

 

 

adminstrering med antacida):

för

 

 

 

 

 

 

4 timmars mellanrum.

 

 

 

 

AUC: ↓ 45 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41 %

 

 

 

 

 

KOSTTILLSKOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multivitamintillskott

 

 

Interaktion har inte studerats

Komplexbildning i magtarm-

 

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

kanalen kan inte uteslutas när

 

 

 

 

 

 

godkäntelvitegravir administreras

 

 

 

 

 

 

 

samtidigt med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multivitamintillskott. Vitekta

 

 

 

 

 

 

 

och multivitamintillskott bör

 

 

 

 

 

 

 

administreras med minst

 

 

 

 

 

 

 

4 timmars mellanrum.

 

NARKOTISKA ANALGETIKA

 

längre

 

 

 

 

 

Metadon (80-120 mg en gång

 

Elvit gravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med metadon.

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kobicistat (150 mg en gång

inte

 

 

 

 

 

 

dagligen)

är

 

Metadon:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Buprenorfin/Naloxon (16/4 mg till

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

24/6 mg daglig n)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

buprenorfin/naloxon.

 

daglig n)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kobicistat (150 mg en gång

 

Buprenorfin:

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

AUC: ↑ 35 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloxon:

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

Läkemedel uppdelade efter

 

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

INFEKTIONSLÄKEMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antimykotika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketokonazol (200 mg två gånger

Elvitegravir:

 

Inga dosjustering krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↑ 48 %

 

sambehandling med

 

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

ketokonazol.

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↑ 67 %

 

§På grund av hämning av

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Ketokonazol§

 

 

 

dagligen)

 

 

 

CYP3A av ritonavir ökar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketakonazol exponeringen.

 

 

HCV-proteashämmare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telaprevir (750 mg tre gånger

 

Telaprevir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)/

 

 

AUC: ↔

 

 

sambehandling med

 

 

Elvitegravir (85 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

ritonavir-boostrat atazanavir

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

plus telaprevir.

försäljning

 

Atazanavir (300 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

för

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 40 %*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*jämfört med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atazanavir/ritonavir 300/100 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

plus elvitegravir 85 mg en gång

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligen

 

 

 

 

 

 

 

Antimykobakteriella medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutin (150 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

Samtidig administrering av

 

 

varannan dag)

 

 

AUC: ↔*

 

Vitekta och rifabutin

 

Elvitegravir (300 mg en gång

 

Cmax: ↔*

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

rekommenderas inte. Om

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔*

 

 

kombinationen krävs är

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Rifabuti

:

 

rekommenderad dos rifabutin

 

dagligen)

 

 

 

150 mg 3 gånger i veckan på

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

förutbestämda dagar (t. ex.

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

måndag-onsdag-fredag).

 

 

 

 

 

längre**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-O-desacetyl-rifabutin:§

Inga dosjusteringar av Vitekta

 

 

 

 

AUC: ↑ 851 %**

 

krävs vid samtidig

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 440 %**

 

administrering med rifabutin vid

 

 

är

inte

 

**

 

sänkt dos.

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 1 836 %

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

*jämfört med

 

Ytterligare dosreduktion av

 

 

 

elvitegravir/ritonavir

 

rifabutin har inte studerats.

 

 

 

300/100 mg en gång dagligen.

Rifabutin doserat 150 mg två

 

 

 

**jämfört med rifabutin 300 mg

gånger i veckan kan medföra

 

 

 

suboptimal exponering för

 

 

 

en gång dagligen.

 

rifabutin med risk för

 

 

 

 

 

 

 

rifamycinresistens och

 

 

 

Total antimykobakteriell

behandlingssvikt.

 

 

 

 

 

aktivitet ökade med 50 %.

§På grund av hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A av ritonavir ökar

 

 

 

 

 

 

 

25-O-desacetyl-rifabutin

 

 

 

 

 

 

 

exponeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel uppdelade efter

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

ANTIKOAGULANS

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarin

 

 

Interaktion har inte studerats

INR (international normalised

 

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

ratio) bör kontrolleras vid

 

 

 

 

 

Koncentrationerna av warfarin

samtidig administrering av

 

 

 

 

 

Vitekta. Fortsatta kontroller av

 

 

 

 

 

kan påverkas vid samtidig

INR ska ske under de första

 

 

 

 

 

administrering med elvitegravir.

 

försäljning

 

 

 

 

veckorna efter att behandlingen

 

 

 

 

 

 

med Vitekta har avbrutits.

 

H2-RECEPTORANTAGONISTER

 

 

 

 

 

 

Famotidin (40 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med famotidin.

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kobicistat (150 mg en gång

 

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

HMG CO-A-REDUKTASHÄMMARE

 

 

 

 

 

Rosuvastatin (10 mg enkel dos)

Elvitegravir:

 

Inga dosjuste ingar krävs vid

 

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

AUC: ↔

 

sambehandling med

 

dagligen)

 

 

Cmax: ↔

 

rosuvas a in.

 

 

 

Kobicistat (150 mg en gång

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Rosuvastatin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43 %

 

 

 

 

 

Atorvastatin

 

 

Interaktion har inte studerats

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

Fluvastatin

 

 

längre

godkäntsambehandling med

 

 

 

med elvitegravir.

 

Pitavastatin

 

 

Plasmakoncent ationer av

atorvastatin, fluvastatin,

 

Pravastatin

 

 

pitavastatin eller pravastatin.

 

 

 

 

OATP-substrat förväntas inte

 

 

 

 

 

 

 

för ndras vid samtidig

 

 

 

 

 

 

 

administrering av elvitegravir.

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasmakoncentrationer av

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir förväntas inte

 

 

 

 

 

är

 

förändras vid samtidig

 

 

 

 

 

 

administrering av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OATP-substrat/hämmare.

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

ORALA ANTIKONCEPTIONSMEDEL

Läkemedel uppdelade efter

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

behandlingsområde

koncentrationer

samtidig administrering med

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

Norgestimat (0,180/0,215 mg en

Norgestimat:

 

Försiktighet ska iakttas vid

 

gång dagligen)

AUC: ↑ 126 %

 

samtidig administrering av

Etinylöstradiol (0,025 mg en gång

Cmax: ↑ 108 %

 

Vitekta och ett hormonellt

dagligen)/Elvitegravir (150 mg en

Cmin: ↑ 167 %

 

preventivmedel. Det hormonella

gång dagligen)

Etinylöstradiol:

 

preventivmedlet ska innehålla

Kobicistat (150 mg en gång

 

minst 30 µg etinylöstradiol och

dagligen)1

AUC: ↓ 25 %

 

innehålla norgestimat som

 

 

Cmax: ↔

 

gestagen eller så ska patienterna

 

 

Cmin: ↓ 44 %

 

använda en alternativ,

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

tillförlitlig preventivmetod (se

 

 

 

avsnitt 4.4 och 4.6).

 

 

 

 

AUC: ↔

 

De långsiktiga effekte na av

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

Cmin: ↔

 

omfattande ökningar av

 

 

 

 

gestagenexpone ing är okänd.

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

Samtidig administ ering av

 

 

 

 

elvitegravir och orala

 

 

 

 

 

 

antikonceptionsmedelför

som

 

 

 

 

i ehåller gestagener förutom

 

 

 

 

norgestimat har inte studerats

 

 

 

 

och ska därför undvikas.

PROTONPUMPSHÄMMARE

 

 

 

 

 

Omeprazol (40 mg en gång

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

dagligen)

AUC: ↔

 

sambehandling med omeprazol.

Elvitegravir (50 mg en gång

Cmax: ↔

godkänt

 

 

dagligen

Cmin: ↔

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

Denna studie utfördes med den fasta doskombi atio stabletten med

 

 

 

 

 

 

elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxil.

 

 

 

 

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

Fertila kvinnor/födelsekontroll hos män och kvinnor

Vid användning av Vitekta bör ett effektivt preventivmedel användas (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Graviditet

 

inte

 

 

Det finns inga eller begränsade kliniska data från användningen av elvitegravir i gravida kvinnor.

 

är

 

LäkemedletDjurstudier ty r inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter av elvitegravir. De maximala xponeringar som utvärderades i kanin var emellertid inte högre än dem som uppnås

terapeutiskt (se avsnitt 5.3).

Vit kta skall användas under graviditet endast då tillståndet kräver att det är absolut nödvändigt att vinnan behandlas med elvitegravir.

Amning

Det är okänt om elvitegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska data från råtta har visat att elvitegravir utsöndras i mjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Vitekta ska därför inte användas under amning.

För att undvika överföring av hiv till spädbarnet rekommenderas att hiv-infekterade kvinnor inte under några omständigheter ammar sina spädbarn.

Fertilitet

Inga humandata om effekten av elvitegravir på fertiliteten finns tillgängliga. Djurstudier tyder inte på skadliga effekter av elvitegravir på fertiliteten.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier av effekter avelvitegravir på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

4.8 Biverkningar

försäljning

Sammanfattning av säkerhetsprofil

 

Utvärdering av biverkningar bygger på data från en kontrollerad klinisk studie (GS-US-183-0145) där

712 hiv-1-infekterade vuxna som tidigare fått antiretroviral behandling fick elvitegravir (n = 354) e ler raltegravir (n = 358), båda tillsammans med en bakgrundsregim bestående av en fullt aktiv ritonavir-boostrad proteashämmare plus ytterligare ett läkemedel. Av dessa 712 patienter fick 543 (269 elvitegravir och 274 raltegravir) och 439 (224 elvitegravir och 215 raltegravir) i minst 48 respektive 96 behandlingsveckor.

De mest frekvent rapporterade biverkningarna av elvitegravir var diarré (7,1 %) och illamående

(4,0 %) (se tabell 3).

godkänt

för

 

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

 

Biverkningar av elvitegravir på basis av den kliniska studier presenteras i tabell 3 nedan, enligt organsystem och frekvens. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna definieras som vanliga (≥ 1/100, < 1/10) eller mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100).

Tabell 3: Sammanfattning i tabellform av biv kningar av elvitegravir baserad på erfarenhet under 96 veckor från den kliniska studier GS-US-183-0145

 

 

Frekvens

 

Biverkningar

 

 

 

 

Psykiska störningar:

 

 

 

 

 

 

 

depression, suicidtankar och suicidförsök (hos patienter med historia med

 

 

 

Mindre vanliga

 

 

längre

 

 

 

 

depression ll r psykiatrisk sjukdom), depression, insomnia

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera nervsystemet:

 

 

 

 

Vanliga

 

huvudvärk

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

Mindre vanliga

 

y sel, parestesi, somnolens, smakförändring

 

 

 

Magtarmkanalen:

 

är

 

 

 

 

Vanliga

 

buksmärta, diarré, kräkningar, illamående

 

 

 

Mindre vanliga

 

dyspepsi, utspänd buk, flatulens

 

 

 

Hud och subkutan

vävnad:

 

 

 

 

Vanliga

 

utslag

 

 

 

 

All änna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

 

 

 

Vanliga

 

trötthet

 

 

 

 

LäkemedletViktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

 

 

 

Beskrivning av valda biverkningar

Metabola parametrar behandling (se avsnitt 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidspunkten för insättande av CART, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom) har också rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart (se avsnitt 4.4).

Osteonekros

Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden hiv-sjukdom eller långvarig exponering för CART. Frekvensen av detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Diarré

I studie GS-US-183-0145 rapporterades diarré som biverkning hos 7,1 % av patienterna i elvitegravirgruppen och hos 5,3 % av patienterna i raltegravirgruppen. Besvären var lätta till måttliga och ledde inte till avbruten behandling.

Pediatrisk population

Inga data finns tillgängliga för barn under 18 års ålder. Vitekta rekommenderas inte för behandli g av denna population (se avsnitt 4.2).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

försäljning

4.9Överdosering

 

godkänt

för

Om överdosering inträffar skall patienten övervakas avseende tecken på

oxicitet. Behandling av

överdosering med elvitegravir består av understödjande standardbeha dli

g inklusive övervakning av

kliniskt status och vitalparametrar.

 

 

 

Det finns ingen specifik antidot mot överdosering med elvitegravir. Eftersom elvitegravir i hög grad är bundet till plasmaproteiner är det inte sannolikt att det i si nifikant omfattning försvinner med hemodialys eller peritonealdialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

 

 

längre

Farmakoterapeutisk grupp: Virushämmande medel för systemiskt bruk; övriga virushämmande medel,

ATC-kod: J05AX11

 

Verkningsmekanism och fa makodynamiskinte

effekt

Elvitegravir är en hiv-1-integrashämmare (INSTI). Integras är ett hiv-1-kodat enzym som kräver

virusreplikation. Hämningärav integras förhindrar integration av hiv-1-DNA till arvsmassan i värdens

DNA och härm d blockeras bildandet av provirus och spridning av virusinektion. Elvitegravir hämmar

inte humant topoisomeras I eller II.

 

Läkemedlet

 

Antiviral aktivitet in vitro

Elvitegravirs antivirala aktivitet mot laboratorieisolat och kliniska isolat av hiv-1 bedömdes i

ly foblastoida cellinjer, monocyt-/makrofagceller och lymfocyter i perifert blod och värden för 50 % ff ktiv koncentration (EC50) låg i intervallet 0,02-1,7 nM. Elvitegravir uppvisade antiviral aktivitet i cellodling mot hiv-1-subtyperna A, B, C, D, E, F, G och O (EC50-värden i intervallet 0,1-1,3 nM) och aktivitet mot hiv-2 (EC50 0,53 nM). Den in vitro antivirala aktiviteten av elvitegravir i kombination med antiretrovirala läkemedel från nukleos(t)ida -omvänt transkriptashämmare (NRTI), icke-nukleosida transkriptashämmare (NNRTI), proteashämmare (PI), integrashämmare, fusionshämmare eller CCR5-antagonister visade ingen antagonistisk effekt.

Elvitegravir visade inte någon hämning av HBV- eller HCV-replikation in vitro.

Resistens

I cellodling

Hiv-1-isolat med nedsatt känslighet mot elvitegravir har selekterats i cellodling. Fenotypisk resistens mot elvitegravir förknippades oftast med de primära integrassubstitutionerna T66I, E92Q och Q148R. Ytterligare integrassubstitutioner observerades i urval i cellodling, t.ex. H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q och R263K.

Korsresistens

förenade med minskad känslighet för raltegravir. Med undantag av Y143C/R/H, är hiv-1 med de primära raltegravir-associerade substitutionerna T66K, Q148H/K/R eller N155H i integras är före at med minskad känslighet för elvitegravir.

Elvitegravir-resistenta virus visar olika grader av korsresistens mot integrashämmaren raltegravir beroende på typen av och antalet substitutioner. Virus som uttrycker T66I/A-substitutionerförsäljningbehåller känslighet mot raltegravir, medan de flesta andra mönster av elvitegravir-associerade substitutioner är

Hos tidigare behandlade patienter

I en analys av hiv-1-isolat från patienter med behandlingssvikt i studie GS-US-183-0145 fram till vecka 96 observerades utvecklingen av en eller flera primära elvitegravir-associeförade substitutioner hos 23/86 patienter med bedömningsbara genotypdata från parade baseline-isolat och isolat med behandlingssvikt med elvitegravir (23/351 elvitegravirbehandlade patienter, 6,6 %). Likartade frekvenser av utveckling av raltegravirresistens sågs i hiv-1-isolat från pa ienter behandlade med raltegravir (26/351, 7,4 %). De vanligaste integrassubstitutionerna som upp rädde i hiv-1-isolat från elvitegravirbehandlade patienter var T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) och N155H (n = 5). I fenotypiska analyser av hiv-1-isolat med resistenssubstitutioner från elvitegravirbehandlade patienter hade 14/20 (70 %) ne satt änslighet för elvitegravir och 12/20 (60 %) hade nedsatt känslighet för raltegravir.

Klinisk erfarenhet

godkänt

Tidigare behandlade hiv-1-infekterade patienter

 

Effekten av elvitegravir är primärt baserad på analyser till och med vecka 96 från en randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad studie (GS-US-183-0145), hos tidigare behandlade hiv-1-infekterade patienter (n = 702).

längre

Patienter i studie GS-US-183-0145 randomiserades (1:1) till antingen elvitegravir (150 mg eller 85 mg) 1 gång dagligen eller ral gravir 400 mg två gånger dagligen, båda med en bakgrundsregim

bestående av en fullt aktiv rito avir-boostrad proteashämmare (antingen atazanavir, darunavir,

fosamprenavir, lopinavir eller t pranavir) och ett andra medel. Bakgrundsregimen valdes av prövaren

 

är

baserat på genotypiska/fenotypiskainteresistenstester och tidigare antiretroviral behandling. Stratifiering

skedde på basis av screenad hiv-1-RNA-nivå (≤ 100 000 kopior/ml eller > 100 000 kopior/ml) och det

Läkemedlet

 

andra medlets klass (NRTI eller andra klasser). Virologisk responsfrekvens utvärderades i båda behandlingsgrupp rna. Virologisk respons definierades som ej påvisbar virusnivå (hiv-1-RNA < 50 kopior/m ).

Demografi och sjukdomskarakteristika vid baseline och behandlingsresultat till och med vecka 96 för studien GS-US-183-0145 visas i tabell 4 respektive tabell 5.

Tabell 4: Demografi och sjukdomskarakteristika vid baseline för hiv-i-1-infekterade vuxna patienter som tidigare behandlats med antiretroviral behandling (studie GS-US-183-0145)

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir +

 

 

Raltegravir +

 

 

 

 

 

 

 

 

bakgrundsregim

 

bakgrundsregim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

n = 351

 

 

Demografi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medianålder, år (min-max)

 

 

 

 

 

44 (20-78)

 

 

 

45 (19-74)

 

 

Kön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manligt kön

 

 

 

 

 

 

 

83,2 %

 

 

 

80,9 %

 

 

Kvinnligt kön

 

 

 

 

 

 

 

16,8 %

 

 

 

19,1 %

 

 

Etnicitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vit

 

 

 

 

 

 

 

60,1 %

 

 

 

64,4 %

 

 

Svart/afroamerikansk

 

 

 

 

 

 

35,6 %

 

 

 

32,2 %

 

 

Asiatisk

 

 

 

 

 

 

 

2,6 %

 

 

 

1,4 %

 

 

Övriga

 

 

 

 

 

 

 

1,7 %

 

 

 

2,0 %

 

 

Sjukdomskarakteristika vid baseline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV-1-RNA, median

 

 

 

 

 

 

 

4,35

 

 

 

 

4,42

 

 

log10 kopior/ml (intervall)

 

 

 

 

 

(1,69-6,63)

 

 

 

(1,69-6,10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

> 100 000 kopior/ml, andel %

 

 

 

 

 

25,6

 

 

 

 

25,6

 

 

patienter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för

 

 

CD4+-tal, median, celler/mm3

 

 

 

 

 

227,0

 

 

215,0

 

 

(intervall)

 

 

 

 

 

 

(2,0-1 374,0)

 

 

 

(1,0-1 497,0)

 

 

≤ 200 CD4+ celler/mm3, andel

 

 

 

 

 

44,4

 

 

 

 

44,9

 

 

% patienter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genotypisk känslighets-scorea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 %

 

 

 

< 1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 %

 

 

 

 

15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 % godkänt

 

 

83 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 %

 

 

 

 

2 %

 

 

a Genotypisk känslighets-score beräknas

genom att summera värdet för läkemedelskänslighet (1 = känslig; 0 = nedsatt

 

känslighet) för bakgrundsregimen vid baseline.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5: Virologisk respons på randomiserad behandling vecka 48 och vecka 96

 

(studie GS-US-183-0145) (snapshotanalys)a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 48

 

 

 

Vecka 96

 

 

 

 

 

Elvitegravir

 

Raltegravir

 

Elvitegravir

 

Raltegravir

 

 

 

är

inte

 

 

 

 

+ bakgrunds-

 

+ bakgrunds-

 

+ bakgrunds-

 

 

 

 

+ bakgrunds-

 

 

 

 

 

 

 

 

regim

 

 

 

regim

 

regim

 

regim

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

n = 351

 

n = 351

 

n = 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virologisk respons

 

 

60 %

 

 

 

58 %

 

52 %

 

 

53 %

 

 

Hiv-1-RNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 50 kopior/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlingsskillnad

 

 

2,2 % (95% KI = -5,0%, 9,3 %)

 

-0,5% (95% KI = -7,9 %, 6,8 %)

 

 

Virologisk sviktb

 

 

33 %

 

 

 

32 %

 

36 %

 

 

31 %

 

 

Avsaknad av virologiska

 

7 %

 

 

 

11 %

 

12 %

 

 

16 %

 

 

data under

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fönsterperioden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsättande av

 

 

2 %

 

 

 

5 %

 

3 %

 

 

7 %

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försöksläkemedel pga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biverkning eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dödsfallc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsättande av

 

 

4 %

 

 

 

5 %

 

8 %

 

 

9 %

 

 

försöksläkemedel av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andra skäl, sista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillgängliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 48

Vecka 96

 

Elvitegravir

Raltegravir

Elvitegravir

Raltegravir

 

+ bakgrunds-

+ bakgrunds-

+ bakgrunds-

+ bakgrunds-

 

regim

regim

regim

regim

 

n = 351

n = 351

n = 351

n = 351

hiv-1-RNA

 

 

 

 

< 50 kopior/mld

 

 

 

 

Avsaknad av data,

1 %

1 %

1 %

1 %

men under behandling

 

 

 

 

aFönsterperioden vecka 48= dag 309-364, och vecka 96 dag 645-700.

bPatienter med ≥ 50 kopior/ml fönsterperioden vecka 48 eller 96, patienter som avbröt tidigt på grund avsaknad eller förlust av effekt, patienter med ≥ 50 kopior/ml vid tidpunkten för ändring av bakgrundsregim, patienter som avbröt av andra skäl än biverkning, dödsfall eller avsaknad eller förlust av effekt och som vid tiden för avbrottet

uppvisade≥ 50 kopior/ml.

cPatienter som avbröt på grund av biverkning eller dödsfall oavsett tidpunkt från dag 1 till och med fönsterperioden, om detta medförde avsaknad av virologiska data under fönsterperioden.

dPatienter som avbröt av andra skäl än en biverkning, dödsfall eller avsaknad eller förlust av effekt, t.ex. d og tillbaka sitt samtyckte, inte kom på uppföljning osv.

Elvitegravir var inte sämre än raltegravir (non-inferior) avseende virologisk effekt (<försäljning50 kopior/ml).

hiv-1-RNA < 50 kopior/ml vecka 48 i elvitegravir- respektive raltegravirgruppen.förMotsvarande siffror för patienter med GSS > 1 var 57 % respektive 56 %.

I studie GS-US-183-0145 ökade CD4-talet i genomsnitt med 205 respektive 198 celler/mm3 från baseline till vecka 96.

Bland patienter med en genotypisk känslighets-score (GSS) på ≤ 1 hade 76 %, och 69 % godkänt

I studie GS-US-183-0145 visade subgruppsanalyser per samtidigt administrerade proteashämmare likartade frekvenser av virologisk respons för elvit gravir och raltegravir inom varje subgrupp av proteashämmare vecka 48 och vecka 96 (hiv-1-RNA < 50 kopior/ml), tabell 6.

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir jämfört med

 

 

 

 

 

 

raltegravir

 

HIV-1-RNA

 

Elvitegravir

Raltegravir

Skillnad i procent

 

< 50 kopior/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

(95 % KI)a

 

 

 

inte

 

 

 

 

Respons vecka 48

 

 

 

 

 

 

darunavir/ritonavir

är

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

3,4 % (-6,0 % till 12,9 %)

 

lopinavir/ritonavir

 

39/68 (57,4 %)

37/68 (54,4 %)

2,9 % (-13,7 % till 19,6 %)

 

atazanavir/ritonavir

 

34/61 (55,7 %)

28/51 (54,9 %)

0,8 % (-17,7 % till 19,3 %)

 

fosampr navir/ritonavir

8/14 (57,1 %)

10/18 (55,6 %)

1,6 % (-33,0 % till 36,2 %)

 

tipranavir/ritonavir

 

3/6 (50,0 %)

5/7 (71,4 %)

-21,4 % (-73,6 % till

 

 

 

 

 

 

30,7 %)

 

R spons vecka 96

 

 

 

 

 

 

darunavir/ritonavir

 

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

-2,1 % (-11,8 % till 7,5 %)

 

lopinavir/ritonavir

 

36/68 (52,9 %)

37/68 (54,4 %)

-1,5 % (-18,2 % till

 

 

 

 

 

 

15,3 %)

 

atazanavir/ritonavir

 

33/61 (54,1 %)

23/51 (45,1 %)

9,0 % (-9,5 % till 27,5 %)

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0 %)

11/18 (61,1 %)

-11,1 % (-45,7 % till

 

 

 

 

 

 

23,4 %)

 

tipranavir/ritonavir

 

3/6 (50,0 %)

3/7 (42,9 %)

7,1 % (-47,1 % till 61,4 %)

Tabell 6: Virologisk respons per subgrupp av proteashämmare som ingick i bakgrundsregimen (studie GS-US-183-0145) vid vecka 48 och vecka 96 (snapshotanalys)

aSkillnaden i andelar och dess 95 % KI mellan randomiserade behandlingsgrupper är baserade på normal approximering.

Även om resultatet begränsas av det lilla antalet kvinnliga patienter i studie GS-US-183-0145, visade subgruppsanalys per kön att frekvenserna för virologisk respons vecka 48 och 96 (HIV-1 RNA

< 50 kopior/ml) hos kvinnliga patienter var numerärt lägre i behandlingsgruppen som fick elvitegravir: 47,5 % (28/59) jämfört med 62,7 % (42/67) vecka 48 (skillnad: -12,3 % [95 % KI: -30,1 % till 5,5 %]) och 39,0 % (23/59) jämfört med 52,2 % (35/67) vecka 96 (skillnad: -8,4 % [95 % KI: -26,1 % till

9,2 %]). För manliga patienter var motsvarande siffror 62,3 % (182/292) jämfört med 56,3 % (160/284) vecka 48 (skillnad: 5,3 % [95 % KI: -2,5 % till 13,2 %]). och 55,1 % (161/292) jämfört med 53,2 % (151/284) vecka 96 (skillnad: 1,5 % [95 % KI: -6,5 % till 9,6 %]).

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för elvitegravir för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för hiv-1-infektion (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Vid oral administrering (och samtidig föda) av ritonavir-boostrat elvitegravir till hiv-1-infekterade patienter sågs maximala plasmakoncentrationer efter 4 timmar. Genomsnittligt Cmax, AUCtau

respektive Ctrough (genomsnitt ± SD) vid steady-state efter flera doser av elvitegföravir och ritonavir-boostrad proteashämmare (150 mg elvitegravir med darunavir/ritonavir eller

Absorptionförsäljning

fosamprenavir/ritonavir; 85 mg elvitegravir med atazanavir/ritonavir eller lopinavir/ritonavir) till hiv-1-infekterade patienter var 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml respek ive 0,38 ± 0,22 µg/ml. Den absoluta orala biotillgänglighete har inte fastställts.

I förhållande till fasta ledde administrering av fixdoskombinationen 150 mg elvitegravir/150 mg kobicistat/200 mg emtricitagin/245 mg tenofovirdisoproxil med en lätt måltid (cirka 373 kcal, 20 %

fett) eller en fettrik måltid (cirka 800 kcal, 50 % fett) till öka e exponeringar av elvitegravir. Cmax och

godkänt

AUCtau för elvitegravir givet i denna kombination ökade med 22 % respektive 36 % med en lätt

måltid, och med 56 % respektive 91 % med en fettrik måltid.

Distribution

längre

 

Elvitegravir är till 98-99 % bundet till humana plasmaproteiner och oberoende av läkemedelskoncentration över intervallet 1,0 g/ml-1,6 µg/ml. Genomsnittlig plasma:blod-koncentrationskvot var 1,37.

Metabolism

inte

 

Elvitegravir genomgår oxidativ me abolism via CYP3A (huvudväg) och glukuronidering via UGT1A1/3-enzymer (mindre väg).

Ritonavir hämmar CYP3A och höjer därmed plasmakoncentrationen av elvitegravir avsevärt.

Administrering av ri onavir 1 gång dagligen (20-200 mg) leder till en ökning av exponeringen av

 

är

elvitegravir eft r upprepad behandling. En platå nås vid en ritonavirdos om 100 mg. Ytterligare ökning

av ritonavir osen ger inte ytterligare ökning av elvitegravirexponeringen. Vitekta är endast indicerat

för använ

ning tillsammans med ritonavir som booster.

Den geno

snittliga exponeringen vid steady state (AUCtau) för oboostrat elvitegravir är ~ 20 % lägre

ft r upprepad dosering jämfört med efter en enstaka dos, vilket tyder på en blygsam autoinduktion av

d ss metabolism. Vid boostring med ritonavir (100 mg) ses en nettoinhibering av metabolismen av

Läkemedletelvitegravir med signifikant ökade systemiska exponeringar (20 gånger högre AUC), höga dalkoncentrationer och längre medianhalveringstid i eliminationsfasen (9,5 jämfört med 3,5 timmar).

Efter oral administrering av en enstaka dos ritonavirboostrat [14C]elvitegravir, dominerade modersubstans i plasma, motsvarande cirka 94 % respektive 61 % av den cirkulerande radioaktiviteten efter 32 och 48 timmar. Metaboliter bildade genom aromatisk och alifatisk hydroxilering eller glukuronidering förekommer i mycket låga nivåer och bidrar inte till den totala antivirala aktiviteten hos elvitegravir.

Eliminering

Efter oral administrering av ritonavir-boostrat [14C]elvitegravir återfanns 94,8 % av dosen i faeces vilket överensstämmer med den hepatobiliära elimineringen av elvitegravir; 6,7 % av den administrerade dosen återfanns i urinen som metaboliter. Medianvärdet för terminal halveringstid i plasma för ritonavir-boostrat elvitegravir är cirka 8,7 till 13,7 timmar.

Linjäritet/icke-linjäritet

Exponeringar av elvitegravir i plasma är icke-linjära och mindre än dosproportionella, troligtvis på

basis av löslighetsbegränsad absorption.

Elvitegravirs farmakokinetik har inte till fullo utvärderats hos äldre (över 65 år).

Äldreförsäljning

Kön

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetiken på grund av kön har identifierats för boo trat elvitegravir.

Etnicitet

Pediatrisk population

 

för

 

 

Elvitegravirs farmakokinetik hos pediatriska patienter är inte fastst lld.

 

Nedsatt njurfunktion

godkänt

 

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetiken på grund av etnicitet har identifierats för boostrat elvitegravir.

En studie av farmakokinetiken för boostrat elvitegravir utför es på hiv-1-negativa patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min). In a kliniskt relevanta skillnader i elvitegravirs

farmakokinetik observerades mellan patienter med gravt nedsatt njurfunktion och friska frivilliga. Ingen dosjustering av Vitekta är nödvändig för pati nt r med nedsatt njurfunktion.

boostrat elvitegravir utfördes på hiv-1längre--negativa patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B). Inga kliniskt re evanta skillnader i elvitegravirs farmakokinetik observerades mellan patienter med måttligt n dsa funktion och friska frivilliga. Ingen dosjustering av Vitekta är

Nedsatt leverfunktion

Elvitegravir metaboliseras och elimineras primärt av levern. En studie av farmakokinetiken för

nödvändig för patienter med lä ill måttligt nedsatt leverfunktion. Effekten av gravt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass C) på farmakokinetiken för elvitegravir har inte studerats.

 

 

inte

Samtidig infektion med hepatit B- och/eller hepatit C-virus

Begränsade data från en populationsfarmakokinetisk analys (n = 56) tyder på att samtidig infektion

 

är

 

med hepatit B- och/ ller hepatit C-virus inte hade någon kliniskt relevant effekt på exponeringen för

boostrat elvitegravir.

 

 

Läkemedlet

 

 

5.3 Pr kliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

r produktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa. Den maximala dosen av elvitegravir som testats i utvecklingstoxicitetsstudier på råttor och kaniner motsvarade cirka 29 gånger respektive 0,2 gånger den som ses vid hos människa med den godkända doseringen.

Tester i ett bakteriellt mutagenicitetstest (Ames test) in vitro och en mikrokärnanalys in vivo på råtta vid doser upp till 2 000 mg/kg utföll negativa. I ett kromosomavvikelsetest in vitro sågs inga effekter under metabol aktivering, medan ett tvetydigt svar observerades utan aktivering.

Ingen karcinogen potential sågs hos mus och råtta i långsiktiga karcinogenicitetsstudier med oralt elvitegravir.

Den aktiva substansen elvitegravir är beständig i miljön.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

 

 

 

 

 

 

försäljning

Makrogol 3350 (E1521)

 

 

 

 

 

Kroskarmellosnatrium

 

 

 

 

 

 

Hydroxipropylcellulosa

 

 

 

 

 

 

Laktosmonohydrat

 

 

 

 

 

 

 

Magnesiumstearat

 

 

 

 

 

 

 

Mikrokristallin cellulosa

 

 

 

 

 

 

Natriumlaurylsulfat

 

 

 

 

 

 

 

Filmdragering

 

 

 

 

 

 

 

Indigokarmin (E132)

 

 

 

 

 

för

 

Polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad) (E1203)

 

 

 

 

 

Talk (E553B)

 

 

 

 

godkänt

 

 

Titandioxid (E171)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gul järnoxid (E172)

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Inkompatibiliteter

 

 

 

 

 

 

Ej relevant.

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Hållbarhet

 

 

 

 

 

 

 

4 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

 

 

 

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

längre

 

 

 

6.5

 

 

inte

 

 

 

 

Förpackningstyp och

ehåll

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

 

Flaska av polyeten med hög densitet (HDPE) och en barnskyddande förslutning av polypropen,

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

innehållande 30 filmdragerade tabletter.

Förpackningsstor ek: 1 flaska med 30 filmdragerade tabletter.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/883/001

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 13 november 2013

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

 

 

 

 

 

 

försäljning

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbp ats

http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

är

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitekta 150 mg filmdragerade tabletter

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 150 mg elvitegravir.

3. LÄKEMEDELSFORM

 

för

försäljning

 

 

Filmdragerad tablett (tablett).

godkänt

 

 

 

Hjälpämne med känd effekt: En tablett innehåller 10,9 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Gröna, trekantiga, filmdragerade tabletter med dimensionerna 10,9 mm x 10,5 mm, präglade på ena sidan med ”GSI” och på andra sidan med ”150”.

4.KLINISKA UPPGIFTER

4.1Terapeutiska indikationer

 

längre

Vitekta i kombination med en ritonavir-boostrad proteashämmare, och andra antiretrovirala medel, är

avsett för behandling av vuxna patienter som är infekterade med hiv-1 utan kända mutationer som

förknippas med resistens mot elvitegravir (se avsnitt 4.2 och 5.1).

inte

 

4.2 Dosering och administr ringssätt

är

 

Terapi bör initieras av läka e med erfarenhet av behandling av hiv-infektion.

Dosering

 

Läkemedlet- Antingen vid samma tidpunkt som en ritonavir-boostrad proteashämmare som administreras en

Vitekta måste adminis reras i kombination med en ritonavir-boostrad proteashämmare.

Konsultera pro uktresumén för den samtidigt administrerade ritonavir-boostrade proteashämmaren.

Rekomm nd rad dos Vitekta är en 85 mg-tablett eller en 150 mg-tablett som tas peroralt en gång dagligen tillsammans med föda. Valet av dosen Vitekta beror på den samtidigt administrerade

prot ashämmaren (se tabell 1 samt avsnitt 4.4 och 4.5). Se produktresumén för Vitekta 85 mg tabletter vid användning av 85 mg-tabletten.

Vitekta ska administreras en gång dagligen enligt följande: gång dagligen

-eller med den första dosen av en ritonavir-boostrad proteashämmare som administreras två gånger dagligen.

Särskilda populationer

Tabell 1: Rekommenderade doseringsregimer

Dos Vitekta

Dos samtidigt administrerad ritonavir-boostrad proteashämmare

 

85 mg en gång dagligen

Atazanavir 300 mg plus ritonavir 100 mg en gång dagligen

 

 

 

Lopinavir 400 mg plus ritonavir 100 mg två gånger dagligen

 

 

 

 

 

 

150 mg en gång dagligen

Darunavir 600 mg plus ritonavir 100 mg två gånger dagligen

 

 

 

Fosamprenavir 700 mg plus ritonavir 100 mg två gånger dagligen

 

 

 

 

 

försäljning

 

Det finns inga data för att rekommendera användning av Vitekta med andra doseringsfrekvenser e er hiv-1-proteashämmare än de som presenteras i tabell 1.

Missad dos

dags för nästa dos, ska patienten inte ta den missade dosen utan bara fortsätta enligt det vanliga doseringsschemat.

Om en patient missar en dos av Vitekta inom 18 timmar efter den tidpunkt då den vanligtvis tas, ska patienten ta Vitekta tillsammans med föda så snart som möjligt och fortsätta enligt det normala doseringsschemat. Om en patient missar en dos av Vitekta med mer än 18 timmaför, och det snart är

Om patienten kräks inom 1 timme efter att ha tagit Vitekta,godkäntska en ny tablett tas.

Äldre

Data saknas för att ge en dosrekommendation för patienter över 65 år (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för Vitekta för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

 

Vitekta kan ges utan dosjustering hos patienter med lätt (Child-Pugh klass A) eller måttligt nedsatt

 

inte

leverfunktion (Child-Pugh klass B). Elvitegravirlängrehar inte studerats hos patienter med gravt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass C) (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

 

är

 

Säkerhet och effekt för elvitegravir för barn i åldern 0 till under 18 år har ännu inte fastställts (se

Läkemedlet

 

avsnitt 5.1). Inga da a finns tillgängliga.

Administreringssätt

Vitekta ska tas oralt en gång dagligen, tillsammans med föda (se avsnitt 5.2). Den filmdragerade tablett n får inte tuggas eller krossas.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering med följande läkemedel på grund av risken för virologiskt svikt och eventuell resistensutveckling (se avsnitt 4.5):

antiepileptika: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin

antimykobakteriella läkemedel: rifampicin

naturläkemedel: johannesört (Hypericum perforatum).

4.4 Varningar och försiktighet

Allmänt

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Användning av Vitekta med andra hiv-1-proteashämmare eller med andra doseringsfrekvenser än de

som presenteras i tabell 1 kan resultera i otillräckliga eller förhöjda plasmanivåer av elvitegravir

och/eller de samtidigt administrerade läkemedlen.

försäljning

 

Resistens

Elvitegravir-resistenta virus visar i de flesta fall korsresistens mot integrashämmaren raltegravir (se avsnitt 5.1).

Elvitegravir har en relativt låg genetisk barriär mot resistens. Om möjligt bör därför Vitekta administreras tillsammans med en fullt aktiv ritonavir-boostrad proteashämmare och ett andra fullt

aktivt läkemedel för att minimera risken för virologisk svikt och resistensutveckling (se avsnitt 5.1).

Samtidig administrering av andra läkemedel

 

för

 

 

Elvitegravir metaboliseras primärt via CYP3A. Samtidig administrering av Vitekta med kraftiga

 

godkänt

 

CYP3A-inducerare är kontraindicerad (t.ex. johannesört, rifampicin, karbamazepin, fenobarbital och

fenytoin, se avsnitt 4.3 och 4.5). Samtidig administrering av Vitekta med måttliga CYP3A-inducerare (t. ex. efavirenz och bosentan) rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Eftersom Vitekta måste administreras tillsammans med en rit navir-boostrad proteashämmare ska produktresumén för den samtidigt administrerade proteashämmaren och för ritonavir också granskas

för en beskrivning av kontraindicerade läkemedel och andra betydelsefulla läkemedelsinteraktioner längre

som kan leda till potentiellt livshotande biverkningar ller virologisk svikt och eventuell resistensutveckling.

Atazanavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir har visats signifikant öka plasmakoncentrationerna av elvitegravir (se avsnitt 4.5). Vid samadministrering med atazanavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir ska därför dosen Vitekta sänkas från 150 mg en gång dagligen till 85 mg en gång dagligen (se avsnitt 4.2). Läs produktresuméninteför Vitekta 85 mg tabletter.

Samtidig administrering av V tekta och relaterade aktiva substanser:

Vitekta får endast användasär i kombination med en ritonavir-boostrad proteashämmare. Vitekta ska inte

användas tillsammans med en proteashämmare som boostras med annat medel,eftersom Läkemedletdoseringsrekommenda ioner för sådana kombinationer inte har fastställts. Sådana kombinationer kan

leda till suboptimala plasmakoncentrationer av elvitegravir och/eller proteashämmaren, med risk för virologisk svikt och eventuell resistensutveckling.

Vitekta ska inte användas i kombination med läkemedel som innehåller elvitegravir eller andra boostrande medel än ritonavir.

Lämpliga orala preventivmedel

Kvinnor i fertil ålder ska använda antingen ett p-piller som innehåller minst 30 µg etinylöstradiol och norgestimat som gestagen eller använda en alternativ, tillförlitlig preventivmetod (se avsnitt 4.5 och 4.6). Samtidig administrering av elvitegravir och p--piller som innehåller gestagener förutom norgestimat har inte studerats och ska därför undvikas.

Patienter som använder östrogener som hormonersättningsbehandling ska övervakas kliniskt för tecken på östrogenbrist (se avsnitt 4.5).

Opportunistiska infektioner

Patienter som får Vitekta eller någon annan antiretroviral terapi kan fortsätta att utveckla opportunistiska infektioner och andra komplikationer till en hiv-infektion. Därför ska dessa patienter kvarstå under noggrann klinisk observation av läkare med erfarenhet av behandling av patienter med hiv-relaterade sjukdomar.

Patienter med samtidig infektion med hiv och hepatit B- eller C-virus

Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral terapi löper ökad risk för svåra och potentiellt dödliga leverbiverkningar.

Läkare ska konsultera aktuella riktlinjer för hiv-behandling för optimal behandling av hiv-infektion hos patienter med samtidig infektion med hepatit B-virus (HBV).

Leversjukdom

 

Elvitegravir har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh kla C).

Ingen dosjustering av Vitekta krävs hos patienter med lätt (Child-Pugh klass A) eller måttligt

(Child-Pugh klass B) nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 5.2).

 

Hos patienter med tidigare leverdysfunktion, inklusive kronisk aktiv hepatit, finns enförsäljningökad frekvens av

störningar i leverfunktionen under antiretroviral kombinationsterapi (CART) och dessa patienter bör

övervakas på sedvanligt sätt. Vid tecken på förvärrad leversjukdom hos dessa patienter skall uppehåll

eller utsättande av behandlingen övervägas.

för

Vikt och metabola parametrargodkänt

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan före omma under antiretroviral behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjuk omskontroll och livsstil. Vad gäller lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer för hiv-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på ett kliniskt lämpligt sätt.

Immunreaktiveringssyndrom

längre

 

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidspunkten för insättande av CART, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och

orsaka allvarliga kliniska tillstånd

ll r förvärra symtom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats

inom de första veckorna eller må

aderna efter insättande av CART. Relevanta exempel är

cytomegalovirus-retinit, ge erella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och Pneumocystis

jirovecii pneumoni. Va je symtomintepå inflammation ska utredas och behandling påbörjas vid behov.

LäkemedletHjälpämnen

 

Autoimmuna tills åndär(som Graves sjukdom) har också rapporterats vid immunreaktivering; dock har

tid till tillslag vari rat och dessa händelser kan inträffa flera månader efter behandlingsstart.

Osteon kros

Även om tiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-användning, alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros rapporteras, främst hos patienter med framskriden hiv-sjukdom och/eller långvarig exponering för CART. Patienter ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Vitekta innehåller laktos. Därför bör patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

4.5Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Interaktioner med CYP3A-inducerare

Elvitegravir metaboliseras primärt via CYP3A (se avsnitt 5.2). Läkemedel som är kraftiga respektive måttliga inducerare av CYP3A (> 5-faldig respektive 2-5-faldig ökning av substratclearance) förväntas minska plasmakoncentrationen av elvitegravir.

Kontraindicerad samtidig användning

Samadministrering med kraftiga inducerare av CYP3A är kontraindicerad, eftersom den förväntade minskningen av plasmakoncentrationer av elvitegravir kan leda till virologisk svikt och eventuell resistensutveckling (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning rekommenderas inte

Samadministrering med måttliga inducerare av CYP3A (t. ex. efavirenz och bosentan) rekomme deras inte, eftersom den förväntade minskningen av plasmakoncentrationer av elvitegravir kan leda ti virologisk svikt och eventuell resistensutveckling (se avsnitt 4.4).

Interaktioner som kräver dosjustering av Vitekta

Elvitegravir genomgår oxidativ metabolism via CYP3A (huvudväg) och glukuronidering via

UGT1A1/3-enzymer (mindre väg). Samtidig administrering av Vitekta med läkemedel som är potenta

UGT1A1/3-hämmare kan leda till ökade plasmakoncentrationer av elvitegravir och försäljningdosjusteringar kan

vara nödvändiga. Exempelvis har atazanavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir (potenta

UGT1A1/3-hämmare) visats signifikant öka plasmakoncentrationerna av elvitegravir (se tabell 2). Vid

 

 

för

samadministrering med atazanavir/ritonavir och lopinavir/ritonavir ska dosen Vitekta därför sänkas

från 150 mg en gång dagligen till 85 mg en gång dagligen (se avsnitt 4.2 och 4.4) Se produktresumén

för Vitekta 85 mg tabletter.

godkänt

 

 

 

Övriga interaktioner

Elvitegravir är en modest inducerare och har potential att inducera CYP2C9 och/eller inducerbara

för svag till modest induktion av CYP2B6- och CYP2C8-enzymer, eftersom dessa enzymer regleras på ett liknande sätt som CYP2C9 och CYP3A4. Kliniska data har emellertid visat att det inte föreligger några kliniskt betydelsefu a för ndringar i exponeringen för metadon (som primärt

UGT-enzymer, och kan härmed sänka plasmakoncentrationer av CYP2C9-substrat (t.ex. warfarin) eller UGT (t.ex. etinylöstradiol). Dessutomlängrehar studi r in vitro visat att elvitegravir är en svag till modest inducerare av CYP1A2-, CYP2C19- och CYP3A4-enzymer. Elvitegravir har även potentialen

Relevansen in vivo av inte aktionen med dessa transportörer är oklar.

metaboliseras av CYP2B6 och CYP2C19) vid samadministrering med boostrat elvitegravir (se tabell 2).intein vitro Elvitegravir är ett substrat för OATP1B1 och OATP1B3 och en hämmare av OATP1B3 .

Läkemedlet

 

Interaktioner mellan elvitegravirär

och potentiella läkemedel som administreras samtidigt visas i tabell 2

nedan (ökning visas som ”↑”, minskning som ”↓”, oförändrat som ”↔”). Uppgifterna är baserade på interaktionsstu ier, eller på förutspådda interaktioner p.g.a. den förväntande interaktionens storleksor ning och potential för allvarliga biverkningar eller virologisk svikt.

Där interaktioner har studerats fastställdes effekten på Vitekta via jämförelse av farmakokinetiken för boostrat elvitegravir (med ritonavir eller kobicistat som booster) i frånvaro eller närvaro av det samtidigt administrerade läkemedlet. Inga interaktioner med användning av oboostrat elvitegravir har studerats. Om inte annat anges i tabell 2 var dosen av boostrat elvitegravir och samtidigt administrerat läkemedel densamma när det gavs ensamt eller i kombination. De farmakokinetiska parametrar som presenteras för proteashämmarna utvärderades i närvaro av ritonavir.

Även i avsaknad av faktiska eller förutsedda interaktioner mellan ett läkemedel och elvitegravir, kan det finnas interaktioner mellan läkemedlet och ritonavir och/eller proteashämmaren som samadministreras med elvitegravir. Produktresumén för ritonavir och proteashämmaren skall därför alltid också kontrolleras.

Tabell 2: Interaktioner mellan elvitegravir och andra läkemedel

 

Läkemedel uppdelade efter

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

ANTIRETROVIRALA LAKEMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

Hiv-proteashämmare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg en gång

 

Atazanavir/Ritonavir har visats

Vid användning i kombination

 

 

dagligen)

 

 

signifikant öka

 

med atazanavir, ska dosen

 

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

plasmakoncentration av

Vitekta vara 85 mg 1 gång

 

 

dagligen)

 

 

elvitegravir.

 

dagligen. Vid användning i

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

kombination med Vitekta är

 

 

dagligen)

 

 

 

rekommenderrad dos atazanavir

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 100 %

 

respektive ritonavir 300 mg och

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 85 %

 

100 mg dagligen.

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 188 %

 

Data saknas för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atazanavir:

 

doseringsrekommendationer

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

med andra doser av atazanavir

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

(se avsnitt 4.2).

försäljning

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35 %

godkänt

för

 

 

 

Atazanavir (300 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔*

 

 

 

 

Elvitegravir (85 mg en gång

 

Cmax: ↔*

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↑ 38 %*

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Atazanavir:

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*jämfört med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir/ritonavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150/100 mg en gång dagligen.

 

 

 

 

 

 

 

 

**jämfört med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a azanavir/ritonavir 300/100 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

en gång dagligen.

 

 

 

 

 

 

Darunavir (600 mg två gånger

 

Elvitegravir:

 

Vid användning i kombination

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

med darunavir ska dosen

 

Elvitegravir (125 en gång

inte

 

 

Vitekta vara 150 mg 1 gång

 

 

Cmax: ↔

 

 

dagligen)

är

 

Cmin: ↔

 

dagligen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg vå gånger

 

Darunavir:

 

Data saknas för

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

doseringsrekommendationer

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

med andra doser av darunavir

 

 

 

 

Cmin: ↓ 17 %

 

(se avsnitt 4.2).

 

 

 

Fosa prenavir (700 mg två gånger

Elvitegravir:

 

Vid användning i kombination

 

 

daglig n)

 

 

AUC: ↔

 

med fosamprenavir, ska dosen

 

Elvit gravir (125 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

Vitekta vara 150 mg 1 gång

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

dagligen.

 

 

 

Ritonavir (100 mg två gånger

 

Fosamprenavir:

 

Data saknas för

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

AUC: ↔

 

doseringsrekommendationer

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

med andra doser av

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

fosamprenavir (se avsnitt 4.2).

 

 

Läkemedel uppdelade efter

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

Lopinavir/Ritonavir (400/100 mg

Lopinavir/Ritonavir har visats

Vid användning i kombination

 

 

två gånger dagligen)

 

 

signifikant öka

 

med lopinavir/ritonavir, ska

 

 

Elvitegravir (125 mg en gång

 

plasmakoncentration av

dosen Vitekta vara 85 mg

 

 

dagligen)

 

 

elvitegravir.

 

1 gång dagligen.

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

Data saknas för

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 75 %

 

doseringsrekommendationer

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52 %

 

med andra doser av

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138 %

 

lopinavir/ritonavir (se

 

 

 

 

 

Lopinavir:

 

avsnitt 4.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8 %

 

 

 

 

 

Tipranavir (500 mg två gånger

 

Elvitegravir:

 

På grund av otillräckliga

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

kliniska data ekommenderas

 

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

försäljning

 

 

 

inte elvitegravir i kombination

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

med tipranavir (se avsnitt 4.2).

 

Ritonavir (200 mg två gånger

 

Tipranavir:

 

för

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11 %

 

 

 

 

 

NRTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Didanosin (400 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

Eftersom didanosin

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

administreras på fastande mage

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

ska didanosin administreras

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

godkänt

 

 

 

 

 

 

minst en timme före eller två

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Didanosi e:

 

timmar efter Vitekta (som skall

 

dagligen)

 

 

 

administreras tillsammans med

 

 

 

 

AUC: ↓ 14 %

 

föda). Klinisk övervakning

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16 %

 

rekommenderas.

 

 

 

Zidovudin (300 mg två gånger

 

E vitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC:längre

 

sambehandling med zidovudin.

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

inte

 

 

 

 

 

dagligen)

är

 

 

 

 

 

 

Zidovudin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Stavudin (40 mg n gång dagligen)

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

AUC: ↔

 

sambehandling med stavudin.

 

dagligen)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Stavudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Abakavir (600 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med abakavir.

 

Elvitegravir (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Abakavir:

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Läkemedel uppdelade efter

 

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

Tenofovirdisoproxilfumarat

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

(300 mg en gång dagligen)

 

AUC: ↔

 

sambehandling med

 

 

Emtricitabin (200 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

tenofovirdisoproxilfumarat

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

och/eller emtricitabin.

 

 

Elvitegravir (50 mg en gång

 

Tenofovir:

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

försäljning

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emtricitabin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

NNRTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efavirenz

 

 

Interaktion har inte studerats

Samtidig administ ering

 

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

rekommene as inte (se

 

 

 

 

 

 

 

avsnitt 4.4).

 

 

 

 

 

 

Samtidig administrering av

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

efavirenz och elvitegravir

 

 

 

 

 

 

 

 

förväntas sänka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plasmakoncentrationer av

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir vilken kan leda till

 

 

 

 

 

 

 

 

förlust av terapeutisk effekt ch

 

 

 

 

 

 

 

 

eventuell resistensutveckling.

 

 

 

 

 

Etravirin (200 mg två gånger

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med etravirin.

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Etraviri :

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Nevirapin

 

 

In eraktion har inte studerats

Samtidig administrering

 

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

rekommeneras inte (se

 

 

är

 

Samtidig administrering av

avsitt 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

neviparin och elvitegravir

 

 

 

 

 

 

förväntas sänka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plasmakoncentrationer av

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir vilken kan leda till

 

 

 

 

 

 

 

 

virologisk svikt och eventuell

 

 

 

 

 

 

 

 

resistensutveckling.

 

 

 

 

 

 

Rilpivirin

 

 

Interaktion har inte studerats

Samtidig administrering av

 

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

elvitegravir och rilpivirin

 

 

 

 

 

 

 

förväntas inte förändra

 

 

 

 

 

 

 

plasmakoncentrationer av

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir och kräver därför

 

 

 

 

 

 

 

ingen dosjustering av Vitekta.

 

 

Läkemedel uppdelade efter

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

CCR5-antagonister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maravirok (150 mg två gånger

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med maravirok.

 

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

§På grund av hämning av

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Maravirok:§

 

CYP3A av ritonavir ökar

 

 

dagligen)

 

 

 

maravirok exponeringen

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 186 %

 

signifikant.

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323 %

 

 

 

 

 

ANTACIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antacidasuspensioner som

 

Elvitegravir (antacidasuspension

Plasmakoncentrationerna av

 

 

innehåller magnesium/aluminium

given ± 4 timmar från

elvitegravir är lägre med

 

 

(20 ml enkel dos)

 

 

elvitegraviradministrering):

antacida på grund av lokal

 

 

Elvitegravir (50 mg enkel dos)

 

AUC: ↔

 

komplexbildning i

 

 

 

Ritonavir (100 mg enkel dos)

 

Cmax: ↔

 

mag-tarmkanalen, inte på grund

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

av pH-föränd ingar.

 

 

 

 

 

 

 

Vitekta och antacida bör

 

 

 

 

Elvitegravir (samtidig

adminis reras med minst

 

 

 

 

adminstrering med antacida):

för

 

 

 

 

 

 

4 timmars mellanrum.

 

 

 

 

AUC: ↓ 45 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41 %

 

 

 

 

 

KOSTTILLSKOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multivitamintillskott

 

 

Interaktion har inte studerats

Komplexbildning i magtarm-

 

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

kanalen kan inte uteslutas när

 

 

 

 

 

 

godkäntelvitegravir administreras

 

 

 

 

 

 

 

samtidigt med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multivitamintillskott. Vitekta

 

 

 

 

 

 

 

och multivitamintillskott bör

 

 

 

 

 

 

 

administreras med minst

 

 

 

 

 

 

 

4 timmars mellanrum.

 

NARKOTISKA ANALGETIKA

 

längre

 

 

 

 

 

Metadon (80-120 mg en gång

 

Elvit gravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med metadon.

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kobicistat (150 mg en gång

inte

 

 

 

 

 

 

dagligen)

är

 

Metadon:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Buprenorfin/Naloxon (16/4 mg till

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

24/6 mg daglig n)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

buprenorfin/naloxon.

 

daglig n)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kobicistat (150 mg en gång

 

Buprenorfin:

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

AUC: ↑ 35 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloxon:

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28 %

 

 

 

 

 

Läkemedel uppdelade efter

 

Påverkan på läkemedels-

 

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

 

koncentrationer

 

samtidig administrering med

 

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

 

INFEKTIONSLÄKEMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antimykotika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketokonazol (200 mg två gånger

Elvitegravir:

 

 

Inga dosjustering krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↑ 48 %

 

 

sambehandling med

 

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

ketokonazol.

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↑ 67 %

 

 

§På grund av hämning av

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Ketokonazol§

 

 

 

dagligen)

 

 

 

CYP3A av ritonavir ökar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ketakonazol exponeringen.

 

 

Antimykobakteriella medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutin (150 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

 

Samtidig administrering av

 

 

varannan dag)

 

 

AUC: ↔*

 

 

Vitekta och rifabutin

 

 

Elvitegravir (300 mg en gång

 

Cmax: ↔*

 

 

rekommenderas inte. Om

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔*

 

 

kombinationen krävs är

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

Rifabutin:

 

 

rekommenderad dos ri abutin

 

 

dagligen)

 

 

 

 

150 mg 3 gånger i veckan på

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

förutbestämda dagar (t. ex.

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

måndag-onsdag-fredag).

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

25-O-desacetyl-rifabutin:§

I ga dosjusteringar av Vitekta

 

 

 

 

AUC: ↑ 851 %**

 

kr vs vid samtidig

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 440 %**

 

administrering med rifabutin vid

 

 

 

 

Cmin: ↑ 1 836 %**

 

sänkt dos.

 

 

 

 

 

 

*jämfört med

 

 

Ytterligare dosreduktion av

 

 

 

 

elvitegravir/ritonavir

 

rifabutin har inte studerats.

 

 

 

 

300/100 mg en gång dagligen.

Rifabutin doserat 150 mg två

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

**jämfört med

 

 

gånger i veckan kan medföra

 

 

 

 

ifabutin 300 mg

suboptimal exponering för

 

 

 

 

en gång da li

en.

 

rifabutin med risk för

 

 

 

 

 

 

 

 

rifamycinresistens och

 

 

 

 

Total antimykobakteriell

behandlingssvikt.

 

 

 

 

 

 

aktivitet ökade med 50 %.

§

 

 

 

 

 

 

 

inte

längre

 

På grund av hämning av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYP3A av ritonavir ökar

 

 

 

 

 

 

25-O-desacetyl-rifabutin

 

 

 

 

 

 

exponeringen.

 

 

 

ANTIKOAGULANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarin

är

 

Interaktion har inte studerats

INR (international normalised

 

 

 

 

med elvitegravir.

 

ratio) bör kontrolleras vid

 

 

 

 

Koncentrationerna av warfarin

samtidig administrering av

 

 

 

 

Vitekta. Fortsatta kontroller av

 

 

 

 

kan påverkas vid samtidig

INR ska ske under de första

 

 

 

 

administrering med elvitegravir.

veckorna efter att behandlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

med Vitekta har avbrutits.

 

H2-RECEPTORANTAGONISTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famotidin (40 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

 

sambehandling med famotidin.

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

LäkemedletKobicistat (150 mg en gång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedel uppdelade efter

Påverkan på läkemedels-

Rekommendation avseende

 

 

behandlingsområde

 

 

koncentrationer

samtidig administrering med

 

 

 

 

Genomsnittlig procentuell

ritonavir-boostrat elvitegravir

 

 

 

 

förändring i AUC, Cmax, Cmin

 

 

 

 

 

HMG CO-A-REDUKTASHÄMMARE

 

 

 

 

 

 

 

Rosuvastatin (10 mg enkel dos)

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

Elvitegravir (150 mg en gång

 

AUC: ↔

 

sambehandling med

 

dagligen)

 

 

Cmax: ↔

 

rosuvastatin.

 

 

 

Kobicistat (150 mg en gång

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

Rosuvastatin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43 %

 

 

 

 

 

 

Atorvastatin

 

 

Interaktion har inte studerats

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

Fluvastatin

 

 

med elvitegravir.

 

sambehandling med

 

Pitavastatin

 

 

Plasmakoncentrationer av

atorvastatin, fluvastatin,

 

Pravastatin

 

 

pitavastatin eller pravastatin.

 

 

 

 

OATP-substrat förväntas inte

 

 

försäljning

 

 

 

 

förändras vid samtidig

 

 

för

 

 

 

 

administrering av elvitegravir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasmakoncentrationer av

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir förväntas inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förändras vid samtidig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrering av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OATP-substrat/hämmare.

 

 

 

 

 

ORALA ANTIKONCEPTIONSMEDEL

 

 

 

 

 

 

 

Norgestimat (0,180/0,215 mg en

Norgestimat:

 

Försiktighet ska iakttas vid

 

 

gång dagligen)

 

 

AUC: ↑ 126 %

 

samtidig administrering av

 

Etinylöstradiol (0,025 mg en gång

Cmax: ↑ 108 %

 

Vitekta och ett hormonellt

 

dagligen)/Elvitegravir (150 mg en

Cmin: ↑ 167 %

godkänt

 

 

 

 

 

preventivmedel. Det hormonella

 

gång dagligen)

 

 

 

 

 

preventivmedlet ska innehålla

 

Kobicistat (150 mg en gång

 

Etinylöstradiol:

 

minst 30 µg etinylöstradiol och

 

dagligen)1

 

 

AUC: ↓ 25 %

 

innehålla norgestimat som

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

gestagen eller så ska patienterna

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44 %

 

använda en alternativ,

 

 

 

 

 

längre

 

tillförlitlig preventivmetod (se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

avsnitt 4.4 och 4.6).

 

 

 

 

AUC: ↔

 

De långsiktiga effekterna av

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

är

inte

 

 

omfattande ökningar av

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

gestagenexponering är okänd.

 

 

 

 

 

 

Samtidig administrering av

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravir och orala

 

 

 

 

 

 

 

antikonceptionsmedel som

 

 

 

 

 

 

 

innehåller gestagener förutom

 

 

 

 

 

 

 

norgestimat har inte studerats

 

 

 

 

 

 

 

och ska därför undvikas.

 

PROTONPUMPSHÄMMARE

 

 

 

 

 

 

 

 

Om prazol (40 mg en gång

 

Elvitegravir:

 

Inga dosjusteringar krävs vid

 

 

dagligen)

 

 

AUC: ↔

 

sambehandling med omeprazol.

 

Elvitegravir (50 mg en gång

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

dagligen

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg en gång

 

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dagligen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Denna studie utfördes med den fasta doskombinationstabletten med elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxil

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/födelsekontroll hos män och kvinnor

Vid användning av Vitekta bör ett effektivt preventivmedel användas (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Graviditet

Det finns inga eller begränsade kliniska data från användningen av elvitegravir i gravida kvinnor.

Vitekta skall användas under graviditet endast då tillståndet kräver att det är absolut nödvändigt att kvinnan behandlas med elvitegravir.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter av elvitegravir. De maximala exponeringar som utvärderades i kanin var emellertid inte högre än dem somförsäljninguppnås terapeutiskt (se avsnitt 5.3).

Amning

Det är okänt om elvitegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska data från råtta har visat att elvitegravir utsöndföras i mjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Vitekta ska därför inte användas under amning.

För att undvika överföring av hiv till spädbarnet rekommenderas att hiv-in ekterade kvinnor inte under några omständigheter ammar sina spädbarn.

Fertilitet

godkänt

 

Inga humandata om effekten av elvitegravir på fertiliteten finns tillgängliga. Djurstudier tyder inte på skadliga effekter av elvitegravir på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

 

 

längre

Inga studier av effekter avelvitegravir på förmå an att framföra fordon och använda maskiner har

utförts.

 

4.8

Biverkningar

 

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Utvärdering av biverkningar bygger på data från en kontrollerad klinisk studie (GS-US-183-0145) där

712 hiv-1-infekterade vuxna som tidigare fått antiretroviral behandling fick elvitegravir (n = 354) eller

 

 

är

 

raltegravir (n = 358), båda tillsammansinte

med en bakgrundsregim bestående av en fullt aktiv

ritonavir-boostrad proteash mmare plus ytterligare ett läkemedel. Av dessa 712 patienter fick 543

Läkemedlet

 

 

(269 elvitegravir och 274 raltegravir) och 439 (224 elvitegravir och 215 raltegravir) i minst 48

respektive 96 b handlingsveckor.

 

De mest fr kvent rapporterade biverkningarna av elvitegravir var diarré (7,1 %) och illamående

(4,0 %) (se tabell 3).

 

 

Sa

anfattning av biverkningar i tabellform

Biv rkningar av elvitegravir på basis av den kliniska studier presenteras i tabell 3 nedan, enligt organsystem och frekvens. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvenserna definieras som vanliga (≥ 1/100, < 1/10) eller mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100).

Tabell 3: Sammanfattning i tabellform av biverkningar av elvitegravir baserad på erfarenhet under 96 veckor från den kliniska studier GS-US-183-0145

Frekvens Biverkningar

Psykiska störningar:

 

Mindre vanliga

depression, suicidtankar och suicidförsök (hos patienter med historia med

 

 

depression eller psykiatrisk sjukdom), depression, insomnia

 

 

 

 

 

 

 

Centrala och perifera nervsystemet:

 

 

 

 

 

Vanliga

huvudvärk

 

 

 

 

 

Mindre vanliga

yrsel, parestesi, somnolens, smakförändring

 

 

 

 

Magtarmkanalen:

 

 

 

 

 

 

Vanliga

buksmärta, diarré, kräkningar, illamående

 

 

 

 

Mindre vanliga

dyspepsi, utspänd buk, flatulens

 

 

 

 

 

Hud och subkutan

vävnad:

 

 

 

 

 

Vanliga

utslag

 

 

 

 

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

 

 

 

 

Vanliga

trötthet

 

 

försäljning

 

 

Beskrivning av valda biverkningar

 

för

 

 

 

Metabola parametrar

 

 

 

 

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

 

behandling (se avsnitt 4.4).

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidspunkten för insättande av CART, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande opportunistiska infektioner uppstå.

Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom) har också rapporterats, dock har tid till tillslag varierat, och dessa händelser kan inträffa flera månader eft b handlingsstart (se avsnitt 4.4).

Osteonekros

 

 

 

Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden

hiv-sjukdom eller långvarig exponering för CART. Frekvensen av detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Diarré

 

inte

längre

 

 

I studie GS-US-183-0145 rapporterades diarré som biverkning hos 7,1 % av patienterna i

elvitegravirgruppen och hos 5,3 % av patienterna i raltegravirgruppen. Besvären var lätta till måttliga

 

är

 

 

och ledde inte till avbruten behandling.

Läkemedlet

 

 

 

Pediatrisk popula ion

 

 

 

Inga data finns ti gängliga för barn under 18 års ålder. Vitekta rekommenderas inte för behandling av denna population (se avsnitt 4.2).

Rapportering av misstänkta biverkningar

D t är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att ontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9 Överdosering

Om överdosering inträffar skall patienten övervakas avseende tecken på toxicitet. Behandling av överdosering med elvitegravir består av understödjande standardbehandling inklusive övervakning av kliniskt status och vitalparametrar.

Det finns ingen specifik antidot mot överdosering med elvitegravir. Eftersom elvitegravir i hög grad är bundet till plasmaproteiner är det inte sannolikt att det i signifikant omfattning försvinner med hemodialys eller peritonealdialys.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Virushämmande medel för systemiskt bruk; övriga virushämmande medel, ATC-kod: J05AX11

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Elvitegravir är en hiv-1-integrashämmare (INSTI). Integras är ett hiv-1-kodat enzym som kräver virusreplikation. Hämning av integras förhindrar integration av hiv-1-DNA till arvsmassan i värde s DNA och härmed blockeras bildandet av provirus och spridning av virusinektion. Elvitegravir hämmar inte humant topoisomeras I eller II.

Antiviral aktivitet in vitro

mot elvitegravir förknippades oftast med de primära integrassubstitutionerna T66I, E92Q och Q148R. Ytterligare integrassubstitutioner observerades i urval i cellodling, t.ex. H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q och R263K.

Elvitegravirs antivirala aktivitet mot laboratorieisolat och kliniska isolat av hiv-1 bed mdes i

lymfoblastoida cellinjer, monocyt-/makrofagceller och lymfocyter i perifert blod och värden för 50 %

effektiv koncentration (EC50) låg i intervallet 0,02-1,7 nM. Elvitegravir uppvisade antiviralförsäljningaktivitet i

cellodling mot hiv-1-subtyperna A, B, C, D, E, F, G och O (EC50-värden i intervallet 0,1-1,3 nM) och

aktivitet mot hiv-2 (EC50

0,53 nM). Den in vitro antivirala aktiviteten av elvi egravir i kombination

 

för

med antiretrovirala läkemedel från nukleos(t)ida -omvänt transkriptashämmare (NRTI),

icke-nukleosida transkriptashämmare (NNRTI), proteashämmare (PI), i tegrashämmare,

fusionshämmare eller CCR5-antagonister visade ingen antagonistisk effekt.

Elvitegravir visade inte någon hämning av HBV- eller HCV-replikation in vitro.

Resistens

godkänt

I cellodling

 

Hiv-1-isolat med nedsatt känslighet mot elvite avir har selekterats i cellodling. Fenotypisk resistens

 

längre

Korsresistensinte

Elvitegravir-resistenta virus visar olika grader av korsresistens mot integrashämmaren raltegravir beroende på typen av och a talet substitutioner. Virus som uttrycker T66I/A-substitutioner behåller känslighet mot raltegravi , medan de flesta andra mönster av elvitegravir-associerade substitutioner är förenade med minskad k nslighet för raltegravir. Med undantag av Y143C/R/H, är hiv-1 med de

Läkemedlet

 

primära raltegravir-associeradeär

substitutionerna T66K, Q148H/K/R eller N155H i integras är förenat

med minskad känslighet för elvitegravir.

Hos tidigare behandlade patienter

I en analys av hiv-1-isolat från patienter med behandlingssvikt i studie GS-US-183-0145 fram till vecka 96 observerades utvecklingen av en eller flera primära elvitegravir-associerade substitutioner hos 23/86 patienter med bedömningsbara genotypdata från parade baseline-isolat och isolat med

b handlingssvikt med elvitegravir (23/351 elvitegravirbehandlade patienter, 6,6 %). Likartade frekvenser av utveckling av raltegravirresistens sågs i hiv-1-isolat från patienter behandlade med raltegravir (26/351, 7,4 %). De vanligaste integrassubstitutionerna som uppträdde i hiv-1-isolat från elvitegravirbehandlade patienter var T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) och N155H (n = 5). I fenotypiska analyser av hiv-1-isolat med resistenssubstitutioner från elvitegravirbehandlade patienter hade 14/20 (70 %) nedsatt känslighet för elvitegravir och 12/20 (60 %) hade nedsatt känslighet för raltegravir.

Klinisk erfarenhet

Tidigare behandlade hiv-1-infekterade patienter

Effekten av elvitegravir är primärt baserad på analyser till och med vecka 96 från en randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad studie (GS-US-183-0145), hos tidigare behandlade hiv-1-infekterade patienter (n = 702).

Patienter i studie GS-US-183-0145 randomiserades (1:1) till antingen elvitegravir (150 mg eller 85 mg) 1 gång dagligen eller raltegravir 400 mg två gånger dagligen, båda med en bakgrundsregim bestående av en fullt aktiv ritonavir-boostrad proteashämmare (antingen atazanavir, darunavir,

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

 

Tabell 4: Demografi och sjukdomskarakteristika vid baseline för hiv-i-1-in ekterade vuxna

 

patienter som tidigare behandlats med antiretroviral behandling (s udie GS-US-183-0145)

 

 

 

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir +

 

Raltegravir +

 

 

 

 

 

 

bakgrundsregim

 

bakgrundsregim

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

n = 351

 

 

Demografi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medianålder, år (min-max)

 

 

44 (20-78)

 

45 (19-74)

 

 

Kön

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

Manligt kön

 

 

 

83,2 %

80,9 %

 

 

Kvinnligt kön

 

 

 

16,8 %

 

19,1 %

 

 

Etnicitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vit

 

 

 

60,1 %

 

64,4 %

 

 

Svart/afroamerikansk

 

 

35,6 %

 

32,2 %

 

 

Asiatisk

 

 

 

2,6 %

 

 

1,4 %

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

Övriga

 

 

 

1,7 %

 

 

2,0 %

 

 

Sjukdomskarakteristika vid bas line

 

 

 

 

 

HIV-1-RNA, median

 

inte

4,35

 

 

4,42

 

 

log10 kopior/ml (intervall)

(1,69-6,63)

 

(1,69-6,10)

 

 

> 100 000 kopior/ml, andel %

25,6

 

 

25,6

 

 

patienter

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227,0

 

 

215,0

 

 

CD4+-tal, median, c ller/mm

 

 

 

 

(intervall)

 

 

 

(2,0-1 374,0)

 

(1,0-1 497,0)

 

 

≤ 200 CD4+ celler/mm3, andel

44,4

 

 

44,9

 

 

% pati nt r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genotypisk känslighets-scorea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 %

 

 

< 1 %

 

 

 

 

 

14 %

 

 

15 %

 

 

 

 

 

81 %

 

 

83 %

 

 

 

 

 

3 %

 

 

2 %

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

känslighet) för bakgrundsregimen vid baseline.

 

 

 

 

fosamprenavir, lopinavir eller tipranavir) och ett andra medel. Bakgrundsregimen valdes av prövaren baserat på genotypiska/fenotypiska resistenstester och tidigare antiretroviral behandling. Stratifiering skedde på basis av screenad hiv-1-RNA-nivå (≤ 100 000 kopior/ml eller > 100 000 kopior/ml) och det andra medlets klass (NRTI eller andra klasser). Virologisk responsfrekvens utvärderades i båda behandlingsgrupperna. Virologisk respons definierades som ej påvisbar virusnivå (hiv-1-RNA

< 50 kopior/ml).

Demografi och sjukdomskarakteristika vid baseline och behandlingsresultat till och med vecka 96 visas i tabell 4 respektive tabell 5.

a Genotypisk känslighets-score beräknas genom att summera värdet för läkemedelskänslighet (1 = känslig; 0 = nedsatt

Tabell 5: Virologisk respons på randomiserad behandling vecka 48 och vecka 96 (studie GS-US-183-0145) (snapshotanalys)a

 

Vecka 48

Vecka 96

 

Elvitegravir

Raltegravir

Elvitegravir

 

Raltegravir

 

 

+ bakgrunds-

+ bakgrunds-

+ bakgrunds-

 

+ bakgrunds-

 

regim

regim

regim

 

regim

 

n = 351

n = 351

n = 351

 

n = 351

Virologisk respons

60 %

58 %

52 %

 

53 %

 

Hiv-1-RNA

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

< 50 kopior/ml

 

 

 

 

 

 

Behandlingsskillnad

2,2 % (95% KI = -5,0%, 9,3 %)

-0,5% (95% KI = -7,9 %, 6,8 %)

 

Virologisk sviktb

33 %

32 %

36 %

31 %

 

Avsaknad av virologiska

7 %

11 %

12 %

16 %

 

data under

 

 

 

 

 

 

fönsterperioden

 

 

 

 

 

 

Utsättande av

2 %

5 %

3 %

7 %

 

försöksläkemedel pga

4 %

5 %

8 %för

9 %

 

Utsättande av

 

biverkning eller

 

 

 

 

 

 

dödsfallc

 

 

 

 

 

 

försöksläkemedel av

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andra skäl, sista

 

 

 

 

 

 

tillgängliga

 

 

 

 

 

 

hiv-1-RNA

 

 

 

 

 

 

< 50 kopior/mld

 

 

 

 

 

 

Avsaknad av data,

1 %

1 %

1 %

1 %

 

men under behandling

 

 

 

 

 

 

a Fönsterperioden vecka 48= dag 309-364, och vecka 96 dag 645-700.

bPatienter med ≥ 50 kopior/ml fönsterperioden vecka 48 eller 96, patienter som avbröt tidigt på grund avsaknad eller förlust av effekt, patienter med ≥ 50 kopior/ml vid tidpunkten för ändring av bakgrundsregim, patienter som avbröt av

andra skäl än biverkning, dödsfall eller avsak ad eller förlust av effekt och som vid tiden för avbrottet uppvisade≥ 50 kopior/ml.längre

cPatienter som avbröt på grund av biverkning e er dödsfall oavsett tidpunkt från dag 1 till och med fönsterperioden, om

detta medförde avsaknad av virologiskaintedata under fönsterperioden.

d Patienter som avbröt av andra skäl än n biverkning, dödsfall eller avsaknad eller förlust av effekt, t.ex. drog tillbaka sitt samtyckte, inte kom på uppfölj g osv.

Elvitegravir var inte sämäre än raltegravir (non-inferior) avseende virologisk effekt (< 50 kopior/ml).

Bland patienter med en genotypisk känslighets-score (GSS) på ≤ 1 hade 76 %, och 69 % Läkemedlethiv-1-RNA < 50 kopior/ml vecka 48 i elvitegravir- respektive raltegravirgruppen. Motsvarande siffror

för patienter m GSS > 1 var 57 % respektive 56 %.

I studie GS-US-183-0145 ökade CD4-talet i genomsnitt med 205 respektive 198 celler/mm3 från baseline till vecka 96.

I studie GS-US-183-0145 visade subgruppsanalyser per samtidigt administrerade proteashämmare li artade frekvenser av virologisk respons för elvitegravir och raltegravir inom varje subgrupp av proteashämmare vecka 48 och vecka 96 (hiv-1-RNA < 50 kopior/ml), tabell 6.

Tabell 6: Virologisk respons per subgrupp av proteashämmare som ingick i bakgrundsregimen (GS-US-183-0145) vid vecka 48 och vecka 96 (snapshotanalys)
Elvitegravir jämfört med raltegravir

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV-1-RNA

Elvitegravir

Raltegravir

 

 

Skillnad i procent

 

< 50 kopior/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

 

 

(95 % KI)a

 

Respons vecka 48

 

 

 

 

 

 

 

darunavir/ritonavir

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

 

 

3,4 % (-6,0 % till 12,9 %)

 

lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4 %)

37/68 (54,4 %)

 

 

2,9 % (-13,7 % till 19,6 %)

 

atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7 %)

28/51 (54,9 %)

 

 

0,8 % (-17,7 % till 19,3 %)

 

fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1 %)

10/18 (55,6 %)

 

 

1,6 % (-33,0 % till 36,2 %)

 

tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

5/7 (71,4 %)

 

 

-21,4 % (-73,6 % ti

 

 

 

 

 

 

30,7 %)

 

 

Respons vecka 96

 

 

 

 

 

 

 

darunavir/ritonavir

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

 

 

-2,1 % (-11,8 % till 7,5 %)

 

lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9 %)

37/68 (54,4 %)

 

 

-1,5 % (-18,2 % till

 

 

 

 

 

 

15,3 %)

försäljning

 

atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1 %)

23/51 (45,1 %)

 

 

9,0 % (-9,5 % till 27,5 %)

 

fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0 %)

11/18 (61,1 %)

 

 

-11,1 % (-45,7 % till

 

 

 

 

 

 

23,4för%)

 

 

tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

3/7 (42,9 %)

 

 

7,1 % (-47,1 % till 61,4 %)

 

a Skillnaden i andelar och dess 95 % KI mellan randomiserade

behandlingsgrupper

r baserade på normal approximering.

 

 

godkänt

 

 

 

Även om resultatet begränsas av det lilla antalet kvinnliga patienter i studie GS-US-183-0145, visade subgruppsanalys per kön att frekvenserna för virologisk resp ns vecka 48 och 96 (HIV-1 RNA

< 50 kopior/ml) hos kvinnliga patienter var numerärt lä re i behandlingsgruppen som fick elvitegravir: 47,5 % (28/59) jämfört med 62,7 % (42/67) vecka 48 (skillnad: -12,3 % [95 % KI: -30,1 % till 5,5 %]) och 39,0 % (23/59) jämfört med 52,2 % (35/67) v cka 96 (skillnad: -8,4 % [95 % KI: -26,1 % till

9,2 %]). För manliga patienter var motsvarande siff or 62,3 % (182/292) jämfört med 56,3 % (160/284) vecka 48 (skillnad: 5,3 % [95 % KI: -2,5 % till 13,2 %]). och 55,1 % (161/292) jämfört med 53,2 % (151/284) vecka 96 (skillnad: 1,5 % [95 % KI: -6,5 % till 9,6 %]).

Pediatrisk population

inte

längre

Europeiska läkemedelsmyndigh n har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för elvitegravir

för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för hiv-1-infektion (information om

pediatrisk användning finns

avsnitt 4.2).

är

 

 

Läkemedlet

 

 

5.2 Farmakokine iska egenskaper

Absorption

Vid oral a ministrering (och samtidig föda) av ritonavir-boostrat elvitegravir till hiv-1-infekterade patient r sågs maximala plasmakoncentrationer efter 4 timmar. Genomsnittligt Cmax, AUCtau

respektive Ctrough (genomsnitt ± SD) vid steady-state efter flera doser av elvitegravir och ritonavir-boostrad proteashämmare (150 mg elvitegravir med darunavir/ritonavir eller

fosamprenavir/ritonavir; 85 mg elvitegravir med atazanavir/ritonavir eller lopinavir/ritonavir) till hiv-1-infekterade patienter var 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml respektive 0,38 ± 0,22 µg/ml. Den absoluta orala biotillgänglighete har inte fastställts.

I förhållande till fasta ledde administrering av fixdoskombinationen 150 mg elvitegravir/150 mg kobicistat/200 mg emtricitagin/245 mg tenofovirdisoproxil med en lätt måltid (cirka 373 kcal, 20 % fett) eller en fettrik måltid (cirka 800 kcal, 50 % fett) till ökade exponeringar av elvitegravir. Cmax och AUCtau för elvitegravir givet i denna kombination ökade med 22 % respektive 36 % med en lätt måltid, och med 56 % respektive 91 % med en fettrik måltid.

Distribution

Elvitegravir är till 98-99 % bundet till humana plasmaproteiner och oberoende av läkemedelskoncentration över intervallet 1,0 ng/ml-1,6 µg/ml. Genomsnittlig plasma:blod-koncentrationskvot var 1,37.

Metabolism

Elvitegravir genomgår oxidativ metabolism via CYP3A (huvudväg) och glukuronidering via UGT1A1/3-enzymer (mindre väg).

Ritonavir hämmar CYP3A och höjer därmed plasmakoncentrationen av elvitegravir avsevärt. Administrering av ritonavir 1 gång dagligen (20-200 mg) leder till en ökning av exponeringen av elvitegravir efter upprepad behandling. En platå nås vid en ritonavirdos om 100 mg. Ytterligare ök g av ritonavirdosen ger inte ytterligare ökning av elvitegravirexponeringen. Vitekta är endast indicerat för användning tillsammans med ritonavir som booster.

Den genomsnittliga exponeringen vid steady state (AUCtau) för oboostrat elvitegravir är ~ 20 % lägre

efter upprepad dosering jämfört med efter en enstaka dos, vilket tyder på en blygsam autoinduktion av

dess metabolism. Vid boostring med ritonavir (100 mg) ses en nettoinhibering av metabolismen av

elvitegravir med signifikant ökade systemiska exponeringar (20 gånger högre AUC),försäljninghöga

dalkoncentrationer och längre medianhalveringstid i eliminationsfasen (9,5 jäm rt med 3,5 timmar).

 

 

för

Efter oral administrering av en enstaka dos ritonavirboostrat [

C]elvitegravir, dominerade

modersubstans i plasma, motsvarande cirka 94 % respektive 61 % av den cirkulerande radioaktiviteten

 

godkänt

 

efter 32 och 48 timmar. Metaboliter bildade genom aromatisk och alifatisk hydroxilering eller

glukuronidering förekommer i mycket låga nivåer och bidrar inte till den totala antivirala aktiviteten

hos elvitegravir.

 

 

 

Eliminering

Efter oral administrering av ritonavir-boostrat [14C] lvitegravir återfanns 94,8 % av dosen i faeces vilket överensstämmer med den hepatobiliära elimineringen av elvitegravir; 6,7 % av den

administrerade dosen återfanns i urinen som metaboliter. Medianvärdet för terminal halveringstid i

plasma för ritonavir-boostrat elvitegravir är cirka 8,7 till 13,7 timmar.

Linjäritet/icke-linjäritet

inte

längre

 

Äldre

 

 

Exponeringar av elvitegravir i plasma är icke-linjära och mindre än dosproportionella, troligtvis på

basis av löslighetsbegränsad absorp ion.

 

är

 

 

Elvitegravirs farmakokinetik har inte till fullo utvärderats hos äldre (över 65 år).

Läkemedlet

 

 

 

Kön

Inga kliniskt re evanta skillnader i farmakokinetiken på grund av kön har identifierats för boostrat elvitegravir.

Etnicitet

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetiken på grund av etnicitet har identifierats för boostrat lvit gravir.

Pediatrisk population

Elvitegravirs farmakokinetik hos pediatriska patienter är inte fastställd.

Nedsatt njurfunktion

En studie av farmakokinetiken för boostrat elvitegravir utfördes på hiv-1-negativa patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min). Inga kliniskt relevanta skillnader i elvitegravirs farmakokinetik observerades mellan patienter med gravt nedsatt njurfunktion och friska frivilliga.

Ingen dosjustering av Vitekta är nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Elvitegravir metaboliseras och elimineras primärt av levern. En studie av farmakokinetiken för boostrat elvitegravir utfördes på hiv-1--negativa patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B). Inga kliniskt relevanta skillnader i elvitegravirs farmakokinetik observerades mellan patienter med måttligt nedsatt funktion och friska frivilliga. Ingen dosjustering av Vitekta är nödvändig för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Effekten av gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) på farmakokinetiken för elvitegravir har inte studerats.

Samtidig infektion med hepatit B- och/eller hepatit C-virus

Begränsade data från en populationsfarmakokinetisk analys (n = 56) tyder på att samtidig infektion med hepatit B- och/eller hepatit C-virus inte hade någon kliniskt relevant effekt på exponeringen för boostrat elvitegravir.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

motsvarade cirka 29 gånger respektive 0,2 gånger den som ses vid hos människa medförsäljningden godkända

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker r människa. Den

 

 

 

 

 

för

maximala dosen av elvitegravir som testats i utvecklingstoxicitetsstudier på råttor och kaniner

doseringen.

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

Tester i ett bakteriellt mutagenicitetstest (Ames test) in vitro och en mikrokärnanalys in vivo på råtta

vid doser upp till 2 000 mg/kg utföll negativa. I ett kromosomavvikelsetest in vitro sågs inga effekter

under metabol aktivering, medan ett tvetydigt svar observerades utan aktivering.

Ingen karcinogen potential sågs hos mus och råtta i långsiktiga karcinogenicitetsstudier med oralt

elvitegravir.

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

Den aktiva substansen elvitegravir är beständig i miljön.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

 

6.1

Förteckning över hjälpämnen

 

 

Tablettkärna

 

inte

 

 

Kroskarmellosnatrium

 

 

 

 

är

 

 

Hydroxipropylcellulosa

 

 

Laktosmonohydrat

 

 

 

 

LäkemedletGul järnoxid (E172)

 

 

 

Magnesiumstearat

 

 

 

 

Mikrokristal in c lulosa

Natriumlaury su fat

Filmdrag ring

Indigokar in (E132)

Makrogol 3350 (E1521)

Polyvinylalkhol (delvis hydrolyserad) (E1203)

Talk (E553B)

Titandioxid (E171)

6.2Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Förpackningsstorlek: 1 flaska med 30 filmdragerade tabletter.

6.3 Hållbarhet

4 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Flaska av polyeten med hög densitet (HDPE) och en barnskyddande förslutning av polypropen, innehållande 30 filmdragerade tabletter.

försäljning

6.6Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

för

7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

godkänt

Gilead Sciences International Limited

 

 

Cambridge

 

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

EU/1/13/883/002

 

 

 

 

 

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

 

 

 

längre

 

 

Datum för det första godkä a de : 13 november 2013

 

 

 

 

inte

 

 

 

10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www. ma.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel