Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Märkning - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringVizarsin
ATC-kodG04BE03
Ämnesildenafil
TillverkareKrka, d.d., Novo mesto

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 25 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller sildenafilcitrat motsvarande 25 mg sildenafil.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos.

Se bipacksedeln för mer information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 filmdragerad tablett

4 x 1 filmdragerad tablett

8 x 1 filmdragerad tablett

12 x 1 filmdragerad tablett

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/001

4 x 1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/002

8 x 1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/003

12 x 1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/004

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vizarsin 25 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 25 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 50 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller sildenafilcitrat motsvarande 50 mg sildenafil.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos.

Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 filmdragerad tablett

4 x 1 filmdragerad tablett

8 x 1 filmdragerad tablett

12 x 1 filmdragerad tablett

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/005

4 x 1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/006

8 x 1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/007

12 x 1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/008

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vizarsin 50 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 50 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 100 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller sildenafilcitrat motsvarande 100 mg sildenafil.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos.

Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 filmdragerad tablett

4 x 1 filmdragerad tablett

8 x 1 filmdragerad tablett

12 x 1 filmdragerad tablett

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/009

4 x 1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/010

8 x 1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/011

12 x 1 filmdragerad tablett: EU/1/09/551/012

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vizarsin 100 mg

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 100 mg filmdragerade tabletter

Sildenafil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN FÖRPACKNINGEN

KARTONG för enspråkig och tvåspråkig förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 25 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje munsönderfallande tablett innehåller 25 mg sildenafil.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller aspartam (E951) och pepparmyntsolja (sorbitol (E420)).

Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 munsönderfallande tablett

2 x 1 munsönderfallande tablett

4 x 1 munsönderfallande tablett

8 x 1 munsönderfallande tablett

12 x 1 munsönderfallande tablett

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning. Löses upp i munnen.

För blister med 1 tablett:

II/.I

I

H14

 

j&yJ

I

 

 

För blister med 4 tabletter:

I'K{i:p2j

L

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand.

4.Placera tabletten på tungan genast efter att du har avlägsnat den från förpackningen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/013

2 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/014

4 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/015

8 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/016

12 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/017

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vizarsin 25 mg munsönderfallande tabletter

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER för enspråkig och tvåspråkig förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 25 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

5. ÖVRIGT

1.Böj och riv

2.Dra

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG för enspråkig och tvåspråkig förpackning

I 1. LÄKEMEDLETS NAMN

I

Vizarsin 50 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

I 2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

I

Varje munsönderfallande tablett innehåller 50 mg sildenafil.

I 3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

I

Innehåller aspartam (E951) och pepparmyntsolja (sorbitol (E420)).

Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 munsönderfallande tablett

2 x 1 munsönderfallande tablett

4 x 1 munsönderfallande tablett

8 x 1 munsönderfallande tablett

12 x 1 munsönderfallande tablett

24 x 1 munsönderfallande tablett

I 5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

I

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning. Löses upp i munnen.

För blister med 1 tablett:

___

För blister med 4 tabletter:

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand.

4.Placera tabletten på tungan genast efter att du har avlägsnat den från förpackningen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/018

2 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/019

4 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/020

8 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/021

12 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/022

24 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/028

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vizarsin 50 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER för enspråkig och tvåspråkig förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 50 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

5. ÖVRIGT

1.Böj och riv

2.Dra

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG för enspråkig och tvåspråkig förpackning

I 1. LÄKEMEDLETS NAMN

I

Vizarsin 100 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

I 2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

I

Varje munsönderfallande tablett innehåller 100 mg sildenafil.

I 3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

I

Innehåller aspartam (E951) och pepparmyntsolja (sorbitol (E420)).

Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 munsönderfallande tablett

2 x 1 munsönderfallande tablett

4 x 1 munsönderfallande tablett

8 x 1 munsönderfallande tablett

12 x 1 munsönderfallande tablett

24 x 1 munsönderfallande tablett

I 5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

I

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning. Löses upp i munnen.

För blister med 1 tablett:

___

För blister med 4 tabletter:

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand.

4.Placera tabletten på tungan genast efter att du har avlägsnat den från förpackningen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/023

2 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/024

4 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/025

8 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/026

12 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/027

24 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/029

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vizarsin 100 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER för enspråkig och tvåspråkig förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 100 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

5. ÖVRIGT

1.Böj och riv

2.Dra

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN FÖRPACKNINGEN KARTONG för trespråkig förpackning
1. LÄKEMEDLETS NAMN
Vizarsin 25 mg munsönderfallande tabletter Sildenafil
2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)
Varje munsönderfallande tablett innehåller 25 mg sildenafil.
3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN
Innehåller aspartam (E951) och pepparmyntsolja (sorbitol (E420)). Se bipacksedeln för mer information.
4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK
1 munsönderfallande tablett
2 x 1 munsönderfallande tablett
4 x 1 munsönderfallande tablett
8 x 1 munsönderfallande tablett
12 x 1 munsönderfallande tablett
5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG
Oral användning.
För blister med 1 tablett:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ii51

U

 

 

 

 

 

 

 

I I!

 

 

/*I I, LJ4

 

För blister med 4 tabletter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva

 

 

 

 

 

 

 

'I'

 

 

loss den längs med perforeringen.

2.

Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.

Tippa ut tabletten i din hand och placera den på tungan

4.

Löses upp i munnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/013

2 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/014

4 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/015

8 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/016

12 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/017

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vizarsin 25 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER för trespråkig förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 25 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

5. ÖVRIGT

1.Riv

2.Dra

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG för trespråkig förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 50 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje munsönderfallande tablett innehåller 50 mg sildenafil.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller aspartam (E951) och pepparmyntsolja (sorbitol (E420)).

Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 munsönderfallande tablett

2 x 1 munsönderfallande tablett

4 x 1 munsönderfallande tablett

8 x 1 munsönderfallande tablett

12 x 1 munsönderfallande tablett

24 x 1 munsönderfallande tablett

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

För blister med 1 tablett:

II/.I

I

H14

 

j&yJ

I

 

 

För blister med 4 tabletter:

I'K{i:p2j

L

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand och placera den på tungan

4.Löses upp i munnen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/018

2 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/019

4 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/020

8 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/021

12 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/022

24 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/028

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vizarsin 50 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER för trespråkig förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 50 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

5. ÖVRIGT

1.Riv

2.Dra

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG för trespråkig förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 100 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje munsönderfallande tablett innehåller 100 mg sildenafil.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller aspartam (E951) och pepparmyntsolja (sorbitol (E420)).

Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 munsönderfallande tablett

2 x 1 munsönderfallande tablett

4 x 1 munsönderfallande tablett

8 x 1 munsönderfallande tablett

12 x 1 munsönderfallande tablett

24 x 1 munsönderfallande tablett

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

För blister med 1 tablett:

II/.I

I

H14

 

j&yJ

I

 

 

För blister med 4 tabletter:

I'K{i:p2j

L

1.Håll i blistrets kanter och lösgör en blistercell från resten av blistret genom att försiktigt riva loss den längs med perforeringen.

2.Lyft upp kanten på folien och dra av folien helt och hållet.

3.Tippa ut tabletten i din hand och placera den på tungan.

4.Löses upp i munnen.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/023

2 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/024

4 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/025

8 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/026

12 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/027

24 x 1 munsönderfallande tablett: EU/1/09/551/029

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Vizarsin 100 mg munsönderfallande tabletter

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER för trespråkig förpackning

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Vizarsin 100 mg munsönderfallande tabletter

Sildenafil

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER, DONATIONS-OCH PRODUKTKODER

Lot:

5. ÖVRIGT

1.Riv

2.Dra

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel