Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xydalba (dalbavancin hcl) – Märkning - J01XA04

Updated on site: 11-Oct-2017

Namn på medicineringXydalba
ATC-kodJ01XA04
Ämnedalbavancin hcl
TillverkareAllergan Pharmaceuticals International Ltd

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Xydalba 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Dalbavancin

2.DEKLARATION OM AKTIV SUBSTANS

Varje injektionsflaska innehåller dalbavancinhydroklorid motsvarande 500 mg dalbavancin. Efter rekonstituering innehåller en ml 20 mg dalbavancin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Mannitol (E421)

Laktosmonohydrat

Natriumhydroxid och/eller saltsyra (för pH-justeringar)

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

1 injektionsflaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Intravenös användning efter rekonstituering och spädning.

Endast för engångsbruk.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.,

Clonshaugh Industrial Estate, Coolock,

Dublin 17,

Irland

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/14/986/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR Märkning på injektionsflaskan

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Xydalba 500 mg pulver till koncentrat

Dalbavancin

Intravenös användning efter rekonstituering och spädning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.ÖVRIGT

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel