Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wakix (pitolisant) – Märkning - N07XX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringWakix
ATC-kodN07XX11
Ämnepitolisant
TillverkareBioprojet Pharma

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Wakix 4,5 mg filmdragerade tabletter

Pitolisant

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett med Wakix 4,5 mg innehåller 5 mg pitolisanthydroklorid, motsvarande 4,45 mg pitolisant.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Ska sväljas.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

UTG

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Bioprojet Pharma 9, rue Rameau 75002 Paris Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1068/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER2019

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Wakix 4,5 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Wakix 4,5 mg filmdragerade tabletter

Pitolisant

För oral användning.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

UTG

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER2019

BN

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30tabletter

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Wakix 18 mg filmdragerade tabletter

Pitolisant

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett med Wakix 18 mg innehåller 20 mg pitolisanthydroklorid, motsvarande 17,8 mg pitolisant.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

För oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

UTG

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Bioprojet Pharma 9, rue Rameau 75002 Paris Frankrike

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1068/002

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER2019

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Wakix 18 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETIKETT

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Wakix 18 mg filmdragerade tabletter

Pitolisant

För oral användning.

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

UTG

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER2019

BN

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

30tabletter

6. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel